Изучаем латинский язык с нуля!
Textus XXXIX


Вергилий, «Энеида» (сцена)

Щит Энея — отражение истории Рима

Вергилий, в подражание Гомеру, включил в «Энеиду» сцену, в которой богиня Венера вручает своему сыну Энею оружие, выкованное Гефестом (подобно тому, как в «Илиаде» Фетида приносит оружие Ахиллу). Вергилий использует этот мотив для того, чтобы представить некоторые события из истории Рима от его основания до современной поэту эпохи.

VERGILIUS AENEIS VIII 608 sqq. (отрывки)

Át Venus1 áetheriós intér dea cándida nímbos
dóna feréns aderát; natúmqu(e) in válle redúcta
út procul égelidó secrétum flúmine vídit,
tálibus ádfatá (e)st dictís sequ(e) óbtulit2 últro:
«Én, perfécta meí promíssa cóniugis árte
múnera, né mox áut Lauréntes3, náte, supérbos
áut acrém dubités in próelia póscere Túrnum4».
Díxit et ámplexús natí Cytheréa5 petívit,перевод текста
árma sub ádversá posuít radiántia quércu.

 Ílle, deáe donís et tánto láetus honóre,
éxplerí nequit átqu(e) oculós per síngula vólvit
míratúrqu(e) intérque manús et brácchia vérsat
térribilém cristís galeám flammásque voméntem
fátiferúmqu(e) ensém, loríc(am) ex áere rigéntem
sánguine(am) íngentém, qualís cum cáerula núbes,
sólis inárdescít radiís longéque refúlgetперевод текста
hástamqu(e) ét clipeí non énarrábile téxtum.

 Íllic rés Italás Románorúmque triúmphos
háud vat(um) ígnarús ventúriqu(e) ínscius áevi
fécerat Ígnipoténs6, illíc genus ómne futúrae
stírpis ab Áscanió7 pugnátaqu(e) in órdine bélla.
Fécerat ét viridí8 fetám Mavórtis in ántro
prócubuísse lupám, geminós huic úbera círcum
lúdere péndentés puerós et lámbere mátrem
ímpavidós, illám teretí cervíce refléxam
múlcer(e) álternós et córpora fíngere língua.
Néc procul hínc Rom(am) ét raptás sine móre Sabínas
cónsessú caveáe magnís circénsibus áctis
áddiderát subitóque novúm consúrgere béllumперевод текста
Rómulidís9 Tatióque10 sení Curibúsque11 sevéris.

Póst id(em) ínter sé positó certámine réges
ármatí Iovis ánt(e) arám paterásque tenéntes
stábant ét caesá iungébant fóedera pórca12,
Rómuleóque recéns horrébat régia cúlmo13.
Néc non Tárquini(um)14 éiectúm Porsénna15 iubébat
ácciper(e) íngentíqu(e) urb(em) óbsidióne premébat:
Áenead(ae)16 in ferrúm pro líbertáte ruébant.
Íll(um) indígnantí similém similémque minánti
áspicerés, pont(em) áuderét quia véllere Cócles17,
ét fluviúm vinclís innáret Clóelia18 rúptis.
Ín summó custós Tarpéiae Mánlius19 árcis
stábat pró templ(o) ét Capitólia célsa tenébat,
átqu(e) hic áuratís volitáns argénteus ánser
pórticibús Gallós in límin(e) adésse canébat.
Gálli per dumós aderánt arcémque tenébant,перевод текста
défensí tenebrís et dóno nóctis opácae. ...

         ... Hínc procul áddit
Tártareás etiám sedés20, alt(a) óstia Dítis21,
ét scelerúm poenás et té, Catilína, mináci
péndentém scopuló Furiárumqu(e) óra treméntem,
sécretósque piós, his dántem iúra Catónem.
Háec intér tumidí laté maris íbat imágo
áurea22, séd fluctú spumábant cáerula cáno;
ét circ(um) árgentó clarí delphínes in órbem
áequora vérrebánt caudís aestúmque secábant.
Ín medió classés aёrátas, Áctia bélla23,
cérner(e) erát; totúmqu(e) instrúcto Márte vidéres
férvere Léucatén24 auróqu(e) effúlgere flúctus.
Hínc Augústus agéns Italós in próelia Cáesar
cúm patribús populóque, penátibus25 ét magnís dis,
stáns cels(a) ín puppí; geminás cui témpora flámmasперевод текста
láeta vomúnt patriúmqu(e) aperítur vértice sídus26.

Párt(e) aliá ventís et dís Agríppa27 secúndis
árduus ágmen agéns; cui (béll(i) insígne supérbum)
témpora návalí fulgént rostráta coróna.
Hínc ope bárbaricá variísqu(e) Antónius28 ármis,
víctor ab Áuroráe populís et lítore rúbro,
Áegyptúm virésqu(e) Oriéntis et última sécum
Báctra vehít, sequitúrque — nefás! — Aegýptia cóniunx.
Ún(a) omnés ruer(e), ác totúm spumáre redúctis
cónvolsúm remís rostrísque tridéntibus áequor.
Álta petúnt; pelagó credás innáre revólsas
Cýcladas áut montés concúrrere móntibus áltos,
tánta móle virí turrítis púppibus ínstant.
Régin(a) ín mediís patrió vocat ágmina sístro
nécd(um)29 etiám geminós a térgo réspicit ángues.
Áctius háec cernéns arc(um) íntendébat Apóllo
désuper: ómnis eó terrór(e) Aegýptus et Índi,
ómnis Arábs, omnés vertébant térga Sabáei.
Ípsa vidébatúr ventís regína vocátis
véla dar(e) ét laxós iam iámqu(e) immíttere fúnes.
Íll(am) intér caedés palléntem mórte futúra
fécerat Ígnipoténs undís et Iápyge férri,
cóntr(a) autém magnó maeréntem córpore Nílum
pándentémque sinús et tóta véste vocántemперевод текста
cáerule(um) ín gremiúm latebrósaque flúmina víctos.

 Át Caesár, triplíc(i) invéctus Romána triúmpho30
móenia, dís Italís vot(um) ímmortále sacrábat,
máxima tér centúm totám delúbra per úrbem.
Láetitiá ludísque viáe plausúque fremébant;
ómnibus ín templís matrúm chorus, ómnibus árae;
ánt(e) arás terrám caesí stravére31 iuvénci.
Ípse, sedéns niveó32 candéntis límine Phóebi,
dóna recógnoscít populór(um) aptátque supérbis
póstibus; íncedúnt victáe long(o) órdine géntes,перевод текста
quám variáe linguís, habitú tam véstis, et ármis.

NB

1. At Venus... — порядок слов: At Venus, dea candĭda, inter aetherios nimbos adĕrat ferens dona.

2. obtŭlit — см. offĕro (ob-fĕro); ultro se offerre — выйти навстречу, показаться.

3. Laurentes — жители города Лаврент, считавшегося первой столицей Лация.

4. Turnus — Турн, царь рутулов, которому царь Лация Латин обещал руку своей дочери Лавинии; когда Эней прибыл в Лаций, царь изменил своему решению, и Лавиния стала женой Энея. Это было одной из причин, по которым рутулы выступили с оружием в руках против латинян; Венера приносит Энею оружие во время боев.

5. Cytherēa — Киферийская, эпитет богини Венеры, а точнее, греческой Афродиты (с которой отождествляли Венеру). По преданию, Афродита родилась из морской пены близ берегов острова Киферы (Cythēra, ōrum) на Средиземном море, недалеко от юго-восточного побережья Пелопоннеса; на этом острове существовал древний культ Афродиты.

6. Ignipŏtens — владыка огня, эпитет Гефеста (римск. Вулкан), бога огня и ремесел.

7. ab Ascanio — Асканий, или Иул — сын Энея; его потомки — stirps futūra — римляне.

8. virĭdi ... — порядок слов: in virĭdi antro Mavortis (= Martis); речь идет о пещере, в которой, согласно преданию, волчица кормила Ромула и Рема; Марс был отцом мальчиков. Эту пещеру, находившуюся у подножия Палатинского холма, называли Lupercal.

9. Romulidae, -arum — потомки Ромула, римляне.

10. Tatius — царь сабинян (см. текст I).

11. Cures — город сабинян (см. текст I, прим. 10).

12. caesa... porca — при заключении союза приносили в жертву поросенка.

13. Romuleo... culmo — Рим во времена Ромула был, по сути дела, небольшой деревушкой; поэты часто упоминают о домах, крытых соломой, в Риме царского периода.

14. Tarquinium — Tarquinius Superbus (см. тексты V, VI, VII).

15. Porsenna — см. VIII.

16. Aenaeadae, arum — потомки Энея, римляне.

17. Cocles — Гораций Коклес во время войны римлян с Порсенной один сопротивлялся этрускам на мосту, называвшемся Pons Sublicius (свайный мост); он держался до тех пор, пока римские воины не разрушили мост, отрезав таким образом для врагов доступ в Рим. Тогда Коклес бросился в Тибр, и ему удалось благополучно переплыть через реку к своим.

18. Cloelia — см. IX.

19. Manlius — см. XV.

20. Tartareae sedes — Тартар, подземное царство; по представлениям поздних поэтов, часть подземного царства, где находились преступники и другие грешники; среди них поэт помещает Каталину.

21. Ditis: Dis, Ditis — Плутон, бог подземного царства.

22. imāgo aurea — в описании четко различаются цвета золота, серебра и бронзы.

23. Actia bella — битва при Акции в 31 г. до н. э. (см. текст XL).

24. Leucate — мыс.

25. penates — домашние божества.

26. patrium ... sidus — звезда Юлия Цезаря (см. текст XXXVI).

27. Agrippa — Марк Випсаний Агриппа, друг Октавиана, государственный деятель, полководец; он командовал римскими войсками в битве при Акции.

28. Antonius: Marcus Antonius — Марк Антоний, член второго триумвирата; находясь в восточных провинциях, он сблизился с Клеопатрой и женился на ней, бросив свою жену Октавию, сестру Октавиана; величайшее возмущение в Риме вызвало завещание Антония, в котором он записал некоторые свои владения в Риме на имя детей Клеопатры. Римляне начали войну против Антония и Клеопатры, в которой решающей была битва при Акции, окончившаяся победой Октавиана.

29. necdum... respĭcit angues — намек на самоубийство Клеопатры.

30. triplĭci ... triumpho — см. текст XXXVIII (прим. 13).

31. stravēre = stravērunt, см. sterno, stravi, stratum, sternĕre.

32. niveo — снежный, белоснежный, из белого мрамора; поэт говорит здесь о храме Аполлона-Феба, воздвигнутом на Палатине в честь победы при Акции, которая приписывалась покровительству этого бога.