Изучаем польский язык с нуля!
Lekcja ósma


Урок 8

1. Дательный падеж и звательная форма существительных и личных местоимений.

2. Склонение имен прилагательных.

3. Образование качественных наречий.

4. Составное будущее время I.

5. Наречия со значением направления и места.

Co pokażemy naszym gościom?
[цо покажемы нашым гошьчём?]

1. Tadek: Kiedy przyjadą Maryjka i Włodek Подсказка
[кеды пшыядон марыйка и влодэк]
перевод текста
2. Marek: Prawdopodobnie za tydzień. Przyślą mi jeszcze depeszę. Wówczas będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy przyjadą.
[правдоподобие за тыд͡жень пшышьlон ми эшт͡шэ дэпэшэн вуфт͡шас бэньд͡жемы докладне вед͡жеч кеды пшыядон]
перевод текста
3. Ola: Może opowiesz nam, co piszą w liście?
[можэ оповеш нам цо пишон в lишьче]
перевод текста
4. Marek: Ich list jest bardzo krótki. Zawiadamiają mnie o swoim przyjeździe, piszą, ile radości sprawia im wycieczka do Polski. Maryjka jest bardzo zadowolona, że będzie w Polsce właśnie w lecie. Następnie przesyłają wam wszystkim pozdrowienia: Wandzie, Irenie, Tadkowi.
[их lист ест бард͡зо крутки завядамяён мне о сфоим пшыежьд͡же пишон иlэ радошьчи справя им вычет͡шка до поlски марыйка ест бард͡зо задовоlона жэ бэньд͡же в поlсцэ влашьне в lэче настэмпне пшэсылаён вам фшыстким поздровеня ванд͡же ирэне таткови]
перевод текста
5. Ola: Bardzo się cieszę, że wreszcie zapoznamy się z twoimi kolegami. Tak często opowiadasz nam o nich.
[бард͡зо шен чешэн жэ врэшьче запознамы шен с тфоими коlэгами так т͡шэнсто оповядаш нам о них]
перевод текста
6. Tadek: Prawdopodobnie dlatego wydaje mi się, że znam ich od dawna.
[правдоподобне дlатэго выдае ми шен жэ знам их од давна]
перевод текста
7. Irena: A ja prawie nic о nich nie wiem. Czy Maryjka jest studentką?
[а я праве ниц о них не вем т͡шы марыйка ест студэнткон]
перевод текста
8. Marek: Tak. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Moskiewskim.
[так студъюе фиlоlогъен поlскон на унивэрсытэче москефским]
перевод текста
9. Wanda: A czym jest Włodek?
[а т͡шым ест влодэк]
перевод текста
10. Marek: Włodek jest ekonomistą. Pisze teraz pracę kandydacką o stosunkach handlowych między Polską a Związkiem Radzieckim.
[влодэк ест экономистен пишэ тэрас працэн кандыдацкон о стосунках хандlовых менд͡зы поlскон а звёнскем рад͡жецким]
перевод текста
11. Tadek: Maryjka bardzo podoba się Markowi. Podobno jest miła, towarzyska, wesoła i nieprzeciętnie ładna, co, jak wiadomo, też nie jest bez znaczenia. Ma piękne, czarne oczy, długie, ciemne włosy.
[марыйка бардзо подоба шен маркови подобно ест мила товажыска вэсола и непшэчентне ладна цо як вядомо тэш не ест бэз знат͡шэня ма пеŋкнэ т͡шарнэ от͡шы длуге чемнэ влосы]
перевод текста
12. Irena: Czy oni są stałymi mieszkańcami Moskwy?
[т͡шы они сон сталыми мешканьцами москфы]
перевод текста
13. Marek: Maryjka tak. Włodek stale mieszka w Krasnodarze, ale studiuje cały czas w Moskwie.
[марыйка так влодэк стаlэ мешка ф краснодажэ аlэ студъюе цалы т͡шас ф москфе]
перевод текста
14. Wanda: Bardzo żałuję, że ani ja, ani Irena nie poznamy ich osobiście.
[бард͡зо жалуен жэ ани я ани ирэна не познамы их особишьче]
перевод текста
15. Ola: Dlaczego, Wando?
[дlат͡шэго вандо]
перевод текста
16. Wanda: Wtedy, gdy oni przyjadą do Warszawy, będziemy na praktyce. Mam nadzieję, że będziecie do nas pisać, jak spędzacie czas, jak Maryjka i Włodek czują się w Polsce.
[фтэды гды они пшыядон до варшавы бэньд͡жемы на практыцэ мам над͡жеен жэ бэньд͡жече до нас писач як спэнд͡заче тшас як марыйка и влодэк т͡шуён шен ф поlсцэ]
перевод текста
17. Marek: Na pewno będziemy pisać. Szkoda jednak, że nie możemy być wszyscy razem.
[на пэвно бэньд͡жемы писач шкода еднак жэ не можэмы быч фшысцы разэм]
перевод текста
18. Ola: Trzeba się teraz zastanowić, co będziemy robić, gdy oni przyjadą, jakie wycieczki będziemy organizować, dokąd pojedziemy.
[тшэба шен тэрас застанович цо бэньд͡жемы робич гды они пшыядон яке вычет͡шки бэньд͡жемы органи зовач доконт поед͡жемы]
перевод текста
19. Marek: Uważam, że naszym gościom należy pokazać przede wszystkim Warszawę.
[уважам жэ нашым гошьчём наlэжы показач пшэдэ фшыстким варшавэн]
перевод текста
20. Ola: Owszem, ale nie będziemy przecież cały miesiąc siedzieć w mieście. Może pojedziemy z nimi najpierw nad morze, a potem do Zakopanego...Подсказка
[офшэм аlе не бэньд͡жемы пшэчеш цалы мешёнц шед͡жеч в мешьче можэ поед͡жемы з ними найперф над можэ а потэм до закопанэго]
перевод текста
21. Tadek: Ja mam inną propozycję. Zwiedzimy z nimi Warszawę, potem Kraków... Kraków jest przecież drugą naszą stolicą. Będziemy tam tydzień. Stamtąd pojedziemy na Dolny Śląsk. Pokażemy im Wrocław. Tu zatrzymamy się dwa lub trzy dni. Następnie zwiedzimy Poznań i dopiero stąd udamy się nad morze.
[я мам иннон пропозыцъен зведжимы з ними варшавэн потэм кракуф кракуф ест пшэчеш другон нашон стоlицон бэньджемы там тыджень стамтонт поеджемы на доlны шьlонск покажэмы им вроцлав ту затшымамы шен два lуп тшы дни настэмпне зведжимы познань и доперо стонт удамы шен над можэ]
перевод текста
22. Ola: A nasze piękne Tatry? Czyż nie pokażemy ich Maryjce i Włodkowi?
[а нашэ пеŋкнэ татры т͡шыш не покажэмы их марыйцэ и влоткови]
перевод текста
23. Tadek: Chyba nie będzie czasu tam pojechać... Marek, dlaczego masz taką niezadowoloną minę?
[хыба не бэньд͡же тшасу там поехач марэк дlат͡шэго маш такон незадовоlонон минэн]
перевод текста
24. Marek: Wiesz...
[веш]
перевод текста
25. Ola: Widocznie nie podoba mu się twój projekt.
[видот͡шне не подоба му шен тфуй проект]
перевод текста
26. Tadek: A ty, Olu, со powiesz na mój projekt?
[а ты оlу цо повеш на муй проект]
перевод текста
27. Ola: Uważam, że plany trzeba będzie jednak układać razem z Maryjką i Włodkiem.
[уважам жэ пlаны тшэба бэньд͡же еднак укладач разэм з марыйкон и влоткем]
перевод текста
28. Marek: Masz rację, Olu. Zaczekamy z projektami, dopóki nie przyjadą.
[маш рацъен оlу зат͡шэкамы с проектами допуки не пшыядон]
перевод текста

Словарь

chyba
ciemny
cieszyć się
czarny
często
czuć się
depesza
długi
do
dokładnie
dopóki
ekonomista
filologia
gość
handlowy
ile
jednak
kandydacki
ładny
mieszkaniec
między
mina
пожалуй
темный
радоваться
черный
часто
чувствовать себя
телеграмма
длинный
в
точно
пока
экономист
филология
гость
торговый
сколько
однако
кандидатский
красивый
житель
между
выражение лица, "мина"
moskiewski
nadzieja
należy
następnie
nieprzeciętnie
niezadowolony
oko
opowiadać
opowiedzieć
organizować
osobiście
московский
надежда
следует
затем
незаурядно
недовольный
глаз
рассказывать
рассказать
организовать
лично
plan
podobać się
pozdrowienia
praktyka
prawdopodobnie
projekt
propozycja
przesyłać
przyjazd
przysłać
radość
stale
stały
stamtąd
stąd
stolica
stosunek
towarzyski
udać się
uniwersytet
uważać
wesoły
widocznie
włos
wówczas
wycieczka
zadowolony
zapoznać się
zastanowić się
zatrzymać się
zawiadamiać
znaczenie
związek
żałować
план
нравиться
привет
практика
вероятно
проект
предложение
здесь: передавать
приезд
прислать
радость
все время
постоянный
оттуда
отсюда
столица
отношение
общительный
отправиться
университет
считать
веселый
по-видимому
волос
тогда
экскурсия
довольный
познакомиться
подумать
остановиться
сообщать
значение
союз
жалеть
przesyłać pozdrowienia
pozdrawiać
(см. урок 3)
{ передавать привет
sprawiać radość   доставлять радость
mieć nadzieję надеяться
przede wszystkim прежде всего
układać plany строить планы
drugi
второй
другой
inny

na uniwersytecie в университете

Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Moskiewskim.
Она студентка польского отделения филологического факультета Московского университета.

On wykłada język rosyjski na Uniwersytecie Warszawskim.
Он преподает русский язык в Варшавском университете.

pisać do kogo
писать кому

Będziecie do nas pisać.

Будете нам писать.

Комментарий

2. przysłać (I спряжение) — przyślę, przyślesz, przyśle и т. д.

3., 4. и др. У основ существительных, оканчивающихся сочетанием согласных st, zd, sn, sm, zn, оба согласных звука в предложном падеже заменяются соответственно ść, źdź, śń, śm(i), źń,

cp.:

miasto — mieście

Другие примеры:

list
— liście
[lишьче]
wiosna
— wiośnie
[вёшьне]
czasopismo
— czasopiśmie
[т͡шасопишьме]
bielizna
— bieliźnie
[беlижьне]

Существительные с чередованием a : e (см. урок 7):

м. род przyjazd — przyjeździe [пшыежьд͡же]
wyjazd — wyjeździe [выежьд͡же]
sąsiad — sąsiedzie [соншед͡же]
wiatr — wietrze [ветшэ]
ср. род miasto — mieście [мешьче]
ж. род jazda — jeździe [ежьд͡же]
gwiazda — gwieździe [гвежьд͡же]

4., 6. Винительный падеж местоимений:

mnie   (им. пад. ja)
ich (им. пад. oni)

13. oko глаз

им.-вин. мн. ч. oczy (глаза)

16. Русской конструкции „в + вин. пад.” соответствует в польском языке: do + род. пад.

do + род. пад. = в + вин. пад.

Wycieczka do Polski. (4)
Oni przyjadą do Warszawy. (16)
Pojedziemy z nimi do Zakopanego. (20)

Дательный падеж (komu? czemu?) и звательная форма существительных и личных местимений

Огромное большинство существительных мужского рода принимает в дательном падеже окончание -owi (в русском языке этого окончания нет):

student — studentowi
inżynier — inżynierowi
profesor — profesorowi
syn — synowi
projekt — projektowi
list — listowi
sklep — sklepowi

Лишь небольшая группа слов м. рода имеет совпадающее с русским окончание -u. Пока запомните лишь одно слово с этим окончанием:

pan — panu

Существительные среднего рода имеют в дательном падеже окончание -u, а форма дат. пад. существительных женского рода, как было сказано ранее (см. урок 7), совпадает с известной Вам уже формой предложного падежа.

Примеры из текста:

Przesyłają wam wszystkim pozdrowienia: Wandzie, Irenie, Tadkowi. (4)
Maryjka bardzo podoba się Markowi. (11)
Czyż nie pokażemy ich Maryjce i Włodkowi? (22)

Дательный падеж множественного числа существительных всех родов оканчивается на -om:

м. род

panom
studentom
kolegom
gościom

ж. род

paniom
studentkom
koleżankom

cp. род

miastom

Naszym gościom należy pokazać przede wszystkim Warszawę (19).

Дательный падеж личных местоимений:

им. ja ty on, ono ona my wy oni, one
дат. mi ci mu jej nam wam im

Краткие формы местоимений: mi, ci, mu не имеют своего ударения. В интонационном отношении они примыкают к предшествующему слову и не могут стоять в начале предложения.

Przyślą mi jeszcze depeszę.
Opowiem ci o nich.
Nie podoba mu się twój projekt.

В польском языке имеется также звательная форма, которая употребляется как обращение. У существительных мужского рода на согласный она совпадает с формой предложного падежа. Исключений почти нет.

Существительные женского и мужского родов на -a образуют звательный падеж с помощью окончания -o:

kolega — kolego!
kobieta — kobieto!
koleżanka — koleżanko!
dziewczyna — dziewczyno!

Уменьшительные женские имена могут принимать окончание -u:

Ola — Olu!
Basia — Basiu!

Примеры из текста:

Dlaczego, Wando? (15)
A ty, Olu, co powiesz na mój projekt? (25)

Так как Вы знаете уже все падежи единственного числа существительных с твердой основой, повторите все склонения ед. ч. по таблице в конце уроков.

Усвойте также склонение местоимений kto? со?

Склонение имен прилагательных

В тексте настоящего урока Вы встречаете почти все падежные формы имени прилагательного. Выучите все формы по таблице в конце уроков (за исключением лично-мужских форм мн. ч., о которых см. урок 16).

Здесь мы хотим обратить ваше внимание лишь на некоторые детали, отличающие склонение польских прилагательных от русских.

1) Формы творительного и предложного падежей мужского и среднего родов совпадают.

твор.   Warszawa jest dużym miastem.
предл. Studiuje filologię polską na Uniwersytecie Moskiewskim.

2) Совпадают также винительный и творительный падежи женского рода.

вин. { Studiuje filologię polską.
Pisze teraz pracę kandydacką.
твор.   Kraków jest przecież drugą naszą stolicą.

3) Совпадают также формы им. пад. ед. ч. среднего рода и им. пад. мн. ч. прилагательных всех родов (за исключением лично-мужских форм).

piękne   lato
piękne góry

Склонение прилагательных мягкой разновидности (например: ostatni, poprzedni, zachodni) ничем не отличается от твердой (появляется лишь знак смягчения i):

ostatni    
ostatniego и т. д.

В соответствии с произношением буква i появляется также после k, g вместо y (см. урок произношения п. 11) и перед буквой e.

род. krótki długi (ср. cichy
krótkiego długiego   cichego
им. мн. krótkie długie   ciche)
и др. и др.    

Так же как прилагательные, склоняются местоимения-прилагательные и порядковые числительные (например: jaki, taki, mój, nasz, sam, pierwszy, drugi и др.). Их склонения мы отдельно рассматривать не будем.

Образование качественных наречий

От основ имен прилагательных образуются качественные наречия на -o и на -e. Образование наречий в польском языке отличается от их образования в русском языке в двух отношениях:

1) в польском языке суффикс -e гораздо продуктивнее, чем в русском. С помощью этого суффикса образуется большое количество наречий от прилагательных с твердой основой (но ни одно от основ на мягкий согласный);

2) суффикс -e, подобно окончанию -e в предложном падеже имен существительных, вызывает изменения предшествующих согласных основы.

Приведем примеры встретившихся Вами наречий (в скобках для сравнения приводим прилагательные в форме ср. рода):

chętnie
(chętne)
samotnie
(samotne)
swobodnie
(swobodne)
jednocześnie
(jednoczesne)
pochmurno
(pochmurne)
zimno
(zimne)
mokro
(mokre)
ponuro
(ponure)

Трудно найти какое-либо точное правило распределения обоих суффиксов. Как видно из приведенных выше примеров, основы с одинаковым согласным в конце могут принимать то -e, то -o.

Можно лишь указать на то, что мягкие основы и основы на согласные с, cz, dz, l, rz, sz, ż, k, g, ch, всегда принимают -o (в противном случае произошло бы совпадение форм среднего рода с наречием):

poprzednio   (poprzednie)
dużo (duże)
długo (długie)
krótko (krótkie)

В словаре наречия, образованные от прилагательных, даются вместе с ними. Они отмечены следующим образом:

dobry, нар. -rze
zimny, нар. -o

Составное будущее время I

От глаголов несовершенного вида будущее время образуется как и в русском языке, с помощью форм будущего времени глагола być и инфинитива:

będę   znać,   kupować,   mówić
będziesz znać, kupować, mówić
и т.д.

Примеры из текста:

Wówczas będziemy dokładnie wiedzieć, kiedy przyjadą. (2)
Będziecie do nas pisać, jak spędzacie czas. (16)
Nie będziemy przecież cały miesiąc siedzieć w mieście. (20)

Наречия со значением направления и места

Для выражения места в русском языке употребляются наречия „где”, „там”, „здесь”, „нигде”, „везде” и др., а для выражения направления в сторону предмета (с глаголами движения) — „куда”, „туда”, „сюда”, „никуда” и др.

В польском языке такого различия нет. В обоих случаях употребляются одни и те же наречия.

Единственное исключение —. dokąd?, употребляемое только в сочетании с глаголами движения (но допустимо и gdzie?)

Jestem tu (tutaj).   Idę tu (tutaj).
Jestem tam. Idę tam.
Gdzie jesteś? Dokąd (gdzie) idziesz?
Nigdzie go nie ma. Nigdzie nie idę.

Примеры из текстов:

Teraz jest tam ciekawa wystawa.
Czy pani zgadza się pójść tam najpierw?
(там)
(туда)
Zastanawiam się, dokąd pojechać.
Tam warto pojechać.
(куда)
(туда)
Nigdzie nie warto wyjeżdżać.
(никуда)
урок 8:
Chyba nie będzie czasu tam pojechać.
(туда)

Конечно, отсутствие такого различия в польском языке ограничено лишь рамками наречий.

место

направл. в
стор. предм.

направл. со
стор. предм.

gdzie?
tu (tutaj)
tam
wszędzie
nigdzie
gdzie indziej

dokąd? (gdzie?)
tu (tutaj)
tam
wszędzie
nigdzie
gdzie indziej

skąd?
stąd
stamtąd
zewsząd
znikąd
skądinąd

Упражнения

I. От инфинитивов в скобках образуйте соответствующие формы будущего времени:

 1. Oni (przysłać) ci depeszę.
 2. Państwo (spędzać) urlop w Polsce.
 3. Szkoda że pani ich nie (poznać).
 4. Kiedy (układać — my) plany?
 5. Jutro (opowiedzieć — ja) mu wszystko.
 6. Nad morzem (być — ty) tydzień.
 7. Czy (pokazać — my) im Tatry?
Klucz

II. Поставьте прилагательные и существительные в соответствующей форме:

 1. Wiosna jest (piękna pora) roku.
 2. W (gazeta rosyjska) piszą o (Polska).
 3. One śpiewają (banalna piosenka).
 4. Oni rozmawiają (pogoda).
 5. Kwiaty stoją (podłoga).
 6. Daję (mój kolega) ciekawe czasopismo.
 7. Dajemy kwiaty (nauczyciel).
 8. Przyjazd (Warszawa) sprawi mu (wielka radość).
 9. O (co) oni piszą w (ostatni list)? Piszą o (wyjazd) (Moskwa).
 10. Ona studiuje (Uniwersytet Warszawski).
Klucz

III. От приведенных (в скобках) прилагательных образуйте наречия:

 1. Dziś jest (zimny i pochmurny).
 2. (Chętny) pojadę teraz nad morze.
 3. Ona (dobry) mówi po rosyjsku.
 4. On (zły) mówi po angielsku.
 5. Jutro i pojutrze będzie (gorący i słoneczny).
 6. (Przyjemny) spędzam czas.
 7. Będę w Warszawie bardzo (krótki).
 8. Poznamy ich (osobisty).
Klucz