Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 30

Урок 30

  1. Страдательный залог.
  2. Безличные глаголы.
  3. Словообразование.

București

 București este capitala României. Orașul acesta a fost întemeiat acum cinci sute de ani și acum se înalță mândru pe malurile râului Dâmbovița. Aproape toate străzile sunt înfrumusețate cu multă verdeață, peste tot se văd parcuri și grădini frumoase. Deosebit de frumoase sunt parcurile „Carol I“ și „Cișmigiu“. În oraș au fost construite numeroase clădiri mari și foarte frumoase. Minunate sunt clădirile „Casa Presei Libere “, „Palatul Parlamentului“, „Opera Națională București“.перевод текста

 În ultimii ani au apărut cartiere noi, alcătuite din blocuri mari, luminoase și confortabile. Orașul este împodobit cu multe monumente istorice și arhitectonice de mare importanță. Ele se întâlnesc atât în centru, cât și la periferie. Deosebit de interesante sunt Ateneul Român, Palatul Universității, Palatul Cantacuzino, precum și numeroase biserici vechi. перевод текста Pe străzile orașului circulă mult transport. Calea Victoriei și bulevardele Nicolae Bălcescu și Libertății sunt până seara târziu aglomerate de mașini și de pietoni. Totdeauna sunt pline de vizitatori și muzeele Bucureștiului, iar mii de spectatori umplu în fiecare seară teatrele, cinematografele și sălile de concert. La Teatrul Național „I. L. Caragiale“, „Teatrul Bulandra“, „Teatrul de Comedie“ și altele spectatorii primesc cu aplauze furtunoase piesele autorilor români clasici și contemporani, precum și piesele dramaturgilor străini.

 Cetățenii României se mândresc în mod întemeiat cu capitala țării lor!перевод текста

Vocabular

a întemeiá основывать
a se înălțá возвышаться
mấndru гордый, гордо
a înfrumusețá украшать
deosebít de особенно
un cartiér микрорайон, квартал
alcătuít din состоящий из
a se întâlní встречаться
a împodobí украшать
precúm также
o bisérică церковь
aglomerát переполненный, нагроможденный
un pietón пешеход
un vizitatór посетитель
un cetățeán гражданин
a se mândrí гордиться
în mod întemeiát по праву говоря

Sinonime

a se înălțá, a se ridicá (подниматься, возвышаться)
a împodobí, a orná, a înfrumusețá (украшать, наряжать)
alcătuít din, formát din (сформированный, составленный)

Antonime

interesánt (интересный) — plictisitór (скучный)
céntru (центр) — periferíe (периферия)
plin (полный, наполненный) — gol (голый, пустой)

Omonime

o piesă — 1) пьеса (театральная); 2) деталь (машины)

Familie de cuvinte

a înălțá (возвышать, поднимать) { înált (высокий)
о înălțíme (высота)
a se mândrí (гордиться) { o mândríe (гордость)
mấndru (гордый)

Страдательный залог (Diateza pasivă)

В румынском языке, так же как и в русском, различаются действительный и страдательный залог.

Образование

Пассивная или страдательная форма глагола выражается с помощью конструкции, которая состоит из глагола a fi и причастия, которое согласуется в роде и числе с подлежащим.

Например: eu sunt lăudat, tu ești lăudat, el este lăudat и т. д. Времена пассивной (страдательной) формы глаголов те же, что и активной (действительной). В отличие от русского языка форма вспомогательного глагола в настоящем времени не опускается.

Спряжение

При спряжении глагольных форм в страдательном залоге спрягается вспомогательный глагол a fi, а причастие изменяется по родам и числам. Для примера приведем спряжение глагола a iubi в настоящем времени страдательного залога, так как все остальные времена подчиняются общему правилу.

 

a fi

Муж. р.

Жен. р.

eu
tu
el, ea
noi
voi
ei, ele

sunt
ești
este
suntem
sunteți
sunt

iubit
iubit
iubit
iubiți
iubiți
iubiți

iubită
iubită
iubită
iubite
iubite
iubite

Примечание: 1. Если указывается, кем совершается действие, то после глагола ставится предлог de или de către. Например:

Piesa a fost scrisă de către V. Petrov. — Пьеса была написана В. Петровым.
Poezia a fost recitată de artistul emerit N. Ivanov. — Стихотворение было прочитано заслуженным артистом Н. Ивановым.

2. Если указывается, чем совершается действие, то после глагола ставится предлог cu:

Ușa a fost deschisă cu cheia. — Дверь была открыта ключом.
Pâinea a fost tăiată cu cuțitul. — Хлеб был разрезан ножом.

В предложении конструкция, состоящая из глагола а fi и причастия переходных глаголов, играет роль именного сказуемого:

Scrisoarea este scrisă. — Письмо написано.
Când a sosit mesajul, scrisoarea era deja scrisă. — Когда пришло сообщение, письмо уже было написано.
Când va sosi mesajul, scrisoarea va fi deja scrisă. — Когда придет сообщение, письмо уже будет написано.

Конструкция, состоящая из вспомогательного глагола a fi и причастия, часто заменяется пассивной возвратной формой спрягаемого глагола. Сравните:

Cartea este tradusă în limba română. — Книга переведена на румынский язык.
Cartea se traduce în limba română. — Книга переводится на румынский язык.

Замена действительных оборотов страдательными

Действительные обороты речи могут быть заменены страдательными и наоборот.

При замене действительного оборота страдательным прямое дополнение действительного оборота становится подлежащим, а подлежащее становится косвенным дополнением с предлогом. Например:

Действительный оборот

Profesorul explică о regulă gramaticală. — Преподаватель объясняет грамматическое правило.

Страдательный оборот

О regulă gramaticală este explicată de profesor. — Грамматическое правило объяснено преподавателем.

Безличные глаголы (Verbe impersonale)

Безличными глаголами называются те глаголы, при которых отсутствует действующее лицо. Употребление таких глаголов в обоих языках в большинстве случаев совпадает.

Так же как и в русском языке, в румынском безличные глаголы обозначают явления природы. Однако не всегда румынский безличный глагол, обозначающий явление природы, может быть переведен русским безличным глаголом и наоборот. Так, румынские безличные обороты plouă, ninge, tună, fulgeră переводятся на русский язык выражениями идет дождь, идет снег, гремит гром, сверкает молния, в которых имеется подлежащее и сказуемое, в то же время русские безличные глаголы смеркается, светает переводятся на румынский язык с помощью подлежащего и сказуемого: se lasă seara, se face ziua.

В румынском языке следует различать в группе безличных глаголов две подгруппы. К первой относятся глаголы, выражающие природные явления (plouă, ninge, tună, fulgeră и т. д.). Эти глаголы всегда безличны.

К ним же можно отнести некоторые глаголы, которые употребляются только с глаголом a fi. Например: este timp frumos — хорошая погода, este timp urât — плохая погода, este frig — холодно, este cald — тепло, este devreme — рано, este târziu — поздно.

Ко второй подгруппе относятся некоторые личные глаголы, которые могут употребляться в безличной форме. Например:

Se spune că această carte este interesantă. — Говорят, что эта книга интересная.
Astăzi nu se lucrează. — Сегодня не работают.

Безличные глаголы употребляются только в 3-м лице единственного числа.

Modul indicativ (Изъявительное наклонение)

Prezent

plouă
tună
ninge
fulgeră

Imperfect

ploua
tuna
ningea
fulgera

Perfectul compus

a plouat
a tunat
a nins
a fulgerat

Viitorul

va ploua
va tuna
va ninge
va fulgera

Словообразование

Производные слова составляют основную массу словарного состава румынского языка.

Образование существительных

В румынском языке, как и в русском, производные существительные образуются от различных частей речи с помощью суффиксов и приставок. (Слова, произведенные от одного корня или слова, образуют группу родственных слов, или гнездо слов (familie de cuvinte).) Наиболее продуктивными суффиксами существительных являются:

Masculin Feminin Neutru
-tor muncitor,
lucrător
-toare muncitoare,
lucrătoare
-ism patriotism,
romantism
-ar lemnar,
fierar
-re lucrare,
conducere
-mânt legământ,
așezământ
-ist taximetrist,
fotbalist
-ință voință,
sârguință
   
-ean bucureștean,
oltean
-ie prietenie,
victorie
   
-ez francez,
englez
       

Уменьшительные и ласкательные значения существительных выражаются при помощи суффиксов:

Masculin Feminin
-aș copil, articol -iță fetiță, peniță
-el băiețel, copăcel -uță căsuță, mânuță
-ior frățior, oscior -ică bucățică, lopățică
-uș cățel, măgăr    

Увеличительные значения существительных выражаются при помощи суффиксов:

Masculin Feminin Neutru
-an băietan, lungan -ime școlărime, țărănime -iș frunz
-oi băiețoi, măturoi -rie rufărie, fierărie -et brădet
-andru băiețandru, copilandru -raie vântăraie, colbăraie    

Наиболее продуктивными приставками существительных являются:

răsrăscruce, răspântie
neneom, neplăcere
subsubdirector, subinspector
desdesfacere, descompunere
dedescriere, devenire
înînscriere, încoronare
rerevenire, reînscriere
străstrăbunic, strămoș
transtransformare, transmisiune

Образование прилагательных

Наиболее употребительными суффиксами прилагательных являются:

Masculin Feminin
-esc românesc, rusesc -ească românească, rusească
-nic puternic, amarnic -nică puternică, amarnică
-(i)(e)an eminescian, muntean -(i)(e)ană eminesciană, munteană

Образование глаголов

Наиболее употребительными приставками глаголов являются:

în (îm) — a înflori, a îmboboci, a înșira
des (dez) — a desprimăvăra, a dezvinovăți, a despleti
răs (răz) — a răsfăța, a răzbuna, a răsfoi.

Образование наречий

При образовании наречий чаще всего употребляются следующие суффиксы:

-ește — românește, prietenește
-iș — făț, cruc
-âș — târâș, chiorâș.

Ce putem vedea în România?

Victor și Maria sunt în concediu. Ei planifică să plece în România pentru o săptămână. Ei doresc să vadă cele mai vizitate și cele mai frumoase obiective turistice din România.
– Maria, eu îți propun să vizităm, în primul rând, faimosul Castel Peleș.перевод текста
– Unde se află acest castel?
– Peleșul se află la Sinaia, pe Valea Prahovei. A fost construit în secolul al XIX-lea din dorința lui Carol I, primul rege al României. A fost reședința de vară a familiei regale, dar în prezent este muzeu și se poate vizita.
– Știi, e o idee bună. Putem să vizităm și Castelul Bran, un monument superb al arhitecturii medievale. Este situat la 30 de kilometri de orașul Brașov. Se află pe o stâncă și poziția sa asigură o panoramă deosebită. A fost ridicat în anul 1382. Este unul dintre cele mai celebre simboluri ale României.перевод текста
– Ce mai putem vedea, Maria?
– Palatul Mogoșoaia, care se află nu departe de București. A fost construit de domnitorul Constantin Brâncoveanu. După ce domnitorul a fost executat de către turci, palatul a fost confiscat și transformat în han. A suferit distrugeri, transformări și renovări, dar acum găzduiește Muzeul de Artă Brâncovenească.
– România are o mulțime de locuri interesante, însă nu vom avea timp să vedem toate frumusețile ei într-o singură călătorie. Altă dată...перевод текста

Vocabular

un concédiu отпуск
a planificá планировать
obiectíve turístice достопримечательности, туристические места
faimós знаменитый, известный
un castél замок
o vále долина
un sécol век
o dorínță желание
un rége король
o reședínță резиденция, местопребывание
regál королевский
o stấncă скала
a asigurá обеспечивать, уверять, страховать
a ridicá поднимать, зд.: возводить
un palát дворец
un domnitór господарь, правитель
a executá исполнять, казнить
a transformá преобразовать, превратить
un han гостиница, постоялый двор
a suferí страдать, мучиться, зд.: подвергаться (чему-то)
o distrúgere разрушение
o renováre реконструкция, ремонт, обновление
a găzduí (-esc) размещать, приютить, находиться
ártă brâncoveneáscă брынковянское искусство или брынковянский стиль Подсказка
o mulțíme много, множество
o călătoríe путешествие, поездка
áltă dátă в другой раз

Exerciții

1. Проспрягайте следующие одноличные и безличные глаголы в Prezent, Imperfect, Perfectul compus и Viitor. (Conjugați următoarele verbe unipersonale și impersonale la Prezent, Imperfect, Perfectul compus și Viitor):

a ninge, a tuna, a fulgera, a se însera, a se înnopta, a se lumina, a trebui, a fi posibil, a fi cald, a se face ziua, a se lăsa seara, a fi târziu.

Ключ

2. Вставьте соответствующие глаголы в страдательном залоге. (Puneți verbele corespunzătoare la diateza pasivă):

Orașul București (a întemeia) acum câteva sute de ani. Străzile și bulevardele Bucureștiului (a înfrumuseța) cu multă verdeață. Orașul (a împodobi) cu multe monumente istorice și arhitectonice. Până seara târziu (a aglomera) de mașini și pietoni străzile și bulevardele centrale ale Bucureștiului. Piesele autorilor români clasici și contemporani, precum și ale dramaturgilor străini (a interpreta) la spectacolele teatrelor „Național“ și „ Bulandra“. Piesele (a primi) de către spectatori cu aplauze furtunoase.

Ключ

3. Раскройте скобки и поставьте глаголы в страдательном залоге в соответствующие времена. (Deschideți parantezele și puneți verbele la diateza pasivă, la timpurile corespunzătoare):

Castelul Peleș (a construi) din dorința regelui Carol I al Romîniei la Sinaia. Castelul acesta (a vizita) de mulți turiști. Castelul Bran (a situa) pe culoarul Rucăr-Bran, la 30 de kilometri de orașul Brașov. Acest monument celebru al arhitecturii medievale (a ridica) în anul 1382. (A deschide) publicului și se poate vizita. Palatul Mogoșoaia (a construi) de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Domnitorul (a executa) de către turci pe data de 15 august 1714. După moartea domnitorului, palatul (a confisca) și transformat în han.

Ключ

4. Проспрягайте глаголы в Prezent, Imperfect, Perfectul compus, Viitor и настоящем времени сослагательного наклонения. (Conjugați verbele la Prezent, Imperfect, Perfectul compus, Viitor și Conjunctivul prezent verbele):

a doborî, a însufleți, a aduce, a elibera, a caracteriza, a reprezenta, a apăra, a cunoaște, a conduce, a mobiliza, a asigura, a înălța, a aplauda.

Ключ

5. Просклоняйте существительные в единственном и множественном числе, с определенным и неопределенным артиклем. (Declinați substantivele la singular și la plural, forma nearticulată și articulată):

un bulevard, o victorie, un teatru, o casă, o clădire, un pieton, un palat, o vale, o piesă, un castel, o călătorie, o dorință, o cale, o mulțime, o renovare, o biserică.

Ключ

6. Просклоняйте слова в единственном и множественном числе. (Declinați cuvintele la singular și la plural):

primul rege, un cartier nou, o reședință de vară, un obiectiv turistic, o sală de concert, un monument superb, o familie regală, un autor clasic, orașul acesta.

Ключ

7. Задайте десять вопросов к тексту "Бухарест". (Puneți zece întrebări la textul „București“)

Ключ

8. Составьте по два предложения с данными словами. (Compuneți câte două propoziții cu cuvintele):

blocuri luminoase, cetățenii României, grădini frumoase.

Ключ

9. Назовите существительные, соответствующие следующим глаголам и прилагательным. (Numiți substantivele corespunzătoare următoarelor verbe și adjective):

a tuna, a fulgera, a se însera, a se îmbunătăți, central, frumos, clasic.

Ключ

10. Переведите на румынский язык. (Traduceți in românește):

Виктор и Мария сейчас в отпуске. Они хотят поехать в Румынию на неделю и планируют посетить несколько достопримечательностей. Из интернета они узнали много информации о самых известных памятниках архитектуры. Виктор желает посетить прекрасный замок Пелеш. Он был построен по желанию первого короля Румынии Карла I. Мария также предлагает посетить замок Бран, который расположен на скале и является одним из самых известных символов Румынии. Он был возведен в 1382 году. Что еще можно посмотреть в Румынии? Недалеко от Бухареста находится дворец Могошоая, который был построен румынским господарем Константином Брынковяну. Но господарь был казнен турками, а дворец был конфискован и превращен в гостиницу. На протяжении времени (de-a lungul timpului) дворец был разрушен, преобразован и отремонтирован. В настоящее время в нем находится Музей брынковянского искусства.

Ключ

11. Переведите на румынский язык. (Traduceți in românește):

 Вот уже несколько дней, как наступила весна. Я люблю весну, но не люблю осень, так как осенью часто идет дождь. Правда, в этом году очень сырая (umedă, ploioasă) весна. Почти каждый день идет дождь или снег, который тут же (imediat) тает. Так, например, позавчера шел снег, вчера и сегодня идет дождь. К вечеру стало холодно. Завтра будет холодно, но в интернете написано, что не будет снега.
 Зимой было много снега. Снег шел ежедневно, и мы катались на коньках, даже когда было ветрено и холодно. Если в воскресенье будет хорошая погода, я поеду за город к своим знакомым.

Ключ

12. Резюмируйте устно и письменно текст "Бухарест". (Faceți rezumatul oral și scris al textului „București“.)

Ключ

13. Устно перескажите своими словами содержание текста „Ce putem vedea în România?“. (Povestiți oral cu cuvintele dumneavoastră conținutul textului „Ce putem vedea în România?“.)

14. Примеры письменных или устных рассказов. (Exemple de narațiuni scrise sau orale):

  1. Последний выходной день (зимой или летом). (Ultima ta zi de odihnă (iarna sau vara)).
  2. Наш университет в первый (последний) день каникул. (Universitatea noastră în prima (ultima) zi de vacanță.)
  3. Прогулка по улицам Бухареста. (O plimbare pe străzile Bucureștiului.)
  4. Москва, столица нашей Родины. (Moscova, capitala patriei noastre.)

Ключ