Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 22

Урок 22

  1. Степени сравнения прилагательных и наречий.
  2. Склонение имен собственных.
  3. Несоответствия значений и функций русских падежей румынским падежам.

О seară la Teatrul Bolșoi din Moscova

 Noi suntem la Teatrul Bolșoi din Moscova. În fața intrării sunt mulți oameni, care n-au găsit bilete la spectacol, dar speră că vor găsi pe cineva, care să le cedeze un bilet. Pe drum, lângă teatru, poți auzi de zece-cincisprezece ori întrebarea: n-aveți un bilet în plus? Aici unii au bilete mai bune, iar alții mai proaste. Teatrul Bolșoi e cel mai renumit teatru din Rusia. Fiecare om, care e în trecere prin Moscova, caută să vadă măcar un spectacol al Teatrului Bolșoi. перевод текста
 Este ora 6 și 20 minute. Încetul cu încetul publicul umple sala. Astă- seară vom vedea spectacolul „Boris Godunov“ — o dramă muzicală populară de Musorgski. Cei mai buni cântăreți ai Rusiei interpretează rolurile principale. „Boris Godunov“ este un spectacol foarte frumos. Cântă nu mai puțin de patru artiști ai poporului și trei artiști emeriți. Decorurile și muzica produc o impresie de neuitat. Publicul salută de fiecare dată cu tunete de aplauze furtunoase apariția cântăreților.
 E miezul nopții, dar în centrul Moscovei e multă lume. Oamenii merg acasă de la teatre, concerte și cinematografe.перевод текста

Vocabular

în fáța intrắrii перед входом
oámeni люди
a sperá надеяться
pe cinevá cáre кого-нибудь, который
a cedá (-ez) уступить
de zéce ori десять раз
in plus лишний
únii некоторые
prost плохой, глупый
în trécere проездом
cáută să vádă стремится увидеть
măcár хотя бы
încétul cu încétul постепенно
a úmple наполнять
ástă-seáră сегодня вечером
un cântăréț певец
a interpretá (-ez) исполнять
un rol principál главная роль
un artíst al popórului народный артист
un artist emerít заслуженный артист
un decór декорация
de neuitát незабываемый
apláuze furtunoáse гром аплодисментов
o aparíție появление
e miézul nópții полночь
acásă домой, дома

Степени сравнения прилагательных и наречий

В румынском языке имеются положительная, сравнительная и превосходная степени для прилагательных и наречий.

Сравнительная степень (Gradul comparativ) образуется путем прибавления к имени прилагательному наречий mai ... decât, mai puțin ... decât, tot așa de ... ca, la fel de ... ca, tot atât de ... ca.

Конструкция mai ... decât указывает на большую степень; mai puțin ... decât указывает на меньшую степень.

Конструкции tot așa de ... ca, la fel de ... ca, tot atât de ... ca указывают на равную степень.

Частицы mai, mai puțin, tot așa de и др. ставятся соответственно перед прилагательными или наречиями, a decât и ca — после них. Например:

Victor are un bilet mai bun decât al lui Petru. — У Виктора билет лучше, чем у Петра.

Petru are un bilet mai puțin bun ca al lui Victor. — У Петра билет хуже, чем у Виктора.

Maria are un bilet tot așa de (la fel de, tot atât de) bun ca al lui Victor. — У Марии такой же хороший билет, как у Виктора.

Acest artist cântă tot așa de (la fel de, tot atât de) bine ca acel artist. — Этот артист поет так же хорошо, как тот.

Acest teatru nu este așa de (la fel de, tot atât de) mare ca acela.— Этот театр не такой большой, как тот.

Превосходная степень (Gradul superlativ) может быть относительной (superlativul relativ) и абсолютной (superlativul absolut).

Относительная степень образуется при помощи прилагательного артикля (articolul adjectival) cel, cea, cei, cele и наречия mai.

При образовании относительной превосходной степени следующий порядок слов: на первом месте стоит прилагательный артикль, затем наречие mai и на последнем месте стоит прилагательное. Например:

Cel mai frumos, cea mai interesantă, cei mai buni, cele mai capabile.

Прилагательный артикль согласуется в роде и числе с определяемым существительным. Если прилагательный артикль стоит перед определяемым существительным, то существительное употребляется без артикля. Например:

Primăvara este cel mai frumos anotimp al anului.

Если же прилагательный артикль стоит после существительного, то последнее употребляется с определенным артиклем:

Primăvara este anotimpul cel mai frumos al anului.

Абсолютная превосходная степень прилагательных и наречий образуется при помощи наречий foarte (tare, prea). Например:

Victor are о carte foarte interesantă. — У Виктора очень интересная книга.
Dan este un student foarte bun. — Дан очень хороший студент.
Maria învață foarte bine. — Мария очень хорошо учится.
Prietenii mei lucrează zilnic foarte mult. — Мои друзья ежедневно работают очень много.

Склонение имен собственных

Имена собственные мужского рода склоняются по общему правилу склонения имен существительных мужского рода, исключая имена собственных лиц. На примере города Париж:

N.

Parisul

D.

Parisului

G.

(al, a, ai, ale) Parisului

A.

(pe) Parisul

Склонение имен собственных лиц мужского рода осуществляется с помощью формы определенного артикля родительного и дательного падежей -lui, которая ставится перед склоняемым именем собственным. Например:

N.

Victor

D.

lui Victor

G.

(al, a, ai, ale) lui Victor

A.

(pe) Victor

Имена собственные женского рода* склоняются по общему правилу, то есть изменяется определенный артикль. Например:

N.

Maria

Brăila

G.

(al, a, ai, ale) Mariei

Brăilei

D.

Mariei

Brăilei

A.

(pe) Maria

Brăila

Примечание: Названия месяцев склоняются так же, как имена собственные лиц мужского рода. Например:

N.

ianuarie

martie

G.

(al, a, ai, ale) lui ianuarie

(al, a, ai, ale) lui martie

D.

lui ianuarie

lui martie

A.

(pe) ianuarie

(pe) martie

* Если имена собственные женского рода заканчиваются на -ga или -ca, в родительном и дательном падежах получают окончание -ăi. Например:

N. Olga, Veronica
G. (al, a, ai, ale) Olgăi, Veronicăi
D. Olgăi, Veronicăi
A. (pe) Olga, Veronica

* Если имена собственные женского рода заканчиваются на согласную или являются иностранного происхождения, они склоняются как имена собственные мужского рода. Например:

N. Carmen, Caty
G. (al, a, ai, ale) lui Carmen, lui Caty
D. lui Carmen, lui Caty
A. (pe) Carmen, Caty

Несоответствия значений и функций русских падежей румынским падежам

В русском языке именная часть составного сказуемого может стоять в творительном падеже. Например: Моя сестра будет врачом.

В румынском языке в аналогичном случае именная часть сказуемого передается Nominativ без артикля: Sora mea va fi medic.

Наиболее резкое расхождение в употреблении румынских и русских падежных форм наблюдается в употреблении в русском языке родительного падежа с предлогами и без предлогов, так как круг его значительно шире и разнообразнее, чем в румынском языке. Так:

Русский родительный падеж соответствует румынскому Acuzativ, если существительные указывают на число или количество. Например:

Я принес немного ветчины. — Eu am adus puțină șuncă.
Пожалуйста, ложку сахара. — Poftim о lingură de zahăr.

Русскому родительному падежу с отрицанием соответствует румынский Acuzativ:

Я не писал письма. — Eu n-am scris scrisori.
Никто не заметил его отсутствия. — Nimeni n-a observat lipsa lui.
Здесь не слышно никакого шума. — Aici nu se aude nici un zgomot.

Русскому родительному падежу при некоторых глаголах соответствует Acuzativ в румынском языке:

Мы хотим мира. — Noi vrem расе.
Он не стыдится своих друзей и продолжает плохо заниматься. — Nu-i este rușine de prieteni și continuă sa învețe prost.
Эта игра требует большого внимания. — Acest joc necesită mare atenție.

Русский родительный падеж передается румынским Acuzativ при порядковом числительном, обозначающем даты.

Мы приехали в Москву 6 ноября. — Noi am venit la Moscova la 6 noiembrie.
Они встретились десятого мая. — Ei s-au întâlnit la zece mai.
Первого сентября начался учебный год. — La întâi septembrie а început anul școlar.

В русском языке родительный падеж, употребляемый при сравнениях, соответствует Acuzativ в румынском языке.

Мария занимается лучше всех студенток. — Maria învață mai bine decât toate studentele.
Твоя сестра лучше брата. — Sora ta este mai bună decât fratele.

Русский родительный падеж с предлогами из, без, до, для, от соответствует румынскому Acuzativ с предлогами de la, din, fără, până la, pentru.

Студенты идут из университета. — Studenții vin de la universitate.
Вода течет из крана. — Apa curge din robinet.
Я взяла из газет эти стихотворения. — Am luat din ziare aceste poezii.
Елена узнала об этом у одного из своих братьев. — Elena а aflat despre aceasta de la unul dintre frații ei.
Из года в год мы отмечаем эту дату. — Din an în an marcăm această dată.
Виктор пришел без тетрадей и без книг. — Victor a venit fără caiete și fără cărți.
До города осталось пять километров. — Până la oraș au rămas cinci kilometri.
Жди с утра до вечера. — Să aștepți de dimineață până seara.
Виктор купил щетку для одежды. — Victor a cumpărat о perie pentru haine.

Русскому дательному падежу после глаголов мешать, верить, радоваться, мстить, грозить соответствует румынский Acuzativ с предлогами ре и de.

Вы мешаете ученикам сосредоточиться во время контрольной работы. — Îi deranjați pe elevi să se concentreze în timpul lucrării de control.
Мы очень рады вашим успехам. — Suntem foarte bucuroși de succesele dumneavoastră.

Русскому дательному падежу с предлогом по соответствует румынский Acuzativ с предлогами prin и ре.

Мы гуляем по парку. — Noi ne plimbăm prin parc.
Они путешествуют по Румынии. — Ei călătoresc prin România.
Пароход плыл по морю. — Vaporul plutea pe mare.
Дети бегали по аллеям парка. — Copiii alergau pe aleile parcului.

Некоторым русским существительным в дательном падеже с предлогом по соответствует всегда румынский Acuzativ с предлогами în, de, la, după, din или с распределительными числительными câte.

Ударить по столу. — A lovi în masă.
Тосковать по друзьям. — A-i fi dor de prieteni.
Скучать по родине. — A duce dor de Patrie.
Говорить по телефону. — A vorbi la telefon.
Работать по силам. — A munci după puteri.
Я дал по пять рублей каждому. — Am dat câte cinci ruble la fiecare.
Мы купили по две тетради. — Am cumpărat câte două caiete.

Русский творительный падеж образа действия соответствует Acuzativ с предлогом cu.

Писать ручкой. — A scrie cu stiloul.
Рубить топором. — A tăia cu toporul.
Открыть дверь ключом. — A deschide ușa cu cheia.

Творительный падеж в безличных и страдательных конструкциях выражается Acuzativ с предлогом de.

Убило молнией. — A fost omorât de fulger.
Нашими учеными одержаны блестящие победы. — Victorii strălucite au fost repurtate de savanții noștri.

Специфическая форма творительного падежа, близкая по своему значению к наречиям времени (зимой, летом, утром, вечером), передается на румынский язык Acuzativ без предлогов, но всегда с определенным артиклем:

Отдыхать летом. — A se odihni vara.
Вставать утром. — A se scula dimineața.
Заниматься вечером. — A învăța seara.

Русскому творительному падежу, примененному при отглагольных существительных, соответствует румынский Acuzativ с предлогами cu или de:

Удар молотом. — О lovitură de ciocan.
Занятия музыкой. — Lecții de muzică.

Русский предложный падеж передается как Acuzativ с соответствующими предлогами:

Объявление висит на стене. — Anunțul este atârnat pe perete.

La cinematograf

Astăzi e duminică și noi dormim mai târziu ca de obicei. După terminarea toaletei și a micului dejun copios, Vasile, Victor și eu hotărâm să mergem la cinematograf, la matineu. Rulează multe filme interesante și nu știm la care cinematograf e mai bine să mergem. În sfârșit, hotărâm să revedem un film foarte vechi, dar admirabil, care se numește „Brat“. Acest film rulează la cinematograful „Metropol“. Aici sunt mai multe săli, iar filmul nostru rulează în sala albastră. Această sală e mai mică decât sala verde, dar e totuși destul de încăpătoare. Aici e mult confort. Scaunele sunt tapițate cu catifea albastră și cortina de pe scenă e din catifea albastră. La ferestre sunt draperii din catifea de aceeași culoare. Pereții sălii sunt vopsiți în albastru. După soneria a treia începe filmul. Toți privesc cu multă atenție și încordare filmul. Filmul durează aproape două ore și noi plecăm acasă foarte mulțumiți.перевод текста

Vocabular

un cinematográf кинотеатр
târzíu поздно
termináre завершение
a hotărî́ (-ăsc) решать
un matinéu дневной (утренний) сеанс
a revedeá смотреть вновь (еще раз)
a se numí (-esc) называться
vérde зеленый, зеленая
tótuși тем не менее, все-таки
încăpătór просторный
a tapițá (-ez) обивать мебель
catifeá бархат
o cortínă занавес
niște draperíi драпри, занавеси
culoáre цвет
a vopsí красить
о încordáre напряжение
a durá длиться
aproápe почти, близко

Exerciții

1. Выпишите из текста "Вечер в Большом театре в Москве" все прилагательные и расположите эти прилагательные в три колонки в соответствии со степенями сравнения, в которых они находятся (положительная степень, сравнительная степень и превосходная степень). (Copiați din textul „O seară la Teatrul Mare din Moscova“ toate adjectivele și aranjați aceste adjective în trei coloane, după gradele de comparație la care se găsesc: gradul pozitiv, gradul comparativ și gradul superlativ.)

Ключ

2. Читайте вслух. (Citiți cu voce tare):

365 zile, 12 luni, 52 săptămâni, 7 zile, 12 ore, 24 ore, 574 studenți, 350 cărți și 200 caiete, 150 caiete și 190 reviste.

Ключ

3. Просклоняйте следующие имена собственные. (Declinați următoarele substantive proprii):

Moscova, Parisul, Rostovul, Kievul, Tuia, Brăila, Bucureștiul, Ucraina, Rusia, Caucazul, Donbasul, România, Bulgaria, Ungaria, Volga, Nipru, Nistru, Dunărea, Marea Neagră, Oceanul Înghețat, Carpații, Alpii, Pirineii, Elena, Irina, Vasile, Nicolae.

Ключ

4. Образуйте сравнительную форму следующих прилагательных и наречий, а затем переведите их. (Formați comparativul următoarelor adjective și adverbe și apoi traduceți-le):

mare, mult, frumos, încet, însemnat, bun, puțin, târziu, copios, bine, vechi, mic, încăpător, înalt, plin, foșnitor, interesant, adânc, mulțumit.

Ключ

5. Образуйте относительные и абсолютные превосходные степени от следующих прилагательных и наречий и переведите их. (Formați superlativul relativ și absolut al următoarelor adjective și adverbe și traduceți-le):

principal, popular, admirabil, mare, mult, târziu, frumos, încet, însemnat, bun, puțin, copios, bine, vechi, mic, încăpător, foșnitor, interesant, adânc, mulțumit.

Ключ Ключ

6. Раскройте скобки и поставьте существительные в скобках в соответствующем падеже. (Deschideți parantezele și puneți substantivele din paranteze la cazul corespunzător):

 a) 1. Străzile (Paris) sunt largi și drepte. 2. Parcurile și grădinile (Moscova) sunt pline de verdeață. 3. Și străzile (București) sunt frumoase și cu mulți copaci. 4. Munții și apele (România) sunt numeroase. 5. Cetățenii (Federația Rusă) sunt mândri de patria lor bogată și frumoasă. 6. Peste apele (Don) la Rostov este un pod admirabil de beton armat.
 b) 1. Prietenii (Maria și Victor) învață în grupa noastră. 2. Părinții (Vasiliev) locuiesc pe malul (Nipru). 3. Artiștii (Teatrul Bolșoi) joacă și cântă cu mare măiestrie. 4. Fratele (Elena) este student la Universitatea Lomonosov din Moscova. 5. Am citit cu multă plăcere romanul (Șolohov) „Donul liniștit“. 6. Poeziile (Tvardovski) sunt foarte bine scrise.

Ключ

7. Дополните следующие предложения прилагательными в соответствующей степени сравнения. (Completați următoarele propoziții cu adjective la gradul de comparație corespunzător):

Vara este decât primăvara. Vara zilele sunt decât toamna. Primăvara este anotimp al anului. Iarna este decât toamna. Iarna zilele sunt , iar nopțile Din contra, vara zilele sunt și nopțile sunt . Teatrul Bolșoi este teatru din țara noastră. Teatrul Dramatic de Artă din Moscova este teatru din lume. Opera „Boris Godunov“ este operă a lui Musorgski. Locurile noastre de la parter sunt decât ale voastre din lojă. O impresie asupra noastră au produs jocul admirabil și măiestria artiștilor. Spectacolul „Evgheni Oneghin“ este un spectacol . Ce spectacol al lui Cehov este „Trei surori" sau „Livada cu vișini“?

Ключ

8. Раскройте скобки с использованием степеней сравнения. (Deschideți parantezele folosind gradele de comparație):

Azi e duminică și noi dormim (târziu) ca de obicei. După terminarea toaletei și a micului dejun (copios) plecăm la cinema. Cinematograful se află (aproape) de casa noastră. Aici rulează un film deși (vechi), dar (interesant). Filmul acesta rulează de (de mult) și într-o sală (mică) decât sala cinematografului „Central“. Filmul a durat o oră și noi am plecat (mulțumiți) acasă.

Ключ

9. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. De câte ori ați fost anul acesta la Teatrul Bolșoi? 2. Ce spectacole ați văzut? 3. Ce artiști ai poporului au luat parte la spectacole? 4. Ce artiști emeriți au luat parte? 5. La ce oră încep de obicei spectacolele la Teatrul Bolșoi? 6. Dar la alte teatre? 7. Ce teatre preferați — teatre dramatice sau teatre muzicale? 8. Ce teatre dramatice cunoașteți dumneavoastră la Moscova? 9. Ce teatre muzicale cunoașteți dumneavoastră la Moscova? 10. Ce săli de concerte cunoașteți la Moscova?

Ключ

10. Задайте 10 вопросов к тексту "В кинотеатре". (Puneți 10 întrebări la textul „La Cinematograf“.)

Ключ

11. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Вчера я был с друзьями в Большом театре на спектакле «Евгений Онегин». В четверть седьмого мы зашли в здание театра. У контролера мы купили программу и затем заняли наши места. У Виктора и Елены были лучше места, чем у нас. Они сидели в ложе, а я с Марией на балконе. Ровно в шесть часов тридцать минут раздались первые звуки увертюры. Прекрасная игра и мастерство артистов произвели на меня огромное впечатление. Очень хорошо пел народный артист Российской Федерации Лемешев партию Ленского. Когда мы вышли из театра, была почти полночь. В центре Москвы было много народу.

Ключ

12. Найдите антонимы слов. (Găsiți antonimele cuvintelor):

Mare, intrare, a nădăjdui, a găsi, a ceda, întrebare, frumos, încet, primul, principal, apariție, miezul nopții, centru, bun.

Ключ

13. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

В году четыре времени года: весна, лето, осень и зима. Весной хорошая погода, небо голубое и цветут деревья. Весной мы всегда много занимаемся, так как в мае начинаются экзамены. Летом у нас каникулы и мы хорошо отдыхаем. Мы почти всегда покидаем город и уезжаем в горы или к морю. Я не люблю осень, так как осенью часто идут дожди и пасмурно. Зимой холодно и падает снег, а я катаюсь на коньках и хожу на лыжах. Я очень люблю зиму.

Ключ

14. Устно составьте предложения со следующими словами. (Compuneți oral propoziții cu următoarele cuvinte):

 a) mai interesant, foarte interesant, cel mai interesant, mai tânăr, foarte tânăr, cel mai tânăr, mai scurtă, foarte scurtă, cea mai scurtă, mai bună, foarte bună, cea mai bună.
 b) e cald, e frig, e vânt, e soare, e timp frumos, e timp urât, e lumină, e întuneric.

Ключ

15. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Русская молодежь самая счастливая в мире. ¯\_(ツ)_/¯ Наша столица Москва очень красивый город. Мы любуемся (a admira) ее широкими площадями, ровными (drept) улицами и огромными (mare) парками. На окраинах (împrejurimile) Москвы много новых улиц, высоких и комфортабельных домов. Родители моего друга Виктора живут в 200 км от Москвы. Вчера мы были с Виктором в Музее Искусств. Не только в Москве, но и в других городах России много красивых зданий.

Ключ

16. Обобщите текст "Вечер в Московском Большом театре". (Faceți rezumatul textului „O seară la Teatrul Bolșoi din Moscova“.)

Ключ

17. Обобщите текст "В кинотеатре". (Faceți rezumatul textului „La cinematograf“.)

Ключ

18. Расскажите в письменном виде, как вы провели вечер в Художественном драматическом театре. (Povestiți în scris, cum ați petrecut o seară la Teatrul Dramatic de Artă.)

Ключ

19. Расскажите устно, как вы провели вечер в кинотеатре. (Povestiți oral, cum ați petrecut o seară la cinematograf.)

Ключ