Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 21

Урок 21

 1. Имперфект.
 2. Склонение существительных женского рода с определенным артиклем.
 3. Наречия.

Anotimpurile

 Fiecare an are patru anotimpuri: primăvara, vara, toamna și iarna.
Primăvara e vreme frumoasă. Soarele strălucește pe cerul albastru. Anul acesta în luna aprilie pomii fructiferi erau în floare, iar în luna mai era cald. Copacii înverzeau în parcuri și pe bulevarde, iar iarba răsărea de pretutindeni. E timpul semănăturilor de primăvară. Fermierii au avut mult de lucru în câmpuri. Ei lucrau cu mult avânt și puneau bazele recoltei din acest an.перевод текста
 În luna iunie era foarte cald. Grădinile de zarzavat abundau de legume; ridichi, castraveți, morcovi, ceapă verde, etc... Era luna cireșilor și vișinelor.
 În iulie, când căldurile deveneau prea puternice, copiii plecau în tabere de vară, la mare, sau la munte, iar tineretul făcea excursii prin păduri și regiuni pitorești.
перевод текста  Toamna e anotimpul recoltei de grâne și fructe.
 În septembrie, la deschiderea școlilor și universităților, reveneau din vacanță toți elevii și studenții. După odihnă ei erau plini de puteri. În noiembrie timpul devenea răcoros și ploua mereu.
 Lunile de iarnă sunt foarte friguroase. Zilnic ningea și zăpada acoperea câmpiile și munții. Începea anotimpul patinajului și schiului. Tineretul profita de fiecare clipă liberă pentru a patina sau a schia.
 Cele douăsprezece luni ale anului sunt: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie.перевод текста

Vocabular

un anotímp время года
vréme frumoásă (timp frumós) хорошая погода
un soáre солнце
a strălucí (-esc) блестеть, сиять, сверкать
un cer небо
albástru синий
a fi în floáre быть в цвету, расцветать
un copác (árbore) дерево
a înverzí (-esc) зеленеть
iárbă трава
a răsărí всходить
de pretutíndeni отовсюду
o semănătúră посев
un avấnt энтузиазм
a púne bázele заложить основы
о ridíche редиска
un castravéte огурец
níște ceápă vérde зеленый лук
o cireáșă черешня
o víșină вишня
o căldúră (canículă) жара
prea очень, слишком
putérnic сильный, мощный
o tábără de váră летний лагерь
un tinerét молодежь
a fáce excúrsii совершать экскурсии
regiúni pitoréști живописные места
grấne зерновые
o deschídere открытие
a revení возвращаться
o odíhnă отдых
a fi plin de putéri быть полным сил, в расцвете сил
răcorós прохладный
plouá шел дождь
meréu все время, постоянно
frigurós холодный
ningeá шел снег
о zăpádă снег
a acoperí покрывать
a încépe начинать
un patináj зд. катание на коньках, каток
a profitá воспользоваться, извлечь выгоду
o clípă мгновение, миг
a schiá (-ez) кататься на лыжах

Iarna

(fragment)
de Vasile Alecsandri

Din văzduh cumplita iarnă cerne norii de zăpadă
Lungi troiene călătoare, adunate-n cer grămadă
Fulgii zbor, plutesc în aer ca un roi de fluturi albi
Răspândind fiori de gheaţă pe ai țării umeri dalbi.перевод текста

În pădure

Aici era o pădure. Pădurea aceasta era mare și frumoasă. Primăvara și vara pădurea era verde. Toamna cădeau frunzele. Iarna copacii nu aveau frunze. Zăpada acoperea copacii. În pădure mai creșteau ciuperci, fragi și flori. În pădure trăiau și multe animale: vulpea, lupul, veverița, iepurele și altele.перевод текста

Iarna

Afară e frig. E iarnă. Ninge mereu. Zăpada acoperă pământul și casele. Maria și Elena patinează, iar Victor și Vasile fac un om de zăpadă. Toți sunt veseli.перевод текста

Vocabular

a acoperí накрывать, покрывать
o ciupércă гриб
o frágă земляника
un animál животное
a trăí жить
o vúlpe лиса
о véveriță белка
un iépure заяц
a patiná кататься на коньках
un om de zăpádă снеговик
vésel веселый

Имперфект

В румынских глаголах в отличие от русских отсутствует категория вида, которая определяет характер законченности и незаконченности действия. В румынском языке видовое различие отражается в прошедших временах Imperfect, Perfectul compus, Perfectul simplu.

Часто русские глаголы несовершенного вида переводятся на румынский язык глаголами совершенного вида. Сравните: Вчера я ходил в кино. Ieri am fost la cinema.

Imperfect обозначает прошедшее действие. Это действие не ограничено во времени и действие его неопределенно. Помимо этого, Imperfect выражает действие повторяющееся, а также действие незаконченное, протекающее параллельно другому действию или в момент возникновения другого действия.

Образование Imperfect

Imperfect образуется путем прибавления к безударной основе инфинитива следующих окончаний -am, -ai, -а, -am, -ați, -au для глаголов I и IV группы (только с окончанием на -î). Например:

  Глаголы I Глаголы IV группы на
  a întreba a coborî a hotărî
eu întreb-am cobor-am hotăr-am
tu întreb-ai cobor-ai hotăr-ai
el, ea întreb-a cobor-a hotăr-a
noi întreb-am cobor-am hotăr-am
voi întreb-ați cobor-ați hotăr-ați
ei, ele întreb-au cobor-au hotăr-au

У глаголов II, III и IV группы с окончанием на -i для образования Imperfect к основе инфинитива присоединяются следующие окончания: -eam, -eai, -ea, -eam, -eați, -eau. Например:

  Глаголы II Глаголы III группы
  a vedea a merge a face *
eu ved-eam merg-eam făc-eam
tu ved-eai merg-eai făc-eai
el ved-ea merg-ea făc-ea
noi ved-eam merg-eam făc-eam
voi ved-eați merg-eați făc-eați
ei ved-eau merg-eau făc-eau
    Глаголы IV группы на -i (после согл.)
    a citi a vorbi
eu   cit-eam vorb-eam
tu   cit-eai vorb-eai
el   cit-ea vorb-ea
noi   cit-eam vorb-eam
voi   cit-eați vorb-eați
ei   cit-eau vorb-eau

* Нужно обратить внимание на чередования:

a-ăa face, a trage (făceam, trăgeam...)
oa-oa cunoaște, a întoarce (cunoșteam, întorceam...)

При образовании Imperfect глаголов IV группы, с окончанием на -i и основа которых оканчивается на гласную, к инфинитиву присоединяются окончания -am, -ai, -а, -am, -ați, -au. Глагол «a ști» также спрягается по этому правилу:

eu locui-am noi locui-am
tu locui-ai voi locui-ați
el, ea locui-a ei, ele locui-au
eu ști-am noi ști-am
tu ști-ai voi ști-ați
el, ea ști-a ei, ele ști-au

Таким же образом образуют Imperfect все глаголы I группы типа a studia:

eu studi-am noi studi-am
tu studi-ai voi studi-ați
el, ea studi-a ei, ele studi-au

Глаголы a da, a sta, а также вспомогательный глагол a fi Imperfect образуют неправильно.

 

a da

a sta

a fi

eu
tu
el
noi
voi
ei

dădeam
dădeai
dădea
dădeam
dădeați
dădeau

stăteam
stăteai
stătea
stăteam
stăteați
stăteau

eram
erai
era
eram
erați
erau

Вспомогательный глагол a avea спрягается в Imperfect по общему правилу:

eu aveam noi aveam
tu aveai voi aveați
el, ea avea ei, ele aveau

Употребление Imperfect

Imperfect употребляется:

1) для обозначения незаконченного действия, длившегося в прошлом неограниченное количество времени:

Vara când eram liber, citeam multe cărți. — Летом, когда я бывал свободен, я читал много книг.

2) в описаниях, где он служит для выражения состояния постоянного свойства:

Fratele meu era de statură înaltă. El avea ochi mari și inteligenți care îi dădeau feței sale o expresie plăcută. — Мой брат был высокого роста. У него были большие и умные глаза, которые придавали его лицу приятное выражение.

3) для выражения прошедшего действия, протекающего одновременно с другими действиями. В этом случае могут быть два варианта:

а) когда не указывается ни начало, ни конец обоих действий:

Noi rezolvam probleme, iar profesorul verifica caietele noastre. — Мы решали задачи, а преподаватель проверял наши тетради.

б) когда не указывается ни начало, ни конец одного действия в то время, как второе действие уже совершено:

El a venit la teatru, când începea ultimul act. — Он пришел в театр, когда начинался последний акт.

4) для выражения обычных действий, повторяющихся в прошлом:

Victor pleca la universitate totdeauna dimineața. — Виктор уходил в университет всегда по утрам.

Склонение существительных женского рода с определенным артиклем

Как и у существительных мужского рода, при склонении существительных женского рода определенный артикль изменяется по падежам.

Для образования родительного и дательного падежей существительных женского рода к существительным во множественном числе (без артикля) прибавляется форма определенного артикля -i.

 

Ед. число

Мн. число

N.

studenta, cartea

studentele, cărțile

G.

(al, a, ai, ale) studentei, (a) cărții

(al, a, ai, ale) studentelor, (a) cărților

D.

studentei, cărții

studentelor, cărților

A.

(pe) studenta, (pe) cartea

(pe) studentele, (pe) cărțile

1. У существительных на -ie Genitiv и Dativ образуются путем прибавления формы определенного артикля -i к окончанию единственного числа:

lecție + i = lecției

N. lecția
G. (al, a, ai, ale) lecției
D. lecției
A. (pe) lecția

2. Существительные, оканчивающиеся во множественном числе на -uri, склоняются не по общему правилу:

N. blana, iarba
G. (al, a, ai, ale) blănii, ierbii
D. blănii, ierbii
A. (pe) blana, iarba

3. Прилагательные, относящиеся к существительным в единственном числе, в Genitiv и Dativ принимают форму множественного числа.

N. studenta bună, casa voastră
G. (al, a, ai, ale) studentei bune, casei voastre
D. studentei bune, casei voastre
A. (pe) studenta bună, casa voastră

Наречия

1. Наречия места (de loc) указывают на то, где происходит действие, и отвечают на вопросы unde (где?, куда?), de unde (откуда?), până unde (докуда/до какого места?). Например: acolo (там), aici (здесь), afară (снаружи), alături (рядом), aproape (близко), deasupra (над), dedesubt (снизу), departe (далеко), împrejur (кругом), dincolo (по ту сторону), dincoace (по эту сторону), înapoi (позади, обратно), înainte (вперед, впереди), jos (внизу), sus (наверху), oriunde (где (куда) бы то ни было).

2. Наречия времени (de timp) указывают, когда происходит действие и отвечают на вопросы când? (когда?), de când? (с каких пор?), până când? (до каких пор?). Например: aseară (вчера вечером), astăzi/azi (сегодня), mâine (завтра), târziu (поздно), odată (когда-то, однажды), niciodată (никогда), îndată (сразу, немедленно), totdeauna (всегда).

3. Наречия образа действия (de mod) указывают, каким образом происходит действие, и отвечают на вопросы cum? (как?), în ce mod? (каким образом?). Например: bine (хорошо), așa (так), astfel (таким образом), rău (плохо), repede (быстро), de asemenea (также), atât (столько), numai (только), împreună (вместе), altminteri (иначе, в противном случае), destul (достаточно), tare (громко, крепко, сильно), ușor (легко).

Vara

Afară e cald. E vară. Grădinile sunt pline de flori ca: trandafiri, garoafe, maci, lalele etc., iar livezile sunt pline de meri, peri, pruni, nuci și altele. În pomi cântă păsărele ca mierla și privighetoarea.перевод текста

Vocabular

un trandafír роза
o garoáfă гвоздика
o laleá тюльпан
un măr яблоня, яблоко
un păr 1) груша (дерево), 2) волосы
un prun слива (дерево)
un nuc грецкий орех (дерево)
niște păsăréle птички
o miérlă дрозд
o privighetoáre соловей

Anul

Anul are douăsprezece luni. Intr-un an sunt trei sute șaizeci și cinci sau trei sute șaizeci și șase de zile. O lună are treizeci sau treizeci și una de zile. Luna februarie are douăzeci și opt sau douăzeci și nouă de zile. Anul are patru anotimpuri: toamna, iarna, primăvara și vara.перевод текста

Ghicitori

1.

O sută de frați
De brâu stau legați. перевод текста

Ключ

2.

Am mai mulți frați
Într-o cămașă-mbrăcați. перевод текста

Ключ

3.

Sunt patru surori în lume
Și nu le cunosc pe nume.
Una florile-nflorește.
Alta fructele rodește,
Alta frunza-ngălbenește,
Iar a patra-friguroasă,
Prinde strai de-argint să țeasă. перевод текста

Ключ

4.

Am un copac
Cu douăsprezece ramuri,
Pe fiecare ram,
Câte patru cuiburi,
În fiecare cuib,
Câte șapte ouă. перевод текста

Ключ

Exerciții

1. Прочитайте текст и выпишите все глаголы в имперфекте. (Citiți textul și scrieți toate verbele la Imperfect.)

Ключ

2. Прочитайте текст и перепишите все существительные женского рода в соответствующих падежах. (Citiți textul și copiați toate substantivele feminine la cazurile respective.)

Ключ

3. Проспрягайте следующие глаголы в имперфекте (устно или письменно). (Conjugați următoarele verbe la Imperfect, oral sau în scris):

 1. a lucra, a abunda, a pleca, a profita, a patina
 2. a pune, a face, a deschide, a începe
 3. a străluci, a înverzi, a răsări, a deveni, a acoperi.

Ключ

4. Просклоняйте следующие существительные в единственном и множественном числе, с определенным артиклем (устно или письменно). (Declinați următoarele substantive la singular și plural, forma articulată, oral sau în scris):

o vară, o primăvară, o toamnă, o iarnă, o lună, o floare, o bază, o recoltă, o grădină, o ceapă, o căldură, o cireașă, o vișină, o mare, o excursie, o pădure, o regiune, o școală, o odihnă, o câmpie, o iarbă, niște semănături, niște ridichi, o zăpadă.

Ключ

5. Поставьте глаголы в скобках в имперфект. (Puneți la Imperfect verbele din paranteze):

1. Primăvara, când (a fi) timp frumos noi (a face) excursii prin pădure. 2. Acolo noi (a culege) fragi. 3. Petreceam timpul foarte bine și (a mânca) multe fragi. 4 Vara eu (a face) baie deseori în Volga. 5. Uneori ei (a munci) cu fermierii în câmpuri. 6. Fermierii (a lucra) cu mult avânt. 7. În iunie și iulie grădinile de zarzavat (a fi) pline de legume. 8. În august și septembrie tu (a mânca) mulți struguri. 9. Toamna ea (a pleca) acasă la deschiderea școlilor. 10. După odihnă voi (a fi) plini de puteri. 11. Iarna (a începe) anotimpul patinajului și schiului. 12. În timpul vacanței de iarnă noi (a profita) de timpul liber și zilnic (a patina) și (a schia).

Ключ

6. Раскройте скобки и поставьте существительные в соответствующие падежи. (Deschideți parantezele și puneți substantivele la cazurile respective):

În martie începe anotimpul (semănăturile) de primăvară. Fermierii lucrează în câmpuri și pun bazele (recoltele) din acest an. Vara e anotimpul (legumele) și (fructele). Anotimpul (recolta) de grâne și fructe este toamna. La 1 septembrie are loc deschiderea (școlile) și (universități). Iarna este anotimpul (patinajul) și (schiul).

Ключ

7. Поставьте глаголы в скобках в Perfectul compus. (Puneți la Perfectul compus, verbele din paranteze):

Alaltăieri (a fi) încă vacanță de iarnă și clădirea universității noastre (a fi) pustie. Ieri acolo (a venit) din nou studenți și studente. Colegii mei (a povesti) ieri la ora de limba română cum au petrecut vacanța. Victor (a lua) de la bibliotecă „Mitrea Cocor“ de Mihail Sadoveanu. El (a citi) încă „Chirița în Iași“ de Vasile Alecsandri și „Cezara“ de Mihai Eminescu. Împreună cu colegii mei (a merge) deseori la teatre și la cinematografe. Noi (a vedea) piesa lui Caragiale „O scrisoare pierdută“, Teatrul de Satiră (a pune) în scenă această comedie. Noi (a avea) multă plăcere de la acest spectacol. Aseara (a fi) la Teatrul Bolșoi, la spectacolul „Boris Godunov“. (a cânta) artistul Pirogov. La baletul „Floarea roșie“ nu (a putea) găsi bilete. În timpul vacanței noi (a face) câteva excursii cu schiurile. (a petrece) foarte bine timpul în aceste două săptămâni.

Ключ

8. Поставьте существительные в скобках в родительный или дательный падеж. (Puneți substantivele din paranteze la cazul Genitiv sau Dativ):

1. Fratele (prietenul) meu a venit ieri la patinaj. 2. Era un timp răcoros și deseori intram în clădirea (clubul) de alături. 3. Prietenul meu și fratele lui au fost tot parcursul (ziua) pe gheață. Eu am plecat acasă mai devreme, căci mă așteptau colegii (grupa) noastre. 5. Noi am mers seara la spectacolul (Teatrul) Bolșoi. 6. În sala (teatrul) era multă lume.

Ключ

9. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Câte anotimpuri are fiecare an? 2. Care sunt anotimpurile 3. Ce vreme e primăvara? 4. În ce lună erau în floare pomii fructiferi? 5. Când înverzeau copacii în parcuri? 6. Când au avut mult de lucru fermierii în câmpuri? 7. Când abundau de legume grădinile de zarzavat? 8. Unde plecau copiii în iulie? 9. Ce făcea tineretul vara? 10. Care e anotimpul recoltei de grâne și fructe? 11. Când reveneau din vacanță toți elevii și studenții? 12. Cum erau ei după odihnă? 13. Când devenea timpul răcoros? 14. Cum sunt lunile de iarnă? 15. Ce acoperea zăpada? 16. Când începea anotimpul patinajului și schiului? 17. Care sunt cele douăsprezece luni ale anului?

Ключ Ключ

10. Напишите буквами следующие даты. (Scrieți cu litere următoarele date):

14.VII.1789, 26.VI.1877, 23.V.1879, 19.XII.1936, 9.V.1945, 1.IX.1953, 30.VIII.2023.

Ключ

11. Приведите синонимы следующих слов и переведите их письменно. (Dați sinonimele următoarelor cuvinte și traduceți în scris aceste cuvinte):

vreme, copac, a înflori, a răsări, grădină de zarzavat, răcoros, a înverzi.

Ключ

12. Приведите антонимы следующих слов. (Dați antonimele următoarelor cuvinte):

timp frumos, cald, puternic, deschidere, mereu, friguros.

Ключ

13. Составьте по 5 вопросов к текстам "В лесу" и "Зима". (Compuneți câte 5 întrebări la textele „În pădure“ și „Iarna“.)

Ключ Ключ

14. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 1. В мае хорошая погода и часто светит солнце.
 2. В парках и садах цветут деревья.
 3. Весной фермеры трудятся на полях.
 4. В июне очень тепло.
 5. В садах много яблок и груш, а в огородах — овощей: моркови, зеленого лука, огурцов и т. д.
 6. В июле дети уезжают в лагеря, в горы или к морю.
 7. Key
 8. Начинаются школьные и студенческие каникулы.
 9. Ученики и студенты часто совершают экскурсии.
 10. Летом они хорошо отдыхают и набираются сил к новому учебному году.
 11. В сентябре они возвращаются в школы и университеты.
 12. В ноябре холодно и часто идет дождь. Сегодня неприятная погода.
 13. Зимой молодежь катается на коньках и лыжах.
 14. Key
 15. Виктор сейчас катается на лыжах в парке. И другие студенты его группы тоже.
 16. Сегодня 3° мороза.
 17. А завтра какая будет погода?
 18. Завтра будет теплый, но ветреный день.
 19. Послезавтра мы пойдем на каток и будем кататься на коньках.

Ключ

15. Какие цветы и птиц вы знаете? Составьте предложения с этими словами. (Ce flori și păsări cunoașteți dumneavoastră? Compuneți propoziții cu aceste cuvinte.)

Ключ

16. Составьте по два предложения с омонимами. (Compuneți câte două propoziții cu omonimele):

lună 1) луна, 2) месяц; mare 1) большой, 2) море

Ключ

17. Опишите ваше любимое время года. (Descrieți anotimpul dumneavoastră preferat.)

Ключ

18. Опишите, как вы провели летние или зимние каникулы. (Descrieți cum ați petrecut vacanța de vară sau de iarnă.)

Ключ

19. Составьте по 3 предложения, используя наречия места, времени и образа действия. (Compuneți câte 3 propoziții, întrebuințând adverbe de loc, de timp, de mod.)

Ключ