Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 17

Урок 17

  1. Притяжательные прилагательные и их употребление.
  2. Второстепенные члены предложения. Дополнение.

Familia mea

  Eu sunt student la Universitatea de Stat din Moscova. Părinții mei nu stau în capitală, ci într-un oraș mic de lângă Sankt Petersburg. Tatăl meu este inginer, însă de trei ani nu mai lucrează, căci este la pensie. Mama mea este învățătoare. Familia noastră este destul de numeroasă. Eu mai am trei frați și o soră. Fratele meu Victor este ofițer. El are o soție și doi copii: un fiu și o fiică — nepoții mei. Soția lui este ingineră, iar copiii învață la școală. Vara nepoții stau la bunicii lor.перевод текста
  Fratele meu Andrei este medic. El lucrează la o policlinică și locuiește permanent la Moscova.
  În sfârșit, fratele meu Nicolae este funcționar la Ministerul Afacerilor Externe și încă nu este căsătorit. Sora mea Elena este studentă. Ea este măritată cu un programator. Soțul ei este student în anul trei, la Universitatea Tehnică.перевод текста
  Tatăl meu are un frate și o soră, adică eu am un unchi și o mătușă. Ei sunt fermieri și locuiesc în regiunea Smolensk. Unchiul meu are doi fii și amândoi au studii superioare. Gheorghe este agronom, iar Mihail e inginer. Mătușa mea nu are copii. Astfel, eu am numai doi veri și nu am verișoare.перевод текста

Vocabular

de stat государственный, государственная
niște părínți родители
ci a
cắci потому что
o învățătoáre учительница (начальных классов)
destúl довольно, достаточно
numerós многочисленный
o soțíe жена
un fíu сын
o fíică дочь
un nepót племянник, внук
niște buníci дедушка и бабушка
a locuí (-esc) проживать
permanént постоянно
un funcționár служащий
Ministérul Afácerilor Extérne Министерство иностранных дел
căsătorít (însurát) женат
măritátă (căsătorítă) замужем
un programatór программист
un soț муж
un únchi дядя
o mătúșă тетя
un fermiér фермер
o regiúne область
amândói оба
stúdii superioáre высшее образование
ástfel так, таким образом
un văr (verișór) двоюродный брат
o verișoáră (o váră) двоюродная сестра

Омонимы

ei — личное местоимение 3-го лица множественного числа. Переводится — они.

ei — личное местоимение 3-го лица единственного числа женского рода. Переводится — ее, ей.

Притяжательные прилагательные и их употребление

Румынские притяжательные прилагательные, так же как и артикль, — служебные слова. Притяжательные прилагательные являются определителями имен существительных. Как и артикль, они употребляются всегда с именами существительными и согласуются в роде и числе с последними. Например:

fiul meuмой сын, fiica meaмоя дочь.

Муж./Ср. род (ед. ч.)

Жен. род (ед. ч.)

meu
tău
său, lui
nostru
vostru
lor

мой
твой
его
наш
ваш
их

mea
ta
sa, ei
noastră
voastră
lor

моя
твоя
ее
наша
ваша
их

Румынские притяжательные прилагательные переводятся на русский язык соответствующими притяжательными местоимениями, которые указывают на принадлежность лицу:

meu, mea, nostru, noastră — первому лицу.
tău, ta, vostru, voastră — второму лицу.
său, sa, lor — третьему лицу.

Принадлежность лицу в русском языке соответствует в румынском языке взаимосвязи обладателя с обладаемым предметом (posesorul cu obiectele posedate) или обладателей с обладаемыми предметами (posesorii cu obiectele posedate).

Следует обратить внимание на разницу в согласовании притяжательных прилагательных său, sa в румынском языке и притяжательных местоимений свой, его, её в русском. Например:

Victor ia creionul său. — Виктор берет свой карандаш.
Creionul său se află pe birou. — Его карандаш находится на рабочем столе.
Elena trimite o carte fratelui său. — Елена посылает книгу своему брату.
Fratele său stă la București. — Ее брат живет в Бухаресте.

Во множественном числе у румынских притяжательных прилагательных имеются различные формы для мужского и женского рода, в отличие от русских притяжательных местоимений, у которых одна форма для мужского и женского рода.

Муж. род (мн.ч.)

Жен./Ср. род (мн.ч.)

mei
tăi
săi
noștri
voștri
lor

мои
твои
его, ее
наши
ваши
их

mele
tale
sale
noastre
voastre
lor

мои
твои
его, ее
наши
ваши
их

Румынские притяжательные прилагательные mei, tăi săi (м. р.), mele, tale, sale (ж. p., ср. р.) употребляются, когда имеется один обладатель нескольких объектов.

Притяжательные прилагательные noștri, voștri, lor (м.р.), noastre, voastre, lor (ж. p., ср. р.) употребляются, когда имеется несколько обладателей многих предметов.

В румынском языке притяжательные прилагательные всегда стоят непосредственно после существительного, к которому они относятся.

Eu învăț lecțiile mele. — Я учу мои уроки.
El învață lecțiile sale. — Он учит свои уроки.
Voi învățați lecțiile voastre. — Вы учите ваши уроки.

Род притяжательных прилагательных зависит только от обладаемого предмета, лицо — только от обладателя предмета. Число — зависит от обладателя и обладаемого предмета. Например:

Eu am cartea ta. — У меня твоя книга.

В 3-м лице единственного числа употребляются формы sa, său в том случае, если подлежащее в предложении совпадает с обладателем. Например:

El аге cartea sa pe masă. — У него своя книга на столе.
Ea are ziarul său în mână. — У нее своя газета в руке.

Когда подлежащее не является обладателем, то употребляется lui, ei. В этом случае притяжательное прилагательное согласуется только с обладателем. Например:

Cartea lui este pe catedră. — Его книга на кафедре.
Cartea ei este pe bancă. — Её книга на скамейке.
Caietul lui este pe catedră. — Его тетрадь на кафедре.
Caietul ei este pe bancă. — Ее тетрадь на скамейке.

Второстепенные члены предложения. Дополнение

Дополнением (complement) называется второстепенный член предложения, который обозначает предмет и отвечает на вопросы pe cine? (кого?), се? (что?).

Прямое дополнение (complement direct) стоит всегда в винительном падеже. (Acuzativ). Оно зависит от переходных глаголов и обозначает предмет, на который непосредственно направлено действие глагольного сказуемого.

Прямое дополнение, выраженное существительным, ставится непосредственно после глагола. Например:

Fratele meu învață о poezie. —Мой брат учит стихотворение.
Sora mea citește о carte. — Моя сестра читает книгу.
Prietenul nostru cântă un cântec. — Наш друг поет песню.

O scrisoare de la prietenul meu

 Citesc o scrisoare, trimisă prin poșta electronică, de la prietenul meu Vasile. El locuiește în orașul Minsk. În scrisoarea lui el descrie orașul Minsk. La Minsk sunt blocuri înalte și confortabile. Aici sunt multe uzine și fabrici, teatre și universități.
 Prietenul meu este inginer și lucrează la uzina. El face multe cercetări interesante și este totdeauna ocupat. Vasile stă la hotel, la etajul III. Camera lui este mare și luminoasă.
перевод текста  Deși Vasile are mult de lucru, el scrie deseori e-mailuri la prietenii săi din Moscova.

Vocabular

trimís отправленный
prin póștă electrónică через электронную почту
bloc многоэтажный дом
înált высокий
confortábil комфортабельный, благоустроенный
uzínă завод
deșí хотя
o cercetáre исследование
a descríe описывать
Vasile áre mult de lúcru у Василия много работы
déseori часто
e-mail 1) электронная почта; 2) электронное письмо

Rețineți proverbul (запомните пословицу):

Prietenul la nevoie se cunoaște. — Друг познается в беде.

Exerciții

1. Образуйте единственное число следующих существительных. (Formați singularul următoarelor substantive):

Părinți, frați, surori, ofițeri, unchi, mătuși, țărani, veri, verișoare, familii, membri.

Ключ

2. Образуйте множественное число следующих существительных. (Formați pluralul următoarelor substantive):

Student, studentă, oraș, tată, inginer, mamă, învățătoare, soție, copil, fiu, fiică, funcționar, minister, universitate, armată, meșter, fruntaș, producție, agronom, muncitor.

Ключ

3. Напишите существительные из предыдущих двух упражнений с соответствующими определенными артиклями. (Scrieți substantivele din cele două exerciții anterioare cu articolele hotărâte corespunzătoare.)

Ключ

4. Поставьте соответствующие притяжательные прилагательные. Возможно использование нескольких вариантов. (Puneți adjectivele posesive corespunzătoare. E posibil să folosiți mai multe variante):

1. Eu am o soră. 2. Sora este studentă. 3. Tu ești școlar. 4. Școala este aproape de casă. 5. Caietele sunt în geantă, dar cărțile unde sunt? 6. Părinții sunt la Moscova, iar părinții sunt la Sankt Petersburg? 7. Frații sunt muncitori. 8. Sora este profesoară. 9. Verișoara lucrează la uzină. 10. Familia este mare.

Ключ

5. Поставьте следующие предложения в отрицательную форму. (Puneți următoarele propoziții la forma negativă):

Prietenul tău Vasile locuiește în orașul Minsk. Orașul Minsk este un oraș foarte frumos. Aici sunt multe uzine și fabrici, teatre și universități. La Minsk sunt blocuri înalte și confortabile. Vasile lucrează la uzină. El este inginer. El face multe cercetări interesante. El este foarte ocupat. Vasile stă la hotel. Camera lui este mare și luminoasă. El are foarte mult de lucru, dar scrie regulat prietenilor săi de la Moscova.

Ключ

6. Поставьте необходимые притяжательные прилагательные. Возможно использование нескольких вариантов. (Puneți adjectivele posesive necesare. E posibil să folosiți mai multe variante):

Prietenii pleacă mâine la Sankt Petersburg. Studenții învață bine. Copiii sunt studenți. Cărțile sunt pe masă, iar cărțile sunt în servietă. Patria este foarte frumoasă. Profesorii merg la conferință. Fiica este acum acasă. Tema de acasă este ușoară. Caietul este nou. Casa e mare. Studenții iau manualele la bibliotecă. Camera este curată. Fratele este ofițer. Mătușa are două fiice, dar mătușa are copii? Nu, mătușa n-are copii, dar unchiul are doi fii.

Ключ

7. Прочитайте следующие предложения. (Citiți următoarele propoziții):

а) выделите каждую из главных частей предложения. (a. arătați în fiecare părțile principale ale propoziției.)
б) покажите прямые дополнения и скажите, какой частью речи они выражены (покажите падеж, число и род). (b. arătați complementele directe și spuneți prin ce parte de vorbire sunt exprimate (arătați cazul, numărul și genul).)

Părinții mei sunt funcționari la Ministerul Afacerilor Externe din Moscova. Eu sunt student la Universitatea Lomonosov din Moscova. Sora mea este învățătoare. Ea este căsătorită. Soțul ei este ofițer. Familia lor nu este mare. Ei au un fiu și o fiică. Fratele meu este inginer. El lucrează la o uzină din Sankt Petersburg. El nu este căsătorit. Mama mea are o soră, adică eu am o mătușă. Ea este agronomă.

Ключ

8. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Cum este familia dv? 2. Câți copii aveți dv? 3. Câți ani are fiul dv?

Ключ

9. Составьте предложения со следующими словами. (Compuneți propoziții cu următoarele cuvinte):

Verișoara lui, vărul lui, familia ta, fiul lor, sora sa, soțul său, mătușa noastră, unchiul vostru, copiii noștri, părinții voștri.

Ключ

10. Составьте короткие предложения с новыми словами. (Compuneți propoziții scurte cu cuvintele noi.)

Ключ

11. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 Мой друг Василий живет в Минске. Минск — большой город. Там много фабрик и заводов, театров и университетов. В Минске большие и благоустроенные дома. Мой друг — инженер. Он много работает и всегда занят. Василий делает много интересных исследований. Он живет в гостинице. Его номер большой и светлый. Василий часто пишет письма своим московским друзьям.
 Мои родители живут в Москве. У нас большая семья. У меня три брата и две сестры. Моя мать инженер, а отец врач. Мой старший (mai mare) брат офицер. Он женат и у него двое детей: сын и дочь. Мой средний (mijlociu) брат учитель. Он живет в Санкт-Петербурге. Мой младший (mai mic) брат учится на факультете иностранных языков, а мои сестры учатся в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова.
 У моего отца брат и сестра. Они фермеры и живут в деревне (la țară). У моей тети два сына, а у моего дяди сын и дочь, то есть у меня три двоюродных брата и одна двоюродная сестра.

Ключ Ключ Ключ

12. Переведите на румынский язык, используя притяжательные прилагательные. (Traduceți în românește folosind adjectivele posesive):

 1. Ее книга. Их библиотека. Его сестра. Наши родители. Мое яблоко. Моя сестра. Твой сын. Наши племянники. Ваша племянница. Их дети. Ваши братья.
 2. Виктор идет в свой университет. Ее дети учатся в школе. Гостиница находится далеко от их дома. Наш город - большой и красивый. Повтори, пожалуйста, свой вопрос. Хорошо, я повторяю свой вопрос. Исправьте свои ошибки. Мы, к сожалению, не всегда исправляем свои ошибки. Мы отвечаем на ваши вопросы. Мой отец не работает, потому что он на пенсии.

Ключ Ключ

13. Напишите письмо своему другу о своей семье. (Scrieți о scrisoare prietenului dv. despre familia dv.)

Ключ

14. Расскажите подробно о своем обеде. (Povestiți detaliat despre prânzul dv.)

Ключ

15. Расскажите о семье вашего друга. (Povestiți despre familia prietenului dv.)

Ключ

16. Составьте диалог, используя следующую лексику. (Alcătuiți un dialog, utilizând următorul vocabular):

Salutare, Bună ziua, Cum o duci? Bine, mulțumesc, Dar d-ta? Este clar? Înțelegeți? La revedere, Toate bune, Adio!

Ключ