Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 27

Урок 27

  1. Образование и употребление повелительного наклонения.
  2. Притяжательные местоимения.

Tovarășul Mitrea face rânduială la Dropii

după Mihail Sadoveanu

 Afară se întunecă de nori negri îmbulziți dinspre Dunăre și începuse a bate un vânt răsunător. Cineva vorbea oamenilor, afară. Lumea tăcea în întuneric.
 — Acuma mergem la datoria noastră, — și-a isprăvit Mitrea cuvintele. La al treilea ceas al nopții, vreo patruzeci de căruțe încărcate cu oameni erau în drum spre Dropii. După ce convoiul ajunse la Dropii, oamenii au aprins focuri. Vechiul câmp al boierului Trei-Nasuri trebuia să intre în stăpânirea acelora care lucrează de zeci și zeci de ani pentru folosul proprietarului. Trebuiau să fie înscriși toți în condici, fiecare după nevoia lui, apoi vor trage brazdele.перевод текста
 „Condica noastră va fi expresia dreptății“ — încredințau pe necăjiții oameni, tovarășii lui Mitrea Cocor.
 În acea clipă s-a auzit duruit de trăsuri și tropot de cai dinspre miazănoapte. Oamenii au întors capetele, iar Mitrea a ieșit înainte. Își închipuia cine vine.
перевод текста  — Vine boierul Cristea, vine Trei-Nasuri, — au dat de știre câteva glasuri.
 Trăsura lui Cristea se apropia. Arăta de departe pumnul drept. Alături de trăsura lui Cristea venea și o căruță de țară cu trei jandarmi înarmați. Încă nu s-a oprit trăsura și căruța, iar glasul de leu al boierului Cristea a detunat în liniștea câmpului:
 — Înapoi mișeilor și bandiților! Cărați-vă de aici! Să nu mai văd pe nimeni într-o clipă.
Mitrea a zis răspicat:
 — Poporul a venit să ia în stăpânire pământul său după lege.
перевод текста  — Pământul meu, al vostru? — a răcnit Cristea. — Cară-te de aici sau trag.
 Cocor a vorbit iar, mai apăsat.
 — Partidul a făcut dreptate. Pământul e acum al nostru. A sosit ora răzbunării. Treci în rând cu noi la brăzdat! Luați-l.
 Poporul s-a mișcat cuprins de veselie și-a împins tot mai la o parte pe jandarmi. Sub supravegherea lui Alior Grigore, plugul cel dințâi a pornit să taie brazdele împroprietăririi.
 — Lăsați-mă, criminalilor! urla boierul cu disperare sălbatică.
 Plugul a mai pornit odată. Au purces după el și celelalte. перевод текста Își avea brazda lui și Mitrea. La întoarcere era cu cămașa desfăcută la grumaz și fruntea goală.

Примечание: повесть ‘Митря Кокор’ (Mitrea Cocor) впервые опубликована в 1949 г. В 1950 г. Всемирный Совет Мира наградил автора за эту повесть «Золотой медалью мира». На русском языке впервые опубликована в 1950 г.

Vocabular

afáră на дворе, на улице
a se întunecá темнеть, стемнеть
nori négri черные тучи
a se îmbulzí (-esc) надвигаться
dínspre Dúnăre с Дуная
un vânt răsunătór порывистый ветер
a tăceá молчать
o datoríe долг, задание
a isprăví заканчивать, завершать
la al tréilea ceas в три часа (примерно)
vreó около, примерно
о cărúță телега
încărcát наполненный
un convói конвой, караван
a aprínde зажигать, разжечь
un foc огонь
un boiér боярин
a intrá în stăpâníre овладеть
a muncí (-esc), a lucrá pământul обрабатывать землю
un proprietár владелец
o cóndică реестр
a tráge brázdele провести борозды
о dreptáte справедливость
a încredințá (-ez) заверять
om necăjít бедняк
un duruít de trăsúri тарахтенье коляски
un trópot de cai конский топот
dínspre miazănoápte с севера
a-și închipuí догадаться
a da de ștíre дать знать, сообщать
un glas голос
o trăsúră пролетка
de depárte издали
o cărúță de țáră деревенская телега
înarmát вооруженный
un leu лев
a detuná греметь
o líniște тишина
înapói обратно, назад
un mișél подлец
a se cărá убираться
răspicát ясно, четко
a luá în stăpâníre овладеть
о lége закон
a răcní сильно кричать
cáră-te de aíci вон отсюда!
a tráge тянуть, дернуть, стрелять
iar опять
apăsát резко
о răzbunáre возмездие
un rând ряд
tréci în rând cu noi la brăzdát становись с нами в ряд пахать землю
luáți-l возьмите его
cupríns de veselíe наполненный радостью
a împínge толкать, оттеснять
tot mai la о párte все дальше в сторону
sub supraveghérea под надзором, под присмотром
a porní тронуться
a tăiá brázdele împroprietărírii прокладывать борозды надела
lăsáți-mă оставьте меня
un criminál преступник
a urlá рычать
cu disperáre sălbátică в зверином отчаянье
a porní = a purcéde тронуться
cu cămáșa desfăcútă la grumáz рубаха на его груди была распахнута

Construcții lexicale

a luá în stăpâníre овладеть
a intrá în stăpâníre овладеть
în prímul rând во-первых
a fáce dreptáte устанавливать справедливость

Familie de cuvinte

a se liniștí (-esc) (успокоиться) { o líniște (тишина, спокойствие)
o liniștíre (успокоение)
liniștít (спокойный)
a se neliniștí (-esc) беспокоиться — o nelíniște (беспокойство, тревога)

Sinonime

un glas, o vóce — голос
miazănoápte, nord — север
a da de ștíre, a anunțá, a comunicá — дать знать

Образование и употребление повелительного наклонения

(Imperativ)

В румынском языке, как и в русском, повелительное наклонение может обозначать приказание, пожелание и просьбу. В румынском языке повелительное наклонение образуется от основы настоящего времени. У глаголов I и IV группы, спрягающихся с суффиксами -ăsc и -esc, повелительное наклонение совпадает с 3-м лицом единственного и множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения. Например:

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a cânta
a urî
a citi

el cântă
el urăște
el citește

cântă
urăște
citește

У глаголов II группы повелительное наклонение совпадает почти всегда со 2-м лицом единственного числа настоящего времени. Например:

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a ședea
a tăcea

tu șezi
tu taci

șezi
taci

Для глаголов III группы нет твердого правила для образования повелительного наклонения. У некоторых глаголов повелительное наклонение совпадает со 2-м лицом настоящего времени. Например:

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a merge
a trece

tu mergi
tu treci

mergi
treci

У других глаголов III группы повелительное наклонение совпадает с 3-м лицом настоящего времени. Например:

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a trage
a începe
a cere

el trage
el începe
el cere

trage
începe
cere

У глаголов IV группы, спрягающихся без суффикса -esc, 2-е лицо единственного числа повелительного наклонения совпадает со 2-м лицом единственного числа изъявительного наклонения. Например:

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a dormi
a fugi

tu dormi
tu fugi

dormi
fugi

У глаголов IV группы, оканчивающихся на , но спрягающихся без суффикса -ăsc, 2-е лицо единственного числа повелительного наклонения совпадает с 3-м лицом единственного числа изъявительного наклонения.

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a coborî
a doborî

el coboară
el doboară

coboară
doboară

Утвердительная форма множественного числа повелительного наклонения образуется от 2-го лица множественного числа настоящего времени изъявительного наклонения для глаголов всех групп.

Исключение: глагол a fi: Fiți! Будьте!

Infinitiv

Indicativ prezent

Imperativ

a cânta
a tăcea
a merge
a auzi

voi cântați
voi tăceți
voi mergeți
voi auziți

cântați
tăceți
mergeți
auziți

Формы повелительного наклонения отдельных глаголов

Infinitiv

Imperativ

a da
a avea
a sta
a face
a duce


ai
stai

du

Infinitiv

Imperativ

a zice
a aduce
a veni
a fi
a lua

zi
adu
vino
fii
ia

Для выражения повелительного наклонения употребляется также сослагательное наклонение.

să cumperi tu! — чтобы ты купил!
să cumpere el! — чтобы он купил!, пусть он купит!
să cumpărați voi! — чтобы вы купили! и т. д.

Отрицательная форма повелительного наклонения образуется при помощи отрицания nu и инфинитива спрягаемого глагола. Это правило распространяется на глаголы всех групп, без исключения. Например:

a cânta — nu cânta! a merge — nu merge!
a tăcea — nu tăcea! a veni — nu veni!

Примечание: Для выражения отрицательной формы повелительного наклонения употребляется часто отрицательная форма сослагательного наклонения:

să nu cânți!, să nu mergi!, să nu taci!, să nu cobori!

Отрицательная частица nu ставится всегда между союзом и глаголом.

Возвратные глаголы образуют повелительное наклонение по общему правилу. В утвердительной форме возвратные местоимения стоят после глагола, а в отрицательной — между отрицанием nu и инфинитивом. Например:

 

Imperativ

Infinitiv

Forma afirmativă

Forma negativă

a se scula
a se distra
a se plânge
a se grăbi

scoală-te!
distrează-te!
plânge-te!
grăbește-te!

nu te scula!
nu te distra!
nu te plânge!
nu te grăbi!

Притяжательные местоимения

Румынские притяжательные местоимения соответствуют русским притяжательным местоимениям:

Studenții din grupa voastră n-au nevoie de această carte? — Nu, ai noștri n-au nevoie. — Студентам вашей группы нужна эта книга? — Нет, нашим не нужна.
Iată caietul meu, unde este al tău? — Вот моя тетрадь, а где твоя?
Părinții tăi știu că tu vei veni târziu? — Nu, ai mei nu știu, dar ai tăi știu? — Nu, nici ai mei nu știu. — Твои родители знают, что ты поздно придешь? — Нет, мои не знают, а твои знают? — Нет, и мои не знают.

Притяжательные местоимения согласуются в роде и числе с существительным, которое они заменяют.

В румынском языке притяжательные местоимения имеют те же формы, что и притяжательные прилагательные, но в отличие от последних употребляются всегда вместе с притяжательным артиклем, который, как известно, имеет следующие формы:

Ед. ч.

Мн. ч.

Муж/Ср. р.

Жен. р.

Муж. р.

Жен/Ср. р.

al

a

ai

ale

При склонении притяжательные местоимения принимают следующие формы:

Ед. ч.

Муж. р.

Жен. р.

al meu
al tău
al său (al lui)
al nostru
al vostru
al lor

a mea
a ta
a sa (ei)
a noastră
a voastră
a lor

Мн. ч.

Муж. р.

Жен. р.

ai mei
ai tăi
ai săi (lui)
ai noștri
ai voștri
ai lor

ale mele
ale tale
ale sale (ei)
ale noastre
ale voastre
ale lor

Примечание: Притяжательные местоимения 3-го лица al său, a sa, ai săi, ale sale применяются только в тех случаях, когда обладатель является подлежащим в предложении. Когда же обладатель является определением или дополнением, употребляются личные местоимения.

Муж. р.

Жен. р.

Ед. ч.

Мн. ч.

Ед. ч.

Мн. ч.

al lui
a lui

ai lui
ale lui

al ei
a ei

ai ei
ale ei

Когда притяжательные местоимения употребляются с существительным, они стоят после него и выполняют функцию притяжательных прилагательных. Например: Acest caiet este al meu. В этом примере притяжательное местоимение al meu согласуется в роде и числе с существительным caiet. Обладаемый предмет caiet стоит в единственном числе, обладатель al meu также. В примере Caietul este al vostru? обладаемый предмет caietul стоит в единственном числе, а обладатель al vostru стоит во множественном числе. Таким образом, притяжательный артикль согласуется всегда в роде и числе с обладаемым предметом, а не с обладателем.

Притяжательные местоимения отвечают на вопросы:

al cui? ai cui? a cui? ale cui?

В вопросительной форме притяжательный артикль согласуется всегда в роде и числе с существительным, к которому он относится. Например:

Al cui este acest dulap? — Чей это(т) шкаф?
A cui este această bancă? — Чья эта скамья?
Ai cui sunt acești copii? — Чьи эти дети?
Ale cui sunt aceste reviste? — Чьи эти журналы?

Transportul urban

 În orașele mari există diferite mijloace de transport. Ele ajută populația să se deplaseze mai repede și mai comod. Mijloacele de transport sunt indispensabile în orașele mari. Cele mai răspândite mijloace urbane de transport sunt: metroul, tramvaiele, autobuzele, troleibuzele, și taxiurile.перевод текста
 La Moscova, cel mai confortabil și rapid mijloc de transport urban este metroul. Când mă duc la lucru, folosesc totdeauna metroul. La casa trebuie să cumpăr o dată cardul "Troika", cu el călătoria costă 54 de ruble. Apropii cardul de turnichet și poarta se deschide. Apoi cobor cu scara rulantă în gară. Pe peron nu trebuie să aștept mult, deoarece trenul, de obicei, sosește la fiecare 2—3 minute.перевод текста
 Eu intru în vagon și merg până la stația „Piața Revoluției“, unde fac transbordare, ca să ajung în direcția de care am nevoie.
 Când ajung la „Baumanskaia“, ies din tren și cu ajutorul scării rulante urc la suprafață. Apoi fac câțiva pași până la cea mai apropiată stație de tramvai, de unde plec până la „Lefortovo“. Pe strada unde locuiesc, nu mai circulă de mult timp tramvaiele. În locul lor pe aici circulă autobuze și troleibuze.перевод текста

Vocabular

urbán (orășenésc) городской
mijloáce de transpórt виды транспорта, средства передвижения
a se deplasá (-ez) передвигаться
comód удобно
idispensábil необходимый
céle mai răspândíte наиболее распространенные
rapíd быстрый, быстро
a folosí (-esc) пользоваться
un card карта
a apropiá прикладывать, приближать
o poártă дверь, ворота
a coborî́ спускаться
o scáră rulántă эскалатор
un tren поезд
o stáție станция, остановка
a fáce transbordáre делать пересадку
о dirécție направление
nevóie нужда, потребность
a urcá la suprafáță подниматься наверх
un pas шаг
în lócul lor вместо них
un bilét de călătoríe проездной билет

Sinonime

comód, confortábil — удобный
rapíd, répede — быстро, быстрый
a folosí (-esc), a utilizá (-ez) — употреблять, использовать
a locuí (-esc), a sta — проживать

Antonime

în trecút (в прошлом) — în prezént (в настоящее время)
orășenésc/urbán (городской) — sătésc/rurál (деревенский, сельский)
a dispăreá (исчезать) — a apăreá (появляться)
în fáță (впереди) — în spáte (сзади)
apropiát (близкий) — depărtát (дальний)

Omonime

un pas 1) шаг, 2) ущелье, перевал
o dirécție 1) направление, 2) дирекция
un míjloc 1) середина, 2) поясница, 3) средство, 4) вид
о cásă 1) дом, 2) касса

Familie de cuvinte

a costá (стоить) { un cost (стоимость, цена)
costisitór (дорогой, дорогостоящий)

Mitrea Cocor

după Mihail Sadoveanu

 Luarea în stăpânire a pustiei de la Dropii era numai un început. Mitrea Cocor avea încă în el întregi simțămintele pe care le încercase la gospodăria colectivă numită „Pamiati Ilicea“ în satul Tarasovca, pe când se afla prizonier și ucenic în Uniune. Aici, la Malu Surpat, ca pretutindeni în țară, se găsesc încă în ființă alcătuirile trecutului. Priveliștea satelor și a câmpiei e ca și acum sute de ani: oamenii sunt legați de plugul străvechi, de bucățelele lor de pământ mărginite cu răzoare, de practicile strămoșilor, închiși fiecare în sărăcia lui, despărțit fiecare de semenul său, dar părtaș cu toți semenii săi la robia ce-i încleștează încă.перевод текста
 Câștigurile științei în toate sectoarele vieții au rămas străine acestor oameni copleșiți de trecut.
 Lumea nouă se folosește de tractoare, de aeroplane, de electricitate. Pământurile pustii rodesc sub puterea irigației, priveliștile se prefac prin iscusința inginerilor, plantele folositoare înlocuiesc spinăriile, mlaștinile seacă, păduri apar unde erau nisipuri.
перевод текста  Oamenii de la Malu se ofilesc în umbra trecutului.
 Asupra acestora trebuie îndeplinită revoluția. Alcătuirea veche să fie în întregime răsturnată. Statul socialist nu va întârzia să puie la îndemâna foștilor robi toate puterile științei, așa încât unde au fost cândva noroaie și cocioabe, să apară șosele și case luminate electric, unde bântuia seceta, să vie pe canaluri bucuria apei, unde se trudea silnic omul, mașinile să-i ușureze munca.перевод текста
 Desfacerea de trecut, ieșirea într-un veac nou al lumii.
 Toate aceastea clipeau în Cocor, ca lumini fugarnice și învălmășite, pe când își ținea în brațe, copilul primit de la soața lui. Vântișorul subțire al pustiei gâdila năsucul micuțului, îl făcu să strănute și să deschidă ochii. Acum zâmbea soarelui de octombrie.
 Viitorul e al tău...— suspină Cocor și zâmbi și el nenumăratelor icoane pe care le adunase din rătăcirile prin țara nouă a socialismului.перевод текста

Exerciții

1. Выпишите из текста "Митря Кокор" все глаголы в повелительном наклонении и притяжательные местоимения или прилагательные. (Copiați din textul „Mitrea Cocor“ toate verbele la Imperativ și pronumele sau adjectivele posesive.)

Ключ

2. Образуйте повелительное наклонение (утвердительную и отрицательную форму) глаголов: (Formați Imperativul (forma afirmativă și negativă) verbelor):

a se îmbulzi, a se începe, a bate, a vorbi, a tăcea, a ajunge, a intra, a lucra, a se înscrie, a încredința, a auzi, a veni, a se opri, a se căra, a zice, a lua, a se stăpâni, a trece, a porni.

Ключ

3. Просклоняйте следующие существительные. (Declinați următoarele substantive):

Dinu, Vlad, Maria, Stoicescu, Mărgineanu, Popov, Dunărea, Volga, România.

Ключ

4. Проспрягайте следующие глаголы во временах Prezent, Imperfect, Perfectul compus и Viitor изъявительного наклонения. (Conjugați la Modul Indicativ, Prezent, Imperfect, Perfectul compus și Viitor următoarele verbe):

a ajunge, a merge, a se duce, a aștepta, a ieși, a sosi, a lua trenul, a se grăbi, a întârzia, a ști, a transmite, a vorbi, a urca, a cumpăra, a se deplasa, a face transbordare, a locui.

Ключ

5. Образуйте множественное число существительных и переведите их. (Formați pluralul substantivelor și traduceți-le):

un oraș, un sat, o librărie, o geantă, o stradă, un troleibuz, un autobuz, un tramvai, un băiat, o fată, o gramatică, un pas, un grup, o nevoie, un tren, o dimineață, o grupă, o grupare, o suprafață, o gară, o stație, o ușă, un bilet, un peron, un lucru.

Ключ

6. Раскройте скобки и поставьте глаголы в повелительном или сослагательном наклонении в соответствующем лице. Затем переведите эти предложения устно. (Deschideți parantezele și puneți verbele la Imperativ sau la Conjunctiv la persoanele corespunzătoare. Apoi traduceți oral aceste propoziții):

 Tu (a sta) la cantină și (a aștepta) pe Victor, căci el trebuie (a veni) repede. Apoi veți merge împreună la magazin și veți face cumpărăturile necesare. (A cumpăra), te rog, pentru mine volumul I din Gramatica limbii române. Acest volum este de vânzare la librăria din colț. Dacă vrei mai (a lua), te rog, și volumul II din operele lui Alexei Tolstoi.
 La întoarcere (a trece) pe la un magazin alimentar și (a cumpăra) niște bomboane și pișcoturi. Acasă e mai bine (a veni) cu troleibuzul No. 15, căci (a ajunge) mai repede Seara (a merge) la cinema. E un film admirabil la cinematograful de alături. Ești de acord? Vă rog, la întoarcere (a intra) pe la bibliotecă și (a schimba) aceste cărți. Numai (a nu uita), bine?

Ключ

7. Поставьте необходимые притяжательные местоимения. (Puneți pronumele posesive necesare):

Mulți studenți de- au plecat la practică. Și fratele meu a plecat cu ei. Dar n-a plecat?
— Nu n-a plecat, căci e bolnav.
— Păcat că n-a mers și el, fiindcă putea să facă cunoștință cu multe lucruri interesante la uzina din orașul meu natal. Dar în este așa o uzină?
— Nu, în nu este așa o uzină, în schimb este o fabrică de tutun, unde lucrează tatăl meu. Dar unde lucrează?
— Părinții mei lucrează împreună la ministerul nostru. Și lucrează împreună?
— Nu, mama mea nu lucrează, ea se ocupă de gospodărie, în schimb surorile mele lucrează împreună la o școală. Și lucrează la o școală?
— Nu învață la universitate, dar la diferite facultăți.

Ключ

8. Поставьте глаголы в скобках в повелительном наклонении единственного числа. (Puneți verbele dintre paranteze la Imperativ singular):

(a veni) mâine la mine. (a se duce) la bibliotecă și (a lua) ziare pentru ora de limbă română. (a cânta) încă o dată acest cântec, e minunat. (a ședea) la soare. (a citi) cu glas tare, vreau să aud și eu. Nu (citi) cu glas tare, fiecare va citi singur. Nu (a traduce) fără dicționar, vei face greșeli. Nu (a se uita) acolo. Nu (a se opri) la N. , căci are o cameră mică. Nu (a opri) un taxi, ne vom duce pe jos. (a se întoarce) acasă, plouă. (a se grăbi), e târziu. (a face rost) de această revistă, am nevoie pentru ora de limbă română. (a ocupa) la cantină două locuri. (a fi) mulțumit că ai luat o notă bună. Nu (a fi) așa de distrat, când scrii lucrarea de control. (a fi) joi la universitate, vin neapărat. (a fi) acasă pe la ora 5, căci voi telefona. Mai întâi (a se gândi) și apoi (a spune), (a întreba) despre ce era vorba acolo.

Ключ

9. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Ce face tovarășul Mitrea la Dropii? 2. Cum era timpul afară? 3. Cine era în drum spre Dropii? 4. Ce făceau oamenii? 5. În stăpânirea cui trebuia să intre pământul? 6. După ce principiu trebuiau toți să fie înscriși în condici? 7. Cine venea în trăsură și în căruța de țară? 8. Ce a detunat în liniștea câmpului? 9. Ce a zis Mitrea? 10. Ce a răcnit Cristea? 11. Cine a făcut dreptate poporului? 12. Sub supravegherea cui a pornit plugul întâi?

Ключ

10. Приведите синонимы слов. (Dați sinonimele cuvintelor):

a circula, a veni, a folosi, a sta, a lua un tren, rapid, confortabil.

Ключ

11. Составьте по два предложения с синонимами данных слов. (Compuneți câte două propoziții cu sinonimele cuvintelor):

a veni, a sta, rapid, confortabil.

Ключ

12. Приведите антонимы слов и составьте по два предложения с этими антонимами. (Dați antonimele cuvintelor și construiți câte două propoziții cu aceste antonime):

sătesc, a dispărea, aici, încet.

Ключ

13. Образуйте родственные слова. (Formați familiile de cuvinte):

a circula, a sta, folos.

Ключ

14. Переведите приведенный ниже текст в письменном виде. (Traduceți în scris textul de mai jos):

Studenții Constantinescu și Ionescu stau împreună într-o cameră la un cămin studențesc. Zilnic, dimineața ei pleacă la universitate. Ei ies de acasă pe la ora opt și jumătate și iau metroul. Studenții Constantinescu și Ionescu, adică Dan și Petre, cumpără bilete la casa de bilete din vestibulul metroului. Apoi ei coboară cu scara rulantă pe peronul gării și așteaptă trenul. Ei se află la stația „Piața Sverdlov“. Aceasta este o stație foarte frumoasă din marmură cenușie și cu coloane albe. Pe tavan sunt niște candelabre splendide. Trenul sosește foarte repede și ei intră în vagon și iau loc. La gară și în tren este totdeauna foarte curat. Prietenii trec în drum spre universitate prin patru stații și fiecare este frumoasă în felul ei (по-своему). Una este din marmură multicoloră, a doua este din marmură albă, a treia este din marmură roșie și a patra este din marmură gălbuie cu candelabre aurii. Numai în patria noastră există un metrou atât de splendid. Iată că au ajuns. Urcă la suprafață și mai apucă (еще успевают) să cumpere niște țigări și chibrituri la chioșcul de lângă metrou. Fac câțiva pași pe jos și ajung la universitate.

Ключ

15. Составьте по два предложения с омонимами, а затем переведите эти предложения. (Compuneți câte două propoziții cu omonimele și traduceți apoi aceste propoziții):

o direcție, un mijloc, o casă.

Ключ

16. Составьте предложения с данными словами. (Compuneți propoziții cu cuvintele):

a ajunge undeva, a avea nevoie de o carte (un ziar), a transmite ceva, cea mai apropiată stație de metrou, a face câțiva pași, mijloace de transport, a face transbordare, a coborî cu scara rulantă.

Ключ

17. Составьте по два предложения с омонимом pas (в единственном и множественном числе). Затем переведите эти предложения. (Compuneți câte două propoziții cu omonimele pas (la singular și plural). Apoi traduceți aceste propoziții.)

Ключ

18. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

1. Студенты гордятся своим университетом. 2. Виктор много занимается математикой. 3. За столиком сидели наши друзья. 4. За печкой лежат дрова. 5. За домом тянется поле. 6. Я слушал с удовольствием его выступление. 7. Я зайду к вам между часом и двумя. 8. Я живу в Москве, в доме номер пять по улице Горького. 9. К девяти часам в университете в читальном зале собрались все студенты. 10. Мы приехали к трем часам, когда началась конференция. 11. На рассвете мы собрались в дорогу. 12. До позднего вечера на площади еще горел свет.

Ключ

19. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 В Москве имеются различные виды транспорта. Самый скорый и удобный вид транспорта — это метро. Но кроме метро в Москве очень много автобусов, троллейбусов, трамваев и такси. Правда, в центре города трамваев уже нет, но на окраине еще много трамвайных линий (linii de tramvai).
 На работу я всегда еду на метро. Остановка метро очень близко от моего дома. В билетной кассе я покупаю билет. Билет я предъявляю у входа контролеру. На эскалаторе спускаюсь вниз и жду поезда. Каждые 2—3 минуты прибывают поезда. Я еду одну остановку до станции «Площадь Революции», где делаю пересадку и доезжаю до «Бауманской», затем 43-м трамваем до Лефортово.
 По нашей улице уже давно не ходит трамвай, здесь проходит автобус № 3.

Ключ

20. Назовите существительные, связанные по смыслу с темой "Городской транспорт". Затем переведите эти существительные. (Numiți substantivele, legate după sens cu subiectul „Transportul urban“. Apoi traduceți aceste substantive):

Ключ

21. Перескажите своими словами текст "Городской транспорт". (Povestiți cu cuvintele dumneavoastră textul „Transportul urban“.)

Ключ

22. Подробно расскажите, как ваш друг добирается на работу и с работы. (Povestiți amănunțit cum călătorește prietenul dumneavoastră de acasă și până la lucru.)

Ключ