Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 13

Урок 13

 1. Образование множественного числа имен существительных.
 2. Имя числительное. Количественные числительные от 20 до 100.
 3. Роль числительного в предложении.

O sală de lectură

 Pe lângă bibliotecă este o sală de lectură. Aici sunt vreo douăzeci de studenți. Ei învață pentru examene. Ei au pe mese multe cărți, caiete, reviste, ziare etc. Aici este totdeauna liniște.
 În dulapuri sunt zeci și sute de cărți de istorie, geografie, economie, literatură.
 La universitate avem trei săli de lectură și o bibliotecă. Acum la bibliotecă sunt vreo 50 de studenți. Aici la masă sunt trei studenți și două studente. Maria este și ea aici. перевод текста Ea are o servietă cu cărți și caiete și un pachet cu reviste.
— Tu n-ai un manual de franceză?
— Nu, n-am. El este la Ivanov.
— Dar un manual de germană ai?
— Da, am. Poftim.
— Câte reviste ai aici?
перевод текста — Am aici trei reviste și numai un ziar. În el sunt două articole de specialitate și o nuvelă.
— Când ai examen la geografie?
— La 23 decembrie avem examen la istorie, iar la 29 decembrie la geografie. Acum repetăm zilnic aceste materii și mâine terminăm.
— Câți studenți învață în fiecare grupă?
— În două grupe învață câte 7 studenți și în trei grupe câte 8 studenți. Numai în grupa noastră sunt 5 persoane.перевод текста

Vocabular

o sálă зал
pe lấngă при, возле
péntru exámene буквально: для экзаменов, зд.: к экзаменам
totdeaúna всегда
о líniște тишина
zeci десятки
súte сотни
о literatúră литература
o serviétă портфель
un pachét сверток, пачка
un manuál учебник
francéză французский (язык)
germánă немецкий (язык)
un artícol статья
de specialitáte по специальности
о nuvélă новелла
când когда
о geografíe география
zílnic ежедневно
cấți сколько
cấți, câte сколько, по
númai только
exprésii выражения

Expresii

sunt vreo... примерно около...
a aveá exámen la... сдавать экзамен (буквально: иметь экзамен по...)
poftím пожалуйста

Образование множественного числа имен существительных

Обозначения:

Порядок ячеек таблицы: Окончания в единственном числе → Окончания во множественном числе → Примеры.

Цвет: мужской род, женский род, средний род.

согласная

прибавляют -i

un studént – niște studénți
un elév – niște elévi

-u

меняют на -i

un fíu – niște fíi
un bóu – niște bói

-e

меняют на -i

un castravéte – niște castravéți
un peréte – niște peréți

-tor

прибавляют -i

un muncitór – niște muncitóri
un conducătór – niște conducătóri

-i

не изменяются

un unchi – niște unchi

меняют на -e или -i

o studéntă – nisțe studénte
o úșă – niște úși

-e

меняют на -i

o lége – niște légi
o cárte – niște cắrți

-ie

меняют на -ii

o míe – niște míi
o divízie – niște divízii

-toare

одушевленные не меняют, неодушевленные меняют на -tori

o învățătoáre – niște învățătoáre
o semănătoáre – niște semănătóri

-a

прибавляют -le

o sof – niște sofále
o mant – niște mantále

-ea

прибавляют -ele

o cafeá – niște caféle

-i

прибавляют -le

o zi – niște zile

согласная

1. односложные прибавляют -uri
2. многосложные прибавляют

un pix – niște pixuri
un scáun – niște scáune

-u

меняют на -uri

un tablóu – niște tablóuri

-iu

меняют на -ii

un fotóliu – niște fotólii

-tor

меняют на -toare

un sectór – niște sectoáre

-i

меняют на -e или прибавляют -e

un tramvái – niște tramváie

-e

не изменяется

un núme – niște núme

Примечания:

1. Некоторые существительные женского рода образуют множественное число при помощи окончания -uri.

Единственное число

Множественное число

o vréme
o márfă
o blánă

niște vrémuri
niște mắrfuri
niște blắnuri

2. Существительные женского рода на -le во множественном числе теряют l перед окончанием -i.

Единственное число

Множественное число

o vále
o cále

niște văi
niște căi

3. Некоторые неодушевленные существительные относятся к мужскому роду, например:

названия всех деревьев: un copác, árbore – дерево, un víșin – вишневое дерево, un măr – яблоня, un nuc – ореховое дерево и т. д.,

а также: un peréte (стена), un múnte (гора), un ban (бан – мелкая монета в 0,01 леи), un an (год).

Имя числительное

Количественные числительные в румынском языке имеют единую форму для обоих родов, за исключением числительных un (один), doi (два) и doisprezece (двенадцать), которые для женского рода имеют формы o или una (одна), două (две), douăsprezece (двенадцать):

Aici sunt doi studenți. —Здесь два студента. но: Aici sunt două studente. — Здесь две студентки.

При счете употребляются количественные числительные unu, doi, trei... una, două, trei и т. д. Если же числительное употребляется совместно с существительным, то используются формы un и o:

Pe catedră sunt о carte și trei caiete.
На кафедре одна книга и три тетради.
Pe masă sunt un ziar și două reviste.
На столе одна газета и два журнала.

Числительные от 11 до 19 образуются из соответствующей единицы, связанной предлогом spre с десятком:

11 unsprezece
12 doisprezece (douăsprezece)
13 treisprezece
14 paisprezece
15 cincisprezece (краткая форма cinsprezece)
16 șaisprezece
17 șaptesprezece
18 optsprezece
19 nouăsprezece

Разговорные формы

11 unșpe
12 doișpe (douășpe)
13 treișpe
14 paișpe
15 cinșpe
16 șaișpe
17 șapteșpe
18 optșpe
19 nouășpe

Количественные числительные от 20 до 100

20 — douăzeci
21 — douăzeci și unu, douăzeci și una
22 — douăzeci și doi, douăzeci și două
30 — treizeci
40 — patruzeci
50 — cincizeci (краткая форма cinzeci)
60 șaizeci
70 — șaptezeci
80 — optzeci
90 — nouăzeci
100 — o sută

Примечание: Начиная от двадцати после числительных перед существительными ставится предлог de. Acolo sunt douăzeci și două de studente. — Там 22 студентки.

Существительные после числительных употребляются всегда без артикля. Например: Aici sunt nouăsprezece studenți. — Здесь девятнадцать студентов.

Числительные отвечают на вопросы cât? (муж. р., ср. р., ед. ч.), câtă? (жен. р. ед. ч.), câti? (муж. р. мн. ч.), câte? (жен. р., ср. р., мн. ч.), употребляемых также в функции неопределенных прилагательных; в этой функции они согласуются в роде и числе с существительными, которые они определяют.

В датах всегда употребляются количественные числительные с предлогом la: la șapte noiembrie — седьмого ноября, la opt martie — восьмого марта, la întâi Mai — первого мая.

Выражение какое сегодня число? переводится на румынский язык следующим образом: 1) Ce dată este astăzi? 2) Ce dată avem? 3) In cât suntem acum? 4) În ce dată suntem?

Роль числительного в предложении

В предложении числительное является:

а) определением. В таком случае, оно обычно стоит перед определяемым существительным. Например:

Maria are trei cărți. — У Марии три книги.
Pe masă sunt patru reviste. — На столе четыре журнала.

б) обстоятельством времени:

Eu studiez la universitate din 2023. —Я учусь в университете с 2023 года.

в) именной частью составного сказуемого:

Noi suntem șase în grupă. — Нас шестеро в группе.

Dialog

Elena: Bună ziua, Maria!
Maria: Bună ziua, Elena!
Elena: Ești acasă astăzi?
Maria: Nu, diseară nu sunt acasă. Sunt la teatru.
Elena: Iar eu diseară sunt la bibliotecă.
Maria: La Biblioteca Centrálă Universitáră?
Elena: Da, la Biblioteca Centrală Universitară?
перевод текста Maria: La revedere, Elena.
Elena: La revedere, Maria.

Vocabular

diseáră или deseáră сегодня вечером

Упражнения (Exerciții)

1. Прочтите следующие слова. (Citiți următoarele cuvinte):

oglindă — oglinzi
obráz — obráji
rus — rúși
artíst — artíști
minístru — miníștri

ceașcă — céști
máscă — mắști
copíl — copíi
másă — mése

fereástră — feréstre
cárte — cắrți
semănătoáre — semănătóri
băiat — băiéți
úmăr — úmeri

2. Перепишите из текста все существительные и поставьте их во множественное число. (Copiați din text toate substantivele și puneți-le la plural):

Ключ

3. Выпишите из текста предложения, в которых существительные женского рода находятся во множественном числе. (Copiați din text toate propozițiile în care substantivele feminine sunt la plural):

Ключ

4. Раскройте скобки и поставьте существительные в необходимое число. (Deschideți parantezele și puneți substantivele la numărul necesar):

 Elena are (cameră) la etajul III și Maria are (apartament) la parter. Maria are în apartament (sufragerii), (dormitoare), (camere de baie), (bucătării) și (cămare). Elena are în (camere): (bufete), (fotolii), (paturi), (canapele), și (scaun).
 Maria are în dormitor (paturi), (dulapuri), (noptiere) (o măsuță de toaletă cu oglinzi), iar lângă măsuță sunt (fotolii). La bucătărie este (aragaze), (frigidere) și (taburete). În sufragerie sunt (masă), (birou), (măsuțe) cu (telefon) și (taburete). În sufragerie sunt (masă), (birou), (măsuțe) cu (televizor), și (carafe) pentru apă. Alături de fotolii sunt (etajere) cu cărți. Pe podea este (covor) frumos. Pe pereți sunt (tablou).

Ключ

5. Дополните предложения словами из правого столбца. (Complectați propozițiile cu cuvintele din colonița din dreapta):

 1. Pe lângă bibliotecă sunt 2 .
 2. În sala de lectură sunt 25 de .
 3. Aici sunt 9 .
 4. Pe mese sunt .
 5. Acum la mese sunt vreo 50 de .
 6. Aici este totdeauna .
 7. Zeci și sute de cărți de istorie, geografie, economie și literatură sunt în .
 8. Maria are un .
 9. Elena are o servietă cu .
 10. Eu am un manual de franceză la .
 11. În ziar este un .
 12. Când ai examen la .
 13. Câți studenți sunt în fiecare .

studenți
dulapuri
liniște
săli de lectură
pachet cu reviste
cărți și caiete
mese
studenți
prieten
geografie
grupă
articol de specialitate

Ключ

6. Образуйте единственное число существительных. (Formați singularul substantivelor):

Săli, biblioteci, studenți, studente, mese, cărți, reviste, ziare, dulapuri, facultăți, serviete, pachete, manuale, articole, nuvele, examene, grupe, persoane.

Ключ

7. Образуйте множественное число существительных, согласуя подлежащее со сказуемым. (Puneți substantivele la plural acordând subiectul cu predicatul):

Eu sunt român. Eu am o carte de limba rusă și cărți de limba română. Ea are o carte de limba rusă. Eu sunt acum student la Facultatea de Relații Internaționale. Eu am zilnic câte 4 ore de limba rusă. Eu sunt după amiază în sala de lectură. Aici sunt un student și un doctorand.

Ключ

8. Переведите на румынский язык. (Traduceți în limba română):

 1. В читальном зале много студентов.
 2. У вас много книг? Да, у меня много книг.
 3. У них много журналов? Нет, у них немного журналов. У них много газет.
 4. Сколько студентов в читальном зале? В читальном зале много студентов.
 5. Здесь много стульев и один стол.
 6. У вас в аудитории много стульев? Да, у нас в аудитории много стульев.
 7. Сколько тетрадей у вас в портфеле? У нас в портфеле много тетрадей.

Ключ

9. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Câte săli de lectură sunt la universitate? 2. Ce fel de cărți sunt în dulapuri? 3. Cine este la bibliotecă? 4. Câți studenți sunt la bibliotecă? 5. Ce au ei? 6. Ce are Maria? 7. Ce este în servietă. 8. Ce fel de manual are Maria? 9. Când are Maria examen de geografie? 10. Ce dată avem? 11. Când aveți examene? 12. Câți studenți sunt în fiecare grupă la voi? 13. Câți ani ai d-ta?

Ключ

10. Считайте устно от 1 до 20, от 40 до 50, от 80 до 100. (Numărați oral de la 1 la 20, de la 40 la 50, de la 80 la 100).

11. Напишите прописью следующие цифры. (Scrieți cu litere următoarele cifre):

6, 8, 12, 15, 19, 26, 28, 37, 42, 57, 69, 71, 77, 83, 85, 86, 92, 95, 98.

Ключ

12. Назовите существительные, связанные по смыслу с темой „О sală de lectură”. (Numiți substantivele apropiate după sens cu textul „O sală de lectură”).

Ключ

13. Составьте по два предложения на случаи употребления количественных числительных в функции: 1) определения, 2) обстоятельства времени и 3) именной части составного сказуемого. (Compuneți câte două propoziții pentru fiecare caz de întrebuințare a numeralelor în funcție de: 1) atribut, 2) complement circumstanțial de timp și 3) partea nominală a predicatului nominal).

Ключ

14. Объясните произношение шипящих согласных j, ș, ț перед гласными переднего ряда е, i. Сравните с соответствующими звуками в русском языке. Приведите примеры на каждый случай. (Explicați pronunțarea consoanelor j, ș, ț înaintea vocalelor prelinguale e, i. Comparați-le cu sunetele corespunzătoare din limba rusă. Dați câte un exemplu de fiecare caz).

Ключ