Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 25

Урок 25

  1. Сослагательное наклонение.
  2. Предлоги.

La poștă

 Azi dimineață m-a sunat un angajat de la poștă. El m-a anunțat că trebuie să vin la oficiul poștal și să primesc un colet. Mi-a spus că trebuie să am un act de identitate. Acum o lună am comandat pe Aliexpress căști Bluetooth cu reducere pentru fiul meu și ,în sfârșit, au sosit. Sper să funcționeze bine. Mă voi duce după-amiază la poștă. Mi-am amintit că peste o lună este ziua de naștere a prietenei mele, care locuiește în Franța. Vreau să pregătesc ceva plăcut pentru ea și să-i trimit un cadou. Îi place mult să citească, cred că îi voi expedia o carte în limba română și o vedere.перевод текста
 Când am ajuns la poștă, am observat că aici sunt mai multe ghișee.
 La ghișeul Nr. 10 se primesc scrisorile expediate post-restant. Tot aici se pot cumpăra timbre, plicuri, vederi și se pot expedia scrisorile recomandate. De aici am cumpărat o carte poștală pentru prietena mea.перевод текста
 La ghișeul de alături se expediază scrisorile „par-avion“. Scrisorile, trimise cu avionul, ajung primele la destinație.
 La ghișeele unde se primesc și de unde se expediază coletele poștale domnește totdeauna o mare aglomerație. După puțin timp de așteptare, am prezentat pașaportul, am primit pachetul și am semnat. Apoi a trebuit să plătesc pentru coletul expediat în străinătate, dar aceasta nu m-a costat mult.перевод текста
 La alt ghișeu se poate expedia sau primi un mandat intern sau internațional. O doamnă a dorit să primească transferul bănesc Western Union, dar din cauza pașaportului nevalabil, i-au refuzat. Operatorul i-a explicat că pentru a primi banii, trebuie să aibă un act de identitate valabil și trebuie să știe datele transferului.
 Trebuie să mă grăbesc, pentru că la ora 14 trebuie să fiu la serviciu.перевод текста

Vocabular

o póștă почта
un angaját сотрудник
un ofíciu poștál почтовое отделение
a trebuí долженствовать, надлежать, нуждаться
un colét = un pachét посылка
un act de identitáte документ, удостоверяющий личность
căști Bluetooth блютуз (беспроводные) наушники
o redúcere скидка
în sfârșít наконец
a vrea хотеть
a trimíte = a expediá отправлять, посылать
o vedére = o cárte poștálă почтовая открытка
a observá замечать
un ghișéu окошко
post-restánt до востребования
un tímbru почтовая марка
un plic конверт
recomandát заказной
par-avión авиапочта
destináție назначение
a domní (-esc) царить
aglomeráție скопление, давка, пробка
a prezentá предъявить, представлять
un pașapórt паспорт
a semná (-ez) подписывать
a plătí (-esc) платить
în străinătáte за границу
a costá стоить
un mandát = un transfér bănésc денежный перевод
din cáuza из-за, по причине…
nevalábil недействительный, просроченный
a refuzá отказывать
valábil действительный
un servíciu служба, работа

Expresii

acúm o lună месяц назад
péste o lună через месяц
zi de náștere день рождения

Sinonime

a sosí, a ajúnge прибывать
un colét, un pachét посылка
a trimíte, a expediá отправлять, посылать
o vedére, o cárte poștálă почтовая открытка
un mandát, un transfér bănésc денежный перевод

Antonime

a primí (получать) — a expediá (посылать)
intérn (внутренний) — internaționál (международный) valábil (действительный) — nevalábil (недействительный, просроченный)

Omonime

I. un mandát 1) перевод; 2) мандат
II. a comandá 1) командовать; 2) заказывать

Familie de cuvinte (Родственные слова)

    un scriitor (писатель)
a scrie (писать) { un scris (почерк)
    o scrisoare (письмо)

Сослагательное наклонение (Conjunctiv)

В румынском языке это наклонение имеет в основном те же функции, что и в русском, и выражает действие или состояние возможное, вероятное, желательное или, наоборот, невозможное или невероятное.

Употребляется обычно в придаточных предложениях и реже — в главных.

В придаточных предложениях, начинающихся с союза ca să или , Conjuctiv зависит от сказуемого главного предложения.

Образование сослагательного наклонения в настоящем времени

Глаголы в сослагательном наклонении имеют в 1-м и 2-м лице единственного и множественного числа те же окончания, что и в изъявительном наклонении Prezent. Отличие между сослагательным и изъявительным наклонениями существует только у 3-го лица обоих чисел. Так например: cântă — cânte, râde — râdă. Однако глаголы с основой, оканчивающейся на гласный звук, имеют одинаковые окончания для обоих наклонений в 3-м лице единственного и множественного числа. Например: știe — să știe, bea — să bea.

Перед спрягаемым глаголом после личного местоимения в сослагательном наклонении стоит всегда союз . В сослагательном наклонении окончания 3-го лица единственного и множественного числа совпадают. Например:

el, ea cânte — ei, ele cânte; el, ea vrea — ei, ele vrea; el, ea doarmă — ei, ele doarmă.

Спряжение глаголов в сослагательном наклонении

Prezent

 

I

II

 

a cânta

a tăcea

eu
tu
el
noi
voi
ei

să cânt
să cânți
să cânte
să cântăm
să cântați
să cânte

să tac
să taci
să tacă
să tăcem
să tăceți
să tacă

III

IV

a merge

a citi

a coborî

să merg
să mergi
să meargă
să mergem
să mergeți
să meargă

să citesc
să citești
să citească
să citim
să citiți
să citească

să cobor
să cobori
să coboare
să coborâm
să coborâți
să coboare

Глаголы a fi, a da, a avea, a sta, a lua, a vrea, a ști в сослагательном наклонении спрягаются не по общему правилу:

a fi

a da

a avea

a sta

să fiu
să fii
să fie
să fim
să fiți
să fie

să dau
să dai
să dea
să dăm
să dați
să dea

să am
să ai
să aibă
să avem
să aveți
să aibă

să stau
să stai
să stea
să stăm
să stați
să stea

a lua

a vrea

a ști

să iau
să iei
să ia
să luăm
să luați
să ia

să vreau
să vrei
să vrea
să vrem
să vreți
să vrea

să știu
să știi
să știe
să știm
să știți
să știe

Отрицательная форма образуется с помощью отрицания nu, которое ставится между союзом и спрягаемым глаголом. Например:

tu să nu cânți; tu să nu taci; el să nu meargă; voi să nu citiți; ei să nu coboare.

Употребление сослагательного наклонения

Сослагательное наклонение употребляется:

1. После глаголов, выражающих волю, желание:

a vrea (хотеть); a dori (желать); a cere (просить, требовать); a ordona, a comanda (приказывать), a ruga (просить разрешение), a permite, a autoriza (разрешать) и др. Например:

Eu vreau ca tu să expediezi această scrisoare. — Я хочу, чтобы ты отправил это письмо.
Funcționara de la ghișeul No 3 a permis, ca tu să primești acest pachet mic. — Служащая из окошка № 3 разрешила, чтобы ты получил эту маленькую посылку.

2. После глаголов, выражающих сомнение (a se îndoi), отрицание (a nega), боязнь (a fi frică de, a-i fi teamă de), долженствование (a trebui). Например:

Eu trebuie să scriu o carte poștală. — Я должен написать почтовую открытку.
Eu mă îndoiesc ca trenul să sosească la timp. — Я сомневаюсь, чтобы поезд прибыл вовремя.

3. После глаголов в отрицательной или вопросительной форме. Например:

Eu nu cred (ca tu) să poți pleca diseară. — Я не думаю, чтобы ты смог уехать сегодня вечером.
Crezi, că nu voi putea să plec diseară? — Ты думаешь, что я не смогу уехать сегодня вечером?

4. После таких безличных оборотов, как:

е posibil (возможно), е puțin probabil (мало вероятно), е bine (хорошо), е natural, e firesc (естественно), е de dorit (желательно), е timpul (пора), е folositor (полезно), е necesar (необходимо), е mai bine (лучше), trebuie (необходимо). Например:

Trebuie să-i dau un telefon fratelui meu. — Мне нужно позвонить моему брату.
Е posibil să primesc о scrisoare recomandată cu documente. — Возможно, что я получу заказное письмо с документами.

5. В придаточных предложениях обстоятельства цели, времени и после следующих союзных выражений:

cu scopul să (для того, чтобы), de frică să (из боязни, чтобы), până să (до тех пор, пока), numai să (лишь бы).

6. В главных предложениях для выражения приказа, повеления:

Să vină! — Пусть придет! Să citească! — Пусть прочтет!

Примечание: Для выражения повеления во 2-м лице можно употреблять как сослагательное, так и повелительное наклонение. Для выражения повеления в 3-м лице употребляется только сослагательное наклонение:

Să intrați! — Входите!
Să intre! — Пусть войдет!
Să plece! — Пусть уйдет!
Să facă tot ce vrea! — Пусть делает, что хочет!

Часто при употреблении сослагательного наклонения в восклицательных предложениях союз опускается:

Trăiască Rusia! — Да здравствует Россия!

7. В косвенных приказаниях, то есть приказаниях, обращенных к третьему лицу:

Soldatul să rămână la postul său! — Пусть солдат остается на своем посту!
Să intre vizitatorul. — Пусть посетитель войдет.

Предлоги

По форме предлоги могут быть простыми (prepoziții simple) и сложными (prepoziții compuse).

Простые предлоги: către, contra, cu, de, deasupra, dedesubtul, din, după, fără, împotriva, în, la, lângă, pe, pentru, peste, până, prin, spre, sub.

Сложные предлоги: de către, de după, de la, de pe, de pe la, de lângă, de peste, de prin, dinspre, pe după, pe la, pe lângă, pe sub, până în, până la, fără de etc.

Все румынские предлоги употребляются с Acuzativ, за исключением предлогов: contra, împotriva, deasupra, dedesubtul, которые употребляются с Genitiv.

O emisiune la radio

 Prietenul meu Alexandru dorea de mult să-și cumpere un aparat de radio portabil. Ieri a primit salariul și, deoarece mă pricep la tehnică audio, m-a rugat să merg cu el. Am hotărât să mergem la magazinul de produse electronice și să alegem acolo un aparat potrivit. După ce am ascultat câteva aparate, am ales aparatul „Sony“cu lanternă, ceas și încărcare solară. De la magazin am mers la Alexandru acasă. Seara am ascultat emisiunea de la «Radio România Internațional» în limba română. перевод текста Apoi pe alte frecvențe am ascultat «Europa FM», «Radio Club Mix» și alte posturi. La ora nouă seara, «Radio Chișinău» a retransmis o emisiune de o jumătate de oră din București. Prezentatorii vorbeau în limba rusă și numai reportajele erau în românește. Emisiunea din București s-a încheiat cu un scurt concert de muzică populară românească. După aceea am închis radioul să ne odihnim puțin. La zece și jumătate am deschis din nou aparatul ca să auzim ultimele știri.
 Aparatul funcționează admirabil și Alexandru este foarte mulțumit.перевод текста

Vocabular

o emisiúne la rádio радиопередача
un aparát de rádio portábil радиоприемник
un aparát аппарат, прибор, устройство
a se pricépe la téhnică разбираться в технике
prodúse electrónice электротовары
a alége выбирать
potrivít подходящий
o lantérnă фонарик
o încărcáre soláră солнечная зарядка
o frecvénță частота
un post канал, станция
a transmíte передать
un prezentatór ведущий
a deschíde radióul включить радио
a închíde radioul выключить радио

Exerciții

1. Прочитайте тексты "На почте" и "Радиопередача" и выпишите глаголы, которые стоят в сослагательном наклонении. (Citiți textele „La poștă“ și „O emisiune la radio“ și copiați verbele, care stau la Conjunctiv.)

Ключ

2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в скобках в сослагательное наклонение настоящего времени. (Deschideți parantezele și puneți verbele din paranteze la Conjunctiv prezent):

Dan și Petre au hotărât (a se duce) la Parcul de cultură și odihnă. În ajun a plouat, dar ei speră că pământul (a se usca) în parc. Amândoi înoată foarte bine și ei au de gând (a se scălda). Peste o jumătate de oră Dan și Petre erau în parc. Ei au hotărât (a merge) cu metroul și au economisit 10 minute. În parc ei au stat puțin la soare și apoi au intrat în apă. Apa era foarte rece și ei au început (a înota) repede. După baie se simțeau minunat și au decis (a se plimba) prin parc. Ei s-au reîntors, la ora opt seara acasă și au început (a cina). După cină Petre s-a culcat, iar Dan a trebuit (a strânge) masa și (a face) ordine. Apoi s-a culcat și el.

Ключ

3. Поставьте в отрицательную форму (где это возможно) упражнение, приведенное выше (№ II). (Puneți la forma negativă (acolo unde este posibil) exercițiul de mai sus (No. II)).

Ключ

4. Вставьте необходимые предлоги. (Puneți prepozițiile necesare):

1. Am învățat toată ziua ajunul examenului specialitate. 2. Noi toți ne odihneam zilele sărbătoare. 3. El s-a așezat bancă, ca să se odihnească. 4. Noi am ieșit stradă, ca să respirăm aer curat. 5. Noi am stabilit întâlnirea noastră miercuri. 6. Prietenii mei au făcut rezerve cărți drum. 7. El a aruncat umeri sacul. 8. Ei s-au ascuns stâlp. 9. Ei s-au apucat învățătură mare râvnă. 10. o lună înainte de vacanță, am început să facem cumpărăturile necesare. 11. O gălăgie grozavă se auzea ușa întredeschisă. 12. Ei stau acum drum. 13. Examenele vor începe o lună. 14. Concertul va începe două ore. 15. El era sătul în gât de aceste promisiuni. 16. Ei se aflau apă la brâu. 17. O bucată de cer se întrezărea nori. 18. Primăvara soarele se vedea frunze grădina noastră. 19. Eu am citit capitolul al cincilea. 20. Prietenul meu a fost omorât fulger.

Ключ

5. Вставьте необходимые наречия. (Puneți adverbele necesare):

Îmi place pictura. Această casă este înaltă. Ea cântă tare. Ei se interesează mult de muzică. Această piesă îmi place mult. Noi suntem ocupați. Noi suntem mulțumiți de rezultatele muncii noastre. Ați venit târziu aseară? Nu, noi am fost la timpul stabilit. Cum v-ați distrat? ne-am distrat. Ați fost singuri sau cu cineva? Nu, n-am fost singuri. Stați sau la universitate? Când mai veniți pe ? Cred că . Sunteți așa de exactă ca azi? Da .

Ключ

6. Поставьте необходимые притяжательные прилагательные, используйте формы третьего лица (lui, ei, său, sa, sale, săi). (Puneți adjectivele posesive necesare, întrebuințați formele persoanei a III-a: lui, ei, său, sa, sale, săi):

El vorbește despre fiica . Ea povestește despre prietenele . El citește în gazeta de perete despre prietenii . Prietenii sunt cei mai buni studenți din grupa noastră. Diseară, sora mea va merge cu prietena la conservator. Ea face o plimbare împreună cu frații Frații învață la universitate. El merge la teatru împreună cu prietena Soția este astăzi de asemenea liberă. Ei pot citi despre rezultatele muncii în gazeta de perete.

Ключ

7. Поставьте слова в скобках в нужную степень сравнения. (Puneți cuvintele din paranteze la gradul de comparație necesar):

Astăzi este (холоднее) decât ieri. El se simte azi (хуже) decât ieri. Iar ei din contra, se simt azi (лучше) decât ieri. Aceste cărți sunt (интереснее) ca acelea. Studenții din grupa noastră lucrează (так же хорошо) ca ai voștri. Dar Victor deși este (самый молодой) este (самый способный). El traduce (лучше и быстрее) decât toți ceilalți. Luna aceasta, lucrarea noastră de control a fost (труднее) decât luna trecută.

Ключ

8. Проспрягайте следующие глаголы в настоящем времени сослагательного наклонения. (Conjugați la modul conjunctiv timpul prezent următoarele verbe):

a primi, a recomanda, a dispune de, a expedia, a plăti, a costa, a prezenta, a obține, a înregistra, a indica.

Ключ

9. Приведите антонимы слов и переведите их. (Dați antonimele cuvintelor si traduceți-le):

o lungime, lung, ocupat, defectat, a închide, a expedia, acum, o întrebare.

Ключ

10. Приведите синонимы слов и переведите их. (Dați sinonimele cuvintelor și traduceți-le):

stricat, a trimite, a vorbi, a indica, un control.

Ключ

11. Задайте десять вопросов к тексту "Радиопередача". (Puneți zece întrebări la textul „O emisiune la radio“.)

Ключ

12. Образуйте родственные слова. (Formați familiile cuvintelor):

o expediție, un oficiu, liber, a vorbi, a domni, a funcționa.

Ключ

13. Составьте по два предложения со следующими словами и переведите их. (Compuneți câte două propoziții cu cuvintele următoare și traduceți-le):

a scrie, o scrisoare, un scriitor.

Ключ

14. Составьте по три предложения с омонимами слова a comanda. (Compuneți câte trei propoziții cu omonimul a comanda.)

Ключ

15. Составьте по два предложения со следующими словами и переведите их. (Compuneți câte două propoziții cu cuvintele următoare și traduceți-le):

un angajat, un colet poștal, o scrisoare recomandată, a trimite scrisori, a primi un transfer bănesc, o emisiune la radio, un prezentator.

Ключ

16. Переведите на румынский язык. (Traduceți in românește):

Еще c (încă din) прошлого года Виктор хотел купить себе портативный радиоприемник. Утром он зашел ко мне, и мы пошли покупать радиоприемник. Я немного разбираюсь (a se pricepe) в технике, и Виктор хотел посоветоваться со мной. Мы решили пойти в центральный магазин электроники и выбрать там радиоприемник. Мы прослушали (a asculta) несколько аппаратов и выбрали «Сони». Затем мы поехали к Виктору домой. Через несколько часов мы слушали передачу из Бухареста. В тот же (în aceași) вечер мы слушали радио «Европа FM, «Брашов» и другие станции. В половине десятого по московскому радио была передача из Кишинева. Ведущий говорил на русском и лишь (numai) репортажи были на румынском языке. Мы с удовольствием слушали народные румынские песни. Затем в половине одиннадцатого мы выключили (a închide) радио и включили его в половине двенадцатого, когда мы слушали последние известия.

Ключ

17. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 Когда ты заводишь свои часы, по вечерам или по утрам? Обычно я их завожу по утрам, перед уходом на работу. Твои часы идут правильно? Нет, они почти всегда отстают на 3—5 минут. И ты не опаздываешь? Конечно, нет. Я уже привык к этому дефекту моих часов и ставлю их вперед на 3—5 минут. А ты пойди к часовщику и исправь их. Мои часы одно время спешили на несколько минут и часовщик мне их исправил.
 Приходи завтра ко мне и мы вместе пойдем в музей. Там будет интересная лекция. Она начнется ровно в 12 часов дня. Только смотри, не опаздывай из-за своих часов. Хорошо, я пойду в музей, и мы там встретимся, но позвони мне перед выходом, и я за четверть часа доберусь. А теперь посмотри на свои часы и скажи мне, который час? На моих часах без десяти два. Я больше не буду ждать Виктора. Он опаздывает на полчаса.

Ключ Ключ

18. Устно перескажите текст "На почте". (Povestiți oral textul „La poștă“.)

19. Напишите конспект, а затем устно перескажите текст "Радиопередача". (Faceți în scris planul rezumatului și apoi povestiți oral textul „O emisiune la radio“.)