Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 29

Урок 29

  1. Простое прошедшее время.
  2. Склонение количественных и порядковых числительных.

Într-un centru comercial

 Zilele trecute am primit un mesaj de la prietenul meu Gheorghe de la Reazan și alaltăieri el a sosit la Moscova. În prima zi după sosire el fuse ocupat, iar a doua zi, adică ieri, ne-am dus după cumpărături.
 La zece dimineața intrarăm amândoi în centrul comercial. La parter, în magazinul de galanterie, Gheorghe cumpără o pălărie din lână și niște șosete. Tot aici cumpărarăm câte o cravată. La magazinul de parfumerie eu luai pentru sora mea un parfum și săpun de toaletă. La același etaj trecurăm la magazinul de accesorii din piele naturală, перевод текста unde Gheorghe alese o valiză și două perechi de mănuși din piele. Una - pentru el, iar a doua - pentru fratele său. De aici urcarăm la etajul întâi. La magazinul de țesături și materiale textile nu ne interesa nimic, dar în schimb ne reținurăm pentru mai mult timp la magazinele de accesorii foto și de telefoane mobile. Cerurăm primului vânzător de la acest magazin hârtie foto mată, iar celui de-al doilea - niște încărcătoare. Apoi venirăm la magazinul de jucării pentru copii, unde Gheorghe cumpără o păpușă pentru surioara lui. La etajul al doilea nu ne oprirăm deloc перевод текста și trecurăm direct la etajul al treilea la magazinul de încălțăminte.
 Ne adresarăm primului vânzător liber și l-am rugat să ne arate niște ghete negre, mărimea patruzeci. Gheorghe probă ghetele și ceru a doua pereche, căci cea dintâi îl strângea. Și acestea nu se potriviră. Atunci el se adresă celui de-al doilea vânzător de la galantarul vecin și cumpără o pereche de pantofi de vară. Apoi coborârăm și Gheorghe luă niște cadouri pentru rudele sale. Celor doi frați mai mici Gheorghe le alese niște cărți. Pentru verișoare și surori cumpără câteva baticuri. Cu banii rămași, luă câteva mici cadouri pentru prietenii săi.перевод текста

Vocabular

un céntru comerciál торговый центр
zílele trecúte на днях
un mesáj сообщение
aláltăieri позавчера
niște cumpărătúri покупки
un magazín de galanteríe галантерейный магазин
o pălăríe din lấnă шерстяная шапка
niște șoséte носки
o cravátă галстук
un magazin de parfumeríe парфюмерный магазин
un parfúm духи
un săpún de toalétă туалетное мыло
un magazin de accesórii din piéle naturálă магазин изделий из натуральной кожи
о valíză чемодан
o peréche пара
niște mănúși перчатки
magazin de țesătúri și materiále textíle магазин тканей и текстиля
un vânzătór продавец
a se rețíne задержаться
hârtíe fóto mátă матовая фотобумага
încărcătór зарядное устройство
jucăríi péntru copíi детские игрушки
o păpúșă кукла
delóc совсем
un magazin de încălțămínte обувной магазин
a se adresá обратиться, обращаться
măríme размер
a probá (-ez) ghéte примерять ботинки
a strấnge стеснять, жать
a se potriví (-esc) подходить
un galantár прилавок
un batíc косынка
cu bánii rămáși на оставшиеся деньги
a luá câtevá mici cadóuri купить несколько небольших подарков

Sinonime

zílele trecúte, acúm câteva zíle — несколько дней тому назад
о valíză, un geamantán — чемодан
un priéten, un amíc — приятель, друг
prímul, cel dintấi — первый
o tejgheá, un galantár — прилавок

Antonime

príma (первая) — última (последняя)
a urcá (подниматься) — a coborî́ (опускаться)
un vânzătór (продавец) — un cumpărătór (покупатель)
diréct (прямо) — indiréct (косвенно)
líber (свободный) — ocupát (занятый)

Familie de cuvinte

a fotografiá (фотографировать) { un fotográf (фотограф)
fotográfic (фотографический)
o fotografíe (фотография)
a se interesá (интересоваться) { interesánt (интересный)
interesát (заинтересованный)
un interés (интерес)

Простое прошедшее время

(Perfectul simplu)

Простое прошедшее время выражает действие, совершенно законченное в прошлом и не имеющее связи с настоящим.

Это время образуется путем прибавления к корню глагола суффиксов -a — для глаголов I группы, -u или -se — для глаголов II и III группы, -i или — для глаголов IV группы и следующих окончаний:

Единственное число

Множественное число

1-е лицо -i
2-е лицо -și
3-е лицо — см. ниже

1-е лицо -răm
2-е лицо -răți
3-е лицо -ră

Для третьего лица единственного числа имеются следующие окончания:

— для I группы
-u — для II группы

-u, -e — для III группы
-i, -î — для IV группы

Примечания: 1. Глаголы III группы, с окончанием причастия на s, как, например: a merge — mers, a șterge — șters образуют Perfectul simplu путем прибавления гласной e к причастию и соответствующего личного окончания спрягаемого глагола:

 
eu mersei
noi merserăm
 
tu merseși
voi merserăți
 
el merse
ei, ele merseră

Эти глаголы имеют ударение на предпоследнем слоге: prínse, rămáse, mérse, а в 3-м лице множественного числа — на третьем слоге от конца: prínseră, rămáseră, mérseră.

2. У глаголов I группы окончание 3-го лица единственного числа в Perfectul simplu совпадает с окончанием 3-го лица единственного числа Prezent. Эти формы отличаются лишь различным ударением. У глаголов в Prezent ударение падает на корень слова: el, ea íntră, cúmpără, încálță, а у глаголов Perfectul simplu — на окончание: el, ea intrắ, cumpărắ, încălțắ.

Спряжение глаголов в Perfectul simplu

 

Conjugarea I

Conjugarea II

 

a intra

a tăcea

eu
tu
el
noi
voi
el

intrai
intrași
intră
intrarăm
intrarăți
intrară

tăcui
tăcuși
tăcu
tăcurăm
tăcurăți
tăcură

Conjugarea III

Conjugarea IV

a trece

a strânge

a opri

a coborî

trecui
trecuși
trecu
trecurăm
trecurăți
trecură

strânsei
strânseși
strânse
strânserăm
strânserăți
strânseră

oprii
opriși
opri
oprirăm
oprirăți
opriră

coborâi
coborâși
coborî
coborârăm
coborârăți
coborâră

 

Вспомогательные глаголы

 

a avea

a fi

eu
tu
el
noi
voi
el

avui (avusei)
avuși (avuseși)
avu (avuse)
avurăm (avuserăm)
avurăți (avuserăți)
avură (avuseră)

fui (fusei)
fuși (fuseși)
fu (fuse)
furăm (fuserăm)
furăți (fuserăți)
fură (fuseră)

Неправильные глаголы

a da

a sta

a bea

dădui
dăduși
dădu
dădurăm
dădurăți
dădură

stătui
stătuși
stătu
stăturăm
stăturăți
stătură

băui
băuși
bău
băurăm
băurăți
băură

Примечание: Глаголы I группы (типа глагола a studia) оканчиваются в 3-м лице единственного числа на -e.

 

a studia

a fotografia

eu
tu
el
noi
voi
el

studiai
studiași
studie
studiarăm
studiarăți
studiară

fotografiai
fotografiași
fotografie
fotografiarăm
fotografiarăți
fotografiară

Perfectul simplu употребляется в повествовании для обозначения следующих друг за другом событий, но не в разговорной речи. Это время встречается главным образом в книжном языке и называется историческим.

Склонение количественных и порядковых числительных

Склонение количественного числительного „один“.

С существительным:

 

Муж./Ср. род

Женский род

N.

un (student)

o (studentă)

G.

(al, a, ai, ale) unui (student)

(al, a, ai, ale) unei (studente)

D.

unui (student)

unei (studente)

A.

(pe) un (student)

(pe) o (studentă)

Без существительного:

 

Муж./Ср. род

Женский род

N.

unu, unul

una

G.

(al, a, ai, ale) unuia

(al, a, ai, ale) uneia

D.

unuia

uneia

A.

(pe) unu, unul

(pe) una

Остальные количественные числительные склоняются при помощи прилагательного артикля, который согласуется в роде, числе и падеже с существительным, к которому он относится, а числительные и существительные остаются неизменными:

 

Мужской род

Жен./Ср. род

N.

cei doi (băieți)

cele două (fete)

G.

(al, a, ai, ale) celor doi (băieți)

(al, a, ai, ale) celor două (fete)

D.

celor doi (băieți)

celor două (fete)

A.

(pe) cei doi (băieți)

(pe) cele două (fete)

Когда числительным не предшествует прилагательный артикль, они склоняются в родительном падеже при помощи предлога a и в дательном падеже — предлога la.

N. doi, două, trei, patru etc.
G. (a) doi, două, trei, patru etc.
D. (la) doi, două, trei, patru etc.
Ac. (pe) doi, două, trei, patru etc.

Например:

Victor a povestit despre succesele sportive a doi studenți din grupa noastră. — Виктор рассказал о спортивных успехах двух студентов нашей группы.
Gheorghe a oferit mici cadouri la trei dintre prietenii lui. — Георгий преподнес небольшие подарки троим из своих друзей.

Порядковые числительные (за исключением primul) склоняются при помощи прилагательного артикля, который согласуется в роде, числе и падеже с существительным, к которому он относится. Между прилагательным артиклем и порядковым числительным стоит всегда предлог de.

 

Муж./Ср. род

Женский род

N.

cel de-al doilea student...

cea de-a doua studentă

G.

(al, a, ai, ale) celui de-al doilea student...

(al, a, ai, ale) celei de-a doua studente

D.

celui de-al doilea student...

celei de-a doua studente

A.

(pe) cel de-al doilea student...

(pe) cea de-a doua studentă

Порядковое числительное primul склоняется как существительное.

 

Муж./Ср. род

 

Един. число

Множ. число

N.

primul

primii

G.

(al, a, ai, ale) primului

(al, a, ai, ale) primilor

D.

primului

primilor

A.

(pe) primul

(pe) primii

 

Женский род

 

Един. число

Множ. число

N.

prima

primele

G.

(al, a, ai, ale) primei

(al, a, ai, ale) primelor

D.

primei

primelor

A.

(pe) prima

(pe) primele

Наряду с primul употребляются числительные întâi и dintâi. Dintâi употребляется всегда с прилагательным артиклем.

Единственное число (Singular)
Муж. р. cel dintâi elev или elevul cel dintâi
Жен. р. cea dintâi elevă или eleva cea dintâi
Множественное число (Plural)
Муж. р. cei dintâi vizitatori или vizitatorii cei dintâi
Жен. р. cele dintâi cărți или cărțile cele dintâi

Числительное dintâi, в отличие от primul или întâi, не меняется по родам и числам. Род и число указывает впереди стоящий прилагательный артикль, который согласуется в роде и числе с существительным, к которому он относится. Числительное dintâi склоняется при помощи прилагательного артикля.

Случаи употребления количественных числительных вместо порядковых

Количественные числительные в некоторых случаях употребляются вместо порядковых и могут стоять до или после определяемого слова. Например:

а) перед определяемым словом:

zece septembrie, opt iunie, patru noiembrie.
но: întâi decembrie

б) после определяемого слова:

capitolul trei, exercițiul șase, pagina șapte.

În Ajunul Crăciunului

după Al. Vlahuță

E o zi frumoasă de iarnă. Strada e tixită de lume. Mașinile se mișcă încet. Mersei să fac niște cumpărături. Prin prăvălii domnea o îmbulzeală și o zarvă amețitoare. Mă oprii în fața unei vitrine mari să mă uit la diferite jucării. Lângă mine stătea o bătrână cu doi copii de mână. Bătrâna era îmbrăcată într-o cațaveică din petici și în picioare purta rămășițele unor vechi șoșoni. Copiii, palizi la față, se uitau cu ochi mari speriați la vitrina plină de jucării.перевод текста
— Eu vreau păpușa aceasta mare cu pălăria roșie. Auzi, bunico, Ionel zice că păpușa aceasta mare vorbește. Nu-i așa că păpușile nu vorbesc?
— Haideți, copii, nu vă mai uitați, că aceasta nu-i pentru noi.
— Dar pentru cine sunt aceste jucării?
— Pentru cei bogați.
— Da noi nu suntem bogați?
Și se duseră. Fetița mai întoarse capul spre păpușa ei. Iar eu mă uitai pe urma lor gânditor...перевод текста

Vocabular

a fi tixít быть переполненным
o prăvălíe магазин, лавка
о îmbulzeálă толкотня, давка
о zárvă суматоха, шум
amețitór оглушительный, головокружительный
a se oprí остановиться
о vitrínă витрина
o bătrấnă старушка, пожилая женщина
o cațavéică кацавейка (распашная короткая кофта, подбитая или отороченная мехом)
o pétică лоскут, тряпка
niște rămășíțe остатки
niște șoșóni боты, шошоны
pálid бледный
speriát испуган
a zíce говорить, сказать
bogát богатый
pe úrma lor им вслед, за ними
gânditór задумчивый

Sinonime

a fi tixit de, a fi plin de — быть наполненным, переполненным
o zarvă, о gălăgíe — шум
pe úrmă, apói — затем
a zice, a spúne — говорить, сказать

Antonime

váră (лето) — iárnă (зима)
în (pe) urma lor (за ними) — înaíntea lor (перед ними)
bogát (богатый) — sărác (бедный)
încét (медленно) — répéde (быстро)

Familie de cuvinte

a speriá (пугать) { speriát (испуганный)
sperietúră (испуг)
sperietoáre (пугало)
a amețí (ошеломлять) { amețeálă (головокружение)
amețitór (головокружительный)
amețít (1) оглушенный, 2) хмельной)

Dialog

— Vasile, îmbracă-te și du-te în oraș, căci la librăria No. 1 au sosit azi dimineața cărți noi. Cumpără de acolo „Gramatica limbii române“ partea I-a și partea a II-a.
— Dar cum să ajung acolo mai repede?
— Du-te la stația de metrou, ia trenul până la „Piața Maiakovski“, iar de acolo mergi cu autobuzul pe strada Gorki până la Mossoviet.перевод текста
— Dar ce, autobuzul de pe strada noastră nu merge până la Mossoviet?
— Nu, al nostru nu merge până acolo.
— Pot să iau cu mine geanta ta, căci a mea e ocupată?
— Sigur, dacă vrei ia-o. Numai grăbește-te, ca să nu întârzii la universitate.
— Dar tu nu știi, băieții din grupa noastră n-au nevoie de această carte?
— Nu, ai noștri n-au nevoie. Ei toți și-au cumpărat toți ieri.
— Bine, plec, dar transmite-le, te rog, la ai mei, că voi veni astăzi târziu.перевод текста

Vocabular

o librăríe книжный магазин
a ajúnge достигать, зд.: добираться, попадать
a luá trénul сесть на поезд
о geántă портфель, сумка
sígur конечно
a transmíte передать, передавать

Sinonime

a mérge, a se dúce — идти
o geántă, o serviétă — портфель, сумка

Antonime

a se îmbrăcá (одеваться) — a se dezbrăcá (раздеваться)
o dimineáță (утро) — o seáră (вечер)
aíci (здесь) — acólo (там)
a cumpărá (покупать) — a vínde (продавать)

Exerciții

1. Выпишите из текста „Într-un centru comercial“ все предложения, в которых глагол стоит в Perfectul simplu. (Copiați din textele „Într-un centru comercial“ toate propozițiile în care verbul este la Perfectul simplu.)

Ключ

2. Выпишите из текстов „Într-un centru comercial“ и „În Ajunul Crăciunului“ все существительные в родительном и винительном падежах единственного и множественного числа. (Extrageți din textele „Într-un centru comercial“ și „În Ajunul Crăciunului“ toate substantivele la în cazurile Genitiv și Acuzativ la singular și plural.)

Ключ Ключ

3. Образуйте множественное число следующих существительных и прилагательных, а затем переведите обе формы. (Formați pluralul următoarelor substantive și adjective și apoi traduceți apoi ambele forme):

o zi, trecut, un mesaj, o sosire, ocupat, o cumpărătură, un magazin, central, un etaj, un ciorap, o cravată, o secție, o soră, un parfum, un săpun, o valiză, o pereche, o mănușă, o hârtie, special, un schimb, o jucărie, o păpușă, o surioară, vânzător, o gheată, un galantar, un vecin, o vară, un cadou, un prieten, o rudă, o carte, o verișoară, un batic, o rublă, o atenție.

Ключ Ключ

4. Проспрягайте глаголы в Perfectul simplu, Perfectul compus, Prezent, Imperfect и в повелительном наклонении. (Conjugați verbele la Perfectul simplu, Perfectul compus, Prezent, Imperfect și la Modul imperativ verbele):

a primi, a sosi, a se duce, a cumpăra, a alege, a cere, a ruga

Ключ

5. Просклоняйте порядковые числительные. (Declinați numeralele ordinale):

al cincilea, al zecelea, al cincisprezecelea.

Ключ

6. Раскройте скобки и поставьте глаголы в соответствующие времена. (Deschideți parantezele și puneți verbele la timpurile necesare):

Înainte de a pleca în vilegiatură, eu (a merge) la magazine, ca să fac cumpărăturile necesare. La magazinele de pe strada Petrovka (a se duce) de dimineață, chiar la deschidere și (a cumpăra) un tricou, un costum de vară și o pălărie de paie. Sora mea (a fi) cu mine și ea (a-și lua) o rochie și lenjerie. La etajul întâi noi (a cumpăra) o pastă de dinți, săpun de toaletă și perii de dinți. Apoi (a intra) pe la magazinul de jucării pentru copii, unde (a lua) un tren și o minge pentru cele două fetițe ale prietenei noastre de la Soci. La întoarcere, sora mea (a trece) pe la o frizerie, unde (a-și face) manichiura și (a se coafa) pentru drum. La alimentara din colț (a cumpăra) niște pâine, ouă și salam, apoi unt, brânză și ceva fructe.

Ключ

7. Проведите синтаксический анализ приведенных ниже предложений. Укажите какие части речи используются для выражения подлежащего, сказуемого, прямого и косвенного дополнения, а также косвенных дополнений времени и места. (Faceți analiza sintactică a propozițiilor de mai jos. Spuneți prin ce părți de vorbire sunt exprimate subiectul, predicatul, complementul direct și indirect, complementele circumstanțiale de timp și de loc):

1. Zilele trecute am primit un mesaj de la prietenul meu Gheorghe de la Reazan. 2. În prima zi după sosire el fuse ocupat, iar a doua zi, adică ieri, ne-am dus după cumpărături. 3. La parter, la magazinul de galanterie, Gheorghe cumpără niște ciorapi. 4. Tot aici cumpărarăm câte o cravată. 5. La același etaj trecurăm la magazinul de accesorii din piele naturală. 6. Apoi venirăm la magazinul de jucării pentru copii. 7. La magazinul de încălțăminte Gheorghe cumpără niște pantofi de vară. 8. Când coborârăm, Gheorghe luă cadouri pentru rudele sale de la Reazan. 9. Celor doi frați mai mici, Gheorghe le alese niște cărți. 10. Cu banii rămași, luă câteva mici cadouri pentru prietenii săi.

Написать (слово - часть речи):
Подлежащее: ...
Сказуемое: ...
Прямое дополнение: ...
Косвенное дополнение: ...
Обстоятельство времени: ...
Обстоятельство места: ...

Ключ

Ключ

Ключ

Ключ

Ключ

Ключ

8. Вставьте порядковые или количественные числительные там, где это необходимо. (Puneți numeralele ordinale sau cardinale la cazul necesar):

 (первый) semestru a început la (первого) septembrie, iar (второй) a început la (седьмого) februarie. În grupa noastră azi sunt prezenți (семь) studenți (восьмой) este bolnav. Noi citim acum (пятую) carte în limba engleză și (вторую) în limba română. Noi vom discuta (второй) chestiune la ședința următoare. (первым) a susținut examenul de economie politică Victor și (вторым) Dan. Victor a susținut mai bine examenul decât Dan.
 Anul acesta (первый) zi de vacanță de iarnă a fost luni, iar ultima a fost miercuri. În ce dată suntem azi? Azi suntem în (третьего) martie. Fratele meu scrie că va veni la Moscova la (пятого) aprilie. Pentru azi pregătiți exercițiul (девятый) de la pagina (вторая). Eu am terminat capitolul (десятый) al acestui roman.

Ключ

9. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

Când a sosit mesajul de la Gheorghe? De unde a venit Gheorghe? Când a sosit el la Moscova? Unde s-au dus ieri? Când intrară în centrul comercial? Ce cumpără Gheorghe la magazinul de galanterie? Ce alese Gheorghe la magazinul de accesorii din piele naturală? Pentru cine erau mănușile? Unde se reținură mai mult timp? Ce cerură vânzătorilor de la aceste magazine? Unde veniră apoi? La ce etaj nu se opriră deloc? Ce făcură la magazinul de încălțăminte? Ce mărime de ghete probă Gheorghe? Unde cumpără Gheorghe o pereche de pantofi de vară? Pentru cine luă Gheorghe cadouri? Ce cumpără fraților mai mici? Ce luă pentru surori și verișoare? Cu banii rămași, ce făcu Gheorghe?

Ключ Ключ

10. Задайте 10-12 вопросов к тексту „În Ajunul Crăciunului“. (Puneți 10 —12 întrebări la textul „În Ajunul Crăciunului“.)

Ключ

11. Образуйте родственные слова. (Formați familiile cuvintelor):

a ține, un vânzător, a cere, a bate, a măsura.

Ключ

12. Составьте по два предложения с синонимами данных слов. (Compuneți câte două propoziții cu sinonimele cuvintelor):

o marfă, un amic, un geamantan, cel dintâi, un galantar, apoi, o gălăgie, a vorbi.

Ключ

13. Составьте предложения с данными словами и фразами. (Compuneți propoziții cu cuvintele și expresiile):

o cravată, niște mănuși, niște ciorapi, niște șosete, un săpun de toaletă, accesorii foto, zilele trecute, o păpușă, magazin de țesături, baticuri.

Ключ

14. Составьте по два предложения с антонимами слов. (Compuneți câte două propoziții cu antonimele cuvintelor):

ultim, a pleca, direct, ocupat, a părăsi, urât, sărac, repede.

Ключ

15. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

Мой брат Виктор из Санкт-Петербурга прислал мне сообщение по телефону и сообщил, что на днях (zilele acestea) он приедет в Москву. Я очень рад, что увижу его, так как не виделся с ним с прошлого года. В прошлом году он был всего лишь (numai) несколько дней и у него было очень много дел и поручений (sarcini). В торговом центре мы сделали основные (principale) покупки и выполнили большинство (majoritatea) поручений. Так, например, мы купили шерстяные перчатки, носки, зарядные устройства, фотопринадлежности и большой чемодан. Я надеюсь, что мы побываем с братом в театрах и концертах, в кино и на выставках.

Ключ

16. Резюмируйте текст "В торговом центре". (Faceți rezumatul textului „Într-un centru comercial“.)

Ключ

17. Расскажите, как вы делали покупки в магазине перед Рождеством или Новым Годом. (Povestiți cum ați făcut cumpărături la magazin înainte de sărbătoarea de Crăciun sau de Anul Nou.)

Ключ

18. Расскажите, какие покупки вы делаете перед тем, как отправиться в отпуск во время летних каникул. (Povestiți ce cumpărături faceți înainte de a pleca în vilegiatură în timpul vacanței de vară.)

Ключ

19. Примеры письменных или устных рассказов. (Exemple de narațiuni scrise sau orale):

  1. Мое любимое время года. (Anotimpul meu preferat.)
  2. Наш зимний/летний отпуск. (Vacanța noastră de iarnă/vară.)

Ключ