Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 26

Урок 26

  1. Склонение указательных местоимений и прилагательных.
  2. Порядковые числительные.

Concursuri sportive studențești

 Săptămâna aceasta, studenții noștri au participat la al treilea concurs sportiv studențesc. Aceste concursuri au loc anual. La săriturile în înălțime colegii mei au ocupat locurile al doilea și al cincilea. Asociația sportivă a universității noastre acordă o mare atenție acestor probe. Rezultate și mai bune am obținut la săriturile cu prăjina. Doi dintre colegii mei de grupă au participat la această probă și onoarea de a ocupa primele două locuri le-a revenit acestora. Reprezentanții noștri au obținut rezultate mai proaste la aruncările de disc. Doar la aruncarea greutății unul dintre ei s-a clasat pe primul loc și arbitrul i-a înmânat acestuia diploma de onoare.перевод текста
 Cu mult interes au privit spectatorii alergarea de 3.000 de metri cu obstacole. Studentul Ivanov alerga la început al patrulea, pe urmă a ajuns al doilea și, în sfârșit, cel dintâi. Măiestria acestui student a fost răsplătită cu aplauzele călduroase ale spectatorilor.
 La pentatlon și decatlon noi am obținut rezultate proaste și reprezentanții noștri au ocupat numai locul al optsprezecelea. Extrem de interesante au fost meciurile de volei și baschet. La volei cea mai disputată a fost întâlnirea dintre echipele întâi și a treia (a anului trei) a Universității de Aviație.перевод текста Fiecare a câștigat câte două seturi, iar setul al cincilea a durat aproape două ore. Până la urmă, echipa întâi s-a dovedit mai omogenă și mai tehnică și victoria i-a revenit acesteia. Tot atât de disputate au fost și întâlnirile dintre echipele de fete. Rândul acestora le-a venit de-abia seara târziu. La baschet scorul era egal, de douăzeci și doi, când o jucătoare din echipa noastră a marcat cel de-al douăzeci și treilea coș. În schimb, la volei echipa noastră de fete n-a reușit să ocupe decât al patrulea loc, iar primul i-a revenit aceleia a facultății de limbi străine.
 Concursurile sportive studențești s-au bucurat de mare succes.перевод текста

Vocabular

o săritúră în înălțíme прыжок в высоту
a acordá уделять
aténție внимание
о próbă испытание (спорт.), соревнование
a obțíne получать
săritúri cu prăjína прыжки с шестом
о onoáre честь
a revení возвратиться, зд.: достаться
un reprezentánt представитель
aruncárea díscului метание диска
aruncárea greutății толкание ядра
a se clasá (-ez) классифицироваться, зд.: занять место
un arbítru судья
a înmâná (-ez) вручать
alergáre cu obstácole бег с препятствиями
o măiestríe мастерство
a răsplătí вознаградить, расплачиваться
un pentatlón пятиборье
un decatlón десятиборье
un set партия, игра (спорт.)
a disputá оспаривать
о echípă mai omogénă și mai téhnică более сыгранная и более техничная команда
un rând очередь
de-abiá лишь
un scor счет (спорт.)
un jucătór (-toare) игрок
a marcá un coș забросить мяч в корзину
a se bucurá de máre succés пользоваться большим успехом

Sinonime

a participá, a luá párte — участвовать
anuál, în fiecáre an — ежегодно
a acordá, a da — уделить, дать
о onoáre, о cínste — честь
la úrmă, la sfârșít — в конце
o victórie, о izbấndă — победа
un meci, о întâlníre — встреча (спорт.)
în schimb, din cóntra — напротив

Antonime

a ocupá (занимать, занять) a eliberá (освобождать)
bun (хороший) rău (плохой)
începút (начало) sfârșít (конец)
căldurós (теплый) frigurós (холодный)
târzíu (поздно) devréme (рано)

Familie de cuvinte

a participá (участвовать, принимать участие) { un participánt (участник)
o participáre (участие, причастность)

Склонение указательных местоимений и прилагательных

Указательные местоимения склоняются следующим образом:

 

Муж. род

Жен. род

Ед. ч.

N.

acesta

aceasta

 

G.

(al, a, ai, ale) acestuia

(al, a, ai, ale) acesteia

 

D.

acestuia

acesteia

 

A.

(pe) acesta

(pe) aceasta

Мн. ч.

N.

aceștia

acestea

 

G.

(al, a, ai, ale) acestora

(al, a, ai, ale) acestora

 

D.

acestora

acestora

 

A.

(pe) aceștia

(pe) acestea

 

Муж. род

Жен. род

Ед. ч.

N.

acela

aceea

 

G.

(al, a, ai, ale) aceluia

(al, a, ai, ale) aceleia

 

D.

aceluia

aceleia

 

A.

(pe) acela

(pe) aceea

Мн. ч.

N.

aceia

acelea

 

G.

(al, a, ai, ale) acelora

(al, a, ai, ale) acelora

 

D.

acelora

acelora

 

A.

(pe) aceia

(pe) acelea

Эти формы употребляются самостоятельно (без существительных).

Приведенные здесь формы указательных местоимений употребляются в функции прилагательных, сопровождающих существительные.

Указательные прилагательные изменяются по падежам следующим образом:

 

Муж. род

Жен. род

Ед. ч.

N.

acest/acesta

această/aceasta

 

G.

(al, a, ai, ale) acestui/acestuia

(al, a, ai, ale) acestei/acesteia

 

D.

acestui/acestuia

acestei/acesteia

 

A.

(pe) acest/acesta

(pe) această/aceasta

Мн. ч.

N.

acești/aceștia

aceste/acestea

 

G.

(al, a, ai, ale) acestor/acestora

(al, a, ai, ale) acestor/acestora

 

D.

acestor/acestora

acestor/acestora

 

A.

(pe) acești/aceștia

(pe) aceste/acestea

 

Муж. род

Жен. род

Ед. ч.

N.

acel/acela

acea/aceea

 

G.

(al, a, ai, ale) acelui/aceluia

(al, a, ai, ale) acelei/aceleia

 

D.

acelui/aceluia

acelei/aceleia

 

A.

(pe) acel/acela

(pe) acea/aceea

Мн. ч.

N.

acei/aceia

acele/acelea

 

G.

(al, a, ai, ale) acelor/acelora

(al, a, ai, ale) acelor/acelora

 

D.

acelor/acelora

acelor/acelora

 

A.

(pe) acei/aceia

(pe) acele/acelea

Примечание: Указательные прилагательные, так же как и указательные местоимения, в Genitiv употребляются с притяжательным артиклем, если существительное, к которому относится Genitiv, употребляется с неопределенным артиклем или же если оно отделено другими словами. Например:

Unii studenți ai acestui grup studiază limba română.
Mulți muncitori ai acestei uzine sunt fruntași în producție.
Multe muncitoare ale acestei uzine slut fruntașe în producție.

Порядковые числительные

Порядковые числительные отвечают на вопросы:

al câtelea? (который?) для существительных мужского рода,
a câta? (которая?) для существительных женского рода.

Порядковые числительные мужского рода образуются от количественных числительных с помощью притяжательного артикля al, находящегося перед числительным, определенного артикля le и окончания -a. Например:

al doilea, al treilea, al patrulea.

Порядковые числительные женского рода образуются от соответствующих количественных числительных с помощью притяжательного артикля a и определенного артикля a. Например: a treia, a doua.

Порядковое числительное первыйîntâi, primul (м. р.) и întâia, prima (ж. р.) образуется не по общему правилу, то есть не от количественного числительного, и не имеет перед собой притяжательного артикля.

Порядковые числительные могут стоять перед существительным и после него. Если порядковые числительные стоят перед существительным, то последнее употребляется всегда с неопределенным артиклем (al doilea student, a doua studentă).

Если порядковые числительные находятся после существительного, то последнее употребляется всегда с определенным артиклем (studentul al doilea, studenta a doua).

Порядковое числительное întâi изменяется по родам. Например:

întâiul student, întâia studentă.

В тех случаях, когда оно стоит после существительного, то употребляется без артикля и не изменяется по родам. Например:

Anul întâi, luna întâi.

В том же значении, в каком употребляется числительное întâi, употребляется и числительное dintâi или cel dintâi.

Порядковое числительное prim изменяется по родам и числам. С числительным prim почти всегда употребляется определенный артикль. Например: primul an, primii ani, prima lună, primele luni. В отдельных случаях это порядковое числительное может употребляться с неопределенным артиклем (un prim-ministru) или с определенным артиклем (primul-ministru), в зависимости от контекста.

Sportul în Rusia

 În Rusia se acordă cea mai mare importanță mișcării de cultură fizică și sport ca unei chestiuni de importanță publică. Dezvoltarea culturii fizice și sportului joacă un rol primordial pentru îmbunătățirea sănătății poporului și face parte integrantă din sarcina educației a populației și, în primul rând, a tineretului.
 Mișcarea de cultură fizică și sport în Rusia urmărește, înainte de toate, să capete un caracter de masă. Aceasta contribuie la întărirea sănătății poporului rus.перевод текста
 Întreaga activitate, desfășurată în Rusia în domeniul culturii fizice și sportului, se bazează, mai ales, pe complexul polisportiv „Gata pentru Muncă și Apărare“. Tineretul rus îi datorează acestui complex polisportiv pentru primele deprinderi în domeniul diferitelor sporturi. Astfel, în complexul GMA intră probe la asemenea genuri de sport ca: atletica ușoară, inclusiv alergatul, săriturile, aruncările de grenadă, suliță, disc, ciocan, schiurile, pista cu obstacole, înotul, marșul, patinajul și altele.перевод текста
 În afară de sarcinile complexului „Gata pentru Muncă și Apărare“, asociațiile locale de cultură fizică și sport acordă foarte multă importanță și jocurilor sportive, ca de pildă: fotbalul, voleiul, baschetul, polo pe apă, hocheiul, tenisul etc.
 Guvernul rus și organizațiile obștești de masă manifestă o grijă permanentă pentru dezvoltarea acestor sporturi și culturii fizice. În Rusia, numărul acelora ce se ocupă cu cultura fizică și sportul, crește pe an ce trece ca și nivelul măiestriei sportive.
 Sportivii ruși stabilesc noi și noi recorduri mondiale în toate domeniile culturii fizice și sportului.перевод текста

Vocabular

a acordá придавать
o importánță значение
mișcáre de cultúră fízică физкультурное движение
o chestiúne de importánță públică дело государственной важности
un rol primordiál главную роль
o îmbunătățíre улучшение, зд.: укрепление
o sănătáte здоровье
a fáce párte integrántă являться, быть составной частью
o sárcină задача
în prímul rând = înaínte de toáte в первую очередь
a urmărí добиваться, следить, наблюдать
a căpătá приобретать
о contribuí содействовать, способствовать
о activitáte деятельность
о întăríre укрепление
a se bazá основываться
mai alés особенно
G.M.A.Gáta péntru Múncă și Apăráre готов к труду и обороне
a datorá быть обязанным
prímele deprínderi первые навыки
un doméniu область
gen de sport вид спорта
atlética ușoáră легкая атлетика
inclusív включительно, включая
alergátul бег
о grenádă граната
о súliță копье
un ciocán молот
о pístă беговая дорожка
un marș спортивная ходьба
un fótbal футбол
un vólei волейбол
un báschet баскетбол
pólo pe apă водное поло
un hóchei хоккей
a manifestá проявить
о gríjă permanéntă постоянная забота
a créște pe an ce tréce расти с каждым годом
nivélul sportiv спортивный уровень
a stabilí устанавливать

Sinonime

о importánță, о însemnătáte — важность
primordiál, principál — главный
о decízie, о hotărấre — решение
privitór la, relatív la — относительно
o căpătá, a obțíne — получить, достичь
a alergá, a fugí — бегать, бежать
un tărâm, un doméniu — поприще

Antonime

inclusív (включая) — exclusív (исключая)
ușór (легко) — gréu (трудно)
importánt (главный) — secundár (второстепенный)
îmbunătățíre (улучшение) — înrăutățíre (ухудшение)
nou (новый) — vechi (старый).

Exerciții

1. Прочитайте следующие порядковые числительные. (Citiți următoare numerale ordinale):

 

Masculin

Feminin

1-й
întâiul/întâi (cel dintâi) primul
întâia/întâi (cea dintâi) prima
2-й
al doilea (cel de-al doilea)
a doua (cea de-a doua)
3-й
al treilea (cel de-al treilea)
a treia (cea de-a treia)
4-й
al patrulea (cel de-al patrulea)
a patra (cea de-a patra)
5-й
al cincilea (cel de-al cincilea)
a cincea (cea de-a cincea)
6-й
al șaselea (cel de-al șaselea)
a șasea (cea de-a șasea)
7-й
al șaptelea (cel de-al șaptelea)
a șaptea (cea de-a șaptea)
8-й
al optulea (cel de-al optulea)
a opta (cea de-a opta)
9-й
al nouălea (cel de-al nouălea)
a noua (cea de-a noua)
10-й
al zecelea (cel de-al zecelea)
a zecea (cea de-a zecea)
11-й
al unsprezecelea (cel de-al unsprezecelea)
a unsprezecea (cea de-a unsprezecea)
12-й
al doisprezecelea (cel de-al doisprezecelea)
a douăsprezecea (cea de-a douăsprezecea)
20-й
al douăzecilea (cel de-al douăzecilea)
a douăzecea (cea de-a douăzecea)
21-й
al douăzeci și unulea (cel de-al douăzeci și unulea)
a douăzeci și una (cea de-a douăzeci și una)
22-й
al douăzeci și doilea (cel de-al douăzeci și doilea)
a douăzeci și doua (cea de-a douăzeci și doua)
30-й
al treizecilea (cel de-al treizecilea)
a treizecea (cea de-a treizecea)
100-й
al o sutălea
a o suta (cea de-a o suta)
101-й
al o sută unulea
a o sută una etc ...

2. Выпишите из текста „Concursuri sportive studențești“ указательные местоимения или прилагательные и порядковые числительные. (Copiați pronumele sau adjectivele demonstrative și numeralele ordinale din textul „Concursuri sportive studențești“.)

Ключ

3. Поставьте глаголы в скобках в соответствующие времена. (Puneți verbele dintre paranteze la timpurile necesare):

 De curând studenții ruși (a fi) în vacanța de iarnă. Mulți studenți de-ai noștri (a pleca) pentru două săptămâni în case de odihnă, alții (a rămâne) în oraș, unde (a petrece) foarte vesel vacanța. Tineretul nostru rus (a avea) toate condițiile necesare pentru a se odihni bine. În vacanța de iarnă studenții (a face) schi, (a patina), (a juca) hochei. Un grup de studenți schiori de la facultatea de geologie (a sta) în afara orașului câteva zile. Acolo (a fi) multă zăpadă. Alți studenți (a patina) în Parcul de cultură și odihnă. Mulți patinatori (a dansa) pe gheață. Pe stadioane (a avea loc) întreceri sportive între diferite echipe studențești.
 În timpul vacanței de iarnă, studenții ruși (a vizita) diferite muzee, și teatre. Ei (a se odihni) foarte bine.

Ключ

Переведите письменно приведенные выше предложения на русский язык. (Traduceți în scris în rusește frazele de mai sus.)

Ключ

4. Образуйте сравнительную и превосходную степень (абсолютную и относительную) прилагательных и наречий. (Formați comparativul și superlativul (absolut și relativ) al adjectivelor și adverbelor):

înalt, mare, bun, mult, călduros, friguros, interesant, bine, rău, mic, jos, puțin, deștept, târziu, nou, vechi, devreme, greu, ușor, important, însemnat.

Ключ

5. Просклоняйте следующие существительные и указательные прилагательные в единственном и множественном числе. (Declinați următoarele substantive și adjective demonstrative adecvate la singular și plural):

săptămâna aceasta, acest concurs, această săritură, locul acesta, reprezentantul acesta, acest rezultat, obstacolul acesta, această victorie, rândul acesta, echipa aceasta, acest coș, succesul acesta.

Ключ

6. Перепишите подлежащее в приведенных ниже предложениях и скажите, какими частями речи оно выражено. (Copiați subiectul în propozițiile de mai jos și spuneți prin ce părți de vorbire este exprimat.)

Studenții noștri au participat la al treilea concurs universitar. Colegii mei au ocupat locurile al doilea și al cincilea la săriturile în înălțime. Reprezentanții noștri au obținut rezultate mai proaste la aruncările de disc. Doar la aruncarea greutății unul dintre ei s-a clasat pe primul loc și arbitrul i-a înmânat acestuia diploma de onoare. La volei cea mai disputată a fost întâlnirea dintre echipele întâi și a treia a Universității de Aviație. Fiecare a câștigat câte două seturi.

Ключ

7. Назовите порядковые номера от двадцати пяти до тридцати пяти. (Numiți numeralele ordinale de la douăzeci și cinci la treizeci și cinci.)

Ключ Ключ

8. Поставьте инфинитивные глаголы в нужное время и наклонение. (Puneți verbele de la infinitiv la timpul și modul necesar):

1. Eu vreau ca tu (a cumpăra) această carte. 2. Cred că el trebuie (a merge) la bibliotecă. 3. Vreau ca tu (a învăța) această poezie. 4. Sper că el (a veni) la timp. 5. Mi-e frică (a nu se îmbolnăvi). 6. Eu prefer ca voi (a pleca) la Sankt Petersburg decât la Rostov. 7. E necesar ca tu (a termina) această compoziție. 8. E puțin probabil că (a veni) la timp la concert. 9. E mai bine (a citi) această nuvelă decât aceea. 10. E timpul ca ei (a se scula) și (a pleca) la institut.

Ключ

9. Образуйте родственные слова. (Formați familiile cuvintelor):

sport, cultură, o organizație, un rând, a educa, înot, a trece, a cuceri, a câștiga, a veni.

Ключ

10. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

Când au participat studenții noștri la al treilea concurs sportiv universitar? Când au loc aceste concursuri? La ce au ocupat colegii mei locurile al doilea și al cincilea? Cine acordă o mare atenție săriturilor în înălțime? La ce au obținut studenții noștri rezultate și mai bune? Cui i-a revenit onoarea de a ocupa primele două locuri? Ce rezultate au obținut studenții noștri la aruncările de disc? Cui i-a fost înmânată diploma de onoare și la ce? Ce au privit spectatorii cu mult interes? Cine a ajuns cel dintâi? Ce locuri au ocupat reprezentanții noștri la pentatlon și decatlon? Cum au fost meciurile de volei și de baschet? Ce întâlnire la volei a fost cea mai disputată? Cât a durat setul al cincilea? Cum s-a dovedit echipa întâi până la urmă? Cum au fost întâlnirile între echipele de fete? Când le-a venit rândul acestora la joc? Cine a marcat cel de-al douăzeci și treilea coș? Ce loc a ocupat echipa noastră? Ce loc a ocupat facultatea de limbi străine? De ce s-au bucurat concursurile sportive studențești?

Ключ

11. Задайте пятнадцать вопросов к тексту "Спорт в России". (Puneți cincisprezece întrebări la textul „Sportul în Rusia“.)

Ключ

12. Переведите на румынский язык и укажите синонимы слов. (Traduceți în românește și dați sinonimele cuvintelor):

относительно, главный, встреча, ежегодно, честь, важность, бегать, поприще, победа.

Ключ

13. Переведите антонимы на румынский язык. (Traduceți în românește antonimele):

новый — старый, улучшение — ухудшение, включая — исключая, хороший — плохой, поздно — рано, главный — второстепенный, начало — конец, освобождать — занимать.

Ключ

14. Образуйте порядковые числительные, соответствующие следующим количественным числительным. (Formați numeralele ordinale corespunzătoare următoarelor numerale cardinale):

trei, cinci, opt, cincisprezece, douăzeci și trei, patruzeci și doi, cincizeci și șapte, șaizeci și șase, șaptezeci și nouă, optzeci și trei, nouăzeci și patru, o sută patru, trei sute cincizeci și patru, patru sute douăzeci și trei, cinci sute treizeci și șapte, o mie șase.

Ключ

15. Составьте по два предложения со словами. (Compuneți câte două propoziții cu cuvintele):

„Gata pentru Muncă și Apărare“, mișcare de cultură fizică, concursuri sportive studențești, săritura cu prăjina, o săritură în înălțime, aruncarea greutății, a se clasa pe primul (ultimul) loc, o cursă cu obstacole, o întâlnire disputată, echipa cea mai omogenă și tehnică, a marca un coș, un complex polisportiv.

Ключ

16. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 В России физкультурному движению и спорту, как делу государственной важности, уделяется огромное внимание. Улучшение состояния здоровья населения является одной из задач воспитания молодежи. Физкультурное движение в России имеет массовый характер. Его цель — содействовать укреплению здоровья российского народа. Свои первые спортивные навыки российская молодежь получает при выполнении (îndeplinire) спортивного комплекса ГТО. В этот комплекс включены (intră) такие виды спорта, как, например, легкая атлетика, бег, прыжки, метание гранаты, диска, молота, лыжи, бег с препятствиями, плавание, бег на коньках и др.
 Добровольные спортивные общества уделяют очень большое внимание спортивным играм, как, например, футболу, волейболу, баскетболу, водному поло, теннису и др. В России число занимающихся (celor ce se ocupă cu) спортом растет ежегодно. Российские спортсмены повышают свое спортивное мастерство и устанавливают все новые и новые мировые рекорды.

Ключ Ключ

17. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 Студенческие спортивные игры проводятся ежегодно. И в этом году состоялись такие игры. В прыжках в высоту участвовали мои сокурсники и заняли второе и пятое места. Спортивное общество нашего университета уделяет большое внимание этим состязаниям. Лучшие результаты были достигнуты в прыжках с шестом. Несколько моих друзей участвовали в этих состязаниях. В метании ядра Виктор и Николай — мои коллеги по курсу — заняли первое и второе места. Судья вручил им грамоты и призы. С большим интересом следили зрители за соревнованиями по бегу с препятствиями. Теплыми аплодисментами встречали присутствующие результаты этих соревнований. В пятиборье и десятиборье мы показали слабые результаты. Наши студенты заняли десятое и двенадцатое места.
 Женская волейбольная команда оказалась очень сыгранной и техничной. Эта команда играла с женской командой факультета иностранных языков. Их встреча состоялась в восемь часов вечера. Наша команда победила. Спортивные студенческие встречи пользовались большим успехом.

Ключ Ключ

18. Напишите краткое содержание текста "Спорт в России". (Faceți în scris rezumatul textului „Sportul în Rusia“.)

Ключ

19. Устно перескажите своими словами содержание текста "Студенческие спортивные соревнования". (Povestii oral cu cuvintele dumneavoastră conținutul textului „Concursuri sportive studențești“.)

20. Напишите о том, в каких спортивных соревнованиях вы принимали участие или когда-либо посещали. (Povestiți în scris la ce concurs sportiv ați luat parte sau la ce concurs sportiv ați asistat vreodată.)

Ключ

21. Опишите студенческие спортивные команды вашего университета. В каких командах состоите вы или ваши друзья? (Descrieți echipele sportive studențești ale universității dumneavoastră. Din ce echipe faceți parte dumneavoastră sau prietenii dumneavoastră?)

Ключ

22. Примеры устных или письменных рассказов. (Exemple de narațiuni orale sau scrise):

1. Футбольный матч, на котором я присутствовал. (Un meci de fotbal la care am asistat.)
2. Российские спортсмены. (Sportivii ruși.)

Ключ