Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 14

Урок 14

  1. Глагол. Группы глаголов. Спряжение глаголов I группы в настоящем времени изъявительного наклонения. Спряжение неправильных глаголов I группы.
  2. Количественные числительные от 100 до 1000.

La о cantină

  Zilnic, la prânz eu mănânc la cantină. După ce terminăm cursurile la universitate, eu împreună cu Victor și Nicolae plecăm acasă, iar de acolo la cantină. Aici ocupăm o măsuță și cerem lista de bucate.
  Pe masă stau tacâmuri și veselă. Lângă fiecare persoană sunt: o farfurie adâncă și una întinsă, o lingură, o furculiță și un cuțit. перевод текста În fața noastră stă câte un pahar și un șervețel. Pe masă mai este o solniță.
  De obicei, prânzul constă din două feluri și o băutură. Astăzi comandă prietenul meu, Victor. El îl întreabă pe fiecare ce mănâncă. Nicolae mănâncă la felul întâi un borș roșu cu smântână, iar eu o supă. Victor comandă astăzi o salată și nu ia felul întâi. Apoi luăm câte o porție de cotlete, iar la sfârșit compot. Noi comandăm 300 de grame de pâine neagră și 600 de grame de pâine albă.
  În fiecare seară, de obicei, mâncăm ouă, paste sau smântână etc., iar după masă luăm ceai, cafea sau cacao.
  La noi la cantină mănâncă zilnic vreo 250—280 de studenți. Duminică aici mănâncă vreo 120—150 de persoane.перевод текста

Vocabular

a mâncá кушать, есть
dúpă се после того
a terminá cursurile кончать занятия
a ocupá занимать
a cére просить
о lístă de bucáte меню, список блюд
a sta стоять, сидеть, лежать, жить, находиться
un tacấm столовый прибор
níște vesélă посуда
lấngă fiecáre persoánă букв.: возле каждой личности, зд.: возле каждого
о farfuríe adấncă глубокая тарелка
о farfurie întínsă плоская тарелка
о língură ложка
о furculíță вилка
un cuțít нож
un pahár стакан
un șervețél салфетка
o sólniță солонка
de obicéi обычно
a constá din состоять из
un fel блюдо
o băutúră напиток
a comandá заказывать
a întrebá спрашивать; îl întreábă его спрашивает (îl в данной ситуации не переводится)
un borș róșu борщ (красный)
smântấnă сметана
un cotlét антрекот
la sfârșít в конце
alb белый
négru черный

Expresii

de trei ori три раза
pe zi в день
a luá prấnzul обедать
a luá mícul dejún завтракать
a luá cína ужинать
la prânz на обед
la mícul dejún за завтраком, к завтраку
la cínă на ужин, к ужину

Глагол

Глаголы в румынском языке изменяются по временам, лицам и числам.

По своему окончанию в инфинитиве глаголы в румынском языке делятся на четыре группы:

К первой группе (conjugarea întâi) относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на ударное a. Например:

a declar, a învăț, a cânt, a lucr, a proiect, a fotografi, а copi, a studi.

Ко второй группе (conjugarea a doua) относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на ударное ea. Например:

a cădeá, a tăceá, a ședeá, a puteá, a vedeá.

К третьей группе (conjugarea a treia) относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на e. Например:

a fáce, a mérge, a spúne, a zíce, a cunoáște.

К четвертой группе (conjugarea a patra) относятся глаголы, оканчивающиеся в инфинитиве на ударное i или î. Например:

a iub, a cit, a pregăt, a ven, a coborî́, a hotărî́, a doborî́.

Кроме того, имеется группа глаголов, которые спрягаются неправильно, то есть отклоняются от общих правил спряжения глаголов.

Спряжение глаголов I группы в настоящем времени изъявительного наклонения

При спряжении глаголы I группы получают окончания, которые прибавляются к корню слова:

Лицо Единственное число Множественное число
1 не принимает окончаний -ăm
2 -i -ați
3

Для примера приводим склонение глаголов a ocupa (занимать), a prefera (предпочитать), a termina (заканчивать).

Число Лицо Глаголы
    a ocupa
единственное eu ocup
  tu ocupi
el, ea ocupă
множественное noi ocupăm
  voi ocupați
ei, ele ocupă


eu
tu
el, ea

a prefera
prefer
preferi
preferă

a termina
termin
termini
termină

noi
voi
ei, ele

preferăm
preferați
preferă

terminăm
terminați
termină

Примечание: Окончания глаголов в 3-м лице единственного и множественного числа совпадают.

Некоторые глаголы I группы при спряжении приобретают суффикс -ez:

a lucra (работать)

eu lucrez
tu lucrezi
el, ea lucrează

noi lucrăm
voi lucrați
ei, ele lucrează

a fuma (курить)

eu fumez
tu fumezi
el, ea fumează

noi fumăm
voi fumați
ei, ele fumează

По образцу глагола a lucra спрягаются глаголы a adresa, а decora, a crea, a semna, a informa, a serba, a interesa, a fixa, а dicta, a cita, a dirija и другие.

Большинство глаголов с окончанием на -ia при спряжении также принимают суффикс -ez и в первом лице множественного числа они оканчиваются на -em.

a studia (изучать)

eu studiez
tu studiezi
el, ea studiază

noi studiem
voi studiați
ei, ele studiază

Спряжение неправильных глаголов I группы

a lua (брать)

a mânca (кушать)

a sta (находиться)

(eu) iau
(tu) iei
(el) ia
(noi) luăm
(voi) luaţi
(ei) iau

mănânc
mănânci
mănâncă
mâncăm
mâncaţi
mănâncă

stau
stai
stă
stăm
staţi
stau

Количественные числительные от 100 до 1000

100 — o sută, una sută
101 — o sută unu, o sută una
102 — o sută doi, o sută două
103 — o sută trei
110 — o sută zece
120 — o sută douăzeci
190 — o sută nouăzeci
200 — două sute
300 — trei sute
400 — patru sute
500 — cinci sute
600 — șase sute
700 — șapte sute
800 — opt sute
900 — nouă sute
1.000 — o mie, una mie
1.115 — o mie o sută cincisprezece
1.959 — o mie nouă sute cincizeci și nouă
2.000 — două mii
2.023 — două mii douăzeci și trei
3.000 — trei mii
9.000 — nouă mii
10.000 — zece mii
20.000 — douăzeci de mii
50.000 — cincizeci de mii
1.000.000 — un million
2.000.000 — două milioane

La masă

Dan mănâncă la micul dejun pâine cu unt și niște ouă. Intră Victor.
— Haide Dan la universitate! E timpul!
— Eu iau micul dejun de-abia. Poftim niște ouă și niște șuncă. Și apoi un pahar de ceai.
— Mulțumesc. Cu plăcere.
перевод текста Ei mănâncă împreună și apoi pleacă la universitate.

Vocabular

un mic dejún — завтрак
niște unt — масло
háide! — пошли!
poftim — формула вежливости, которая используется: 1) чтобы дать что-то кому-то (держи, возьми, на); 2) чтобы пригласить человека пройти или сесть куда-нибудь (призыв к действию); 3) чтобы спросить, когда плохо слышно, что говорят (что? как?)

Exerciții

1. Прочтите следующие слова. (Citiți următoarele cuvinte):

purtá
zburá
jucá
turná
rugá
însurá
plecá
împușcá
gustá
lăsá
intrá
mușcá
aflá
umblá
suflá
lăudá
cumpărá
luptá
rấde

port
zbor
joc
torn
rog
însór
plec
împúșc
gust
las
intru
mușc
áflu
úmblu
súflu
láud
cúmpăr
lupt
râd

pórți
zbóri
jóci
tórni
rógi
însóri
pléci
împúști
gúști
láși
íntri
múști
áfli
úmbli
súfli
láuzi
cúmperi
lúpți
rấzi

poártă
zboáră
joácă
toárnă
roágă
însoáră
pleácă
împúșcă
gústă
lásă
íntră
múșcă
áflă
úmblă
súflă
láudă
cúmpără
lúptă
rấde

2. Выпишите из текста „La о cantină” по колонкам двусложные, трехсложные и многосложные слова и поставьте соответствующее ударение. (Copiați în colonițe din textul „La о cantină” cuvintele bisilabice, trisilabice etc. și puneți accentul necesar).

Ключ Ключ Ключ

3. Напишите несколько слов, в которых буква х читается различно — как гз и кс. (Scrieți câteva cuvinte în care litera x se citește ca gz și ca cs).

Ключ

4. Найдите в тексте глаголы I группы и определите их лицо и число. (Găsiți în text verbe de conjugarea 1-a și determinați persoana și numărul).

Ключ

5. Определите род имен существительных, встречающихся в тексте. (Determinați genul substantivelor din text).

Ключ

6. Прочтите вслух. (Citiți cu voce tare):

457 de studenți, 146 de cărți, 230 de caiete, 65 de zile, 52 de săptămâni, 12 luni, 125 de ruble, 13 creioane, 200 de ziare.

Ключ

7. Образуйте множественное число следующих существительных женского, мужского и обоюдного рода. (Formați pluralul următoarelor substantive feminine, masculine și neutre):

un prânz, o cantină, un curs, o universitate, o măsuță, o listă de bucate, un tacâm, o persoană, o farfurie, o lingură, o furculiță, un cuțit, un pahar, un șervețel, o solniță, un fel, un prieten, un borș, o supă, o salată, o porție, un ou, un ceai, o cafea, un student.

Ключ

8. Просчитайте от 350 до 370. (Numărați de la 350 până la 370).

Ключ

9. Проспрягайте глаголы в следующих предложениях. (Conjugați verbele în propozițiile):

Eu studiez limba română.

Ключ

Eu plec dimineața la universitate.

Ключ

10. Просчитайте устно и письменно от 100 до 1000, сотнями. (Numărați de la 100 până la 1000 din sută în sută, oral și în scris).

Ключ

11. Напишите прописью следующие цифры. (Scrieți cu litere următoarele cifre):

1957, 2046, 382, 2649, 1276, 876, 543, 7800, 777, 893, 399, 904, 311, 256, 3456, 742, 111, 455, 1674, 6379, 5892

Ключ

12. Переведите следующие числительные и существительные. (Traduceți în românește următoarele numerale și substantive):

первого мая, первого апреля, десятого ноября, восьмого декабря, восьмого марта, двадцать первого апреля, четырнадцатого августа.

Ключ

13. Проспрягайте в настоящем времени изъявительного наклонения следующие глаголы. (Conjugați la modul indicativ timpul prezent următoarele verbe):

a termina, a pleca, a consulta, a întreba, a lucra, a cumpăra, a aștepta, a vizita, a copia, a explica.

Ключ

14. Раскройте скобки и поставьте глаголы в соответствующем лице. (Deschideți parantezele și puneți verbele la persoana respectivă):

1. Victor și Vasile (a învăța) la Facultatea de Relații Internaționale. 2. Noi (a pleca) azi la cinema. 3. Voi (a pleca) la sanatoriu sau nu? 4. Profesorul îl (a întreba) pe student lecția. 5. Noi (a juca) volei, iar voi nu (a juca). 6. Profesoara noastră (a explica) niște reguli de gramatică. 7. Profesoara (a dicta) niște cuvinte. 8. Eu (a studia) o problemă interesantă. 9. Victor (a copia) niște exerciții. 10. În ianuarie afară (a îngheța).

Ключ

15. Ответьте на следующие вопросы. (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Unde mănâncă Nicolae și Victor? 2. Ce tacâmuri sunt pe masă? 3. Ce mănâncă Nicolae? 4. Din câte feluri constă, de obicei, un prânz? 5. Ce preferă Victor? 6. Ce iau ei la felul întâi? 7. Ce cumpără prietenii seara? 8. Este o cantină la voi la universitate? 9. Câte grame de pâine cumperi d-ta pentru prânz?

Ключ

16. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

  1. Сейчас лето.
  2. Ежедневно я покупаю белый и черный хлеб.
  3. Что вы берете на первое?
  4. Сегодня я обедаю в столовой.
  5. У меня нет вилки, а у тебя нет ножа.
  6. Сегодня я не беру компот.
  7. Ты уже уходишь домой? Да, я уже ухожу.
  8. Обычно я ем три раза в день.

Ключ

17. Составьте по два предложения, употребив слова. (Compuneți câte două propoziții cu cuvintele):

un mic dejun, o porție.

Ключ