Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 12

Урок 12

 1. Спряжение глагола a avea в настоящем времени изъявительного наклонения.
 2. Род имен существительных.
 3. Главные члены предложения.

Un apartament

Eu am un apartament la parter. Aici este o sufragerie, un dormitor, o cameră de baie, o bucătărie și o cămară.
Maria și Elena au o cameră, alături de sufragerie.
— Ce mobilă aveți în sufragerie?
În sufragerie avem un bufet, o masă, niște scaune, o canapea, un pian, un fotoliu etc. Pe podea lângă pian este un covor, iar pe perete este un tablou.
— Ce mobilă aveți în dormitor?
Acolo avem un pat, un dulap, o noptieră, перевод текста o măsuță de toaletă cu o oglindă. Lângă măsuță este un fotoliu.
— Ce aveți dumneavoastră (dvs.) la bucătărie?
— La bucătărie am un aragaz, un frigider, un bufet și un taburet.
— Ce au Maria și Elena în cameră?
— Ele au un pat, un canapea, un birou, o etajeră etc. Pe o măsuță este un telefon și o carafă pentru apă.
— Dar tu ce ai în cameră?
— Eu am în cameră un pat, un dulap, un birou și o etajeră.
перевод текста — Și ce are Victor în cameră?
— Victor nu are deocamdată cameră.

Vocabular

un apartamént квартира
un partér 1-й этаж
о sufrageríe столовая
un dormitór спальня
o cámeră de báie ванна (ванная комната)
o bucătăríe кухня
o cămáră кладовая
niște móbilă мебель
o canapeá диван
un pián пианино
un fotóliu кресло
un tablóu картина
un pat кровать
о noptiéră тумбочка о măsúță de toalétă столик (туалетный)
о oglíndă зеркало
un aragaz газовая плита
un frigidér холодильник
un taburét табурет
un biróu рабочий стол
o etajéră этажерка
o caráfă pentru apă графин для воды
deocamdată пока

Sinonime (Синонимы)

о canapeáо sofáun diván диван

Спряжение глагола a avea в настоящем времени изъявительного наклонения

Forma afirmativă
Утвердительная форма

eu am
tu ai
el, ea are
noi avem
voi aveți
ei, ele au

Forma negativă
Отрицательная форма

полная
eu nu am
tu nu ai
el, ea nu are
noi nu avem
voi nu aveți
ei, ele nu au
краткая
eu n-am
tu n-ai
el, ea n-are
noi n-avem
voi n-aveți
ei, ele n-au

Formă interogativă
Вопросительная форма (при инверсии)

прямая
am eu?
ai tu?
are el, ea?
avem noi?
aveți voi?
au ei, ele?
косвенная
oare am eu?
oare ai tu?
oare are el, ea?
oare avem noi?
oare aveți voi?
oare au ei, ele?

Род имен существительных

Род существительных можно определить по окончаниям. Существительные мужского рода имеют в единственном числе следующие окончания:

Окончания

Примеры

согласная
-u
-tor
-e
-i

un student, un elev
un fiu, un bou
un muncitor, un director
un frate, un perete
un unchi, un ochi

В единственном числе существительные женского рода имеют следующие окончания:

Окончания

Примеры


-e
-ie
-toare
-a
-ea
-i

o studentă, o ușă
o lege, o veste
o sufragerie, o bucătărie
o muncitoare, o învățătoare
o sofa, o manta
o cafea, o canapea
o zi, o marți

К существительным обоюдного рода относятся существительные, обозначающие предметы и абстрактные понятия. Это существительные, которые в единственном числе принимают окончания мужского рода, а во множественном числе окончания женского рода. Поэтому и такое название, но его также называют и средним родом.

Единственное число

Окончания

согласная
-u
-tor
-i

-o

Примеры

un scaun
un platou
un dormitor
un mălai
un indice
un mango

Множественное число

Окончания

-e
-uri
-toare
-ie
-e
-o

Примеры

niște scaune
niște platouri
niște dormitoare
niște mălaie
niște indice
niște mango

Главные члены предложения

В румынском языке, как и в русском, простое нераспространенное предложение состоит только из главных членов предложения: подлежащего (subiect) и сказуемого (predicat).

Подлежащее, также как и в русском языке, может быть выражено различными частями речи. В большинстве случаев оно выражено существительными или местоимениями:

а) существительным: Studentul învață. — Студент учится.

б) местоимением:

1) личным: El învață. — Он учится.
2) вопросительным: Cine învață? — Кто учится?
3) неопределенно-личным: Cineva învață. — Кто-то учится.

Подлежащее отвечает на вопросы cine? (кто?) и ce? (что?). Cine învață? — Кто учится?

Простое глагольное сказуемое бывает выражено глаголом в личной форме, в простом или сложном времени:

Vasile cântă. — Василий поет.
Maria învață.— Мария учится.

Составное сказуемое состоит из глагола-связки и именной части сказуемого.

Связка при составном сказуемом обычно выражается личной формой глагола a fi, который в русском языке в настоящем времени почти всегда опускается, а в написании иногда заменяется тире.

Sora mea este studentă. — Моя сестра – студентка.

Именная часть сказуемого может быть выражена:

а) существительным без артикля:

Maria este studentă. — Мария студентка.

б) существительным с предлогом (в значении прилагательного):

Masa este de lemn. — Стол деревянный.

в) прилагательным:

Elena este atentă. — Елена внимательна.

г) числительным:

Noi suntem trei în sala de cursuri. — Нас трое в аудитории.

Примечание: Именная часть сказуемого, выраженная сушествительным или прилагательным, согласуется в роде и числе с подлежащим:

Victor este student.
Виктор студент.
Elena este studentă.
Елена студентка.
Victor și Dan sunt studenți.
Виктор и Дан студенты.
Ana și Elena sunt studente.
Анна и Елена студентки.

Dialog

Mircea: Bună ziua, Victor.
Victor: Bună ziua, Mircea.
Mircea: Tu ai o cameră la parter sau la etajul 1 (întâi)?
Victor: Eu am o cameră la parter.
Mircea: Și eu am o cameră la parter.перевод текста
Victor: Ce mobilă ai în cameră?
Mircea: Eu am în cameră un pat, un dulap, o etajeră, un birou, un fotoliu, o măsuță și un pian. Dar tu ce ai în cameră?
Victor: Eu am o canapea, un dulap pentru cărți, un dulap pentru haine, un fotoliu, un scaun și un televizor. Vino pe la mine, Mircea.перевод текста
Mircea: Cu plăcere, Victor, la revedere.

Vocabular

etájul 1 (întâi) второй (!) этаж
un duláp péntru haine платяной шкаф
vino pe la míne! заходи ко мне!
cu plăcére с удовольствием

Упражнения (Exerciții)

1. Прочтите следующие слова. (Citiți următoarele cuvinte):

a переходит в ă:

carte — cărți, hártă — hărți, táră —țări, barcă — bărci, lucráre — lucrări, cetáte — cetăți, odáie — odăi, sábie — săbii, báie — băi;

ie переходит в ii:

compánie — compánii, pălăríe — pălăríi, sécție — sécții, chestie — chestii, divízie — divízii, lecție — lecții, cutíe — cutíi, périe — périi;

a переходит в e:

msă — mse, ftă—fte, viață — vieți, față—fețe, dovdă — dovzi;

ea переходит в ele:

steá — stéle, perdeá — perdéle, șoseá — șoséle, cafeá — caféle;

oa переходит o:

școálă — șcli, floáre — flri, coárdă — crzi, poártă — prți, foáie — fi, coádă — czi, noápte — npți

2. Выпишите из текста „Dialog” существительные мужского рода, существительные женского рода и существительные обоюдного рода. (Copiați substantivele masculine, feminine și neutre din textul „Dialog”):

Ключ

3. Выпишите из текста „Un apartament” все предложения, в которых глагол a avea находится во множественном числе. (Copiați din textul „Un apartament”, toate propozițiile în care verbul a avea este la plural).

Ключ

4. Определите род имен существительных, встречающихся в тексте. Выпишите из текста существительные в отдельные столбики по родам. (Determinați genul substantivelor din text. Copiați apoi substantivele aranjându-le in colonițe, după genuri).

Ключ

5. Вставьте необходимые по смыслу формы глагола а avea в положительной или отрицательной форме. (Puneți verbul a avea la persoana respectivă la forma afirmativă sau negativă):

Eu o carte. Ce d-ta pe masă? Noi nu o hartă. Voi o tablă în clasă? Da, noi o tablă și un tablou. Ei pe masă o carafă cu apă. Ce voi pe fereastră? Noi nu nimic. Ei nu de asemenea nimic. Ce el? El în mână un creion. Eu un pix. El un carnet. Ea un covor. Dvs. niște hârtie.

Ключ

6. Вставьте соответствующие местоимения. (Puneți pronumele respective):

sunt în sala de studii. ești student sau aspirant? este aici sau acolo? Iată o profesoară. are o revistă sau o carte în mână? aveți un pix? sunteți în coridor, iar sunt la bibliotecă. are pe masă un telefon. ai un telefon? Unde e ? ai pe masă o carte, dar -ai o hartă. au o carte are un frate și un fiu mare. Cine este student sau profesor?

Ключ

7. Поставьте вопросы к главным членам предложения. (Puneți întrebări la părțile principale ale propozițiilor):

1. Eu am un apartament la parter. 2. Maria și Elena au o cameră alături de sufragerie. 3. În sufragerie, lângă pian este un covor. 4. Eu am la bucătărie un aragaz, un frigider și un bufet. 5. Maria și Elena au în cameră un pat, o canapea și un birou.

Ключ

8. Проспрягайте в настоящем времени изъявительного наклонения предложения: (Conjugați la modul indicativ, timpul prezent propozițiile):

1. A avea un apartament la parter.

Ключ

2. A fi student la Facultatea de Relații Internaționale.

Ключ

9. Поставьте в вопросительной и отрицательной форме следующие предложения: (Puneți la forma interogativă și negativă următoarele propoziții):

1. Ea este elevă. 2. Ele sunt muncitoare. 3. Eu am o revistă. 4. Noi suntem studente. 5. Voi aveți caiete. 6. Maria și Elena au o cameră. 7. Tu ești la facultate, iar el este la bibliotecă. 8. El are în dormitor un pat, un dulap și o canapea. 9. Pe masă este un televizor și o carafă pentru apă. 10. Alături de dulap este un birou.

Ключ

10. Ответьте на следующие вопросы: (Răspundeți la următoarele întrebări):

1. Ce are fiecare apartament? 2. Ce au Maria și Elena? 3. Unde au ele o cameră? 4. Ce avem în sufragerie? 5. Unde este un covor? 6. Unde este un frigider? 7. Ce este în dormitor? 8. Ce este lângă etajeră? 9. Cine este Maria? 10. Cine este Elena?

Ключ

11. Переведите на румынский язык: (Traduceți în limba română):

 1. У тебя квартира или комната?
 2. Что стоит (este) в столовой?
 3. В столовой стоит стол, кресло и диван.
 4. Около столовой спальня.
 5. Есть ли в квартире кухня? Да, в квартире есть кухня.
 6. Key
 7. Около окна буфет.
 8. Где стоит пианино?
 9. Где ковер? Ковер на стене.
 10. Где находится зеркало? Оно на стене.
 11. Что еще стоит на этажерке? Там телефон.
 12. Key
 13. Что в графине? В графине вода.
 14. В спальне около туалетного столика стоит кресло.
 15. На полу лежит ковер.
 16. У тебя есть авторучка? Нет, у меня нет авторучки.
 17. У них на столе лежит карта.
 18. Key
 19. Ручка, резинка и карандаш находятся на столе.
 20. Где вы? Мы в столовой.
 21. Кто здесь? Здесь преподаватель и преподавательница.
 22. Есть здесь студент? Да, здесь есть студент.
 23. У тебя есть телевизор? Да, есть.

Ключ

12. Перечислите случаи употребления неопределенного артикля, приведите по одному примеру на каждый случай и переведите их. (Enumărați cazurile de întrebuințare ale articolului nehotărât și dați câte un exemplu de fiecare caz. Traduceți exemplele dumneavoastră):

Ключ

13. Придумайте 6 предложений с существительными мужского, женского и обоюдного рода (по 2 на каждый род). (Compuneți șase propoziții cu substantive masculine, feminine și neutre (câte 2 de fiecare gen.)

Ключ

14. Опишите вашу квартиру или квартиру вашего друга, используя слова из текстов „Un apartament” и „Dialog”. (Descrieți apartamentul dumneavoastră sau al prietenului dumneavoastră, utilizând cuvintele textelor „Un apartament” și „Dialog”)