Изучаем румынский язык с нуля!
Lecţia 20

Урок 20

 1. Склонение существительных мужского рода с определенным артиклем.
 2. Употребление и функции падежей.
 3. Сложное прошедшее время.

Viața la țară

 Anul acesta colegul meu de grupă Victor a petrecut vacanța de vară la țară, în satul bunicilor lui.
 Bunicii trăiesc în satul Via, care se află în apropierea orașului Sankt Petersburg, pe malul pitoresc al râului Oredej. Acum satul este mai frumos decât înainte. Pe străzile satului, pline de verdeață, au apărut numeroase case noi. Toți sătenii au cumpărat televizoare și telefoane, privesc emisiunile și folosesc internetul. Fermierii au construit și câteva mari clădiri pentru ferme. Noile ferme sunt înzestrate cu utilaj modern, așa încât munca fermierilor e mult ușurată.перевод текста
 Fermierii au semănat și anul acesta, ca de obicei, grâu de toamnă și de primăvară, porumb, secară și orz. Cultivarea grâului și a porumbului aduce mari venituri. Recolte frumoase au crescut și în grădinile de zarzavat, și în livezile de pomi fructiferi. Fermierii aprovizionează din belșug cu legume și fructe populația orășenească. La rândul lor, orășenii produc mărfuri industriale, necesare fermierilor.перевод текста
 Pe lângă clubul din sat funcționează câteva cercuri de artiști amatori, iar în sala mare rulează regulat filme noi. Deseori, acolo au loc spectacole și conferințe interesante.
 Victor este mulțumit de vacanța de vară, petrecută la bunici.перевод текста

Vocabular

o viáță жизнь
a petréce проводить время
о vacánță каникулы
la țáră в деревне, за городом
un sat село, деревня
în apropiérea рядом, недалеко
un mal берег
pitorésc живописный
decất чем
înaínte раньше, прежде
a apăreá появляться
un săteán житель деревни, села
a priví (-esc) смотреть
о emisiúne передача
a folosí (-esc) пользоваться, использовать
a construí (-esc) строить
о clădíre здание
a înzestrá (-ez) оснащать
un utiláj modérn современное оборудование
о múncă труд
a ușurá (-ez) облегчать
a semăná сеять, засеять
ánul acésta в этом году
ca de obicéi как обычно
grâu de toámnă озимая пшеница
grâu de prímăvară яровая пшеница
porúmb кукуруза
secáră рожь
orz ячмень
o cultiváre выращивание
a adúce приносить, привозить
un venít доход
о recóltă урожай
a créște расти, вырастать
о grădína de zarzavát огород (для овощей)
о livádă фруктовый сад
un pom fructifér фруктовое дерево
a aprovizioná (-ez) снабжать
din belșúg в изобилии
niște legúme (zarzaváturi) овощи
о populáție население
la rấndul lor в свою очередь
a prodúce производить
mărfuri industriále промышленные товары
necesár необходимый
a funcționá (-ez) работать, функционировать
un cerc круг, кружок
artíști amatóri артисты-любители
regulát регулярно
о conferínță конференция, совещание, доклад, лекция

Склонение существительных мужского рода с определенным артиклем

При склонении существительных с определенным артиклем по падежам изменяется только определенный артикль.

 

Ед. число

Мн. число

N.

studentul, fratele

studenții, frații

G.

(al, a, ai, ale) studentului, fratelui

(al, a, ai, ale) studenților, fraților

D.

studentului, fratelui

studenților, fraților

A.

(pe) studentul, (pe) fratele

(pe) studenții, (pe) frații

Употребление и функции падежей

Nominativ (именительный падеж) может быть:

а) подлежащим:

Studentul citește о carte. — Студент читает книгу.
Profesorul explică lecția. — Преподаватель объясняет урок.

б) именной частью сказуемого:

Capitala Rusiei е Moscova. — Столица России – Москва.

в) обращением:

Bună dimineață, mamă. — Доброе утро, мама.

г) приложением:

Prietenul meu Victor, doctorand la facultatea de istorie, este aici. — Мой друг Виктор, аспирант исторического факультета, находится здесь.

Существительное в Genitiv (родительный падеж) является определением (atribut) при другом существительном и указывает на:

а) отношения (родственные или дружественные и т. д.) между людьми:

Fiul muncitorului. — Сын рабочего.
Sora prietenului meu. — Сестра моего друга.

б) лицо, которому принадлежит предмет:

Cartea studentului. — Книга студента.
Casa fermierului. — Дом фермера.

в) составную часть целого, к которому она принадлежит:

Colțul plicului. — Угол конверта.
Începutul filmului. — Начало фильма.

г) предмет, на который переходит действие:

Citirea ziarului. — Чтение газеты.
Anunțarea programului. — Объявление программы.

В этих примерах функции Genitiv в румынском языке совпадают с функциями родительного падежа в русском языке.

Если имеются два существительных, из которых второе является определением первого, то здесь представляются следующие случаи:

1. Определяемое и определитель употребляются с определенным артиклем: Cartea studentului.

2. Определяемое употребляется с неопределенным артиклем или без артикля, определитель с определенным.

В этом случае перед Genitiv употребляется притяжательный артикль, который согласуется в роде и числе с определяемым существительным (al м.р./ср.р. ед.ч., a ж.р. ед.ч., ai м.р. мн.ч., ale ж.р./ср.р. мн.ч.)

О carte a studentului.
Această carte a studentului.
Niște cărți ale studentului.
Un student al profesorului.
Acest student al profesorului.
Niște studenți ai profesorului.

3. Определяемое существительное употребляется с определенным артиклем, но отделено от определителя (Genitiv) другими словами. В этом случае также употребляется притяжательный артикль, который согласуется в роде и числе с определяемым существительным:

Sala de lectură a universității noastre este mare.

Существительное в Dativ (дательный падеж) является косвенным дополнением при таких глаголах, как a da (давать), a spune (говорить), a răspunde (отвечать), a scrie (писать) и т. д. Например:

Eu îi (ему) dau о carte fratelui. — Я даю книгу брату.
Elena îi scrie unchiului. — Елена пишет дяде.
Victor îi răspunde profesorului. — Виктор отвечает преподавателю.

Существительные, образованные от этих глаголов, также требуют Dativ. Например:

Scrisoare unchiului. — Письмо дяде.
Răspuns profesorului. — Ответ учителю.

Существительное в Acuzativ (винительный падеж) является прямым дополнением при переходных глаголах:

Elena citește о carte. — Елена читает книгу.
Mâine încep examenele. — Завтра начинаются экзамены.

Функции винительного падежа в румынском языке гораздо шире, чем в русском.

В современном румынском языке Acuzativ — это предложный падеж, так как именно с ним употребляются все предлоги, кроме contra, împotriva, deasupra, dedesubtul, которые употребляются с родительным падежем.

Примечание: Часто в румынском и русском языках управление глаголов различное. Так, глагол a mulțumi (благодарить) в русском языке требует винительного падежа, в румынском же — Dativ (cui?). Глагол a deranja (мешать) в русском языке требует дательного падежа, в румынском — Acuzativ (pe cine?). В отличие от румынских глаголов a crede (верить), a invidia (завидовать), a saluta (кланяться), a sfătui (советовать), и др., требующих Acuzativ, русские соответствующие глаголы требуют дательного падежа. Русские глаголы бояться, остерегаться, избегать, желать, лишаться требуют родительного падежа, в румынском же их эквиваленты требуют Acuzativ с предлогом de или без него. Например: a se teme de lup (бояться волка), a se păzi de lup (остерегаться волка), a evita lupul (избегать волка).

Сложное прошедшее время (Perfectul compus)

Это время обозначает законченное действие и переводится на русский язык прошедшим временем совершенного вида.

Сложное прошедшее время образуется из вспомогательных форм глагола a avea и причастия спрягаемого глагола.

Причастие глаголов I и IV групп образуется путем отбрасывания у инфинитива частицы a и прибавлением к глаголу окончания -t. Например:

a învăța — învățat, a coborî — coborât, a mânca — mâncat, a doborî — doborât, a citi — citit, a iubi — iubit.

Спряжение глаголов I и IV группы в Perfectul compus

 

a avea

a învăța (I)

a ocupa (I)

eu
tu
el
noi
voi
ei

am
ai
a
am
ați
au

învățat
învățat
învățat
învățat
învățat
învățat

ocupat
ocupat
ocupat
ocupat
ocupat
ocupat

 

a avea

a iubi (IV)

a coborî (IV)

eu
tu
el
noi
voi
ei

am
ai
a
am
ați
au

iubit
iubit
iubit
iubit
iubit
iubit

coborât
coborât
coborât
coborât
coborât
coborât

У глаголов II группы причастие прошедшего времени образуется также путем отбрасывания частицы a и замены окончания инфинитива на -ut (a putea — putut, a tăcea — tăcut, a vedea — văzut), а у глаголов III группы на -ut или -s (a începe — început, a crede — crezut, a spune — spus, a răspunde — răspuns, a duce — dus).

Спряжение глаголов II и III групп в Perfectul compus

 

a avea

a tăcea (II)

a ședea (II)

eu
tu
el
noi
voi
ei

am
ai
a
am
ați
au

tăcut
tăcut
tăcut
tăcut
tăcut
tăcut

șezut
șezut
șezut
șezut
șezut
șezut

 

a avea

a petrece (III)

a merge (III)

eu
tu
el
noi
voi
ei

am
ai
a
am
ați
au

petrecut
petrecut
petrecut
petrecut
petrecut
petrecut

mers
mers
mers
mers
mers
mers

Некоторые глаголы образуют причастие прошедшего времени не по общему правилу. Например:

a fierbe (варить) — fiert
a frânge (ломать) — frânt
a coace (печь) — copt
a rupe (рвать) — rupt

Причастие (Participiul) употребляется в качестве отглагольного прилагательного и согласуется в роде и числе с существительным, к которому оно относится. Например:

Un om citit — начитанный человек.
O carte citită — прочитанная книга.

Спряжение глаголов а fi и a avea в Perfectul compus

a fi

a avea

eu am fost
tu ai fost
el, ea a fost
noi am fost
voi ați fost
ei, ele au fost

eu am avut
tu ai avut
el, ea a avut
noi am avut
voi ați avut
ei, ele au avut

Употребление Perfectul compus

Perfectul compus употребляется:

а) в разговоре:

Ce ai făcut aseară?
— Что ты делал вчера вечером?
Am citit о carte interesantă.
— Я читал интересную книгу.

б) когда речь идет о законченном действии в прошлом:

El a povestit aceasta chiar acum. — Он только что рассказал об этом.

Muzeul Național de Artă al României

 Muzeul Național de Artă al României este situat în Palatul Regal.
 Colecțiile de picturi din muzeul de artă nu rămân cu nimic în urma celor mai mari muzee din alte țări. Aici au fost adunate pânze create de cei mai renumiți pictori români, ca de exemplu: Negulici, Rozenthal, Tattarescu, Grigorescu, Aman, Andreescu, Băncilă, Toniță și terminând cu operele pictorilor și sculptorilor contemporani — Steriadi, Iser, Bunescu, Ressu, Baba, Georgescu, Paciurea, Jalea și alții. În muzeu au fost concentrate și admirabilele opere ale maeștrilor picturii mondiale, printre care un loc de onoare îl ocupă pânzele lui Rembrandt și El Greco. Zeci și sute de mii de oameni vizitează Galeria Națională și Galeria de Artă Europeană. De multă popularitate se bucură exponatele de artă orientală și o admirabilă colecție de artă feudală română.перевод текста
 În ultimii ani în România au avut loc prefaceri adânci. Mulțumită acestora au fost deschise noi și largi perspective pentru dezvoltarea culturii și artei. Pictorii și sculptorii au creat opere care ocupă acum un loc de onoare la Muzeul Național de Artă.
 Artiștii au abordat teme vaste străbătute de un larg suflu epic, evocând momente istorice din lupta poporului român pentru libertate.перевод текста

Vocabular

o ártă искусство
o pictúră картина, живопись
a fi situát быть расположенным, находиться
nu rămấn cu nimíc în úrmă ничем не отстают от
céle mai mari muzée самые большие музеи
alt другой
a aduná собирать
o pấnză полотно, ткань
a creá (-ez) создавать
un píctor (artíst) художник
de exémplu например
o óperă произведение, творение, работа, опера
contemporán современный
au fost concentráte были сосредоточены
admirábil восхитительный, прекрасный, замечательный
un maéstru мастер
o onoáre почет, честь
o popularitáte известность, популярность
a se bucurá радоваться; здесь: пользоваться (популярностью)
orientál восточный
în últimii ani за последние годы
prefáceri adấnci большие изменения
mulțumítă acéstora благодаря этим (событиям)
deschís открытый
o dezvoltáre развитие
a abordá téme váste затронуть широкие темы
a fi străbătút de быть проникнутым чем-либо
un súflu дыхание, вдохновение
evocând (a evocá) напоминая
o lúptă борьба, битва
o libertáte свобода

Exerciții

1. Прочитайте следующие слова. (Citiți următoarele cuvinte):

a alergá — aleárgă, a iertá — iártă, a chemá — cheámă, a așteptá — așteáptă, a așezá — așeáză, a însemná — înseámnă, a legăná — leágănă, a negá — neágă, a dezmierdá — dezmiárdă, a întrebá — întreábă, a plecá — pleácă, a deșteptá — deșteáptă, a îndemná — îndeámnă, a înșelá — înșeálă, a înghețá — îngheáță, a legá — leágă.

2. Поставьте существительные в скобках в родительном или дательном падеже. (Puneți substantivele din paranteze la cazul Genitiv sau Dativ):

1. Președintele (tabăra) nu este azi aici. 2. Cărțile (prietenul) meu sunt totdeauna foarte curate. 3. Fermierii vând roadele (pomii) fructiferi în piețe. 4. În sala (clubul) au loc spectacole și conferințe. 5. Dan a petrecut vacanța de vară în satul (bunicii) săi. 6. În timpul (războiul) cotropitorii fasciști au distrus numeroase clădiri. 7. Membrii (colectivul) nostru îndeplinesc cu succes planul lor. 8. Toamna frunzele (copacii) devin galbene.

Ключ

3. Выпишите из текста все предложения, в которых сказуемое выражено глаголом в Perfectul compus. (Copiați din text toate propozițiile, în care predicatul este exprimat printr-un verb la Perfectul compus.)

Ключ

4. Выпишите из текста „Viața la țară“ предложения, в которых определения и косвенные дополнения находятся в Genitiv или Dativ. (Copiați din textul „Viața la țară “, propozițiile în care atributele și complementele indirecte sunt la cazul Genitiv sau Dativ.)

Ключ

5. В следующих существительных замените неопределенный артикль на определенный. (Înlocuiți la următoarele substantive articolul nehotărât prin articolul hotărât):

un an, o vacanță, o vară, un oraș, un mal, un fluviu, un război, o seară, o clădire, o formă, o curățenie, o vacă, o oaie, un porc, o câmpie, o toamnă, niște porumb, niște secară, niște orz, un venit, o recoltă.

Ключ

6. Поставьте существительные в скобках в Genitiv, используя притяжательный артикль. (Puneți substantivele din paranteze la cazul Genitiv, întrebuințând articolul posesiv):

1. Fiecare student (universitatea) noastre învață două limbi străine. 2. Fiul mai mare (prietenii) noștri lucrează la uzină. 3. Succesele noi (tineretul) nostru sunt foarte însemnate. 4. Discursul de azi (colegul) Ivanov a fost interesant. 5. Malul stâng (fluviul) Dunărea este mai înalt decât malul drept.

Ключ

7. Раскройте скобки и поставьте соответствующие глаголы в Perfectul compus. (Deschideți parantezele și puneți verbele corespunzătoare la Perfectul compus):

Eu (a petrece) vacanța de vară anul acesta în Caucaz. Vara (a fi) foarte cald și eu (a face baie) de câteva ori pe zi în mare. Și colegii mei Victor și Volodea (a fi) la Soci. Noi (a mânca) zilnic multe fructe și (a trimite) acasă colete poștale cu fructe. Noi (a sta) la mare o lună de zile. (A face) deseori excursii în împrejurimile lui Soci. Noi (a fi) la Gagra, la Novîi Afon și chiar la Suhumi. În regiunea Soci și în împrejurimi sunt ferme bogate. Aceste ferme (a aduce) venituri bogate fermierilor. Aici fermierii (a semăna) grâu de toamnă și de primăvară, porumb, secară și orz. Recolte bogate (a crește) și în grădinile de zarzavat. Noi (a petrece) foarte bine vacanța de vară anul acesta.

Ключ

8. Проспрягайте следующие глаголы в настоящем времени изъявительного наклонения. (Conjugați următoarele verbe la Modul indicativ Prezent):

a petrece, a distruge, a reface, a arde, a construi, a domni, a semăna, a cultiva, a crește, a vinde, a aproviziona, a juca, a prevedea, a vizita, a traversa.

Ключ

9. Просклоняйте следующие существительные с неопределенным артиклем в единственном и множественном числе. (Declinați următoarele substantive la forma nearticulată, singular și plural):

o vacanță, o fermă, un fluviu, o clădire, un sat, un fruct, o recoltă, o cooperativă, un cerc, un artist, un amator.

Ключ

10. Поставьте необходимые предлоги. (Puneți prepozițiile necesare.)

1. Moscova este centrul luptei mondiale pace. 2. Străzile și piețele Moscova sunt largi și frumoase. 3. Alături Kremlin, Piața Roșie este mausoleul lui Lenin. 4. Toți cetățenii ruși vizitează ... multe emoții mausoleul. 5. ultimii ani Moscova au apărut multe clădiri înalte. 6. Toate blocurile noi sunt prevăzute confort modern. 7. Universitatea Moscova este vestită întreaga lume. 8. Moscova este reședința guvernului rus. 9. Centrul luptei mondiale pace este capitala noastră.

Ключ

11. Составьте 10 вопросов к тексту „Muzeul de artă“. (Puneți 10 întrebări la textul „Muzeul de artă“.)

Ключ

12. Составьте по 2 предложения со словами. (Compuneți câte 2 propoziții cu cuvintele):

grâu de toamnă, grâu de primăvară, mari venituri.

Ключ

13. Назовите существительные, связанные по смыслу с темой „Viața la țară“. (Numiți substantivele, legate după sens cu tema „Viața la țară“.):

Ключ

14. Переведите на румынский язык. (Traduceți în românește):

 1. Москва является мировым центром борьбы за мир.
 2. Москва очень большой и красивый город.
 3. За последние годы в Москве было выстроено (a construi) много жилых зданий.
 4. Московский университет известен во всем мире.
 5. В Москве находится российское правительство.
 6. Наш город — большой культурный и промышленный центр.
 7. Здесь много фабрик и заводов, университетов и библиотек, театров и кино.
 8. Мы очень любим свою родную столицу с ее садами и парками, бульварами и скверами.

Ключ

15. Составьте по 3 предложения с aproape в значении почти и aproape в значении близко. (Compuneți câte 3 propoziții cu aproape în sens de почти și aproape în sens de близко.)

Ключ

16. Расскажите на тему. (Povestiți despre subiect):

 1. Biografia mea.
 2. Faceți portretul prietenului dumneavoastră și vorbiți despre biografia lui.

Ключ