Изучаем вьетнамский язык с нуля!
Урок 9. Диалог 3

Angela và Thùy Dương đi ăn kem và nói chuyện về hai thành phố
Анджела и Туй Дыонг пошли поесть мороженое и поговорить о двух городах

ANGELA:    Chúng ta đã xem hết những thắng cảnh của cả hai thành phố chưa?
THÙY DƯƠNG: Làm gì mà hết được. Ở Huế mình chỉ mới đi thăm được chùa Thiên Mụ, sông Hương và Lăng Tự Đức. Còn ở Hà Nội thì mình chỉ đi ra Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây và Văn Miếu.
ANGELA:    Và mình cũng chưa có dịp đi chơi ở Vịnh Hạ Long hoặc đi tắm biển ở Cửa Thuận An.
перевод текста THÙY DƯƠNG: Thôi để lần sau. Tức là Angela phải ráng để dành tiền và trở lại đây thăm Thùy Dương trong một hoặc hai năm nữa.

Словарь

kem мороженое
sông река
hương аромат
lăng (имперская) гробница
văn литература
miếu храм
dịp возможность, шанс
đi chơi гулять, пройтись; отправиться
tắm купаться
vịnh бухта
biển море, морской
tắm biển купаться, идти на пляж
cửa (sông) устье (реки)
thôi приостановить, оставить
lần sau/tới следующий раз
tức là это значит
ráng, cố gắng попытаться
để dành сберечь, накопить, сохранить
trờ lại возвращаться
năm год

“làm gì mà ... được”

Используйте конструкцию “làm gì mà ... được”, чтобы выразить невозможность чего-либо. Например:

 • Làm gì mà thắng một triệu đô được.
  Не может быть, (чтобы ты) мог выиграть миллион долларов.
 • Làm gì mà thi trượt được.
  Не может быть, что ты провалишь/Ты не можешь провалить экзамен.
 • Làm gì mà dịch thơ Hồ Xuân Hương được.
  Ты не сможешь перевести стихи Хо Суан Хыонга.

“tức là ...”

Используйте конструкцию “tức là ...”, чтобы выразить: это значит, это означает. Например:

 • Tức là họ rất giàu.
  Это значит, что ты очень богатый.
 • Tức là anh ấy rất nghèo.
  Это значит, что ты очень бедный.
 • Tức là phim đó rất hay.
  Это значит, что этот фильм очень интересный.

Новые слова

thắng выиграть
thi trượt провалить экзамен
dịch переводить
giàu богатый
nghèo бедный

Упражнения

Упражнение 1. Используйте “làm gì mà ... được” или “tức là”, чтобы заполнить пробелы в диалоге. Первый уже заполнен.

ANGELA:    Nghe nói phim “Avatar” hay lắm.
THÙY DƯƠNG:  mình nên đi xem, phải không?
ANGELA:    Thùy Dương đoán giỏi lắm.
THÙY DƯƠNG:  không đoán Angela là bạn thân của Thùy Dương mà.
ANGELA:    Vậy thì mình phải đi sớm, nếu không sẽ hết vé.
THÙY DƯƠNG:  hết vé . Ở đây có nhiều rạp xi-nê lắm. Nếu không vào được rạp này thì mình đi rạp khác.

Key

Новые слова

đoán отгадывать, предположить
thân близкий
bạn thân близкий друг
rạp xi-nê кинотеатр

Упражнение 2. Дополните предложения новыми изученными словами. Первое сделано за вас.

 1. Angela rất thích Thiên Mụ.
 2. Thùy Dương sẽ dẫn Angela đi ở Cửa Thuận An.
 3. Ai sẽ cố gắng tiền?
 4. Khi nào Angela sẽ Việt Nam để đi du ngoạn với Thùy Dương?

Key

Упражнение 3. Составьте предложения с:

 1. sông
 2. hồ
 3. vịnh
 4. lăng

Key


Озеро Возвращённого Меча в Ханое