Изучаем финский язык с нуля!
Kolmaskymmenesneljäs kappale


Урок 34

I причастие пассива

Целевой инфинитив

— Katsoitko eilen uutiset? Saatiinko Moskovassa aikaan sopimus?
— Monissa kysymyksissä edistyttiin, mutta vielä on keskusteltava yksityiskohdista.перевод текста

 ◊

— Mitä minun olisi tehtävä saadakseni virkavapautta?
— Sinun on keskusteltava esimiehen kanssa ja perusteltava syy, miksi anot virkavapautta. Mihin tarkoitukseen tarvitset virkavapautta?
— Minun on keskityttävä tutkimustyöhön. Minun olisi saatava aloittamani tutkimus valmiiksi. Päästäkseni virkaan minulla on oltava näyttöä tieteellisestä toiminnasta.перевод текста

 ◊

— Saanko häiritä? Minulla olisi vähän kysyttävää.
— Ole hyvä vaan.перевод текста

 ◊

— Sanna, menisitkö hakemaan kellarista mansikkahilloa?
— En minä uskalla. Minua pelottaa kellarissa.
— Eihän siellä ole mitään pelättävää.перевод текста

 ◊

— Luitko siitä ravintolapalosta?
— Luin. En voi käsittää, kuinka sellainen on mahdollista, kun ravintoloiden sisustuksiin käytettävien materiaalien pitäisi määräysten mukaan olla paloturvallisia.перевод текста

Uusia sanoja

anoa зд.: ходатайствовать
edistyä продвигаться, прогрессировать
kellari подвал, погреб
määräys приказ, распоряжение
näyttö зд.: свидетельство, доказательство
paloturvallinen пожароустойчивый
sisustus убранство, обстановка
uskaltaa осмеливаться
virkavapaus освобождение от исполнения служебных обязанностей
yksityiskohta деталь, подробность

PASSIIVIN I PARTISIIPPI

I причастие пассива

Eikö meidän olisi jo lähdettävä?
А нам не надо бы уже отправляться / уходить?
Kaikkien on saatava tietää tästä.
Всем необходимо знать об этом.
Lasten on mentävä nukkumaan ajoissa.
Детям нужно идти спать вовремя.
Voitko antaa jotakin juotavaa?
Ты можешь дать чего-нибудь попить?
Minulla on paljon ajateltavaa.
Мне много чего нужно обдумать.
Kuinka paljon sinulla oli viime vuonna verotettavia tuloja?
Сколько у тебя было налогооблагаемых доходов в прошлом году?
Lainasta maksettava korko on 13 %.
Процент, уплачиваемый по кредиту, составляет 13%.

I причастие пассива образуется из той же основы, что и II причастие пассива. Показатель — -tava/-tävä или -ttava/-ttävä. Если имперфект пассива имеет показатель -ttiin, -ttu/-tty, то I причастие оканчивается на -ttava/-ttävä. Если имперфект пассива имеет показатель -tiin, -tu/-ty, то I причастие оканчивается на -tava/tävä.

lukea
näyttää
tuoda
viedä
ajatella
käsitellä
avata
kerätä
valita
häiritä

luen
näytän

luettu
näytetty
tuotu
viety
ajateltu
käsitelty
avattu
kerätty
valittu
häiritty

luettava
näytettävä
tuotava
vietävä
ajateltava
käsiteltävä
avattava
kerättävä
valittava
häirittävä

I причастие пассива в сочетании с глаголом olla обозначает действие, которое необходимо сделать. Оно может выступать в качестве определения, согласуясь с существительным в падеже и числе, и в качестве предикатива, согласуясь с подлежащим в числе.

I причастие пассива, выступающее как существительное или прилагательное, содержит значение необходимости или возможности.

täytyy

Ikkunat olisi pestävä.
Окна надо бы вымыть.
Sinun on syötävä lautasesi tyhjäksi.
Ты должен съесть все с тарелки.
Jätä pestävät ikkunat auki.
Оставь окна, которые надо вымыть, открытыми.
Onko vielä jotakin pestävää vai kaadanko veden pois?
Надо ли еще что-нибудь помыть или я вылью воду?

voi

Oletko varma, että nämä ovat syötäviä sieniä?
Ты уверен, что это съедобные грибы?
Oletko varma, että nämä sienet ovat syötäviä?
Ты уверен, что эти грибы съедобные?
Onko mitään syötävää?
Есть ли что-нибудь поесть?

I INFINITIIVIN PITEMPI MUOTO

Целевой инфинитив

Koululuokka järjesti myyjäiset saadakseen rahaa retkeä varten.
Класс организовал распродажу, чтобы получить денег для экскурсии.
Otimme lainan ostaaksemme asunnon.
Мы взяли кредит, чтобы купить квартиру.
Oppiakseen puhumaan kieltä sujuvasti on harjoiteltava ahkerasti.
Чтобы научиться говорить на языке бегло, нужно заниматься прилежно.
Mitä työttömän täytyy tehdä saadakseen työttömyyskorvausta?
Что безработному нужно делать, чтобы получить пособие по безработице?

työttömyyskorvaus пособие по безработице

Образование целевого инфинитива: к I инфинитиву присоединяется окончание транслатива и притяжательный суффикс. Перед притяжательным суффиксом окончание транслатива i переходит в e (-ksi > -kse).

lukea
saada
herätä

lukea + kse + ni
saada + kse + si
herätä + kse + mme

Притяжательный суффикс зависит от лица субъекта.

Tanssin rentoutuakseni.
Я танцую, чтобы расслабиться.
Tanssit rentoutuaksesi.
Ты танцуешь, ...
Hän tanssii rentoutuakseen.
Он танцует, ...
Tanssimme rentoutuaksemme.
Мы танцуем, ...
Tanssitte rentoutuaksenne.
Вы танцуете, ...
He tanssivat rentoutuakseen.
Они танцуют, ...

В обобщенно-личном предложении употребляется притяжательный суффикс 3 лица. Rentoutuakseen voi tanssia. ’Для того, чтобы расслабиться, можно потанцевать.’

Целевой инфинитив нельзя употреблять в таком предложении, в котором предикат стоит в пассивной форме.

Целевой инфинитив заменяет придаточное предложение цели с союзом että: rentoutuakseni = että rentoutuisin.

LUKUTEKSTI

UHANALAISET ELÄIMET

Suomen luonto on muuttunut. Yli tuhat eliölajia on joutunut uhanalaiseksi. Ihmisen on vaikea huomata ympäristössään aiheuttamiaan muutoksia.перевод текста
Maailman Luonnon Säätiön Suomen Rahasto laaditti ensimmäiset uhanalaisten eläinten ja kasvien luettelot jo vuonna 1974, mutta ne olivat varsin suppeita ja pinnallisia. Vuonna 1986 valmistui ympäristöministeriön teettämä perusteellisempi esitys Suomen eliölajien suojelutarpeesta.перевод текста
Selvityksen mukaan uhanalaisia lajeja oli jo tuolloin satoja. Selvityksen tehnyt toimikunta tulkitsi hävinneiksi lajit, joita ei ole luonnosta tavattu vuoden 1960 jälkeen. Erittäin uhanalaiset lajit ovat vaarassa hävitä ja vaarantuneet voivat joutua tähän luokkaan, jollei uhkatekijöitä poisteta. Silmällä pidettäviä ovat lajit, jotka ovat vähälukuisia tai puutteellisesti tunnettuja.перевод текста
Selonteko uhanalaisista lajeista on surullista luettavaa, sillä kadonnutta maailmaa ei saa takaisin.
Hyönteiset ovat kärsineet vanhojen metsien häviämisestä ja maatalouskulttuurin muuttumisesta, kuten esimerkiksi viljelyn koneistumisesta sekä myrkkyjen ja lannoitteiden käytön lisääntymisestä. Nisäkkäät ja linnut puolestaan ovat kärsineet eniten metsästyksestä, munien keräilystä, häirinnästä ja ympäristömyrkyistä.перевод текста
Myös kasvit kärsivät luonnossa tapahtuvista muutoksista. Rakennustyöt, metsätalous, varsinkin vanhojen puiden kaataminen, sekä ilman ja veden saastuminen ovat tuhonneet kasvilajeja. Erityisen herkkiä ilman saasteille ovat jäkälät ja naavat. Naavat tarvitsevat kasvaakseen ja menestyäkseen lisäksi aarnimetsän kosteutta.перевод текста

Lyhennelmä. Kauri Mikkolan artikkelista »Yli tuhat uhattua!» (Tiede 2000, 4/1987)

Uusia sanoja

aarnimetsä девственный лес
aiheuttaa вызывать, причинять
eliö организм, живое существо
hyönteinen насекомое
hävitä 1. (по)теряться, пропадать, исчезать 2. проигрывать
jäkälä лишайник
koneistuminen механизация
kosteus сырость, влажность
kärsiä страдать, мучиться
lannoite удобрение
lisääntyminen распространение
metsästys охота
naava бородатый лишайник
pinnallinen поверхностный, неглубокий
pitää silmällä следить, приглядываать, «глаз не спускать»
puutteellinen недостаточный, неполный
saada takaisin возвращать
saaste загрязняющее вещество, загрязнение
selonteko рапорт, отчет
uhanalainen находящийся под угрозой
vaara I опасность
viljely выращивание, культивация

DIALOGEJA

— Tehän olitte mukana neuvottelemassa Itämeren suojelusopimuksesta. Milloin sopimus allekirjoitettiin?
— Neuvotteluja käytiin Helsingissä, ja sopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 1974. Se astui voimaan vuonna 1980.перевод текста
— Mitä sopimus käytännössä merkitsee?
— Se merkitsee sitä, että Itämeren ympärillä olevat valtiot ovat sitoutuneet yhteistoimin pitämään huolta Itämerestä.перевод текста
— Miten näiden valtioiden yhteistyö on sujunut? Onko sopimuksesta ollut näkyvää hyötyä?
— Sopimusvaltioiden toimet ovat vaikuttaneet myönteisesti. Monien ympäristömyrkkyjen pitoisuudet ovat vähentyneet. Myös öljyntorjuntavalmius on parantunut kaikissa sopimusvaltioissa.перевод текста

 ◊

— Suurkaupunkien ilman saasteita seurataan jatkuvasti, mutta mitä hyötyä siitä on, jos ei ryhdytä mihinkään toimiin tilanteen parantamiseksi.перевод текста
— Niin. Kyllä jotain olisi tehtävä. Minä kuljen päivittäin kaupungin vilkasliikenteisimmillä alueilla, ja autojen pakokaasut aiheuttavat minulle silmien kirvelyä ja hengitysvaikeuksia. Autojen tyhjäkäynti on kyllä jo kielletty, mutta kun ihmiset eivät noudata kieltoa.перевод текста

 ◊

— Helsinki on siitä mukava kaupunki, että meillä on kaupungin sydämeen yltävä keskuspuisto, jossa voi ulkoilla.перевод текста
— Niin on, mutta usein harmittaa kyllä ihmisten välinpitämättömyys luontoa kohtaan. Joka paikassa näkee rikottuja pulloja ja tyhjiä muovikasseja.
— Niin. On se ihmeellistä, että ihmiset eivät voi korjata roskiaan pois.перевод текста

 ◊

— Ovatko muut huomanneet, että talon lämpimän veden lämpötila vaihtelee. Onko asialle tehtävissä1 mitään?перевод текста
— Kyllä kai se on korjattavissa. Muistaakseni2 asiasta on ollut puhetta aikaisemminkin. Onko huoltomiestä kutsuttu paikalle?
— Asia voidaan varmistaa talonmieheltä.перевод текста

Uusia sanoja

Itämeri Балтийское море
olla mukana зд.: принимать участие
pakokaasu выхлопные газы
sitoutua заключать соглашение, заверять
tyhjäkäynti холостой ход
välinpitämättömyys пренебрежение, безразличие

SELITYKSIÄ

1. Onko asialle tehtävissä mitään?
= Voidaanko asialle tehdä mitään?

Kyllä kai se on korjattavissa.
= Kyllä kai se voidaan korjata.

2. Muistaakseni asiasta on ollut puhetta aikaisemminkin.
= Mikäli muistan oikein, asiasta on ollut puhetta aikaisemminkin.

Транслатив целевого инфинитива можно использовать не только для обозначения цели, напр.:
luullakseni = luultavasti вероятно
muistaakseni = mikäli muistan насколько я помню
tietääkseni = mikäli tiedän насколько я знаю
ymmärtääkseni = jos oikein ymmärrän если я правильно понимаю

Такие выражения употребляются только в 1 лице.

HARJOITUKSIA

1. Соедините предложения, употребляя целевой инфинитив.

Malli:

Menin kirjakauppaan. Halusin ostaa kirjan.
Menin kirjakauppaan ostaakseni kirjan.

1) Timo lukee lääketiedettä. Hän haluaa valmistua lääkäriksi. 2) Perhe päätti viettää loman meren rannalla. Se halusi levätä hyvin. 3) Hölmöläiset kantoivat valoa sisään säkillä. He halusivat saada talon valoisaksi. 4) Keräsitkö aineistoa, että voisit pitää esitelmän seminaarissa? 5) Lönnrot matkusteli Karjalassa. Hän halusi kerätä kansanrunoutta. 6) Matkustimme Pietariin. Halusimme tutustua kaupungin nähtävyyksiin.

Ключ

2. Ответьте на вопросы, употребляя целевой инфинитив.

Mitä varten opiskelet vieraita kieliä?

Mitä varten tilaat monta lehteä?

Mitä varten kuljet aina jalan?

Mitä varten juot aamulla kahvia?

Mitä varten panet herätyskellon soimaan?

Mitä varten muuttolinnut lentävät keväällä pohjoiseen?

Mitä varten hämähäkki kutoo verkkoja?

Ключ

3. Выразите мысль иначе, употребляя I причастие пассива.

Malli:

Ympäristöä pitää suojella. — Ympäristöä on suojeltava.

Tehtaissa pitää käyttää puhdasta teknologiaa. Työnjohtajan pitää reagoida kaikkeen uuteen. Ongelmat pitää ratkaista nopeasti. Itämeren suojelusopimusta pitää noudattaa. Kansainvälistä yhteistyötä luonnonsuojelun alalla pitää tehostaa. Suurkaupunkien ilman saasteita pitää seurata jatkuvasti. Autojen tyhjäkäynti pitäisi kieltää. Luonnonsuojelua koskevia asioita pitää tehdä tunnetuksi. Ihmisten pitää istuttaa puita kaadettujen tilalle. Harvinaisia eläinlajeja täytyy pitää silmällä. Teidän täytyy osallistua luonnonystävien kokoukseen. Meidän täytyy auttaa toisiamme.

Ключ Ключ

4. Сделайте no образцу.

Malli:

Onko täällä mitään (katsella)? — Onko täällä mitään katseltavaa?

Onko täällä mitään (juoda, syödä, viedä, myydä, ostaa, kantaa, oppia)?

Ключ