Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר עֶשְׂרִים וְשָלוֹש


Урок 23

Будущее время (продолжение)

Завершение уроков

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
шоссе, асфальтированная дорога квиш כְּבִיש
узкий цар צַר
напротив, «визави» мул מוּל
я кричу ани цосэк אֲנִי צוֹעֵק
назад ах̣о́ра אֲחוֹרָה
дурак, глупый типэш טִפֵּש
всегда тамид תָּמִיד
я экзаменую ани бох̣эн אֲנִי בּוֹחֵן
доктор, врач рофэ רוֹפֵא
медицина рэфуа רְפוּאָה
лекарство, медикамент труфа תְּרוּפָה
я записываю, прописываю ани рошэм אֲנִי רוֹשֵם
я проверяю, осматриваю ани бодэк אֲנִי בּוֹדֵק
доза, порция, блюдо мана מָנָה
я решаю ани мах̣лит אֲנִי מַחְלִיט
тем временем бэйнта́йим בֵּינְתַיִם
я чувствую ани маргиш אֲנִי מַרְגִיש
капля типа טִפָּה
поздно, слишком поздно мэух̣ар מְאוּחָר
мертвый, умер мэт מֵת
известный йаду́ас יָדוּעַ
тот же самый, та же самая ото, ота אוֹתוֹ, אוֹתָה
те же самые отамПодсказка, отанПодсказка אוֹתָם, אוֹתָן
я меняю ани мах̣(а)лиф אֲנִי מַחֲלִיף
костюм х̣алифа חֲלִיפה
я встречаю ани погэш אֲנִי פּוֹגֵש
друг йадид, мн. йэдидим יָדִיד ר׳ יְדִידִים
лето ка́йиц קַיִץ
зима х̣о́реф חוֹרֶף

Два водителя - שְנֵי נֶהָגִים

בִּכבִיש צַר מאׂד נֶעֱצָריםПодсказка זה מוּל זה שנֵי נֶהָגים. הם יושבים בַּמכוניות, וְאַף אחד לא מוּכן לָתֵת לַשֵני לַעֲבור. אחרֵי דקות אֲחָדות יוצא אחד מֵהם מִמכוניתו, נִגָש לַנֶהג השֵני וצוֹעק: ״תִּסַע אֲחוֹרה, טִפֵּש! אני אף פַּעַם לא וִתַּרְתּיПодсказка, וגם הפעם לא אֲוַתֵּר לְטִפֵּש״. הנהג השני מְחַיֵך ואומר: ״וַאני מְוַתֵּר לְטִפֵּש תָּמיד״. הוא נוסעַ אֲחוֹרה ונותן לנֶהג הָרִאשון לַעֲבור.

Студент-медик - הַסְטוּדֶנְט לִרְפוּאָה

שלושה פּרוֹפֶסוֹרים בּוֹחֲנים סטוּדנט בַּפַקוּלטה לִרְפוּאה. אחד מֵהם שואל:
־ איזוֹ תְּרוּפה צריך לִרְשום לַחולֶה שֶבָּדַקְנוּ בְּבֵית הַחולים?
הסטודנט נותן תְּשוּבה נְכונה.
־ הַמָנָה?, שואל הפּרופֶסור.
־ כַּף אחת לפנֵי הָאוכֶל.
הסטוּדנט יוצא מן החֶדר, והפּרופֶסורים יושבים וּמַחְלִיטים: נִכְשַלПодсказка.
בֵּינְתַיִם, מַרגיש הסטוּדנט שהתּשוּבה שהוא נָתן, לא נְכונה.
הוא חוזר לַחדר וקורא:
־ סליחה, אדוני הפּרופֶסור, המָנָה הנכונה היא שתֵּי טִפּוֹת.
־ מְאוּחָר, אֲדוני. החולה מֵת, עונֶה הפרופסור.

Философский ответ - תְּשובָה שֶל פִילוֹסוֹף

הַפילוסוף היָדוּעַ, פּרופסור א.ב. מִירושלים, לבש תָּמיד אותָם בְּגָדים. שנים רבּות לא הֶחֱליף את חֲלִיפָתו היְשָנה, ולבש אותה בְּכָל יום, בַּקַיִץ וּבַחוֹרֶף. יום אחד, פּגש אותו אחד מֵחֲבֵרָיו ואמר לו:
־ לא יפה לְאָדָם כָּמוֹךָ לָצֵאת לָרחוב בַּחֲליפה כָּזׂאת.
ענה לו הפילוסוף:
־ זה לא חָשוּב. כֻּלָם כּאן מַכּירים אותי וְיוֹדעים מי אני.
לְאַחַר זמן־מה, פָּגש אותו חֲבֵרו בְּאֶחָד מֵרְחובות תֵּל אביב והוא לובש את חֲליפָתו היְשָנה. אמר לו חברו:
־ תִּסלַח לי, ידידי. בַּחליפה כָּזׂאת אתּה מטַיל בִּרחובות הָעיר?!
ענה לו הפילוסוף:
־ לא חָשוּב. אף אחד כּאן לא מכּיר אותי.

Упражнение 1 - Ответьте на следующие вопросы:

1. איפֹה נִפְגְשוּПодсказка שני הנֶהגים?

2. למה הם עמדו זה מוּל זה?

3. מה צָעַק הנהג הָרִאשון?

4. מה הוא אמר על עַצְמו?

5. מֶה הָיְתה תְּשוּבת הנֶהג השֵני?

6. מה הוא עשׂה?

Ключ

* * *

1. מה שאל הפּרופסור?

2. אֵיזו תְּשוּבה נתן הסטודנט?

3. מה עוד שאל הפּרופסור?

4. מֶה ענה הסטודנט?

5. הוא עָבַר את הבְּחינה?

6. מֶה היתה תְּשוּבָתו המְתוּקֶנֶתПодсказка?

7. מה אמר לו הבּוחֵן?

Ключ

Упражнение 2 - Выберите подходящее слово и переведите:

1. בֵּיתֵנו בּונים מָלון גדול.

2. הנהג נסע

3. תּלמיד טוב מוּכן לַשִעוּר.

4. המורֶה את תַּלמידָיו בְּכָל שבוּעַ.

5. הָרופֵא את החולֶה.

6. הרופא לַחולה תְּרוּפה.

Ключ

7. החולה היום יותר טוב.

8. הסטודנט בַּבְּחינה.

9. היֶלד את חוּלצָתו כָּל יוֹמַיִם.

10. בַּשָבוּעֵ שֶעָבַר בָּעיר את יְדידי משה.

11. בְּ יוֹם פּגשתּי גם את הוֹרָיו.

12. השעה ; צריך לָלֶכֶת לִישון.

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Будущее время правильных глаголов породы פִּעֵל - ПиВэТ

Будущее время глаголов этой группы легко образуется из инфинитиваПодсказка: опускается לְ и прибавляются личные префиксы: В первом лице אֲ («А»), а все остальные префиксы, как לְ инфинитива, произносятся со шва, т.е. תְ, יְ, נְ (тэ, йэ, нэ).

Пример спряжения.

говорить - לְדַבֵּר

נְדַבֵּר   אֲדַבֵּר
(תְּדַבֵּ֫רְנָה)   תְּדַבְּרוּ   תְּדַבְּרִי   תְּדַבֵּר
(תְּדַבֵּ֫רְנָה)   יְדַבְּרוּ   תְּדַבֵּר   יְדַבֵּר

Упражнение 3 - Проспрягайте в будущем времени:

учить - לְלַמֵד

получать - לְקַבֵּל

Ключ

Упражнение 4 - Измените будущее время на прошедшее:

1. אֲדַבֵּר עם מנהל המִשׂרד.
2. נְבַקֵר בַּקבּוץ בּיום שבּת.
3. הקונֶה יְשַלֵם את החֶשבּון בַּקוּפּה.
4. תְּלַמְדִי אותָנוּ סִפרוּת עִברית.
5. היַלדה תְּשַׂחֵק בַּגַן עִם חַבְרוֹתֶיהָ.

Ключ

6. נְקַבֵּל את המַשְׂכּוֹרֶת בְּיום א׳.
7. התַּיֶרת תְּטַיֵל בָּאָרֶץ.
8. נְאַחֵר לַיְשיבה בְּמשׂרַד הָאוצָר.
9. המדריך יְסַפֵּר לנו דְבָרים מְעַניְנים.
10. תְּחַפְּשׂוּ מלון זול יותֵר.

Ключ

Упражнение 5 - Измените прошедшее время на будущее:

1. דִבּרנוּ על בַּעֲיוֹת השעה.
2. לִמדתּי את הבָּחור הזה עברית.
3. הוא לִמד אותי רוּסית.
4. חִפּשׂנו דירה בּת ארבעה חֲדָרים.
5. קִבּלתּי תְּשוּבה על שְאֵלָתי.

Ключ

6. בִּקשתּי מִמְךָ לִקנות לי עִתּין עֶרב.
7. סִפּרנו לכם סִפּוּר נחמד.
8. אֵחַרתְּ לַהרצאה בְּבֵית התּרבּוּת.
9. בִּתּי שִׂחֲקה בְּתֵיאטרון חֵיפָה.
10. טִיַלנו ובִקרנו בִּמקוֹמות מְעַנְיְנים.

Ключ

Глаголы группы ל״ה - «П»ה породы פִּעֵל - ПиВэТ

Можно образовать будущее время этих глаголов из инфинитива, но более удобно строить его из формы настоящего времени таким же способом, как и будущее время правильных глаголов, породы פִּעֵל - ПиВэТ (т.е. изменяя מְ на יְ, תְּ, אֲ и т.д.).

Пример спряжения:

я жду - אֲנִי מְחַכֶּה

;ждать - לְחַכּוֹת

נְחַכֶּה   אֲחַכֶּה
(תְחַכֶּ֫ינָה)   תְּחַכּוּ   תְּחַכִּי   תְּחַכֶּה
(תְּחַכֶּ֫ינָה)   יְחַכּוּ   תְּחַכֶּה   יְחַכֶּה

Упражнение 6 - Проспрягайте:

пробовать - לְנַסוֹת

чистить, убрать - לְנַקוֹת

Упражнение 7 - Напишите следующие предложения в прошедшем времени:

1. אֲנַסֶה לִקרוא את כּתַב־היָד העתּיק שֶבַּסִפריה.

2. נְקַוֶהПодсказка לְבַקֵר בַּקַיִץ בַּמִזרח הרָחוק.

3. התַּיָרים יְבַלוּ בּישראל שלושה שָבוּעות.

4. בַּעֲלַת הבַּית תְּנַקֶה את הָאָרון וְתשׂים בּו את הצַלָחות החדָשות.

5. הקבוצה תְּחַכֶּה לַמדריך לְיַד בִּניַן הכּנסת.

Ключ

Другие функции будущего времени

1.

Будущее время очень часто употребляется вместо повелительного наклонения, например:

выпей (м.) кофе!

תִּשְתֶּה אֶת הַקָפֶה!

Упражнение 8 - Употребите корни в скобках в будущем времени для передачи повелительного наклонения.

1. דני (אכל), את הבָּשׂר בְּסכּין וּמזלג!
2. אביבה (ענה), על שְאֵלָתי!
3. ילדים (עזר), לְאִמא!
4. תּלמידים, (שמע) ספּוּר מְעַניֵן!
5. דַליה, (קנה) לי, בּבקשה, עִתּון!

Ключ

6. אִמא, (נוח) קצָת!
7. אוֹפיר, (שיר) לָנו שיר!
8. חַוָה, (נעל) את הדֶלת!
9. גבִרתּי, (עלה) לָאוטובוס!
10. ילדים, (ירד) בַּתחנה הבָּאה!

Ключ

2.

С отрицательной частицей אַל - «не» форма будущего времени выражает запрещение действия, например:

не бери (м.) нож
אַל תִּקַח אֶת הַסַכִּין
не играй (ж.) на улице
אַל תְּשַׂחֲקִי בָּרְחוֹב
не торопитесь, не спешите
אַל תְּמַהֲרוּ
не ешь (ж.) много
אַל תּׂאכְלִי הַרְבֵּה
не опоздайте на урок
אַל תְאַחֲרוּ לַשִעוּר
не покупай (м.) это
אַל תִּקְנֶה אֶת זֶה

Упражнение 9 - Поставьте корни в скобках в форму будущего времени и переведите следующие предложения:

1. אַל (מכר) את מְכוניתֵךְ!
2. מִריָם, אַל (ישב) על הכִּסֵא הזה!
3. תּלמידים, אל (דבּר) בִּזמן השעור!
4. אל (הלך) לְטַיֵל לפנֵי שתִּגמור לַעבוד!
5. השִׂמלה יְקרה; אל (לקח) אתה, מרים!
6. חבֵרים, אל (חכּה) לי! לְצַעֲרי לא אוּכַל לָבוא.

Ключ

3.

Будущее время употребляется, как и в русском языке, после частицы אִם - «если» - для выражения ещё не выполненного условия. Пример:

אִם תִּשְאַל אֶת הַמוֹרֶה, הוּא יַעֲנֶה לְךָ
если спросишь учителя, он тебе ответит

Упражнение 10 - По данному образцу из пар предложений составьте сложные условные.

אַתּה קם בְּשש וחצי; אתּה לׂא מְאַחֵר לָעבודה -
אִם תָּקוּם בּשש וחצי, לא תְּאַחֵר לעבודה.

א.

אתּה מִהַרְתָּ; הָיִיתָ מוּכָן בַּזְמן -
אִם תְּמַהֵר, תִּהְיֶה מוכן בּזמן.

ב.

1. אתּה נותן לי את סְפָרֶיךָ; אני נותן לךָ את סְפָרַי.

2. נַחְתּ אחרֵי הצהרים; לא הָיִית עֲיֵפה בָּערב.

3. קִבּלתּי את משכֻּרתּי בַּזמן; קניתי לי שִׂמלה חֲדשה.

4. את יודַעַת שָׂפות; אתּ יְכולה לעבוד בְּמשׂרַד נְסיעות.

5. בָּאתם אֵלַי; שָתינוּ קפה וְשִׂחקנוּ שש־בּש.

Ключ

6. היה לנו כֶּסֶף; עָברנוּ לְדירה חדשה.

7. אנחנו הולכים לַמְסִבּה; אני לובש חולצה לְבָנה.

8. הָייתי בַּבַּית; עזרתּי לָך בָּעבודה.

9. אתּה פּותחַ את הרַדיו; אנחנו יְכולים לשמועַ חֲדָשות.

10. לא גמרתָּ את שעורֵי הבּית; לא יָצָאת לְשַׂחק.

Ключ

4.

После глаголов желания, просьбы, предложений и т.п. будущее время употребляется с союзом שֶ - «чтобы».

Будущее время (а не инфинитив) употребляется, если ожидаемое действие должно быть выполнено кем-то другим, а не лицом, выражающим желание, просьбу и т.п.

Вот два примера:

אֲנִי רוֹצֶה/מְבַקֵש/מַצִיעַ שֶהָאוֹרְחִים יָבוֹאוֹ מָחָר בָּעֶרֶב.

Я хочу (прошу, предлагаю), чтобы гости пришли завтра вечером.

הַחוֹלֶה רָצָה/בִּקֵש/הִצִיעַ שֶהָרוֹפֵא יִבְדוֹק אוֹתוֹ עוֹד פַּעַם.

Больной хотел (просил, ...), чтобы доктор осмотрел его ещё раз.

Но:

הָרוֹפֵא רָצָה לִבְדוֹקПодсказка אֶת הַחוֹלֶה.

Доктор (сам) хотел осмотреть больного.

Упражнение 11 - Перед каждым из следующих предложений поставьте слова в скобках и сделайте необходимые изменения, наример:

(אֲנִי מְבַקֵש) + אַתָּה קוֹנֶה לִי סֵפֶר = אני מבקש שֶתִּקְנֶה לי ספר.

Я прошу, чтобы ты купил мне книгу.

(אֲנִי רוֹצֶה) + בְּנִי יוֹדֵעַ עִבְרִית = אני רוצה שבּני יֵדַע עברית.

Я хочу, чтобы мой сын знал иврит.

1. (אני מְקַוָה) + אִשתּי בּאה אִתּי לַמסִבּה אֵצֶל מִרְיָם.

2. (אני מְבַקֵש) + אתּם מְשַׂחֲקים בּלי לִצעוק.

3. (הסְטוּדֶנט בִּקֵש) + הַפּרופֶסור בּוחֵן אותו בַּשבוּעַ הבּא.

4. (בִּקַשְתִּי מִידידי) + הוא רושֵם לי את מִספַּר הטֶלפון הֶחדש שלו.

5. (אני רוצֶה) + אני נוסֵעַ יַחַד אִתָּך.

Ключ

6. (אני מַצִיעַ) + אנחנו נוסעים בְּיחד.

7. (אִשְתִּי רוצָה) + אני בּא לַעֲזור לה.

8. (אִמא רוצָה) + היֶלד יָשֵן אחרֵי ארוּחת הצהרַים.

9. (אני רוצֶה) + אני מְסַפֵּר לכם מה שֶקָרה לי אֶתמול.

10. (בַּעֲלי הִצִיעַ) + אנחנו יושבים בַּבּית ושומעים קונצֶרט בַּטֶלֶויזיה.

Ключ

Упражнение 12 - Дополните краткий пересказ текста урока 22.

1. קְבוּצת תַּיָרים הִגיעה אתמול לְ בּירושלים.
2. התּירים מן האוטובוס בַּתּחנה שֶלְיַד בִּניַן הכּנסת.
3. צְעירה וְנֶחמדה מֵעובְדות הכּנסת חִכְּתה לָהם בַּכּניסה לַבּניָן.
4. היא להם דְברים מְעניְנים על עֲבודת הכּנסת.
5. התּירים קִווּ שהם לִראות את חַברֵי הכּנסת בַּעֲבודָתם, אֲבל בּאותו יום לא היתה

Ключ

6. מן הכּנסת נסעה הקבוּצה לְבַקֵר בְּ הָאוניברסיטה.
7. הסִפריה קִבּל את האורחים וענה על ה שֶשָאֲלוּ.
8. התּירים ראו בַּספריה סְפָרים וְכִתבֵי־ עתיקים בִּשְׂפות המִזרח.
9. כֻּלם היו מְרוּצים מן הבִּקוּר בִּירושלים, ואמרו: ״כָּל הַ לַמדריך״.
10. בשעה 16.15 התּירים לִמְלונם.

Ключ

Упражнение 13 - Скажите на иврите:

1. Узкая улица. 2. Широкая дорога [шоссе].
3. Новое лекарство. 4. Школа медиков.
5. Большой дурак. 6. Маленькая доза.
7. Три капли. 8. Дорогой костюм.
9. Больной ребёнок. 10. Известный врач.
11. Короткий визит. 12. Трудная проблема.
13. Центральная библиотека. 14. Общий друг.
15. Отличный гид. 16. Холодная зима.
Ключ Ключ

Упражнение 14 - Напишите на иврите:

 1. Дети, не кричите, я хочу (ж.) отдохнуть.
 2. Студенты хотят, чтобы я проводил экзамен наПодсказка иврите.
 3. Врач хочет, чтобы сестра записала имена больных.
 4. Он каждому выписывает лекарство.
 5. Если закончишь школу медиков, будешь врачом.
 6. Господин X умер в прошлом месяце; ему было 97 лет.
 7. Не бери больше, чем 5 капель этого лекарства.
 8. Ключ
 9. Хороший ученик должен быть всегда готов к уроку.
 10. В гостинице мы съели обед изПодсказка 4 блюд.
 11. Сегодня больной чувствует себя лучше, чем вчера.
 12. Если вы поздно встанете, вы не сможете пойти на пляжПодсказка.
 13. Если вы (ед.ч.) встретите вашего друга, пожалуйста, скажите ему, что я хочу поговорить с ним.
 14. Моя жена хочет, чтобы я купил новый костюм.
 15. Я этот костюм ношу более 5 лет.

Ключ