Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר אַחַת עֶשְׂרֵה


Урок 11

Союз ו. Чередование בּכּפּ и בכפ

Числительные 11-19 (жен. р.)

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
я встаю ани кам אֲנִי קָם
вставать лакум לָקוּם
ещё сод עוׂד
ещё не... сод ло... עוׂד לׂא
несколько кама כַּמָה
я сплю ани яшэн Подсказка אֲנִי יָשֵן
спать лишон לִישוׂן
только рак רַק
я выхожу ани йоцэ אֲנִי יוׂצֵא
выходить лацэт לָצֵאת
кухня митбах̣ מִטְבָּח
еда, пища о́хэл אׂכֶל, אוׂכֶל
момент рэ́гас, рэгасим רֶגַע ר׳ רְגָעִים
я покупаю ани конэ אֲנִי קוׂנֶה
одежда бгадим בְּגָדִים
я беру ани локэ́ах̣ אֲנִי לוׂקֵחַ
брать, взять лака́х̣ат לָקַחַת
я знаю ани йодэ́ас אֲנִי יוׂדֵעַ
знать лада́сат לָדַעַת

יוׂצְאִים לָעֲבוׂדָה

Собираемся на работу

בּוקר טוב, משה. השעה שֵש וְעֶשׂרים אתּה צריך לָקוּם.
רָחֵל:
עוׂד לא. עוד עֶשֶׂר דַקוׂת. אני רוצֶה לִישוׂן עוד כַּמָה דקות, רַק עַד שש וָחֵצי.
מׂשֶה:
אתּה תְאַחֵרПодсказка לָעבודה.
רחל:
טוב. אני קָם.
משה:
אני יוצֵאת לַמִטְבָּח.
רחל:

******
(מן המטבּח): משה, אֵיפֹה אתּה? הָאוׂכֶל מוּכָן. בּוׂא!
רחל:
בְּסֵדֶר, בּסדר...
משה:
אני לא שוׂמַעַת. בּוׂא!
רחל:
רֶגַע! אני בּא.
משה:

******
לָמה אתה עוׂמֵד? שֵב, בּבקשה יש לְךָ עוד כּמה דקות. תּׂאכַל!
רחל:
אני לא רוצֶה לֶאֱכוׂל. רוצה רק לִשתּוׂת קפה. אין לי זמן.
משה:
מי שֶקָםПодсказка בַּזמן, יש לו גם זמן לֶאֱכוׂל.
מתי אתה חוזֵר היום?
רחל:
בְּשלוש, שלוש וָרֶבַע.
משה:
אֲבָל אַלПодсказка תְּאַחֵר. בארבּע וָחֵצי אנחנו הולכים לִקְנוׂת בְּגָדִים.
רחל:
אני יוׂדֵעַ. שלום רחל. לְהִתראות בְּשלוש וָרבע.
משה:

Упражнение 1 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения.

1. משה רוצה לִישון עוׂד דקות

2. הוא רוצה לישון שש וָחצי

3. השעה (היא) שש ורבע

4. אֲרוּחַת הַבּוקר בַּמִטבָּח

5. רחל : ״משה, אתּה בָּא?״

Ключ

6. משה: ״ אֶחָד; אני עוׂד לא מוּכָן״

7. משה מִן הבּית בְּשש וחצי

8. הוא חוזר הבַּיתה אַחֲרֵי הַ

9. משה וְאִשְתּוׂ הולכים בְּגָדים

10. הם בָּאוטובּוּס

Ключ

А теперь составьте свои предложения со словами, которые вы не выбрали.

Ещё о буквах ע и ח.

A.

В формах инфинитива и единственного числа мужского рода настоящего времени Подсказка, перед конечными ע и ח произносится краткий гласный «А», который пишется под этими буквами, например:

слышать лишмо́ас, шомэас Подсказка שוׂמֵעַ לִשְמוׂעַ
ехать линсо́ас, носэ́ас נוׂסֵעַ לִנְסוׂעַ
прощать лисло́ах̣ , солэ́ах̣ Подсказка סוׂלֵחַ לִסְלוׂחַ
посылать лишло́ах̣ , шолэ́ах̣ שוֹלֵחַ לִשְלוׂחַ

Помните: во всех словах (глаголах, существительных, прилагательных), оканчивающихся на חַ, עַ или הַּ, следует читать гласный «А» перед каждым из этих согласных, как например:

я беру яблоко
ани локэ́ах̣ тапу́ах̣
אֲנִי לוׂקֵחַ תַּפּוּחַ
я слушаю известную песню
ани шомэ́ас шир йадуас
אֲנִי שוׂמֵעַ שִיר יָדוּעַ
Ноах̣ - высокий мальчик
Ноах̣ йэлэд гавоаẋ
נֹח יֶלֶד גָבוׂהַּ

Б.

В форме женского рода настоящего времени (модель ПоВэТэт), ע и ח произносятся с «А», а не с «Э». Ассимилируясь, предыдущая гласная «Э», тоже изменяется на «А», как например:

сола́х̣ат סוׂלַחַת шома́сат שוׂמַעַת
шола́х̣ат שוׂלַחַת носа́сат נוׂסַעַת
лока́х̣ат לוׂקַחַת йода́сат יוׂדַעַת

Чередование בּכּפּ и בכפ

А.

Начальные בּכּפּ в настоящем времени произносятся в инфинитиве בכפ, например:

Значение
Инфинитив
Наст. вр.
Вב־
Бבּ־
экзаменовать
לִבְחוׂן
בּוׂחֵן
убегать
לִבְרוׂחַ
בּוׂרֵחַ
строить
לִבְנוׂת
בּוׂנֶה
Хכ־
Кכּ־
писать
לִכְתּוׂב
כּוׂתֵב
сердиться
לִכְעוׂס
כּוׂעֵס
включать
לִכְלוׂל
כּוׂלֵל
Фפ־
Пפּ־
встречать
לִפְגוׂש
פּוׂגֵש
открывать
לִפְתּוׂחַ
פּוׂתֵחַ
поворачивать
לִפְנוׂת
פּוׂנֶה

Б.

С другой стороны, если «В» (второй согласный) в форме настоящего времени בכפ (без точек), они в инфинитиве произносятся соответственно בּכּפּ (с точками).

Значение
Инфинитив
Наст. вр.
Бבּ־
Вב־
ломать
לִשְבּוׂר
שוׂבֵר
одевать, носить
לִלְבּוׂש
לוׂבֵש
Кכּ־
Хכ־
помнить
לִזְכּוׂר
זוׂכֵר
продавать
לִמְכּוׂר
מוׂכֵר
Пפּ־
Фפ־
считать
לִסְפּוׂר
סוׂפֵר
шить
לִתְפּוׂר
תּוׂפֵר

Примечание: запоминать глаголы в разделах (А) и (Б) не обязательно. Они служать только для примера.

Внимание: בכפ (без точек) не встречаются в начале слов, за исключением слов заимствованных.

Упражнение 2 - Напишите корни в скобках в форме настоящего времени.

1. אירית (ישב) בּבּית וְ(שמע) מוּסיקה.
2. מִרְיָם (נסע) לָעבודה וְ(חזר) בּשעה אחת וחצי.
3. וַרְדָה (ידע) אַנְגְלִית וְ(עזר) לַיְלָדים.
4. היא (קרא) סְפָרים וְ(ראה) סְרָטיםПодсказка רַבּים.
5. מָה אתּ (עשׂה) הָערב? ־ אני (הלך) לַתֵּיאַטְרוׂן.

Ключ

6. חַוָה (שלח) אֶת בִּתּה לְגן הַילדים
7. היא (לקח) אוׂכֶל וְ(יצא) לָעבודה
8. רוּת (לבש) בְּגָדים חֲדָשים
9. דִינה (כּתב) סֵפֶר לִילָדים
10. המורָה שָׂרה (בּחן) אֶת התּלמידים

Ключ

Упражнение 3 - Напишите Упражнение 2, употребляя глагол רוֹצָה в сочетании в инфинитивом корня в скобках.

1-5: Ключ, 6-10: Ключ

Упражнение 4 - Повторите текст урока 10 и вставьте пропущенные слова:

דוׂרוׂן וְדינה, הַ של משה וְרחל, נָסְעוּПодсказка לְאַנגלִיה. הם הָיו שָם ארבּעה וְחָזרוּ הבּיתה שָבוּעַ. מָחָר בְּשבע וָחֵצי הם יָבוׂאוּПодсказка. לֶאֱכוׂל עֶרֶב אֵצֶל משה ורחל. | הָאֲרוּחה, בּשעה תֵּשע או תּשע וחצי, יָבוׂאוּ כַּמָה אוׂרְחִים, כּוּלָם חֲבֵרים טובים של שְנֵי הַזוּגוׂתПодсказка. כּולָם רוׂצים אֶתПодсказка דינה ואֶת דוׂרון, וְ חֲדָשוׂת מֵאַנְגְלִיָה.

Ключ

Числительные 11-19 для женского рода

С существительными женского рода употребляются следующие формы числительных от 11 до 19.

13. שְלוׂש עשׂרה
12. שְתֵּים עֶשְׂרֵה
11. אַחַת עֶשְׂרֵה
16. שֵש עֶשְׂרֵה
15. חֲמֵש עשׂרה
14. אַרְבַּע עשׂרה
19. תְּשַע עשׂרה
18. שְמוׂנֶה עשׂרה
17. שְבַע עשׂרה

Примечание: Числительные 11-19 состоят из единиц в форме женского рода + слова עֶשְׂרֵה - «сэсрэ». Некоторые «единицы» (перед словом עֶשְׂרֵה) теряют свой первый гласный, например:

.שָלוֹש ־ שְלוֹש; שֶבַע ־ שְבַע; תֵּשַע ־ תְּשַע

В слове (15) חֲמֵש עֶשְׂרֵה согласный ח («х̣ет») получает краткий гласный (חֲ), поскольку ח без гласного в начале слова не появляется.
В слове שְתַּים ־ (12) שְתֵּים עֶשְׂרֵה переходит в שְתֵּים.
В числительных 11, 14, 16, 18, единички не изменяются.

Упражнение 5 - Скажите на иврите:

1. 12 семей 4. 19 лет 7. 13 учительниц
2. 18 девочек 5. 14 стран 8. 11 подруг
3. 16 дам 6. 17 женщин 9. 15 минут
1-5: Ключ 6-10: Ключ 10. 19 студенток

Упражнение 6 - Вставьте ל с личным окончанием соответственно местоимению, которое стоит после каждого предложения, пример:

יֵש גַן גָדוׂל. (אֲנַחְנוּ) ־ יֵש גַן גָדוׂל

(אני)
1. יש שתֵּי אֲחָיות.
(היא)
2. יש שלושה בָּנים.
(הם)
3. יש בַּיִת יפה.
(הוא)
4. יש סְפָרים רַבּים.
(הן)
5. יש אָח אֶחָד.

Ключ

(אתּה)
6. יש עֲבוׂדה?
(אתּם)
7. יש יְלָדים?
(היא)
8. יש חָבֵר?
(אתּ)
9. יש אוׂרחים?
(אתּן)
10. יש מורֶה טוב?

Ключ

Союз ו (вав) - «и»

«И» обозначается буквой ו, которая пишется перед следующим словом.

А.

Чаще всего этот союз встречается в форме וְ и произносится «вэ», например:

чай и кофе
תֵּה וְקָפֶה
большой и красивый
גָדוׂל וְיָפֶה
мы и вы (м.р.)
אֲנַחְנוּ וְאַתֶּם
до и после
לִפְנֵי וְאַחֲרֵי
есть и пить
לֶאֱכוֹל וְלִשְתּוֹת
спать и встать
לִישוׂן וְלָקוּם

Б.

Перед согласным со знаком «шва» ( □ְ ), союз ו произносится וּ - «у» Подсказка, напр.

Её зовут Рах̣ель, а его Мошэ

שְמָה רָחֵל וּשְמוֹ מׂשֶה

В.

Перед любым из четырёх согласных בּ, ו, מ, פּ - союз ו тоже произносится וּ - «у» и превращает בּ в ב и פּ в פ Подсказка, например:

учитель и клерк
מוׂרֶה וּפָקִיד
мальчики и девочки
בָּנִים וּבָנות
Илана и Варда
אִילָנָה וּוַרְדָה
Рахель и Мошэ
רָחֵל וּמׂשֶה

Г.

Перед ֲ□ союз ו произносится וַ, например:

ты и я
אַתָּה וַאֲנִי
довольна и занята
מְרוּצָה וַעֲסוּקָה
учительница и подруга
מוׂרָה וַחֲבֵרָה
хорошая и порядочная
טוׂבָה וַהֲגוּנָה

Примечание: перед ударным слогом союз ו частоПодсказка произносится וָ - «ва», например:

в 1.15 בְּאַחַת וָרֶבַע день и ночь יוׂם וָלַיְלָה
в 6.30 בְּשֵש וָחֵצִי тут и там פֹּה וָשָם

Упражнение 7 - Поставьте союз ו вместо знака +.

1. תַּלמיד מוֹרֶה
2. אֲנחנו אתּם
3. אתּם אנחנו
4. בֵּיתי בֵּיתכם
5. שלוׂם בְּרָכָה

Ключ

6. כַּמָה כּמה
7. לי לְךָ
8. פּקידים פּקידות
9. יְהודים עֲרָבים
10. אוׂכֶל בְּגָדים

Ключ

Упражнение 8 - Перед каждым из числительных от 11 до 19 поставьте слова «сто и...» - ...מֵאָה ו.

Ключ

Упражнение 9 - Скажите и напишите на иврите:

1. Я встаю в семь часов. 2. У меня есть несколько друзей. 3. Мне нужно ещё четверть часа. 4. Ребёнок хочет спать. 5. У Сары только одна дочь. Ключ
6. Я ухожу на работу. 7. Моя жена покупает новую одежду. 8. Они (вещи) очень дорогие. 9. Еда тожеПодсказка дорогая. 10. В кухне готов завтрак. Ключ
11. Я ещё не готов. 12. Момент! Я иду. [прихожу]. 13. Я хочу взять с собойПодсказка еду. 14. Дина читает новую книгу. 15. Она хочет знать иврит. Ключ