Изучаем иврит с нуля!
שִעוּר עֶשְׂרִים


Урок 20

Прошедшее время (продолжение)

Выучите следующие слова:

Перевод Произношение Иврит
слово мила, мн.ч. милим מִלָה ר׳ מִלִים
рассказ, история сипур סִפּוּר
я люблю, мне нравится ани оẋэв אֲנִי אוֹהֵב
море йам יָם
корабль онийа אֳנִיָה
он вошёл нихнас נִכְנַס
случилось кара קָרָה
поэтому лахэн לָכֵן
французский (язык) царфатит צָרְפָתִית
на следующий день ламох̣орат לַמָחֳרָת, לְמָחֳרָת
я смеюсь ани цох̣эк אֲנִי צוֹחֵק
я понимаю ани мэвин אֲנִי מֵבִין
когда каашэр כַּאֲשֶר
широкий рах̣ав רָחָב
он объяснил ẋисбир הִסְבִּיר
вопрос шэ ’эла שְאֵלָה
язык сафа שָׂפָה

Заметьте: в грамматическом разделе урока есть ещё слова для запоминания.

מׂשֶה מְסַפֵּר סִפּוּר מַצְחִיק

Мошэ рассказывает смешную историю

מׂשֶה: עַל המִלה ״בְּתֵאָבוֹן״ יש לי סִפּוּר נֶחמד. רוצים לשמועַ?
גִדעון: בְּוַדאי!
נורית: גם אני. מי לא אוֹהֵב לשמוע סִפּוּרים יפים?!
משה: טוב! שֵם הסִפּוּר ״פּוֹל מוֹנְבְּלַאן״.
מר פּוֹל מוֹנבּלאן מִפָּרִיס וּמר חַיִים רוֹן מִפֶּתַח תִּקְוָה נסעו בָּאֳנִיה לאמריקה.
יום אחר נִכְנַס חיים לַחֲדַר הָאוכֶל וראה את פּול יושב לַשֻלחן ואוכל ארוּחת בּוקר. נִגַש אֵלָיו וְאמר: ״בּתאבון״.
פּול חשב שֶחיים אומר לו את שמו, וְלָכֵן קם ואמר: ״פּול מוֹנבּלאן״. חיים חשב שפּול אומרלו בְּצָרְפָתִית ״תּודה רבה״.
ישבוּ שניהֶם ליַד השלחן, אכלו ולא דִבְּרוּ, כי פּול לא ידע עברית, וחיים לא ידע צָרְפָתִית.

ключ

לַמָחֳרָת בא חיים לֶאכול ארוחת צָהֳרַיִם וראה את פול יושב ואוכל. אמר לו ״בּתאבון!״. פּול חִיֵך ועָנה: ״פּול מונבּלאן״.
כָּך קָרָה שָלוש־ארבּע פְּעָמים. זה אומר ״בּתאבון״ וזה עונֶה ״פּול מונבּלאן״.
בֵּין הנוסעים בַּאֳנִיה היה בָּחוּר מישׂראל יודֵע צָרפתית, וּשמו אַלְבֶּר. סִפֵּר לו פּול את סִפּוּרו ואמר:
בַּחֲדַר האוכֶל יושב לְיָדִי נוסֵעַ מישׂראל וּבְכָל יום הוא אומר לי את שמו לָמה זה? כּך עושׂים בּישראל?
שאל אותו אַלְבֶּר: מי זה? מה שמו?
ענה לו פּול: שֵם כְּמוֹ ״בֶּטְהוֹבן״, ״פַּטֵיפוֹן״, ״בַּתִיבוֹן״...
צחק אַלבֶּר ואמר: זה לא שְמו, הָאיש אומר לך ״בְּתֵאָבון״. מי שאוכל, אומרים לו בְּעִברית ״בּתאבון״. זה כמו ״בּוֹן אַפֶּטי״ בְּצָרפתית.
אמר פּול: טוב שאמרתָּ לי, עַכשָיו אני מֵבִין.
לַמָחֳרָת אֵחֵר פּול לָקוּם. כַּאֲשֶר נִכְנַס לַחֲדַר האוכֵל, ראה את חיים יושב ואוכל ארוּחת בּוקר. נִגַש לַשֻלחן ואמר: ״בּתאבון!״
חַיִים קָם, חִיֵך חִיוּך רָחָב ואמר: ״פּוֹל מוֹנְבְּלַאן״.

ключ

Упражнение 1 - Ответьте на следующие вопросы:

1. לאָן נסעו פּול מונבּלאן וחיים רון?

2. מָה אמר חיים לְפּול כַּאֲשֶר ראה אותו אוכל?

3. מֶה חשב פּול וּמֶה ענה לו?

4. לָמָה ישבו שני הָאֲדונים וְלא דִבְּרוּ זה עם זה?

5. מַה קָרה לַמָחֳרָת?

Ключ

6. מי הוא (=מיהו) אַלְבֶּר?

7. מַה שאל פּול את אלבּר?

8. מַה הִסְבּיר אלבּר לְפּול?

9. מָה אמר חיים, כַּאֲשֶר פּול אמר לו ״בּתאבון״?

Ключ

Упражнение 2 - Выберите подходящее слово и переведите следующие предложения.

1. לָמדנו היום מִלִים חֲדָשוֹת.

2. יְלָדים לִשְמוֹעַ סִפּוּרִים.

3. רָאינו בּיָם רַבּות.

4. המורֶה את התּלמידים.

5. בְּשִעוּר הַגֵיאוֹגְרַפְיה למדנו על אֲרָצות וְ

Ключ

6. שמענוּ את הסִפּוּר, צחקנו.

7. חיים ישב לַשֻלחן הנוסֵעַ הצָרפָתי.

8. אנחנו רוצים לָדַעַת עִברית, ו אנחנו באים ללמוד.

9. יוֹסֵף סִפּוּר קָשֶה בְּעברית.

10. חֲבֵרו גָד לו את המִלים הקשות.

Ключ

11. הִכַּרְתּי את הָאֲנָשים וְנִגַשְתּי

12. אני עברית, אבל קשֶה לי לְדַבֵּר.

13. אתּם מדבּרים מהר, וְלָכֵן קשה לי לְהָבִין

14. הָאֳנִיָה לְחֵיפה בְּיום שלישי, וְלַמָחֳרָת יצאה לְאַלֶכּסַנדרִיה.

15. עֶדנה בּת חוֹדֶש; היא היום את חִיוּכָה הָרִאשון

Ключ

А теперь составьте предложения со словами, которые вы не выбрали.

Упражнение 3 - Заполните пропуски.

1. בַּחֲנוּת הזאת חוּלצות וּשׂמָלות.
2. שִעוּרֵנו בְּשעה שבע וחצי בּבּוקר.
3. האוטובּוּס לָאוניברסיטה בְּשבע וְעשׂרים.
4. המנהל לַחֲדַר המורים וְאמר ״שלום״.
5. התּלמיד היה חולה ולא לָבוֹא לְבֵית הספר.

Ключ

6. עָליתי לאוטובּוּס בַּתּחנה שֶלְיַד בֵּיתי, ו בְּמרכַּז הָעיר.
7. את שעורֵי הבַּית ונסעתי לַיָם.
8. אני את מר מִזרָחי יותר מֵעֶשׂר שָנים.
9. דינה מן הבּית בּבּוקר וחוזרת אחרֵי הצהרים.
10. יָעֵל לוקַחַת סכּינים וּמַזלגות וְ אותם על השלחן ליַד הצַלָחות.

Ключ

Ещё о породе глаголов פִּעֵל - ПиВэТ Подсказка

Говоря о настоящем времени и инфинитиве (см. урок 13) мы уже встречались с несколькими глаголами породы פִּעֵל - ПиВэТ, например:

платить
אני מְשַלֵם, לְשַלֵם
гулять
אני מְטַיֵל, לְטַיֵל
искать
אני מְחַפֵּשׂ, לְחַפֵּשׂ
посещать
אני מְבַקֵר, לְבַקֵר

Вот ещё несколько глаголов, которые нужно запомнить наряду с другими новыми словами этого урока:

я говорю
אני מְדַבֵּר
я преподаю, учу
אני מְלַמֵד
я улыбаюсь
אני מְחַיֵךְ
я тороплюсь, спешу
אני מְמַהֵר
я рассказываю
אני מְסַפֵּר
я получаю, принимаю
אני מְקַבֵּל
я прошу
אני מְבַקֵש
я опаздываю
אני מְאַחֵר

Упражнение 4 - Проспрягайте глаголы לְמַהֵר и לְחַיֵךְ в настоящем времени, единственном и множественном числах, муж. и жен. родах.

Ключ

Упражнение 5 - Дополните следующие предложения глаголом (из списка выше) в настоящем времени:

1. פַּעֲמַיִם בַּשָבוּעַ אני שִעוּר בְּעִברית.
2. המורֶה אִתּי רק בעִברית.
3. הוא לי סִפּוּרים וּ אותי מִלים חדשות.
4. לִפְעָמים הוא מִמֶנִי לְסַפֵּר לו על מִשפַּחתּי ועל חברַי.
5. אני אוהב ללמוד עברית; אני לא לַשִעורים אף פַּעַם.

Ключ

Упражнение 6 - Прочитайте Упражнение 5 во множественном числе в женском роде.

Ключ

Прошедшее время правильных глаголов породы פִּעֵל - ПиВэТ

Правильные глаголы.

Моделью этих глаголов является формула ПиВэТ, т.е.
Первый согласный корня с гласным «и« ( ִ□ ) +
Второй согласный с гласным «э» ( ֵ□ ) +
Третий согласный - без гласного.

Теперь вы можете сами образовать прошедшее время, отбросив префикс מְ (мэ) настоящего времени и изменив гласную ַ□ первого согласного на ִ

Прошедшее время Наст. вр.
он учил לִמֵד מְלַמֵד
он играл שִׂחֵק מְשַׂחֵק
он говорил דִבֵּר מְדַבֵּר
он посетил בִּקֵר מְבַקֵר

Далее следует полное спряжение двух глаголов породы פִּעֵל - ПиВэТ в прошедшем времени:

он спешил - מִהֵר   он платил - שִלֵם
מִהַ֫רְתִּי   שִלַ֫מְתִּי
מִהַ֫רְתְּ   מִהַרְתָּ   שִלַמְתְּ   שִלַ֫מְתָּ
מִהֲרָה   מִהֵר   שִלְמָה   שִלֵם
מִהַ֫רְנוּ   שִלַ֫מְנוּ
מִהַרְתֶּן   מִהַרְתֶּם   שִלַמְתֶּן   שִלַמְתֶּם
מִהֲרוּ   מִהֲרוּ   שִלְמוּ   שִלְמוּ

Заметьте: Гласный ֵ□ второго согласного (מִהֵר и שִלֵם) только в 3 лице муж. рода.

Упражнение 7 - Проспрягайте глаголы בִּקֵש, קִבֵּל, שִׂחֵק в прошедшем времени.

Упражнение 8 - Измените из настоящего времени в прошедшее:

1. אני קונֶה חולצה וּמְשַלֵם בַּקופָּה 75 שקלים.

2. אנחנו עומדים בָּרחוב וּמְדַבְּרים עם חברֵנו.

3. אתה קם בַּזמן, ולָכֵן אתּה לא מְאַחֵר לעבודה.

4. אורחינו מְטַיְלים בָּאָרץ וּמְבַקְרים בְּעָרים וּבְקִבּוּצים.

5. המורָה אופירה מְלַמֶדֶת אותָנו חֶשבּון ועונה על שְאֵלותֵינו.

Ключ

6. אני יושבת וּמְסַפֶּרת על מה שקרה לי בַּנסיעה.

7. כַּאֲשֳר דורון רואֶה את אביבה, הוא מְחַיֵך ואומר לה ״שלום״.

8. אחרי שהעובדים גומרים את העבודה, הם מְמַהֲרים לַחֲזור הבַּיתה.

9. יצחק מְסַפֵּר לנו סִפור מַצחיק וְכֻלָנו צוֹחֲקים.

10. המנהל אומר לְאילנה: ״אני מְקַבֵּל אותָך לָעבודה בְמִשׂרָדנו״.

Ключ

Упражнение 9 - Включите в предложения слово צָרִיך в соответствующей форме и измените глаголы в прошедшем времени на инфинитивы. Пример:

הוא שִלֵם לי מָאתַיִם שֶקֶל ־ הוא צָריךְ לְשַלֵם לי מאתים שקל

1. דִבַּרתּי עם מנהל בֵּית הַחֲרושֶת.
2. מִהַרתּם לַשִעור.
3. לְמַדתּם את השפה העברית.
4. טִיַלנוּ בַּבּוקר ונַחנוּ בָּערב.
5. סִפַּרתָּ לנוּ סִפּור.

Ключ

6. היְלדים בִּקְרוּ אצל חֲבֵרָם.
7. לא צְחַקתֶּן בִזמן השִעוּר.
8. לא אחרתְּ לָעבודה.
9. אמרתָּ שלום בְּחִיוּך.
10. המורָה לִמדה מִלים חדשות.

Ключ

Упражнение 10 - Корни в скобках поставьте в форму настоящего времени:

1. אנחנו (אהב) ללמוד שָׂפות.
2. המורָה (למד) אותנו לקרוא ולכתּוב.
3. לְצַעֲרי, אני לא (ידע) לדבּר עברית.
4. אחרֵי ארוּחת הצָהֳרַיִם אנחנו (חזר) לעבודה.
5. כַּאֲשֶר אני (ראה) את עליזה, אני (חיך) אֵלֶיהָ.

Ключ

6. חברִי (ספּר) לי ספּור, וּשְנֵינו (צחק)
7. התּלמידים (שאל) את המורֶה, והוא (ענה) להם.
8. מִריָם (קום) ב־6.45 ולא (אחר) לשעורים אף פּעם.
9. בַּעֲלת הבּית (שׂים) את האוכל על השלחן ו(אמר) ״בּתאבון״.
10. דַליה לא (יכל) לֶאכול עַכשָיו, כּי היא (מהר) לַשִעוּר.

Ключ

Упражнение 11 - Предложения Упражнения 10 поставьте в прошедшее время:

1-5: Ключ, 6-10: Ключ

Прошедшее время глаголов ל״ה - «Т»ה породы פִּעֵל - ПиВэТ

Пример спряжения:

он ждал - הוּא) חִכָּה)

חִכִּ֫ינוּ   חִכִּ֫יתִי
חִכִּיתֶן   חִכִּיתֶם   חִכִּית   חִכִּ֫יתָ
חִכּוּ   חִכּוּ   חִכְּתָה   חִכָּה

Заметьте:

А. Немая ה корня изменяется на י (йод), что и в породе פָּעַל - ПаВаТПодсказка.

Б. После Первого согласного гласная ִ□ во всех лицах.

Упражнение 12 - Проспрягайте:

он надеялся קִוָה убрал, почистил נִקָה
он накрыл כִּסָה пытался, попробовал נִסָה

Упражнение 13 - Измените прошедшее время на настоящее:

1. עָמדנו בַּתּחנה וחִכּינו לאוטובוס לתל אביב.

2. רוּת לקחה ספר עברי ונִסתה לקרוא בו.

3. בּאנו אל חברינו וּבִלעו אצלם יוֹמַיִם.

4. הבּנות עזרו לְאִמָן וְנִקו את הבּית.

5. קִוִיתי ללמוד בּאוניברסיטה וְלָכֵן עָברתּי לִירושלים.

Ключ

Упражнение 14 - Измените настоящее время на прошедшее:

1. אני עומד בָּרחוב וּמְחכֶּה לָך יותר מֵרבע שעה.

2. אשתּי מְנסה לפתוחַ את דֶלֶת הָאָרון, אבל היא לא יְכולה.

3. הורַי נוסעים בָּאֳניה לְצָרפַת וּמְבַלים שָם שְבוּעַיִם.

4. אנחנו מְחכּים לָאורחים, אבל הם לא בּאים.

5. חָנָן גומר לֶאכול ומנקֶה את שלחן המִטבח.

6. חַוָה נוסַעַת לחֵיפה; היא מְקַוה לִראות שָם את חַברוֹתֶיהָ.

7. האֵם מְכסה את הילד היָשֵן ויוצֵאת מן החדר.

Ключ

Упражнение 15 - Скажите на иврите:

1. Я слышал прелестный рассказ. 2. Ты написал 5 трудных слов. 3. Ты увидела большой корабль. 4. Она открыла двери и окна. 5. Она выпила холодного соку. Ключ

6. Мы изучали новый язык. 7. Вы (м. мн.ч.) взяли ножи и вилки. 8. Вы (ж. мн.ч.) ели мясо и картофель. 9. Они вернулись до полудня. 10. После ужина мы отдыхали. Ключ

11. Мы встали в 7.40. 12. Мы получили ваше (ед.ч.) приглашение. 13. Я убрал кухню. 14. Мы провели неделю в Иерусалиме. 15. Сара пыталась найти новую работу. Ключ

Упражнение 16 - Напишите на иврите.

 1. Я попросил моего друга научить меня ивриту.
 2. Я задал вам (ед.ч.) трудный вопрос [спросил].
 3. Мы торопились, потому что не хотели опоздать.
 4. Я рассказал сестре историю, которую прочитал по-французски.
 5. НаПодсказка каком языке вы (мн.ч.) говорили? Мы говорили по-русски.
 6. Ключ
 7. Управляющий принял новую работницу в свой отдел.
 8. Когда люди входят, она улыбается и говорит: «Доброе утро, пожалуйста, садитесь».
 9. Другая работница, её подруга, учит её печатать [писать на машинке].
 10. Мы гуляли поПодсказка широким улицам нашего города.
 11. НаПодсказка прошлой неделе мы посетили тетю, которая живёт в киббуце рядом с городом [близко].

Ключ