Изучаем польский язык с нуля!
Lekcja dwudziesta trzecia


Урок 23

Место прилагательного в сочетании с существительным.

Сослагательное наклонение.

Poczta, telegraf, telefon

1. Marku, mam do ciebie prośbę. Napisałem list do mego profesora. Mógłbyś sprawdzić, czy nie popełniłem jakiegoś błędu? перевод текста
2. Chętnie. Co to za profesor? Czy to Rosjanin?
3. Nie, Polak. Przez pewien czas, od roku 1953 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego trzeciego) do 1955 (tysiąc dziewięćset pięćdziesiątego piątego) wykładał na Uniwersytecie Moskiewskim język polski. Obecnie mieszka w Krakowie. Po jego wyjeździe przez cały czas korespondujemy ze sobą. (Wchodzą Maryjka i Ola). перевод текста
4. Włodku, miałeś zamiar iść z nami na pocztę. Wstąpiłyśmy po ciebie, a ty dopiero teraz piszesz list. перевод текста
5. Czy nie mogłybyście chwilę poczekać? Weźcie coś do czytania. Tu są czasopisma i gazety.
Daj mi list, Włodku!
(Marek czyta list.)
перевод текста

  Szanowny panie profesorze!
6. Bardzo się cieszę, że mogę napisać do Pana z Polski, z Warszawy. перевод текста
7. Przyjechałem tu na zaproszenie mego kolegi.
8. Staram się wykorzystać mój pobyt w Polsce dla pogłębienia znajomości języka polskiego. перевод текста
9. Za kilka dni będę w Krakowie.
10. Czy zechce Pan przyjąć u siebie swego dawnego ucznia? перевод текста
11. Dla mnie spotkanie z Panem będzie bardzo radosną i długo oczekiwaną chwilą.
12. Łączę wyrazy głębokiego szacunku. перевод текста
13. Proszę o przekazanie Małżonce Pana Profesora ukłonów ode mnie.
W. Korolkow
Warszawa, dnia 12 lipca 1960 r.

14. W liście nie zrobiłeś żadnego błędu, natomiast koperta zaadresowana jest nieprawidłowo. Dlaczego napisałeś nazwisko na końcu? Rosjanie często adresują listy w ten sposób. перевод текста
15. Ach, rzeczywiście! Zrobiłem to zupełnie niechcący. Przecięż wiem, że w Polsce listy adresuje się inaczej niż u nas, że nazwisko adresata należy pisać na początku. перевод текста
16. Włodku, pośpiesz się, bo urząd pocztowy jest czynny tylko do szóstej. перевод текста
17. Ja również pójdę z wami. Dostałem dziś zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej i muszę ją odebrać. перевод текста

Na poczcie

18. Chciałabym zamówić rozmowę telefoniczną. перевод текста
19. Z jakim miastem?
20. Z Moskwą.
21. Na kiedy?
22. Na dziś.
23. Na południe czy na wieczór? перевод текста
24. Na wieczór.
25. Na którą godzinę?
26. Na ósmą.
27. Awizo czy na numer?
28. Na numer: D 5-76-35.
29. Proszę podać adres.
* * *
30. Co chcesz jeszcze załatwić na poczcie?
31. Muszę nadać depeszę i wysłać list lotniczy.
32. Czy masz już blankiet na depeszę? перевод текста
33. Jeszcze nie.

Przy okienku

34. Ile kosztuje znaczek na list lotniczy do Moskwy?
35. Polecony czy zwykły? перевод текста
36. Polecony.
37. Siedem złotych dwadzieścia groszy. Proszę nakleić znaczki na kopercie. (Maryjka podaje urzędnikowi pocztowemu 10 złotych. Urzędnik wydaje 2 złote 80 groszy reszty.) перевод текста
38. W którym okienku nadaje się depesze?
39. W drugim. перевод текста
40. Dziękuję.
* * *
41. Proszę o blankiet na depeszę. перевод текста
42. Ile się płaci za słowo?
43. A jaki telegram pani wysyła? Zwykły krajowy czy zagraniczny? перевод текста
44. Zwykły zagraniczny do Leningradu. перевод текста
45. Dwa złote pięćdziesiąt groszy.
46. Czy za granicę można wysyłać depesze ozdobne? перевод текста
47. Owszem, proszę bardzo.
* * *
48. Maryjko, czyś już wszystko załatwiła? перевод текста
49. Chciałabym wysłać jeszcze kilka pocztówek z pozdrowieniami, ale załatwię to jutro. Muszę je najpierw napisać, a teraz by to za długo trwało.
50.   (Do Włodka): — Czyś już wrzucił listy do skrzynki? перевод текста
51. Tak. Może byśmy przy okazji zadzwonili do Tadka? Musimy go uprzedzić, że nie będziemy mogli spotkać się z nim wieczorem. Czy jest teraz w domu?
52. Nie, będziesz musiał zadzwonić do redakcji. перевод текста
53. Jak się dzwoni z tego automatu?
54. Przeczytaj! Tu jest instrukcja.
55.   „Podnieś słuchawkę. Włóż monetę do otworu w aparacie. Po usłyszeniu sygnału nakręć numer żądanego abonenta. W wypadku nieuzyskania połączenia powieś słuchawkę i wyjmij monetę”. перевод текста
56. Czy pamiętasz numer centrali? перевод текста
57. Tak.
* * *
58. Halo! Proszę wewnętrzny 26 (dwadzieścia sześć). Zajęty?.. Czy mógłbym zaczekać przy aparacie?.. перевод текста
59. Halo! Chciałbym rozmawiać z panem Zalewskim. Wyszedł?.. Przepraszam. перевод текста
60. Będziemy musieli zadzwonić do Tadka później.

Humor

Ostrożny

Jakiś pan podchodzi do okienka na poczcie i pyta, czy nalepił na list dostateczną ilość znaczków. Urzędnik waży list i stwierdza, że list jest za ciężki i znaczków jest na nim za mało.

— Zwracam panu uwagę — mówi interesant — że jeśli nalepię jeszcze jeden znaczek, list będzie cięższy...

Словарь

abonent
adresat
automat
awizo
błąd
centrala
czynny
dostać
dostateczny
instrukcja
interesant

korespondować
krajowy


lotniczy

łączyć

nadejście
nakleić
nakręcić
nalepić
niechcący

nieprawidłowo
nieuzyskanie
oczekiwać
odebrać
otwór
ozdobny

pocztowy
podać
абонент
адресат, получатель
(телефон-) автомат
с вызовом
ошибка
коммутатор
работает
получить
достаточный
инструкция, правила
здесь: отправляющий
   письмо
переписываться
относящийся к
   данной стране,
   в данной стране
отправляемый
   авиапочтой
досл. присоединять,
   прибавлять
прибытие
наклеить
здесь: набрать
наклеить
несознательно,
   нечаянно
неправильно
не получение
ожидать
получить
отверстие
на художественном
   бланке
почтовый
сообщить
podnieść
pogłębienie
polecony
połączenie
popełnić
pośpieszyć się
przesyłka
radosny
skrzynka
słuchawka
sprawdzić
starać się
stwierdzać
sygnał
szacunek
szanowny

trwać
ukłony
ważyć
wewnętrzny
włożyć
wstąpić
wyjąć
wykładać
wykorzystać
zaadresować
zagraniczny
załatwić
zaproszenie
zawiadomienie
znaczek
znajomość
zwykły
żądany
снять
углубление
заказной
соединение
сделать
поторопиться
бандероль, посылка
радостный
ящик
трубка
проверить
стараться
констатировать
гудок
уважение
уважаемый,
   многоуважаемый
продолжаться
привет
взвешивать
добавочный
опустить
зайти
вынуть, получить
преподавать
использовать
написать адрес
международный
сделать
приглашение
извещение
марка
знакомство
простой
требуемый

robić błędy, popełniać błędy
zrobić błąd, popełnić błąd
przyjechać na zaproszenie
  делать, совершать ошибки
сделать, совершить ошибку
приехать по приглашению

list
лист (дерева)
лист (бумаги)
письмо
liść
arkusz

na końcu
na początku
в, на конце
в начале

(urząd) jest czynny
(urząd) jest nieczynny
(отделение) работает
(отделение) не работает
naklejać znaczek na kopercie (предл. пад.) наклеивать марку на конверт (вин. пад.)
wrzucać list do skrzynki (pocztowej) опускать письмо в (почтовый) ящик
nakręcać numer
zwracam panu uwagę
набирать номер
учтите

Комментарий

2., 14. Существительные м. рода с суффиксом -in, так же как и в русском языке, утрачивают этот суффикс во мн. числе.

им. пад. ед. ч. Rosjanin — им. мн. Rosjanie

Amerykanin
Słowianin
mieszczanin
 

  Amerykanie
Słowianie
mieszczanie
род. пад. мн. ч.  Rosjan
Słowian
mieszczan
но:  Amerykanów

3. Русской конструкции: „глагол + друг друга” со значением взаимности действия соответствует в польском языке конструкция: „глагол + соответствующая падежная форма местоимения siebie”:

korespondujemy ze sobą
spotykają się ze sobą
walczą ze sobą
znali się dobrze
nienawidzą się
kochają się
pomagają sobie
podają sobie ręce
patrzą na siebie
zadowoleni z siebie
мы пишем друг другу, переписываемся
они встречаются друг с другом
они борются друг с другом
они хорошо знали друг друга
они ненавидят друг друга
они любят друг друга
они помогают друг другу
они подают (протягивают) друг другу руки
они смотрят друг на друга
они довольны друг другом

4. Предлог po, кроме предложного падежа, сочетается также с винительным падежом. В этом сочетании он имеет значение цели и является эквивалентом русской конструкции „за + творительный падеж”:

wstąpiłyśmy po ciebie
pójść po lekarza
pojechać po dzieci
stać w kolejce po bilet
  мы зашли за тобой
пойти за врачом
поехать за детьми
стоять в очереди за билетом

Запомните выражения:

po co?
po to, aby (by)...
pracujemy po to, aby wam było lepiej
  зачем?
для того, чтобы...
мы работаем для того, чтобы вам стало лучше

5. Запомните еще несколько оборотов с отглагольными существительными (см. урок 22):

weźcie coś do czytania возьмите что-н. почитать
kupić (przynieść, mieć) coś do zjedzenia купить (принести, иметь) что-н. поесть
wziąć coś do przejrzenia взять что-н., чтобы просмотреть (перелистать)
mieć coś do napisania надо еще кое-что написать

15., 38. и др. В тексте урока встречаются безличные формы глаголов с частицей się (см. урок 15). Напоминаем, что безличные формы переходных глаголов сохраняют винительный падеж.

W którym okienku nadaje się depesze? В каком окошке принимают (дают) телеграммы?
W Polsce listy adresuje się inaczej. В Польше адрес на письмах пишут иначе.
Ile się płaci za słowo? Сколько стоит слово? (Сколько надо платить за слово?)
Jak się dzwoni z tego automatu? Как (надо) звонить с этого автомата?

Место прилагательного в сочетании с существительным

Прилагательное в польском языке может стоять как перед существительным, так и после него (см. урок 2). Во многих случаях постановка прилагательного перед существительным или после него зависит от содержания всего высказывания, и изменение положения прилагательного влечет за собой изменение значения высказывания или изменение значения самого прилагательного. Иногда положение прилагательного является строго определенным в данном сочетании и изменение его места вообще невозможно.

Вопрос о месте прилагательного в польском языке является для говорящих на русском языке одним из наиболее сложных, так как в русском языке прилагательное в основном стоит перед существительным.

Рассмотрим отдельные случаи употребления имен прилагательных.

Качественные прилагательные обычно стоят перед определяемым словом. Также относительные прилагательные, когда они выражают качественную характеристику предмета, (т.е. употребляются в переносном значении), как правило, стоят перед существительным, например:

dramatyczne nastroje
patetyczny dramat
romantyczna opowieść
nowoczesne meble
klasyczne rysy
  драматические настроения
патетичная драма Подсказка
романтичная повесть
современная мебель
классические черты лица и др.

Положение относительных прилагательных, употребленных в их прямом значении зависит от того, противопоставляет ли говорящий данный предмет другим или характеризует его безотносительно к другим предметам. При противопоставлении (наличествующем в предложении или предполагаемом) т.е. тогда, когда прилагательное в данном высказывании выражает свойства характеризуемого предмета, отличающие его от других однородных предметов, когда говорящий ставит его в ряд других предметов и выделяет по называемому признаку, прилагательное занимает положение после существительного.

Когда данный предмет не противопоставляется другим, характеризуется по называемому признаку безотносительно к другим предметам, прилагательное стоит перед существительным.

Таким образом, во многих сочетаниях прилагательное может стоять, перед существительным в том случае, когда по каким-либо причинам противопоставление несущественно, или следовать за ним, когда нужно подчеркнуть противопоставление, например:

wina zagraniczne заграничные вина (напр., на вывесках в магазинах, где существенно противопоставление винам неимпортным),
но говорят:
piłem zagraniczne wino я пил заграничное вино (противопоставление в данном высказывании несущественно)
waluta obca иностранная валюта (напр., в таможенной декларации, где существенно противопост. валюте данной страны)
но говорят:
Przewoził przez granicę obcą walutę. Он перевозил через границу иностранную валюту.
stroje polskie польские народные костюмы (напр., на выставке, где существенно противопост. костюмам других народов)
но говорят:
wieśniak w polskim stroju крестьянин в польском народном костюме (в польской одежде)
wydarzenia współczesne современные события (для говорящего существенно противопоставление их, напр., событиям, происходившим в прошлом)
współczesne wydarzenia современные события (= происходящие в настоящее время)
wpływy francuskie французские влияния (противопост. влияниям других народов)
francuskie wpływy французские влияния (= идущие из Франции).

Одни и те же прилагательные в одних сочетаниях могут всегда сигнализировать противопоставление и их постановка перед существительным недопустима, в других же такое противопоставление либо несущественно в данном высказывании, либо вообще невозможно. Сравните следующие пары сочетаний:

wojna światowa мировая война (противопост., напр., значению: война между двумя странами)
światowy konflikt мировой конфликт (= охватывающий весь мир, без противопост. другим видам конфликтов)

(Возможно также сочетание: konflikt światowy с сигнализацией противопоставления)

współpraca międzynarodowa международное сотрудничество (противопост. другим формам сотрудничества)
międzynarodowe znaczenie международное значение
wakacje letnie летние каникулы (противопост., напр., знач.: зимние каникулы)
letni dzień летний день
dzień świąteczny праздничный день (противопост., напр., знач.: будний день)
świąteczny nastrój праздничное настроение

(возможно также сочетание: nastrój świąteczny с сигнализацией противопоставления)

konflikt wewnętrzny внутренний конфликт (противопост., напр., знач.: международный конфликт)
wewnętrzny głos внутренний голос, голос души
język obcy иностранный язык (противопост., напр., знач.: родной язык)
obce zwyczajne życie чужая обычная жизнь (= не своя)

В первом сочетании каждой пары всегда (постоянно) сигнализируется противопоставление, и потому перестановка прилагательного недопустима.

Прилагательное занимает положение после существительного во всякого рода сочетаниях, имеющих характер сложных названий, или в сочетаниях, в которых прилагательное имеет терминологическое значение. В таких случаях всегда налицо противопоставление, и изменение места прилагательного недопустимо. Пpивeдём примеры:

urząd pocztowy
list polecony
paszport zagraniczny
telefon międzymiastowy
bilet peronowy
pociąg podmiejski
koncert fortepianowy
muzyka poważna
ambasada radziecka
utwór literacki
aparat radiowy
  почтовое отделение
заказное письмо
заграничный паспорт
междугородный телефон
перронный билет
пригородный поезд
концерт для фортепиано
симфоническая музыка
советское посольство
художественное произведение
радиоприемник
и др.

Названия:

Związek Radziecki
Rewolucja Październikowa
Stany Zjednoczone
Uniwersytet Warszawski
Teatr Polski
Plac Zamkowy
  Советский Союз
Октябрьская революция
Соединенные Штаты
Варшавский университет
Польский театр
Дворцовая площадь

В некоторых сочетаниях, где положение прилагательного строго определено (оно стоит после существительного), все же можно изменить место прилагательного, но тогда изменяется его значение. Имя прилагательное получает переносное качественное значение. Сравните следующие пары сочетаний:

życie kulturalne культурная жизнь (противопост., напр., понятию: życie gospodarcze — экономическая жизнь)
kulturalne życie культурная жизнь (= жизнь на высоком уровне культуры)
literatura piękna художественная литература (= значение терминологическое)
piękna literatura означало бы: прекрасная литература
bohater romantyczny романтический герой (противопост., напр., значению: bohater współczesny — современный герой)
romantyczny bohater романтичный герой (являющийся романтиком)
sztuka nowoczesna современное искусство (противопост., напр., значению: sztuka tradycyjna — традиционное искусство)
nowoczesna sztuka современное искусство (= качественная характеристика; искусство, отвечающее требованиям новейших течений)
aktor komiczny комический актер (= играющий комические роли, противопост., напр., значению: aktor tragiczny — трагический актер)
komiczny aktor комичный, смешной актер
paszport zwykły общегражданский паспорт (противопост., напр., значению: paszport dyplomatyczny — дипломатический паспорт)
zwykły paszport обычный паспорт (= не отличающийся ничем особенным).

Сравните теперь сочетания, в которых прилагательное занимает положение после существительного или перед ним в зависимости от своего значения (прямого или переносного):

teatr dramatyczny
dramatyczne wydarzenie

związek zawodowy
zawodowy przewodnik
paszport dyplomatyczny
dyplomatyczna odpowiedź
legitymacja partyjna
partyjna ocena
  драматический театр
драматичное, исполненное
   драматизма, событие
профессиональный союз
профессиональный экскурсовод
дипломатический паспорт
дипломатичный (ловкий) ответ
партийный билет
партийная оценка (чего-н.)

В сочетаниях с несколькими неоднородными прилагательными после существительного ставится то прилагательное, которое в данном высказывании выражает противопоставление, например:

współczesne malarstwo polskie современная польская живопись

в данном сочетании для говорящего существенно противопоставление польской живописи живописи других народов

polskie malarstwo współczesne современная польская живопись

в данном сочетании существенно противопоставление современной живописи, например, классической живописи.

В сочетаниях, в которых от определяемого прилагательным существительного зависит другое существительное, прилагательное может занимать место перед определяемым словом (если зависимое существительное исключить из сочетания, необходимо изменить место прилагательного).

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego Коммунистическая Партия Советского Союза
cp.: partia komunistyczna коммунистическая партия
ekonomiczne i polityczne przyczyny wojny экономические и политические причины войны
cp.: przyczyny ekonomiczne i polityczne экономические и политические причины
krajowa produkcja samochodów отечественная продукция автомобилей
cp.: produkcja krajowa отечественная продукция

Сослагательное наклонение

В тексте настоящего урока впервые встречаются формы сослагательного наклонения. Они образуются, как и в русском языке, от форм прошедшего времени с помощью частицы by, но в отличие от русского языка, у них имеются еще личные окончания. Частица by находится между основой и окончанием. Частица by + личное окончание пишутся слитно.

Обратите внимание на место ударения. Ударение в этих формах может стоять даже на 4-ом слоге от конца.

ед. ч.

м. род
chciałbym
chciałbyś
chciałby
  ж. род
chci'ałabym
chci'ałabyś
chci'ałaby
  cp. род


chci'ałoby

мн. ч.

лично-мужские ф.
chci'elibyśmy
chci'elibyście
chci'eliby
  женско-вещные ф.
chci'ałybyśmy
chci'ałybyście
chci'ałyby

Употребляя сослагательное наклонение, не забывайте прибавлять окончания в 1-ом и 2-ом лицах обоих чисел. Только 3-е лицо по структуре похоже на формы сослагательного наклонения в русском языке.

Примеры:

Mógłbyś sprawdzić, czy nie zrobiłem jakiegoś błędu? (1)
Czy nie mogłybyście chwilę poczekać? (15)
Chciałabym zamówić rozmowę telefoniczną. (18)

Частица by вместе с личными окончаниями может отрываться от глагольной формы. В таких случаях она стоит перед глаголом и может отделяться от него другими словами, интонационно присоединяясь к предшествующему слову. Частица by вместе с личным окончанием глагола пишется тогда отдельно от предшествующего слова.

Teraz by to za długo trwało. (49)
Może byśmy przy okazji zadzwonili do Tadka? (51)
Chętnie bym jutro poszedł do teatru.
Czy byście się na to zgodzili?
Może byś jeszcze zdążył na pociąg?
Chętnie byśmy państwa odwiedzili, ale już wyjeżdżamy.

Bardzo bym chciał
mieć piłkę.
Ach, jakże byśmy
chcieli mieć
własny domek.
Chętnie bym coś
przekąsił.

Упражнения

I. Ответьте на следующие вопросы?

 1. Do kogo Włodek napisał list?
 2. Co profesor robił w Moskwie?
 3. Gdzie obecnie mieszka?
 4. Po kogo wstąpiły Maryjka i Ola?
 5. Dokąd poszli wszyscy po przeczytaniu listu?
 6. Czy Włodek zrobił jakiś błąd w liście?
 7. Jak się w Polsce adresuje koperty?
Klucz

II. Из личных предложений образуйте безличные:

 1. Tutaj mówimy tylko po polsku.
 2. Jeśli nie mamy telefonu w domu, dzwonimy z automatu telefonicznego.
 3. Na ogół unikamy błędów.
 4. Listy wrzucamy do skrzynki pocztowej.
 5. Po zdjęciu słuchawki czekamy na sygnał.
 6. Potem nakręcamy właściwy numer.
 7. Znaczki pocztowe naklejamy na kopercie.
 8. Przy wejściu na perony okazujemy bilety.
 9. Bilety sprzedają na kilka dni naprzód.
Klucz

III. От инфинитивов образуйте нужные формы сослагательного наклонения: а) не отрывая окончаний от глаголов; б) отрывая, там где это возможно, окончания.

 1. (kupić — ja, мужчина) tę książkę, ale nie mam pieniędzy.
 2. Chętnie (zadzwonić — my, девушки) do ciebie, ale nie mamy czasu.
 3. Czy państwo (chcieć) pojechać na południe?
 4. Bardzo (pragnąć — ja, девушка) go zobaczyć.
 5. Wielką radość (sprawić) im wycieczka do Polski.
 6. Teraz już (umieć) panie porozumieć się z Polakami.
 7. Czy nie (móc) pani poczekać na mnie kilkanaście minut?
Klucz

IV. Переведите нижеследующие предложения на польский язык и поставьте прилагательные на соответствующее место по отношению к определяемому существительному:

 1. Мы ехали в спальном вагоне.
 2. Нам надо завтра зайти в паспортный стол за паспортом.
 3. В этом книжном магазине принимаются заказы на иностранные книги.
 4. Они отправили в Москву заказное письмо.
 5. Советское посольство в Варшаве помещается в новом здании.
 6. Граждане, предъявляйте, проездные (месячные) билеты.
 7. Современное искусство ищет новых форм.
 8. Повышается культурный уровень общества.
 9. Сходи в продовольственный магазин купить что-нибудь поесть.
 10. В варшавских театрах ставят современные пьесы.
Klucz


Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.