Изучаем польский язык с нуля!


Таблица числительных

  Количественные Порядковые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
jeden, jedna, jedno
dwa, dwie, -óch
trzy, -ech
cztery, -ech
pięć, -ciu
sześć, -ciu
siedem, -dmiu
osiem, ośmiu
dziewięć, -ciu
dziesięć, -ciu
jedenaście, -stu
dwanaście, dwunastu
trzynaście, -stu
czternaście, -stu
piętnaście, -stu
szesnaście, -stu
siedemnaście, -stu
osiemnaście, -stu
dziewiętnaście, -stu
dwadzieścia, dwudziestu
dwadzieścia jeden, dwudziestu jeden
dwadzieścia dwa, dwudziestu dwóch
trzydzieści, -stu
czterdzieści, -stu
pięćdziesiąt, -ęciu
sześćdziesiąt, -ęciu
siedemdziesiąt, -ęciu
osiemdziesiąt, -ęciu
dziewięćdziesiąt, -ęciu
sto, -u
dwieście, dwustu
trzysta, -u
czterysta, -u
pięćset, pięciuset
sześćset, sześciuset
siedemset, siedmiuset
osiemset, ośmiuset
dziewięćset, dziewięciuset
tysiąc, -a
pierwszy
drugi
trzeci
czwarty
piąty
szósty
siódmy
ósmy
dziewiąty
dziesiąty
jedenasty
dwunasty
trzynasty
czternasty
piętnasty
szesnasty
siedemnasty
osiemnasty
dziewiętnasty
dwudziesty
dwudziesty pierwszy
dwudziesty drugi
trzydziesty
czterdziesty
pięćdziesiąty
sześćdziesiąty
siedemdziesiąty
osiemdziesiąty
dziewięćdziesiąty
setny
dwóchsetny
trzechsetny
czterechsetny
pięćsetny
sześćsetny
siedemsetny
osiemsetny
dziewięćsetny
tysięczny


Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.