Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 9


Глаголы второго спряжения

Их отличие от предыдущих спряжений глаголов в том, что в основе второго и третьего лица единственного числа и в первом и втором лице множественного числа вместо «е» (как у глаголов первого спряжения) перед окончанием стоит буква «и».

Лицо Единственное число Множественное число
1 –а, -я –им
2 –иш -ите
3 –и – ат, -ят

И тут же приятная новость: почти все глаголы второго спряжения очень похожи на наши привычные глаголы, то есть они почти что русские в своей основе. Например:

Единственное число

Аз рабо́тя (я работаю)
Ти рабо́тиш (ты работаешь)
Той, тя рабо́ти (он, она работает)

Множественное число

Ни́е рабо́тим (мы работаем)
Ви́е рабо́тите (вы работаете)
Те рабо́тят (они работают)

Кроме знакомого нам слова «работать» есть еще похожие на русские слова: стоя́, строя́, лежа́, у́ча, гово́ря, хо́дя, спя, трево́жа се, греша́:

Единственное число

Аз у́ча (я учу)
Ти у́чиш (ты учишь)
Той, тя у́чи (он, она учит)

Множественное число

Ни́е у́чим (мы учим)
Ви́е у́чите (вы учите)
Те у́чат (они учат)

Даже и перевода не надо, и так всё понятно!

Упражнения

Упражнение 1. Прочитайте и переведите несложный текст. Обратите внимание, что в тексте используются глаголы всех трех спряжений:

Аз живе́я в Санкт Петербург. У́ча в университе́та, сле́двам филоло́гия. Гово́ря ма́лко бъ́лгарски. Ня́мам мно́го свобо́дно вре́ме, но оби́чам да гле́дам ки́но и че́сто хо́дя там. Чета́ кни́ги и пи́ша писма́ по и́нтернет. Че́сто получа́вам от прия́телите сни́мки и сме́шни карти́нки. Аз пра́вя дома́шни упражне́ния и преве́ждам текст.

Слова для перевода:

Сле́двам – изучать
Ма́лко – немного
Мно́го – много (или «очень» - в других конструкциях, например: «мно́го оби́чам кафе́» – я очень люблю кофе)
Че́сто – часто
Прия́тели – друзья
Сме́шни – смешные
Пра́вя – делать
Преве́ждам – переводить

Упражнение 2. Раскройте скобки и поставьте глаголы в соответствии с обозначенным лицом.

  1. Аз (у́ча) бъ́лгарски ези́к.
  2. Ирина (гово́ря) добре́ англи́йски език.
  3. Те (хо́дя) на разхо́дка.
  4. Ни́е (вървя́) пеш.
  5. Ви́е (строя́) многоета́жен блок.
  6. Това́ дете́ (спя́).
  7. Ти често (греша́).
  8. Той (лежа́) до къ́сно.

Ключ

Слова для упражнения:

добре́ – хорошо,
хо́дя – ходить, идти,
разхо́дка – прогулка,
вървя́ пеш – идти пешком
многоета́жен блок – многоэтажный дом
това́ дете́ - этот ребенок
греша – ошибаться (в болгарском языке он не возвратный, то есть без частицы «се»)
до къ́сно – допоздна

Примечание: Русский глагол «шутить» на болгарском является возвратным и получается шегу́вам се, и наоборот - русский возвратный глагол «сниться» на болгарском используется без частицы «се» - съну́вам.

Текст: «Се́дем на́чина да наме́рите но́ви прия́тели» (психологически български форум)

Все́ки и́ска да е добре́ прие́т и да и́ма мно́го прия́тели. Е́то 7 съве́та как да пости́гнете това́:перевод текста

1. Покаже́те се! Ви́наги, кога́то и́мате възмо́жност да и́дете на ня́каква сре́ща или́ в дру́го мя́сто, не изпу́скайте то́зи късме́т. Ни́кой ня́ма да до́йде на врата́та ви да почу́ка и да попи́та дали́ и́скате да сте прия́тели. Взи́майте иницати́ва в сво́ите ръце́!перевод текста

2. Стане́те част от гру́па! Кога́то сте част от гру́па със схо́дни интере́си е по-ле́сно да се сприя́телите с дру́ги хо́ра. Ви́наги ще и́ма какв́о да обсъ́ждате и ня́ма да се чу́вствате неудо́бно, че сте на чу́жда терито́рия. Напри́мер мо́жете да си взе́мте на разхо́дка ку́че или ко́тка и покра́й тях да се запозна́ете с дру́ги со́бственици или да се занима́вате серио́зно с ня́какво хо́би или дру́го не́що, кое́то ви е прия́тно.перевод текста

3. Бъде́те основа́тел на гру́па! Осве́н, че мо́жете да се присъедини́те към гру́па, мо́жет да си основе́те така́ва. Събере́те с хо́ра, кои́то позна́вате и и́мате о́бщи интере́си да ги обсъ́дите, не́ка и те пока́нят ня́кой, ко́йто се интересу́ва от съ́щите пробле́ми. Осо́бенно сега́, кога́то все́ки и́ма интерне́т!перевод текста

4. Ка́звайте ху́бави неща́ на дру́гите хо́ра! На все́ки му се и́ска да чу́е не́що ху́баво за се́бе си, но не все́ки чу́ва таки́ва неща́. Изнена́дайте хо́ра с прия́тни ду́ми, но внима́вайте – лицеме́рие и лъжи́те ви́наги се чу́встват. Тря́бва да сте и́скренни! Мо́же про́сто да ка́жете: как ви (ти) оти́ва та́зи блу́зка (костю́м, очила́, приче́ска).перевод текста

5. Има́йте цел! Мо́же и да звучи́ изку́ствено, но това́ да си поста́виш за цел да се сприя́телиш с три́ма ду́ши на една́ сре́ща, мо́же да те нака́ра да се поразмъ́рдаш и това́ ще ти даде́ резулта́ти.перевод текста

6. Усми́хвайте се! Споре́д изсле́двания, хо́рата, кои́то се усми́хват се възприе́мат като́ по-дружелю́бни и са до́ста по-предпочита́ни за компа́ния. Една́ усми́вка мо́же да разтопи́ леда́ при ра́зговор с хо́рата!перевод текста

7. Прия́телите на ва́шите прия́тели са и ва́ши прия́тели! Ако́ и́скате да уголеми́те кръга́ си от прия́тели, то прия́тели на ва́шите прия́тели е идеа́лната вери́га, от коя́то се запо́чва ва́шия нов интере́сен живо́т.перевод текста

При переводе некоторые болгарские слова приходится переводить несколькими русскими потому, что очень редко абсолютно всё совпадает. Русский язык любит подробности и бо́льшую широту, а болгарский более скупой и конкретный. Да ведь и Россия – огромная страна и её язык наполнен и русскими словами, и языками других народов, поэтому никогда не бойтесь при переводе заменять одни слова другими, т.е. синонимами. Главное, чтобы сохранялся смысл.