Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 5


Дни недели, месяцы, обозначение времени

Дни недели по-болгарски почти совпадают с русскими обозначениями, поэтому надо просто запомнить особенности произношения:

Понеде́лник,
Вто́рник,
Сря́да,
Четвъ́ртък,
Пе́тък,
Съ́бота,
Неде́ля.

А вси́чко за́едно да́ват се́дмица. (А все вместе дают неделю.)

Обратите внимание: слово «неделя» по смыслу соответствует глаголу «не делать». То есть отдыхать, валять дурака, лениво лежать на диване и так далее.

Интересно, что в болгарском языке (так же, как раньше в старославянском, из которого и родился русский язык) это слово относится всего лишь к одному дню (неделя [недэ́ля]), по-нашему - к воскресенью.

А в русском языке как? Все семь дней объединяются в «неделю» и вывод? По пословице: если хочешь поработать, ляг, поспи – само пройдёт! То есть – как бы ни назывался день, он всё равно часть недели! Вот райская жизнь для лентяев! Можно просто позавидовать.

Ме́сеци (месяцы) – тоже не такие уж сложные:

Януа́ри,
Февруа́ри,
Март,
Апри́л,

Май,
Ю́ни,
Ю́ли,
А́вгуст,

Септе́мври,
Окто́мври,
Ное́мври,
Деке́мври.

Обратите внимание, что все холодные месяцы пишутся с буквой «р», а все тёплые – милые и «мягкие».

И еще нам необходимо запомнить наречия времени:

Днес – сегодня
Сега́ – сейчас
У́тре – завтра
Дру́гиден (вдру́гиден) – послезавтра
Вче́ра – вчера
Завче́ра – позавчера
Ден – день
Су́трин – утро
Ве́чер – вечер
Нощ [ношт] - ночь
Сно́щи [сно́шти] – вчера вечером
Вечерта́ – сегодня вечером
Пла́дне - полдень
Полуно́щ - полночь
То́ку що [то́ку што] – только что
Преди́ 5 (пет) мину́ти – пять минут назад
След 5 мину́ти – через пять минут

В болгарском языке существует членная форма существительных, другими словами артикль – «член» по-болгарски – определенный и неопределенный, как в западных языках. Это – очень большая и сложная тема, поэтому сейчас просто приведём примеры, чтобы не так было удивительно, зачем нужны эти «-та, -то, -ът, -ят, -те» в конце существительных.

Итак, «ве́чер» - вечер, но «вечерта́» - «вечером» или «сегодня вечером».
Например: вечерта́ съм пока́нен на го́стия вечером приглашен в гости.

«Су́трин» – «утро», но «сутринта́» – «утром» или «с утра»
Например: обикнове́но сутринта́ аз заку́свам с пъ́ржени яйца́обычно утром я завтракаю яичницей (или другими словами – я ем яичницу).

Ве́че – уже
Ра́но – рано
Къ́сно – поздно
Ско́ро – скоро
Отско́ро - недавно
Отда́вна – давно
Поня́кога – иногда
Ведна́га – сразу
Ни́кога – никогда
Досега́ – до сих пор
Ви́наги – всегда
Пак – снова, еще раз
Отно́во – снова, опять
Изведнъ́ж – вдруг, внезапно
Веднъ́ж – однажды
О́ще веднъ́ж – еще раз
След - после
След това́ – после этого
След вре́ме – потом, через какое-то время
По́сле – потом
Отнача́ло – сначала
И това́ е – и всё! (например, в конце письма – и това́ е - то есть всё рассказал(а), давай прощаться)

Упражнение 1. Прочитайте и переведите:

Аз ста́вам ра́но.
След това́ оти́вам в ку́хнята.
Поня́кога аз хо́дя на ки́но.
Вечерта́ ни́е гле́даме телеви́зия.
Къде́ (накъде́) оти́ваш?
Защо́ не попи́таш преподава́телка?
Днес пе́тък ли е?
В четвъ́ртък аз оти́вам на теа́тър.

Ключ

Текст-диалог «Покана за разходка»

— Сне́жке, здраве́й! Извиня́вай, че те безпокоя́, но и́скам да те пока́ня на разхо́дка.
— Оооо, Ва́нче, о́ще е ра́но за разхо́дка! Аз спя.
— Сти́га ве́че! Виж, ко́лко е ху́баво вре́ме!
перевод текста — Ама́, аз вче́ра се прибра́х мно́го къ́сно. Чак в 12 (двана́йсет) през нощта́. И сега́ и́скам да си наспя́.
— Зна́еш ли, че у́тре обеща́ват поро́й! И мо́же би бу́ря. Ста́вай и дай да хо́дим до центра́лния парк, докато́ не заваля́. Там днес ще и́ма конце́рт «на откри́то».
— И кой ще сви́ри?
— Еди́н ху́бав джаз бенд.
— А, добре́ тога́ва. Ти зна́еш, че аз у́мирам за джаз.
— Ху́баво, ще те ча́кам на спи́рката след еди́н час!перевод текста
— Чу́дно, до сре́ща!

Ко́тешки виц

Ако през ноща́ на гърди́те на котколю́беца се сло́жи ту́хлата, той през ця́лото вре́ме ще я укри́ва с одея́ло, ще я га́ли и ня́ма да ша́ва за да не я събу́ди.

Если ночью на грудь кошатнику положить кирпич, то он всю ночь будет укрывать его одеялом, гладить и стараться не шевелиться, чтобы не разбудить.