Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 48


Модальные глаголы

Вы помните из школьных уроков, что такие глаголы (а их немного!) выражают необходимость, обязательность, возможность какого-то действия, и они почти всегда используются в союзе с другими глаголами посредством частицы „да“, например: тря́бва да хо́дя при ле́кар (я должен/должна пойти к доктору или чаще всего: мне надо пойти к доктору).

Модальные глаголы могут быть личными: аз мо́га, ти мо́жеш... и безличными мо́же (можно).

К безличным относятся также: тря́бва/не тря́бва (надо, не надо), не мо́же (нельзя), нала́га се (приходится), би́ва/не би́ва (стоит/не стоит, надо/не надо).

Кроме этого, существуют и такие формы в прошедшем времени, которые так же, как и в русском языке, имеют форму сослагательного наклонения (т.е. с частицей бы): би тря́бвало (надо было бы), би могло́ (могло бы быть).

Упражнение 1. Переведите на русский язык.

  1. Ти тря́бва да се занима́ваш по-упори́то, нали и́зпитите са след два де́на?
  2. Той мо́же да гово́ри бъ́лгарски, но е срамежли́в и затова́ по́вече мълчи́.
  3. Не би́ва да хо́диш без шапка, навъ́н е студе́но!
  4. Тук не тря́бва да се пу́ши!
  5. Кога́ тя мо́же да до́йде?
  6. Мно́го ми тря́бваш, аз ве́че не мо́га да живе́я без тво́ите при́казки.
  7. Хич не ми тря́бват ва́шите съве́ти! И без вас зна́я, какво́ да пра́вя!
  8. Аз мо́га ли да ви се оба́дя у́тре?

Ключ

Текст-диалог «Ра́зговор в ба́нка»

— Извиня́вайте, мо́же ли да вля́за?
— Да, заповя́дайте. Слу́шам ви.
— Тря́бва ми информа́ция за ба́нковата ми сме́тка.
— Добре́, да́йте ми ва́шата ка́рта и паспо́рт, сега́ ще проверя́... Ама́, ви́е отда́вна не сте и́двали при нас! Не би́ва така́ дъ́лго да ни игнори́рате, все пак това́ са пари́! Нала́га се да тъ́рся по архи́вите ва́шите първонача́лни да́нни. перевод текста Мо́жете ли изча́кате при́мерно два́йсет мину́ти?
— Два́йсет мину́ти? Защо́ е то́лкова дъ́лго? Нали́ при вас и́ма компю́тър, по ко́йто мо́жете да ме наме́рите бу́квално за секу́нди!
— Да, така́ би тря́бвало, оба́че в моме́нта ни сла́гат перевод текста но́ва програ́ма и вси́чки опера́ции се ба́вят. Извиня́вайте!
— За съжале́ние, аз ня́мам то́лкова вре́ме. Мо́же ли аз да до́йда у́тре за ве́че гото́в резулта́т?
— Добре́. Щом не мо́жете да ча́кате, ще вка́рам сега́ ва́шите да́нни и у́тре ще и́маме ве́че подро́бен о́тговор. Пак ви мо́ля за извине́ние.
— Ня́ма защо́. До у́тре! Прия́тен ден.перевод текста
— И на вас съ́що.

Котешки виц

Пих нощта́ преди́ и́зпита валериа́н - ця́лата нощ съну́вах, че се целу́вам с мустака́то моми́че. Сле́дващия път преди́ да взи́мам валериа́н ще изхвъ́рля ко́тката от ста́ята.

Выпил на ночь перед экзаменом валерьянки - всю ночь снились поцелуи с усатой девушкой. В следующий раз перед приёмом валерьянки выкину кота из комнаты.