Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 45


Будущее в прошедшем времени

Будущее в прошедшем в болгарском языке используется для обозначения действия, которое должно было бы произойти, но не осуществилось. По-русски предложение будет звучать в форме условного наклонения или с конструкциями долженствования:

Положительная форма

Единственное число

Множественное число

Аз щя́х да + глагол настоящего времени

Ние щя́хме да + глагол настоящего времени

Ти ще́ше да + глагол настоящего времени

Вие щя́хте да + глагол настоящего времени

Той/тя ще́ше да + глагол настоящего времени

Те щя́ха да + глагол настоящего времени

Отрицательная форма

Единственное число

Множественное число

Аз ня́маше да + глагол настоящего времени

Ние ня́маше да + глагол настоящего времени

Ви ня́маше да + глагол настоящего времени

Вие ня́маше да + глагол настоящего времени

Той/тя ня́маше да + глагол настоящего времени

Те ня́маше да + глагол настоящего времени

В обычном общении гораздо чаще используется положительная форма, отрицательная встречается довольно редко. В большинстве случаев предложения с глаголами щях, ще́ше, щя́хме и т.п. переводятся с русскими словами: едва, чуть было, еще немножко и, должно было, собирался (-лась, -лись).

Вот примеры использования будущего в прошедшем:

 1. Чуть было не опоздала на самолет, но успела поймать такси и шофёр-профессионал привёз меня вовремя.
  Щях да закъсне́я за самоле́т, но успя́х да хва́на такси́ и шофьо́р-професонали́ст ме дока́ра навре́ме.
 2. Он уже хотел сказать ей жесткие слова, но увидев её глаза, замолчал (не сказал правды).
  Той ще́ше ве́че да й каже горчи́вите ду́ми, но като́ видя́ не́йните очи́, премълча́ и́стината.
 3. Мы едва не начали ужин без вас, хорошо, что вы всё-таки пришли.
  Ни́е щя́хме да запо́чнем вече́рята без вас, ху́баво, че ви́е все пак дойдо́хте.
 4. Дедушка и бабушка хотели мне дать немного денег на это путешествие, но сегодня почему-то передумали.
  Дя́до и ба́ба щя́ха да ми дада́т ма́лко пари́ за пъту́ването, но днес не знам защо́ са реши́ли дру́го.
 5. Он хотел бы пойти с нами на экскурсию?
  Той ще́ше ли да хо́ди с нас на екску́рзия?
  Хотел, но отказался. Предложили ему более интересную поездку.
  Ще́ше, но се отка́за. Предло́жиха му по-интере́сно пъту́ване.

Предлагаю вам интересный опросник, который был на одном болгарском форуме. Выделены те слова, которые были ответом нового участника форума.

Попробуйте перевести самостоятельно этот текст. Вопрос: если бы я был (была)... дальше ваш ответ.

Ако бях месец, щях да съм... април
Ако бях ден от седмицата, щях да съм... сряда
Ако бях планета, щях да съм... Марс
Ако бях мебел, щях да съм... диван
Ако бях дума, щях да съм... обещание
Ако бях дърво, щях да съм... плачеща върба
Ако бях обувки, щях да съм... гуменки (резиновые сандалии)
Ако бях цвят, щях да съм... зелен
Ако бях плод, щях да съм... праскова
Ако бях емоция, щях да съм... копнеж (желание, стремление, идеал, мечта)
Ако бях музикален инструмент, щях да съм... електрическа китара
Ако бях песен, щях да съм... балада

Упражнение 1. Переведите с русского на болгарский, используя глаголы из таблицы (щях, щеше и т.д.)

 1. Едва я собралась сесть за стол, как тут же зазвонил телефон.
 2. Я чуть было не упала, но в последнюю минуту удержалась на ногах.
 3. Они уже хотели отправиться в аэропорт, но по радио сказали, чтой рейс задерживается.
 4. Как было бы здорово, если бы она пошла со мной в театр.
 5. Я едва не купила эти очки, но по-моему они стоят очень дорого.
 6. Он должен был позвонить мне, но потерял телефон.
 7. Вы чуть было не опоздали, что с вами случилось?

Ключ

Текст-диалог «Новогоди́шен майта́п»

— А́ло, Сне́жке, Темену́жка се оба́жда. Как си? Нали́ след две се́дмици ще е Но́ва годи́на и тря́бва да поми́слим как да я празну́ваме ве́село и интере́сно. Не ми се и́ска да го́твя вкъ́щи и след го́стите като́ лу́да да ми́я съ́дове чак до сутринта́. перевод текста Дай да се събере́м ня́къде в дру́го мя́сто. Как во ми́слиш?
— Здраве́й, Темену́жке, при мен, вси́чко е наре́д. Пра́ва си ти, тря́бва да ми́слим за пра́зника. С у́жас си спо́мням, как ми́налата годи́на се мо́ткахме във Варшава из тъ́мните у́лици, защо́то вси́чки заведе́ния бя́ха пъ́лни с хо́ра, перевод текста а ни́е не се се́тихме предвари́телно да резерви́раме места́ в рестора́нта. Сега́ се усми́хвам, а тога́ва се пу́ках от яд, че ни́то в едно́ заведе́ние не ни пу́снаха заради́ ли́псата на места́. Въ́рнахме се в хоте́ла зло́бни като́ гла́дни ку́чета. Отго́ре на вси́чко и па́рното ни спря́ха заради́ ня́каква ава́рия. Нали́ си спо́мниш, как изпи́хме ця́ла бутил́ка во́дка, как дъ́вчихме су́хи са́ндвичи и перевод текста как гле́дахме чу́жда телеви́зия, от коя́то ни́що не разбра́хме.
— Да, това́ ня́ма да забра́виш ни́кога. А зна́еш, на мен ми се оба́ди Лора и разка́за, как тя прека́ра по-ми́налата невероя́тна годи́на. И́скаш ли да зна́еш?
— Коя́ Лора? Она́зи с къ́са светла́ коса́? Бо́же мой перевод текста не съм я ви́ждала почти́ две годи́ни! Я разкажи́, това́ ми е интере́сно.
— Ама́ та́зи исто́рия напра́во е за Холивуд! Преди́ две годи́ни тя оста́нала вкъ́щи сама́, ска́рала се с бой-фре́нда и той зами́нал при ма́йчица си. Тъй тя след две ча́шки коня́к си изми́слила сле́дното развлече́ние: по́чнала да наби́ра съвсе́м случа́йни номера́ на телефо́на и ако й отгова́рял мъж, тя с ни́сък прима́млив глас му гово́рила: «Ми́личък, как си? Не ти ли е ску́чно без ме́не? Аз досега́ не мо́га перевод текста да забра́вя на́шите горе́щи прегръ́дки и не́жни целу́вки».
Пети́ма от десетте́ след изве́стна па́уза отгова́ряли на не́я: «Аз съ́що че́сто си спо́мням за теб. Ти къде́ си сега́? И́скаш ли да до́йда?»
И са́мо дру́гите пети́ма с трепе́рещия се глас се отка́звали да я «спо́мнят», като́ със спъ́нки мърмо́рили (нали́ съпру́гата е набли́зо): «Извиня́вайте, сбъ́ркали сте номе́ра...»
Така́ тя си се развли́чала почти́ ця́лата нощ. Сутринта́ неоча́квано на не́я й се оба́дил еди́н от те́зи, на кои́то тя е звъня́ла. Въпреки́ това, перевод текста че тя специа́лно сло́жила програ́ма за да не ви́дят не́йния но́мер.
Та той й ка́зал, че специа́лно тъ́рсил на́чин да откри́е не́йния телефо́н и сега́ уми́ра от жела́нието да я́ ви́ди.
Той съ́що оби́чал зака́чките и смя́тал, че така́ва необикнове́на жена́ е не́що извънре́дно. Той би и́скал да се запозна́е с не́я.
Представи́ си те се сре́щнали и след вре́ме се оже́ниха. И сега́ са една́ безу́мна и ве́села дво́йка. перевод текста И той ве́че я́ во́дил във Венеция и Париж.
— Наи́стина ли? Ти ми да́ваш една́ добра́ иде́я. Но... аз едва́ ли ще мо́га така́ да разигра́вам мъже́те. Пък между́ тях и́ма и неадеква́тни.
— Ама́ ако́ не и́скаш да пъту́ваш до Париж със симпати́чен мъж, седи́ вкъ́щи и чети́ рома́ни! Дано́ ня́кой геро́й от тях ще изско́чи от кни́гата и ще те оби́кне!
перевод текста — Е, ти си една́ мно́го ми́ла прия́телка. Ви́наги ми ка́зваш ху́бави неща́.
— Извиня́вай, не и́сках да те оби́дя. Но ти ня́маш ли поне́ ма́лко авантюри́зъм? Бих и́скала да си по-сме́ла!
— Добре́, ще рабо́тя върху́ сво́я хара́ктер. И́скам да до́йдеш на го́сти и да ми разка́жеш о́ще не́що от подо́бни исто́рии.
— Ху́баво! У́тре ще до́йда. Приготви́ своя прочу́т щру́дел. Аз го обожа́вам. И ще ми́слим за Но́вата годи́на.перевод текста
— Добре́, тога́ва до у́тре!