Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 44


Прошедшее пересказывательное время

Употребляется в случае пересказа событий, в которых вы лично не участвовали или в сказках и в исторических произведениях, или когда вы рассказываете о ком-нибудь или о чем-нибудь.

Причем, в одном предложении такого пересказа могут встречаться глаголы любого времени: настоящего, будущего, простого прошедшего (с ) и сложного прошедшего (с ).

Каким образом болгары не путаются в показаниях – большая тайна. Чтобы вы смогли это понять, просто просите ваших друзей побольше рассказывать о своих путешествиях, о детстве, об учебе и т.п. И внимательно прислушивайтесь. Если у вас нет такой возможности, откройте любой болгарский форум и пытайтесь вначале без словаря понять, о чем идет речь, а потом и сами пробуйте общаться на таком форуме. Вы сами увидите, что сложно только вначале. Сами болгары (как, впрочем, и другие иностранцы) с большим уважением относятся к тем, кто пытается выучить их родной язык.

Отличие пересказывательного прошедшего времени от Перфекта в том, что вспомогательный глагол в 3-м лице единственного и множественного числа ( «е» и «са») опускается и остается только причастие с (т.е. такая форма, которая очень похожа на наш глагол в прошедшем времени – сказал, смотрел и т.д.).

Самое сложное для запоминания это то, что причастия в пересказывательном прошедшем времени могут быть совершенного и несовершенного времени (как, впрочем, и наши родные, например: смеющийся-смеявшийся). Пример:

гово́ря (говорить)

Прошедшее совершенное время (что сделал?)

Аз съм гово́рил(а)
Ти си гово́рил(а)
Той (тя) е гово́рил(а)
Ни́е сме гово́рили
Ви́е сте гово́рили
Те са гово́рили

Прошедшее несовершенное время (что делал?)

Аз съм гово́рел(а)
Ти си гово́рел(а)
Той (тя) е гово́рел(а)
Ние сме гово́рели
Вие сте гово́рели
Те са гово́рели

Теперь попробуем употребить пересказывательное наклонение в диалогах. Здесь всё проще и к тому же такая форма довольно часто используется в ежедневном общении.

Упражнение 1. Прочитайте внимательно текст и найдите в предложениях первоначальный вид глагола.

Виц:
Шофьо́р ка́рал по провинциа́лен път, кога́то кола́та му се повре́дила. Той сля́зъл и тъ́кмо бил отво́рил капа́ка на двига́теля, кога́то по пъ́тя се появи́л стар кон. Ко́нят надни́кнал под капа́ка и ка́зал:перевод текста
— Провери́ гори́вната по́мпа – и препу́снал ната́тък.
Шофьо́рът то́лкова бил потре́сен, че оти́шъл напра́во в най-бли́зката фе́рма и обясни́л на фе́рмера какво́ се е слу́чило.
— Ко́нят и́маше ли че́рно петно́ на гърба́? – попи́тал го фе́рмерът.
— Да, да, и́маше! – потвърди́л шофьо́рът.
перевод текста — А, не му обръ́щай внима́ние, той не разби́ра ни́що от коли́.

Ключ

Ниже настоящий болгарский текст с одного из форумов. Обратите внимание, как много времен глаголов используется в обычной болгарской речи.

Текст-диалог «Италия»

— А́ло! Кри́си ти ли си?
— Аз съм. А ти... Миле́на? Не те позна́х. Гласъ́т ти е промене́н. Откъде́ се оба́ждаш?
— От Италия. Щях да се похва́ля, че спече́лих пъ́рва награ́да в конку́рс на сти́хове, перевод текста посвете́ни на Италия и... ве́че съм тук от три де́на!
— Боже... чак Италия! Ня́кой ми разка́звал, че през пролетта́ тя е мно́го ома́йваща. Ти съгла́сна ли си?
— Мо́ят чи́чо е споде́лял за сво́ето пъту́ване, но сега́ впечатле́нията са мно́го разли́чни. Ви́ждаш с тво́ите очи́, не с чу́ждите.перевод текста
— Какво́ означа́ва разли́чни?
— Ама́ в туристи́ческата аге́нция бя́ха ка́зали, че екску́рзията запо́чва от Рим, а самоле́тът ка́цна в Неапол, защо́то вре́мето било́ ло́шо и ни́е загу́бихме цял ден да пъту́ваме с автобу́с до Рим.
перевод текста — Съчу́вствам ти. А какви́ екску́рзии ви́е сте и́мали осве́н Ри́мското приключе́ние?
— Флоренция стра́шно мно́го ми харе́са, а там пък си бя́хме нае́ли апартаме́нт то́чно в це́нтъра с прия́тен и́зглед, ако́ успе́я ще ти изпра́тя адре́са. А дру́гото, кое́то на мен мно́го ми харе́са - па́рка Ти́воли. След ня́колко дне́вни обико́лки по музе́и и забележи́телности ми бе́ше втръ́снало, перевод текста да́же и на мъжа́ ми му бе́ше пи́снало от гале́рии. В Милано да оти́деш осве́н за шо́пинг, дру́го ня́ма Ако́ все пак те интересу́ва у́лиците и магази́ните ги знам и на сън да ме бу́тнеш ще ти ги ка́жа. Какво́то и да си ми́слела или́ да са ти ка́звали за Италия, дру́го си е да перевод текста провери́ш сама́ каква е и́стината. Отишла́ и провери́ла!
— Благодаря́ те мно́го. Ще ми́сля за Италия, досега́ не ми е хру́мвало не́що подо́бно. Но ти ме заинтересу́ва. Пожела́вам ти прия́тна почи́вка и непреме́нно ми се обади́ след връ́щането.перевод текста
— Разби́ра се. Целу́вам те. До сре́ща!