Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 43


Плюсквамперфект - прошедшее предварительное время

Используется, чтобы обозначить действие, которое предшествовало другому действию в прошлом. Другое действие в прошлом чаще всего выражается с помощью имперфекта или аориста. Например:

Еди́н чуждене́ц се загу́би в Пари́ж, той бе́ше забра́вил адре́са си.
Один иностранец заблудился в Париже, он забыл адрес гостиницы.
Не бях го ви́ждал отда́вна.
Я его не видел давно.

То есть в предложении есть два способа рассказать о прошлых действиях, но одно из них проходило раньше второго. По-русски примерно так:

Мы вошли к ней в кабинет, но она уже оделась и ждала нас.
Ни́е вля́зохме в кабине́та й, но тя ве́че си бе́ше обля́кла и ни ча́кала.

Зачем же, спросите вы, еще одна форма прошедшего времени, когда можно обойтись двумя-тремя, уже нам знакомыми? Хочу вас успокоить – именно это языковое понятие встречается довольно редко. Но вы должны знать, что оно существует, поэтому посмотрите таблицу:

Положительная форма

Аз бях чел (а) я читала
Ти бе́ше чел (а)
Той(тя) бе́ше чел (а)
Ни́е бя́хме че́ли
Ви́е бя́хте че́ли
Те бя́ха че́ли

Вопросительная форма

Бях ли чел(а)?
Бе́ше ли чел?
Ти бе́ше ли чел?
Бя́хме ли че́ли?
Бя́хте ли че́ли?
Бя́ха ли че́ли?

Отрицательная форма

Не бях чел(а)
Не бе́ше чел
Не бе́ше чел
Не бя́хме че́ли
Не бя́хте че́ли
Не бя́ха че́ли

Как видите, в прошедшем предварительном времени используется знакомый нам вспомогательный глагол съм в прошедшем времени (вспоминаем: бях, бе́ше, бе́ше, бя́хме, бя́хте, бя́ха).

Порядок слов:

 1. Обычно глагол съм в прошедшем времени стоит перед причастием: бя́хме хо́дили до Москва (мы ездили в Москву).
 2. Краткие формы личных местоимений и возвратные местоимения се и си стоят между вспомогательным глаголом и причастием:

Не бях я ви́ждала (я её не видела);
Те ве́че бя́ха си ку́пили биле́ти. (они уже купили себе билеты)
Бя́хте ли ку́пили почи́вни ка́рти? (вы купили путёвки? – нет обозначения лица, но и так понятно, что это – «вы»)

Упражнение 1. Поставьте выделенные глаголы в первоначальную форму настоящего времени.

 1. Кога́то реши́хме да хо́дим на ки́но, ве́че бя́хме закъсня́ли.
  Когда мы решили пойти в кино, уже опоздали (уже было поздно).
 2. Вера разка́за за сре́ща, коя́то бе́ше завъ́ршила с еди́н час по-ра́но.
  Вера рассказала о встрече, которая закончилась на час раньше.
 3. Тя ба́вно бе́ше вървя́ла по у́лицата, кога́то неоча́квано чу, че я ви́ка Георги.
  Она медленно шла по улице, когда внезапно услышала, что её зовет Георги.
 4. Не забеля́зах, кога́ бе́ше заваля́л сняг.
  Я не заметила, когда пошел снег.

Ключ

Текст-диалог «Биле́ти за япо́нска изло́жба»

— Добър ден!
— Здраве́йте. Слу́шам ви.
— Бих и́скала да ку́пя биле́ти за япо́нската изло́жба. Ка́заха, че ще и́ма едно голя́мо шоу с кимоно́. Мо́жете ли да разка́жете не́що?
— Да, наи́стина япо́нците са дока́рали по́вече от 50 кимоно́, вся́какви ви́дове аксесоа́ри за тях, включи́телно и перевод текста разко́шните ветрила́, дори́ ще има и ча́ена церемо́ния.
— А! Не мо́же да бъ́де! И какво́? Ще разбъ́ркваме зеле́н гъст чай с бамбуковата че́тка?
— Да... изгле́жда, че ви́е ве́че сте били́ на така́ва церемо́ния?
— Бях. И ми стру́ваше скъ́по, тъй като́ плати́х до́ста пари́. Ве́че не ми се и́ска, тъй като́ ця́лата исто́рия тра́е почти́ 3 ча́са. Щях да заспя́. На мен ми са по-интере́сни кимона́. перевод текста Да́йте ми ако́ оби́чате два биле́та са́мо за изло́жба.
— Е, ча́кайте сега́! Осве́н ча́ената церемо́ния ще и́ма и дегуста́ция на япо́нските специалите́ти. И тя е безпла́тна!
— Е́то! То́чно това́ аз оби́чам! Прия́тно е все пак ня́кой да те че́рпи, и мо́жеш да про́бваш саши́ми и саке́ без пари́. Зна́чи у́тре? В колко часа́?
— Откри́ването ще бъ́де в 16-00 (то́чно в шестна́йсет), е́то ви биле́тите. Заповя́дайте и съм си́гурна, че ня́ма да съжаля́вате.
— Дано́! Благодаря́ ви, мно́го сте любе́зна.перевод текста
— Вси́чко ху́баво!

Котешката история

Котка с фасон (рассказ взят с болгарского форума о кошках)

... Едни́ родни́ни ни бя́ха помо́лили да им гле́даме ко́тката, докато́ не са в Со́фия и ни я бя́ха оста́вили за две се́дмици. перевод текста Бе́ше една́ сиа́мка с хара́ктер и по едно́ вре́ме тя изче́зна.

Ни́е живе́ехме на тре́тия ета́ж и при́нципно не сме я пу́скали да изли́за от апартаме́нта. И ня́колко дни се чу́дихме къде́ мо́же да се изпари́ така́. Накра́я я откри́хме зад телеви́зора - бе́ше си се ската́ла там и стоя́ла ня́колко дни и ни́то гък, нито стон. Я́вно бе́ше сърди́та, перевод текста че стопа́ните са я оста́вили при чу́жди хо́ра и искаше да пока́же ма́лко фасо́н.