Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 4


Общение и родственные связи

Самые первые слова, которые вы услышите в Болгарии, это:

Как сте? и Как си?

Вопросительное слова «как» нам понятно и без перевода. Глагол связка «съм» также нам знаком по уроку № 2, но на всякий случай напомню, как он спрягается:

 
Аз съм
Ни́е сме
 
Ти си
Ви́е сте
 
Той (тя,то) е
Те са

Таким образом, эти простые вопросы можно перевести: Как вы? Как ты? Или другими словами: Как дела?

Что же можно ответить на такие вопросы? Если вас спрашивают на ходу, просто для вежливости, советую отвечать:

Добре́! (хорошо), ху́баво! (отлично), чу́дно (прекрасно), ня́мам пробле́ми, вси́чко е на ред (нет проблем, всё в порядке).

Если же это – ваш друг (подруга), и вам хочется поделиться с ним, то можете сказать: го́ре-до́лу (то есть более-менее, хотя на самом деле го́реверх, до́луниз и получается: то вверх, то вниз).

Или – ня́ма с какво́ да се похва́ля (ничем не могу похвастаться).

А если у вас всё в порядке, то смело можете перечислять ваши достижения:

И́мам ху́бава ра́бота (у меня отличная работа), то́ку що се оже́них / се омъ́жих (только что женился / вышла замуж), замина́вам за ... (уезжаю в...)

Позже мы с вами сможем составить более объёмные ответы, но пока можете использовать эти шаблоны.

Теперь давайте перечислим слова приветствия, прощания, просьбы и благодарности. Они нам необходимы буквально на каждом шагу для общения и понимания. В скобках – вежливая форма.

Здраве́й(те) – здравствуйте
До́бър ден, добро́ утро, до́бър вечер
Ле́ка нощ – спокойной (легкой) ночи
Дови́ждане – до свидания
Дочу́ване – прощаться по телефону
Чао – пока
Сбо́гом! – прощаться надолго
До у́тре – до завтра
До сре́ща – до встречи
Мерси́ – спасибо
Благодаря́ – спасибо, благодарю
Извиня́вай(те), извене́те, проща́вай(те) - извините
Мо́ля – пожалуйста
Заповя́дайте – самое популярное слово, означает: пожалуйста, прошу вас, проходите, войдите, возьмите и т.п.
Ако́ оби́чате – будьте любезны
Добре́ дошли́ – добре́ зава́рили – добро пожаловать - хорошо, что мы вас застали
Ко́лко стру́ва? – сколько стоит?

А что такое родственные связи – спросите вы. Это всем нам известные:

Ма́йка – мать
(мама, мами – мама)
Син – сын
(си́нче – сынок)
Дъщеря́ – дочь
(ще́рка – дочурка)
Баща́ – отец
(татко, тати – папа)
Внук, вну́чка – внук, внучка
(вну́че – внучок)
Ка́ка – старшая сестра
(ка́кичка – сестрица)
Ба́тко – старший брат
Ле́ля – тётя (любая тётя)
Чи́чо – дядя (не только как родственник, но и как обозначение какого-то незнакомого мужика – чичко – дядька)
Пле́менница – племянница
Пле́менник – племянник
Дя́до – дед, дедушка
Ба́ба – бабушка
Братовчед(ка) - двоюродный брат (сестра)
Съпру́г, съпру́га – муж, жена
Тъ́ща, зет – тёща, зять
Све́кър, свекъ́рва - свёкр, свекровь
Брат, сестра - брат, сестра
Дечурли́га – детки (маленькие)
Дете́, деца́ - ребенок, дети
Зъ́лва [зылва] – золовка - сестра мужа
Годени́ца – невеста
Годени́к – жених
Ѓадже – бой-френд или гёрл-френд

Например, вопрос: Как са ва́шите дечурли́га? Как ваши детки? Добре́ са, благодаря́ Они в порядке, спасибо.

Текст-диалог «Юбилей»

— А́ло, Хриси, ти ли си? Ма́ма в къ́щи ли е?
— Здраве́й, Гошо! Ма́ма е в магази́на, а ти какво́ и́скаш?
— Тя вче́ра ми ка́за, че ще и́маме го́сти от се́ло. Ти зна́еш ли не́що за това́?
— Да, ще до́йдат ле́ля Вене́та, чи́чо То́дор, ба́ба Цвета́на и дя́до Пла́мен.перевод текста
— Еха! И защо́?
— Днес ба́ба и дя́до и́мат юбиле́й, живе́ят за́едно ве́че 50 (петдесе́т) годи́ни!
— Ааа... а защо́ и́скат да го празну́ват тук, а не на не́ло?
— Ти помни́ш ли, че ма́ма има еди́н позна́т, упра́вител на рестора́нта? Той ни пока́ни вси́чки и да́ва голя́мо намале́ние.перевод текста
— Да, разбра́х. И кой ще до́йде още?
— Ця́лото ни семе́йство: ма́ма, та́тко, аз, съпру́гът ми, на́шите деца́, ти с годени́цата и още 30 (трийсет) бли́зки и дале́чни родни́ни. Така́ че, ще ви ча́каме днес в 6 (шест) часа́ в рестора́нт «Гларус».
— А пода́рък?
— Пода́ръкт е пари́чки, ще ги събере́м вси́чки за́едно и подари́м на ба́бичка, не́ка да напра́ви ремо́нт на къ́щата, защо́то тя е мно́го ста́ра.перевод текста
— Ама́, да. Това́ е пра́вилно! Добре́, до ве́чера!

Ко́тешки виц (кошачий анекдот)

Ба́бичката с ло́шо зре́ние така́ оби́чала ко́тки, че три де́на да́вала мля́ко на една́ зи́мна ста́ра ша́пка, коя́то я наме́рила пред вхо́да.

Бабушка с плохим зрением так любила кошек, что три дня отпаивала молоком старую зимнюю шапку, которую нашла возле дома.