Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 36


Прошедшее время глагола-связки съм

Эта тема необходима для быстрого и несложного общения на первых этапах изучения болгарского языка.

Как это? Да вот если вас спросят: «Ти вче́ра ходи́ ли на екску́рзията? (ты вчера ездил на экскурсию?)», а вы не знаете, как точно ответить, потому что не помните прошедшее время глагола «ездить», то совершенно спокойно можете ответить: Не, не бях (нет, не был).

А в настоящем времени даже можно сказать - не съм. И этого будет абсолютно достаточно. Вы ведь знаете – краткость – сестра таланта, как мудро заметил Антон наш Павлович Чехов.

Эту табличку спряжения глагола советую запомнить навсегда, как дважды два, потому что глагол «быть» заменяет почти всегда многие другие глаголы и делает жизнь проще.

Положительная форма

Ед. ч.

Мн. ч.

Аз бях
Ти бе́ше
Той/тя бе́ше

Ние бя́хме
Вие бя́хте
Те бя́ха

Отрицательная форма

Ед. ч.

Мн. ч.

Аз не бях
Ти не бе́ше
Той/тя не бе́ше

Ни́е не бяхме
Ви́е не бяхте
Те не бя́ха

Вопросительная форма

Ед. ч.

Мн. ч.

Аз бях ли?
Ти бе́ше ли?
Той/тя бе́ше ли?

Ние бя́хме ли?
Вие бя́хте ли?
Те не бя́ха ли?

Примечание: во втором лице единственного числа глагол «беше» может сокращаться и становится глаголом «бе», например: ти къде бе вчера? (где ты был вчера?).

В разговорной речи это происходит очень часто!

Упражнения

Упражнение 1. Вставьте глагол «съм» в прошедшем времени.

 1. Вче́ра ни́е на го́сти.
 2. Днес те на уро́ка до 4 часа́.
 3. Сно́щи тя свобо́дна и ходи́ на ки́но.
 4. Преди́ 5 годи́ни той в Москва.
 5. Завче́ра тя на изпи́та.
 6. Те ви́наги ми́ли и отзивчи́ви.
 7. Та́зи су́трин аз не вкъ́щи, хо́дих до бо́лницата.
 8. Ви́е не ли сно́щи на конце́рт?
 9. Как на вас ви на та́зи екску́рзия? Харе́сва ли ви? (Как вам было на экскурсии? Понравилось?)

Ключ

Упражнение 2. Переведите с болгарского на русский язык.

В этом упражнении почти нет глагола «съм» в прошедшем времени, но довольно много других глаголов, которые вы уже знаете, поэтому перевод не будет для вас трудным.

 1. Вче́ра аз хо́дих на ки́но с прия́телката на мо́ята сестра́.
 2. Ми́налата се́дмица аз пи́сах писмо́ на мо́я прия́тел в Бълга́рия, но досега́ не полу́чих о́тговора.
 3. Преди́ де́сет мину́ти тя ми се оба́ди и отмени́ сре́щата. Но аз ве́че съм в метро́! Нима́ не бе́ше възмо́жно да ми ка́же това́ по-ра́но!
 4. Мо́ят съпру́г ви́наги ми подаря́вал цветя́ на годи́шнината на сва́тбата, а то́зи път ми подари́ кола́!
 5. Щом зави́х зад ъ́гъла, видя́х, че автобу́сът тръ́гва от спи́рката. Аз по́чнах да ма́хам с ръце́те и до́брият шофьо́р се спря́ и ми отво́ри врати́чката. И така́ успя́х да до́йда навре́ме на ра́бота.
 6. Запи́саха ми в япо́нския ценътр и сега́ аз мо́га да хо́дя там и да чета́ кни́ги на япо́нски.
 7. Изло́жбата бе́ше с голя́м успе́х. Аз дори́ полу́чих Ди́плома.
 8. Продава́чката сло́жи пред ме́не де́сет кути́и с обу́вките и аз почти́ припа́днах от възто́рг.

Ключ

Текст-диалог «При лекаря»

— До́бър ден, до́кторе!
— Здраве́йте. Мо́ля, седне́те. Какво́ ви безпокои́?
— Боли́ ми коре́мът, е́то тук, от дя́сната страна́.
— А че́рен дроб отда́вна ли сте проверя́вали?
— Да, до́ста отда́вна. И дори́ пих ня́какви лека́рства.
— Добре́, да́йте да ви прегле́дам... И́скам да ви зара́двам – дро́бът ви е на ред. перевод текста А стома́хът как е? И́мате ли опла́квания? Кога́ сте да́вали ана́лизи?
— Да, отдав́на. Ве́че пет годи́ни не съм хо́дила до бо́лницата. Стома́хът ме бо́ли, но не е е мно́го, пък и бъ́бреците поня́кога безпокоя́т. Но о́бщо взе́то мо́га да търпя́.
— Зна́ете ли, после́дното вре́ме се появи́ така́ва тео́рия, че вси́чки бо́лести на въ́трешните о́ргани са свъ́рзани с гръбна́чния стълб. перевод текста Да и́мате случа́йно остехондро́за?
— Да! И́мам. Но аз ни́кога не съм ми́слила, че дро́бът, бь́бреците, стома́хът и бе́лият дроб и́мат отноше́ние към разме́стването на междупре́шленните ди́скове. И какво́ сега́?
— Ще ви препоръ́чвам да хо́дите при остеопа́та, той ще пра́ви специа́лни манипула́ции. Осве́н това́ и гимна́стика ще ви тря́бва.перевод текста
— Разбра́х. А ха́пчета тря́бва ли да пи́я?
— Ня́какви би́лки ще бъ́дат поле́зни сега́ – неве́н, ла́йка, ме́нта. Те и са противовъзпали́телни и успокоя́ващи. И са поле́зни за стома́ха и дро́ба. И разби́ра се ни́какви пъ́ржени неща́, забраня́ва се соле́но, мазнини́ и консе́рви. Ето ви беле́жки за ана́лизи. Заповя́дайте след се́дмица Же́лая да оздраве́ете по-бъ́рзо!
перевод текста — Благодаря́ ви, до́кторе! Ви́е ме учу́дихте, но сигу́рно сте прав. Вси́чко ху́баво!

Котешки виц

Сре́щат се два съсе́да.
Встречаются два соседа.
— Какво́ ста́на с теб? Мно́го си тъ́жен!
— Что с тобой случилось? Ты такой грустный.
— Мо́ята ко́тка избя́га!
— От меня кошка сбежала!
— Стра́нно, кога́то избя́га тво́ята съпру́га, ти не бе́ше то́лкова отча́ян!
— Странно, когда сбежала твоя жена, ты не был так огорчен!
— Ама, мо́ята жена́ ня́маше три зла́тни меда́ли от междунаро́дните изло́жби!
— Но у моей жены не было трех золотых медалей с международных выставок!