Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 33


Сложносочиненные предложения

И этот урок не будет для вас сложным, потому что и здесь правила очень похожи на русские.

Сложносочиненные предложения состоят из самостоятельных простых предложений, которые соединяются или союзами, или без них, и образуют одно целое.

Союзы

Примеры

и

Пролетта́ запо́чва и пти́ците се връ́щат от юг. (начинается весна, и птицы возвращаются с юга.)

или́... или́

Днес или́ ще вали́ дъжд, или́ ще ду́ха вя́тър. (сегодня или будет идти дождь, или подует ветер.)

но, оба́че (однако)

Ви́ждам го, но не и́скам да се призна́я. (я его вижу, но не хочу признаваться.)
Пие́сата е интерес́на, оба́че арти́стите не игра́ят добре́. (пьеса интересная, однако, артисты играют не очень хорошо.)

а

Еди́нният се ка́чва на дърво́, а дру́гият се оста́ва на пъ́тя. (один взбирается на дерево, а другой остаётся на дороге.)

ни́то…. ни́то (ни... ни...)

Ни́що ня́ма да пра́вяднес: ни́то пи́ша писма́, ни́то отгова́рям на ня́кой. (ничего не буду делать сегодня: ни письма писать, ни отвечать никому.)

хем... хем (и... и)

Хем е полез́но, хем е прия́тно да науча́ваш по́вече за ко́тки. (и полезно, и приятно побольше узнавать про кошек.)

ту... ту (то... то)

Ту гово́ри по телефо́на по цял ден, ту мълчи́ и не разгова́ря. (то целыми днями по телефону болтает, то молчит и не разговаривает.)

ка́кто... така́

Ка́кто му ка́зах, така́ и се полу́чи (как я ему сказала, так и получилось)

ако́ не... то

Ако́ не слу́шаш у́мни хо́ра, то мо́жеш да попа́днеш в неприя́тна исто́рия. (если не слушаешь умных людей, то можешь попасть в неприятную историю.)

ко́лкото... то́лкова

Не знам защо, ко́лкото по́вече се стара́я, то́лкова по́вече се отдалеча́вам от целта́ си. (Не знаю почему, чем больше я стараюсь, тем больше отдаляюсь от своей цели.)

Упражнение 1. Вставьте соответствующие союзы из указанной выше таблицы.

  1. по́вече гле́дам новни́ните, по-ма́лко и́скам да вклю́чвам телеви́зора. (чем больше смотрю новости, тем меньше хочу включать телевизор.)
  2. ня́мам ангажиме́нти, стоя́ вкъ́щи. (если у меня нет дел/обязательств, то я сижу дома.)
  3. В съ́бота е прия́тно да поспя́ до къ́сно, е поле́зно да подредя́ ста́ята си. (приятно в субботу и поспать допоздна, и в комнате полезно прибраться.)
  4. Не и́скам ям, пи́я. Не́що не съм в ред. (не хочу ни есть, ни пить, что-то я не в порядке – другими словами «не в своей тарелке».)
  5. Аз пи́ша на не́я все́ки ден, тя не ми отгова́ря. (я пишу ей каждый день, но она мне не отвечает.)

Ключ

Текст-диалог «В пощата»

— До́бър ден!
— Здраве́йте! Какво́ и́скате?
— Бих и́скала да пра́щам коле́т в Руси́я. Как да се пра́ви това́ по-добре́?
— Какв́о и́мате в пра́тката?
— Бъ́лгарските сувени́ри и парфю́м.
— За съжале́ние, не мо́жете да пра́щате парфю́м, а сувени́ри, ако тя́хното тегло не превиш́ава един килогра́м, мо́жете да пра́щате без застрахо́вка.перевод текста
— Какво́ е това́ застрахо́вка?
— Ама́, тя да́ва гара́нция за връ́щане стойността́ на пра́тката, ако́ евентуа́лно тя ще се изгу́би ня́къде.
— Случа́йно?
— Ама́, това́ така́ се нари́ча. Сами́те разби́рате - мно́го пратки, поня́кога ня́кои от тях изче́зват по най-невероя́тен на́чин. Ни́е сами́те се учу́дваме.
— Да, ви́е съ́що ме учу́двахте. Мислих, че през 21 (двайсет и първи) век, кога́то те́хника и компю́търи са нався́къде, не е възмо́жно да се загу́би не́що.
— Ка́жете, и́мате ли сво́ята кути́йка или аз тря́бва да опако́вам коле́та?перевод текста
— Не, аз ня́мам кути́я.
— Добре́, да́йте да ви́дим: де́сет магни́та, бъ́лгарска къ́рпа, три дъ́рвени солни́ци, де́тски игра́чки и че́тири значка́. Това́ вси́чко ли е?
— Да.
— Ху́баво! Вси́чко о́бщо за кути́йка и услу́ги са 23 (два́йсет и три) ле́ва.
— Ко́лко?
— 23 ле́ва.
— Защо́ е то́лкова скъ́по?
— Нали́ е със самоле́т. Сега́ ни́що не се пра́ща по влак. Със самоле́т е по-бъ́рзо, мака́р и по-скъ́по.
— Бо́же мой. Ако знаех, че това́ е то́лкова скъ́по, по-добре ́ бих помо́лила ня́кой да взе́ме със себе си перевод текста коле́та и да го предаде́ в Пе́тербург ли́чно.
— Но нима́ не зна́ете, че е забране́но да се взи́ма чу́ждите пра́тки?! Заради́ тра́фика на наркоти́ците. Поня́кога мо́лят таки́ва наивня́ци като́ вас да взе́мат ма́лката пра́тка и да я преда́ват на ня́какъв адре́с, а след това́ на гра́ницата се ока́зва, че в дъ́рвената ку́кличка и́ма наркоти́к. И неви́нния чове́к го осъ́ждат.
— Да? Нима́ и така́ се слу́чва?
— Разби́ра се.
— Ама́ добре́, ви́е ме убеди́хте. Е́то ви пари́те и да́йте да приклю́чим с това́!
— Получе́те беле́жката. И вси́чко най-ху́баво ви жела́я!перевод текста
— Благодаря́, подо́бно!