Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 32


Сложноподчиненное предложение

Сложноподчиненное предложение состоит из главного и одного или более придаточных предложений. Подчинительные союзы, с помощью которых соединяются эти предложения абсолютно такие же, как и в русском языке:

 
Кога́то
Когда
 
Като́
Когда
 
След като́
После чего/после того, как
 
Къде́то
Где
 
Защо́то
Потому что
 
Затова́ че
Потому что
 
Тъй като́
Так как
 
Ако́
Если
 
Затова́
Поэтому

Обратите внимание, что некоторые союзы образуются от вопросов, к которым просто прибавляется окончание -то.

Кога? Кога́то
Къде? Къде́то
Защо? Защо́то

Как видите, эта тема не вызывает никаких трудностей, надо просто запомнить, как пишутся и произносятся вопросы и соответственно, как выглядят ответы.

Упражнения

Упражнение 1. Из простых предложений составьте сложные, употребляя союзы: кога́то, къде́то, защо́то, като́, след като́.

Образец:

Учени́ците чу́ват звъне́ца.+ Вли́зат в учи́лището.
Кога́то учени́ците чу́ват звъне́ца, те вли́зат в учи́лището.
Учени́ците вли́зат в учи́лището, кога́то чу́ват звъне́ца.

  1. Сре́щам го че́сто. + Там спи́ра автобу́с.
  2. Иван не хо́ди на курс по англи́йски ези́к. + И́ма мно́го ра́бота.
  3. Ирина тря́бва да ча́ка. + Телефо́нната ли́ния не е свобо́дна.
  4. Боли́ ме зъб, затова́ + Оти́вам при зъболе́кар.
  5. Ле́карят прегле́жда ма́лкото момче́. + Напи́сва реце́пта.

Ключ

Внимание: эти союзы могут стоять и в начале предложения, и в конце, и после какого-то существительного! Проявляйте фантазию, и вы получите самые неожиданные и интересные варианты.

Упражнение 2. Ответьте на вопросы сложноподчиненными предложениями. Используйте данные в скобках предложения как придаточные.

  1. Кога́ преси́чате у́лица? (Зеле́ната светлина́ да́ва свобо́ден път).
  2. Защо́ в учи́лищния двор е шу́мно? (Учени́ците висо́ко (громко) разгова́рят).
  3. Кога́ се събу́ждате су́трин? (Буди́лникът звъни́).
  4. Защо́ и́скате да спи́те до къ́сно? (Сега́ съм в о́тпуск).

Ключ

Напоминалка: существительные ученици, работници и все остальные, которые оканчиваются в единственном числе мужского рода на (помните: паметник-паметници, заек-зайци), на самом деле не являются обозначением женщин, как вам показалось по аналогии с русскими словами. Во множественном числе женского рода эти слова выглядят таким образом: ученички, работнички и т.п.

Текст-диалог «В магазина за хранителни стоки»

— До́бър ден! И́мате ли бонбо́нови фи́гурки?
— За съжале́ние ня́маме. Но на́шите доста́вчици обеща́ха да дока́рат сто́ки в бли́зките дни.
перевод текста — Кога́ то́чно?
— Ама́, кога́то ще ги полу́чат от фа́бриката.
— Дъ́лга исто́рия. Добре́, да́йте ми съве́т – ако́ ми и́дват на го́сти деца́та, какви́ бонбо́ни да взе́ма за тях?
— Знам, че деца́та оби́чат то́пчета с пластама́совите фи́гурки въ́тре. Ки́ндер-сюрпри́з, ако́ зна́ете.
— Да, знам, оба́че те са скъ́пи, бих предпоче́ла не́що по-е́втино. перевод текста Защо́ ня́мате ня́какви бонбо́нки за деца́?
— Защо́то ги купу́ват мно́го ря́дко. Обикнове́но предпочи́тат голе́ми кути́и с шокола́д за пода́рък или юбиле́й.
— Съжаля́вам. Ами́... тъй като́ ня́мате не́що за мен, ще оти́да в друг магази́н.
— И аз съжаля́вам, ако́ не наме́рите и там не́що подходя́що, ела́те при нас след два-три дена. До́виждане!перевод текста
— Вси́чко ху́баво!

Так как этот урок довольно краткий и понятный по смыслу своими аналогиями с русским языком, то, наверное, можно к нему добавить тему, которая может вам пригодиться в совершенно различных ситуациях.

Не удивляйтесь это – тело человека! Про физиологию мы не будем говорить, но что и как называется, наверное, знать интересно. Итак:

Тя́ло – тело
Глава́ – голова
Лице́ – лицо
Че́ло – лоб
Брада́ – подбородок
Бу́за/бу́зи – щека/щёки
Ве́жда/и – бровь/и
Ми́гли – ресницы
Ухо́/уши́ – ухо/уши
Око́/очи́ – глаз/глаз
Слепоо́чие – висок
Уста́ – рот
У́стна/у́стни – губа/губы
Зъб/зъ́би – зуб/зубы
Ши́я/врат – шея
Гъ́рло – горло
Муста́к/муста́ци – ус/усы
Нос – нос
Коса́ – волосы
Ра́мо/рамена́ – плечо/плечи
Ръка́/ръце́ – рука/руки
Крак/крака́ – нога/ноги
Коля́но/колене́ – колено/колени
Стъпа́ло/стъпала́ – ступня/ступни

Ханш – бёдра
Но́кът/но́кти – ноготь/ногти
Пръст/пръ́сти – палец/пальцы
Гръб – спина
Венци́ – дёсны
Ве́ни – вены
Гърда́ – грудь
Гърди́ – груди
Ду́пе – попа
Та́лия – талия
Коре́м – живот
Стома́х – желудок
Бял дроб – легкие
Че́рен дроб – печень
Бъ́брек/бъ́бреци – почка/почки
Гле́зен/гле́зени – щиколотка/и
Ки́тка – кисть руки
Кръст – поясница
Ко́жа – кожа
Ребро́ – ребро
Кост/ко́калчета – кость/косточки
Му́скул/и - мускул/ы
Шкембе́ – брюхо (кулинарное – рубец)
Ключи́ца – ключица