Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 31


Неопределенные, отрицательные и обобщительные местоимения

Ничего сложного в этих местоимениях нет, потому что они абсолютно аналогичны русским. Посмотрите внимательно таблички и вздохните с облегчением – да это же просто! Чуть-чуть поменять некоторые буквы и вот уже всё понятно, как из русских они становятся болгарскими!

Неопределенные местоимения

Виды Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Лица и предметы ня́кой (кто-то) ня́коя (кто-то) ня́кое (кто-то) ня́кои (кто-то)
Признаки ня́какъв (некоторый) ня́каква (некоторая) ня́какво (некоторое) ня́какви (некоторые)
Притяжательная форма не́чий (чей-то) не́чия (чья-то) не́чие (чьё-то) не́чии (чьи-то)
Количество ня́колко (несколько)

Отрицательные местоимения

Виды Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Лица и предметы ни́кой (никто) ни́коя (никто) ни́кое (никто) ни́кои (никто)
Признаки ни́какъв (никакой) ни́каква (никакая) ни́какво (никакое) ни́какви (никакие)
Притяжательная форма ничий́ (ничей) ничия́ (ничья) ничие́ (ничьё) ничии́ (ничьи)
Количество нико́лко (нисколько)

Запомните:

Если формы ня́кой и ни́кой употребляются самостоятельно и относятся к одушевленным лицам, то они склоняются в соответствии с существительными и имеют падежные формы:

Ня́коя жена́ ме погле́дна внима́телно, но не я позна́вам (какая-то женщина посмотрела на меня внимательно, но я её не знаю).
Някой мъж ми напи́са писмо́ по и́нтернет, и аз сега́ се чу́дя – дали́ тря́бва да му отгова́рям (какой-то мужчина написал мне письмо по итернету, и я теперь раздумываю – надо ли ему отвечать).
Ни́кой чове́к не вли́за в мо́ята ста́я, кога́то спя! (никакой человек (или проще – никто) не входит в мою комнату, когда я сплю)

Для неодушевленных предметов и животных используются формы не́що и ни́що (что-то и ничто/ничего)

Падежи Неопределенные местоимения Отрицательные местоимения
Именительный ня́кой (кто-то) ни́кой (никто)
Винительный ня́кого (кого-то) ни́кого (никого)
Дательный на ня́кого / ня́кому (кому-то) на ни́кого / ни́кому (никому)

Обобщительные местоимения

Виды Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Для лиц вся́кой (каждый) вся́коя (каждая) вся́кое (каждое) вся́кои (каждые)
и предметов все́ки (каждый) вся́ка (каждая) вся́ко (каждое) все́ки (каждые)
Признаки вся́какъв (любой) вся́каква (любая) вся́какво (любое) вся́какви (любые)

Упражнения

Упражнение 1. Ответьте на вопросы, используя отрицательные и неопределенные местоимения.

  1. Кой ще дой́де с ме́не на разхо́дка? (кто пойдет со мной на прогулку?)
  2. С кого́ гово́рихте за предстоя́щото пъту́ване? (с кем вы говорили о предстоящей поездке?)
  3. На кого́ пи́сахте днес писма́? (кому вы писали сегодня письма?)
  4. Ко́лко тетра́дки ще ку́пиш? (сколько тетрадок ты купишь?)
  5. Кои́ кни́ги на Пушкин и́ма във ва́шата библиоте́ка? (какие книги Пушкина есть в вашей библиотеке?)
  6. Ко́лко и́зпита ще и́мате днес? (сколько экзаменов у вас сегодня?)
  7. Какво́ заку́сихте та́зи су́трин? (что вы сегодня ели на завтрак/чем вы сегодня завтракали?)

Ключ

Упражнение 2. Вставьте обобщительные местоимения.

1. Рожде́ният ден на от семе́йството е пра́зник за бли́зки.
2. То́зи ден се празну́ва от
3. Рожде́никът получа́ва пода́ръци.
4. Кога́то хо́дя на се́ло, мо́га да наблюда́вам дома́шни живо́тни и пти́ци.
перевод текста 5. Във гради́на и́ма най-разли́чни цветя́.
6. Да се спече́ли не́що, от се и́ска голя́м труд.

Ключ

Для лучшего запоминания местоимений можете почаще заглядывать в эту таблицу:

Таблица разрядов местоимений в русском и болгарском языках

Разряд по значению

Примеры местоимений

Болгарские местоимения

1. Личные

1 лицо – я, мы
2 лицо – ты, вы
3 лицо – он, она, оно, они

аз, ни́е
ти, ви́е
той, тя, то, те

2. Возвратные

себя

се́бе си

3. Притяжательные

1 лицо – мой, моя, мое, мои, наш, наша, наше, наши
2 лицо – твой, твоя, твое, твои, ваш, ваша, ваше, ваши
3 лицо – его, ее, их

мой, мо́я, мо́е, мо́и; наш, на́ша, на́ше, на́ши
твой, тво́я, тво́е, тво́и; ваш, ва́ша, ва́ше, ва́ши
не́гово, не́йно, тя́хно

4. Вопросительные

кто? что? какой? чей?
сколько? где? когда? куда?
откуда? зачем?

кой? какво́? какъ́в? чий?
ко́лко? къде́? кога́? накъде́?
откъде́? защо́?

5. Относительные

кто, что, какой/каков, чей,
который, которая, которое,
которые, столько

кой, какво́, какъ́в, чий,
ко́йто, коя́то, кое́то,
кои́то, то́лкова

6. Указательные

этот, эта, это,
эти, тот,
та, то, те,
такой/таков, тут/здесь, сюда, туда, оттуда, отсюда, тогда, поэтому

то́зи (то́я), та́зи (та́я), това́,
те́зи (ти́я), о́нзи (о́ня),
она́зи (она́я), онова́, оне́зи (они́я);
такъ́в, тук, наса́м, ната́м, отта́м, отту́к, тога́ва, затова́

7. Определительные

весь, всякий, все,
сам, каждый/любой, другой,
иной, всяческий, всюду/везде, всегда

це́лият, все́ки, вси́чки, сами́ят, все́ки, дру́гият, дру́г, вся́какъв, нався́къде, ви́наги

8. Отрицательные

никто, ничто, некого,
нечего, никакой, ничей

ни́кой, ни́що, ня́ма кой,
ня́ма какво́, ни́какъв, ничи́й

9. Неопределенные

некто, нечто, некоторый,
несколько, кое-где

ня́кой, не́що, ня́какъв,
ня́колко, ня́къде

Текст-диалог «Разговор на шефа със секретарката»

— Ня́кой да ме търсил?
— Не, господин Петров, ни́кой не се оба́ждал, осве́н ва́шата съпру́га.
— И какво́ и́скаше?
— Попи́та, дали́ ще обя́двате вкъ́щи. Все́ки път тя пи́та едно́ и съ́що. перевод текста Нали́ зна́е, че ви́е сте зае́т и обикнове́но обя́двате са́мо с би́знес-партньо́ри!
— Еее, Евели́на, не се изла́гай и сти́га си гово́рила глу́пости! Аз не оби́чам, кога́то прика́зваш то́лкова пренебрежи́телно за съпру́гата ми.
— Ама́, тя защо́ се наме́сва във ва́шата работа? Откъде́-накъде́ ви́е тря́бва да гу́бите два ча́са път ната́м-наса́м про́сто да изяде́те ня́каква пи́лешка су́па и дво́йка кюфте́та с карто́фи? Кога́то в рестора́нта на две кра́чки отту́к ще и́ма и япо́нски неща́, и италиа́нски, и ту́рски? перевод текста И те не са по-ло́ши от не́йните специалите́ти!
— Гово́риш така́, защо́то не си про́бвала не́йните ба́нички и ши́шчета. Ама́ мо́жеш и пръ́стите да изяде́ш – то́лкова е вку́сно! Я, престани́ да мърмо́риш и ме свържи́ с Георги́ев. Не́що ми е стра́нно, че той не ми звъня́л, да не се слу́чи не́що с не́го!
— Добре́, разбра́х. Сега́ ще го тъ́рся. Са́мо моме́нт да изча́кате.
— Ако́ го ня́ма на ра́бота, звъни́ вкъ́щи. Той ми тря́бва за една́ спе́шна ра́бота! И поръчи́ две пи́ци зату́к, аз днес те че́рпя!
перевод текста — Благодаря́ ви мно́го!... Е́то, Георги́ев се оба́ди!
— Добре́! Прехвърли́ го на мо́я телефо́н в кабине́та.

Забеле́жка: болгарское выражение «мо́жеш и пръ́стите да изяде́ш» (можешь и пальцы съесть) по смыслу соответствует русскому «язык можно проглотить».