Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 30


Относительные местоимения

В русском языке они тоже есть, и чаще всего их используют в сложноподчиненных предложениях, например:

Человек, который мне улыбается, мой брат;
Того, кто вошел, я знаю;
Учитель, кого я помню, был очень строгий;
Женщину, чья сумка осталась в магазине, очень быстро нашли;
Сколько бы я не говорил ей об экономии, всё бесполезно.

Чаще всего, конечно, мы используем местоимение который/ая/ое/ые, в болгарском языке их аналоги: ко́йто, коя́то, кое́то, кои́то - тоже на каждом шагу, а формы: какъ́вто, чи́йто, кого́то/кому́то, в последнее время почти не встречаются, но пусть эта табличка останется в вашей памяти – вдруг когда-нибудь пригодится!

Виды Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Обозначает лица и предметы Ко́йто (который) Коя́то (которая) Кое́то (которое) Кои́то (которые)
Обозначает признаки Какъ́вто (какой-то) Каква́то (какая-то) Какво́то (какое-то) Какви́то (какие-то)
Обозначает принадлежность Чи́йто (чей-то) Чия́то (чья-то) Чие́то (чьё-то) Чии́то (чьи-то)
Обозначает только лица Кого́то, предлог + кого́то (кого/кого-то)
Количество Ко́лкото (сколько)

Относительные местоимения, обозначающие лица и предметы, образуются от вопросительных местоимений посредством прибавления в окончании частицы -то (всегда! -то, независимо от рода!)

И это замечательно! То есть не надо мучительно вспоминать, что же это такое относительные местоимения...

Например вопрос: Кой? (кто м.р.) и к нему тут же ответ: който (который); вопрос: коя? (кто ж.р.) – ответ: която (которая); кое? (кто ср.р.) – което (которое); кои (мн.ч.) (кто) – ответ: които (которые).

Кой е там? Тоз, ко́йто дойде́ на го́сти (Кто там? Тот, кто пришел в гости).
Коя́ е та́зи жена́? Това́ е медици́нска сестра́, коя́то ще ви би́е инже́кции. (Кто эта женщина. Это – медсестра, которая будет вам делать уколы.)
Кои́ са те́зи сме́тки? Това́ са сме́тки, кои́то ни изпра́тиха от управля́ващата компа́ния. (Что это за счета? Это счета, которые нам прислали от управляющей компании.)

В случае, когда есть предлог в вопросе, то и перед относительным местоимением будет стоять предлог:

Не позна́вам студе́нта, за кого́то гово́ри преподава́тел. За кого́ той гово́ри? (Не знаю студента, о котором говорит преподаватель. О ком он говорит?)

Относительные местоимения: какъ́в? – какъ́вто; каква́? – каква́то; какво́? – какво́то; какви́? – какви́то – встречаются не так часто, поэтому эта информация - просто к сведению. На первое время запомните обычные и знакомые ко́йто/коя́то/кое́то/кои́то и будет вам счастье.

Запомните еще: если относительное местоимение употребляется самостоятельно и обозначает лицо, то у него появляются падежные формы:

Именительный: ко́йто – например: мъжъ́т, ко́йто вле́зе, е дире́кторът (мужчина, который вошел, директор).

Винительный: кого́то, например: мъжъ́т, кого́то сре́щнах, е поет. (мужчина, которого я встретил, поэт).

Дательный: на кого́то (комуто), например: Мъжъ́т, на кого́то пи́сах, ве́че е тук. (мужчина, которому я писал(а), уже здесь.)

Устойчивые выражения:

Какъ́вто и да еКакой бы то ни было=/не имеет значения какой.
Бъди́ какъ́вто си.Будь самим собой.

Упражнения

Упражнение 1. Вставьте соответствующие относительные местоимения:

 1. Не знам къде́ се нами́ра у́лицата, тъ́рся. (Не знаю, где находится улица, которую я ищу)
 2. Ще ви посо́ча ле́кар, при тря́бва да оти́дете ведна́га. (Я вам посоветую доктора, к которому вы должны пойти немедленно)
 3. Запозна́йте се с то́зи мъж, с ще пъту́вате за́едно. (Познакомьтесь с этим мужчиной, с которым вы поедете вместе).
 4. Дойде́ едно́ момче́, о́ще не знам. (Пришел юноша, которого я еще не знаю)
 5. В хо́ла се събра́ха хо́ра, ку́фари ве́че са гото́ви за пъту́ване. (В холле собрались люди, чьи чемоданы уже готовы для путешествия).

Ключ

Упражнение 2. Вставьте необходимые относительные местоимения:

 1. Това́ са пие́сите на Чехов, за гово́рихме.
 2. Разгова́рях с дъщеря́ му, бе́ше на конце́рта.
 3. Пока́нихме пое́та, с и́скахте да гово́рите.
 4. Той оста́на то́лкова (настолько) вре́ме в Бълга́рия, продължи́ семина́ра.
 5. Възхища́вам се от писа́теля, кни́га сега́ чета́.
 6. Вземе́те то́лкова ме́тра плат, ще ви тря́бва за костю́ма.
 7. Ни́е си ку́пихме таки́ва кни́ги, ни тря́бваха.
 8. Това́ е худо́жничка, карти́ни разгле́дахте.
 9. Купе́те хляб, и́скате.

Ключ

Текст «Бъ́лгарски специалите́ти – пъ́лнени чу́шки»

Бъ́лгарските домаки́ни са ху́бави готва́чки. Те мо́гат да напра́вят не́що от ни́що Напри́мер, взи́мат чу́шка, коя́то у нас се ка́зва «болгарский перец», сла́гат въ́тре си́рене с вся́какви подпра́вки о́ще и разбъ́ркано яйце́, и това́ задуша́ват във фу́рна о́коло 30 (три́йсет) мину́ти. Ка́нят го́сти, кои́то и́дват с ня́какви пода́ръци или́ ви́нце, ся́дат на маса́та и си че́рпят. То́лкова е прия́тно да седи́ш с прия́телите, чии́то при́казки ти то́плят сърце́то, яде́ш вкусноти́и и пе́еш ху́бави наро́дни пе́сни, кои́то зна́ят почти́ вси́чки и́стински бъ́лгари!перевод текста

Котешки виц

Ка́зват, че ко́тките чу́встват сла́би места́ на чове́ка и ля́гат то́чно върху́ бо́лното мя́сто. Днес ко́тката ле́гна на мо́ето портмоне́. Тя ни́кога о́ще не е била́ то́лкова досетли́ва.

Говорят, кошки чувствуют слабые места человека и ложатся точно на больное место. Сегодня кошка легла на мой кошелек. Она ещё никогда не была так проницательна.