Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 3


Указательные местоимения

Для того, чтобы начать говорить на иностранном языке, надо знать хотя бы самые основные слова, которые облегчают общение. Это, в первую очередь, указательные местоимения.

Не надо напрягаться при слове «местоимение»: если вы помните школьные уроки по русскому языку, это всего лишь заместители существительных.

Указательные местоимения всем давно известны, в русском языке: это, то, этот, тот, эта, та, эти, те.

Как видите, их не так много, но они очень важны.

В болгарском они соответственно выглядят так:

Указательные местоимения

Примеры использования

това́ – это
Това́ е маса́ (это стол)
онова́ – то
Онова́ палто́ е скъ́по (то пальто - дорогое)
то́зиэтот
То́зи чове́к е продава́ч (этот человек – продавец)
о́нзитот
О́нзи шофьор не е внима́телен (тот шофёр не осторожен)
та́зиэта
Та́зи жена́ е краси́ва (эта женщина красивая)
она́зита
Она́зи арти́стка е черноко́са (та артистка черноволосая)
те́зиэти
Те́зи прия́тели не са и́стински (эти друзья - не настоящие)
оне́зите
Оне́зи кни́ги са мно́го интере́сни (те книги очень интересные)

Упражнение 1

Дополните перевод справа, выбрав соответствующие указательные местоимения из списка. Также желательно переписать правую часть упражнения по памяти в тетрадь для лучшего запоминания.

1. Эта женщина – учительница.

жена́ е учи́телка.

2. Та соседка – болгарка.

съсе́дка е бъ́лгарка.

3. Этот мужчина – официант.

мъж е сервитьо́р.

4. Тот мужчина – немец.

мъж е неме́ц.

5. То представление – неинтересное.

представле́ние е неинтере́сно.

6. Это пальто – зимнее.

палто́ е зи́мно.

7. Эти люди – симпатичные.

хора́ са симпати́чни.

8. Те песни – народные.

пе́сни са наро́дни.

Ключ

Текст-диалог «В магазина за зимни дрехи»

Вре́мето ве́че е студе́но, след две се́дмици е пъ́рви деке́мври и аз тря́бва да си ку́пя кожу́х.
Аз вли́зам в магази́на и пи́там:
— Извиня́вайте, и́мате ли зи́мни дре́хи мо́ята мя́рка?
перевод текста — Кой но́мер дре́хи но́сите?
— 46 (чети́рийсет и ше́ст).
— Заповя́дайте, те́зи я́кета са мно́го то́пли.
— Покаже́те ми, мо́ля, о́нзи кожу́х, не и́скам я́ке.
— Ама, то́зи кожу́х е 54 (петдесе́т и четвъ́рта) мя́рка. Съжаля́вам, но друг но́мер ня́ма.
— А какви́ ко́жени па́лта и́мате?перевод текста
— И́маме палта́ от о́вча ко́жа че́рни, кафя́ви и бе́жови.
— Добре́, дайте да ви́дя това́ бе́жово.
— Е́то, заповя́дайте. В́иждам, че ви стои́ мно́го ху́баво!
— Да и аз така́ ми́сля. Взи́мам го.
— Плате́те на ка́са и да го но́сите с удово́лствие.перевод текста
— Благодаря́ ви мно́го! Прия́тен ден!

Виц - Анекдот

В зоомагази́н продава́чът гово́ри на жена́та:
В зоомагазине продавец говорит покупательнице:
— Внима́вайте с та́зи су́ха храна́! Ня́кой път предизв́иква за́пек при ха́мстерите.
— Будьте осторожнее с этим кормом, он может вызывать запоры у хомячков.
— Ама́, да ви ка́жа: аква́риумът с ха́мстъра стои́ на едно́ шка́фче, къде́то на́шият котара́к оби́ча да ска́ча. Така́ че ха́мстърът ни́кога не получа́ва за́пек!
— Вы знаете, аквариум с хомяком стоит на комоде, а на него любит кошка запрыгивать. Так что у нашего хомяка никогда не бывает запоров.