Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 28


Вопросительные местоимения

Вопросительные местоимения так же, как и в русском языке, встречаются буквально на каждом шагу (кто, какой, сколько и т.п.) и, как вы понимаете, заменяют существительные и имена нарицательные. Обозначают они неизвестные для говорящего предметы, признаки и лица.

В данной таблице перечислены вопросительные местоимения и, по-моему, ничего особенного в их запоминании и использовании нет. Можно расслабиться, спокойно прочитать тексты и сделать легкие упражнения.

  Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Обозначают лица и предметы Кой (кто) Коя́ (кто) Кое́ (кто) Кои́ (кто)
Предметы Какво́ (что) - иногда що
Только для лиц Кого́
Кого́ с предлогом (как по-русски)
Признаки Какъ́в (какой) Каква́ (какая) Какво́ (какое) Какви́ (какие)
Количество Ко́лко (сколько)

Текст (тема взята из учебника Болгарского языка для иностранцев. София, 1972 г.)

«Ми́тническа прове́рка» (таможенная проверка)

Аз пъту́вам с влак (поезд) до град Варна. На гра́ницата вла́кът спи́ра (останавливается). Тук бъ́лгарските ми́тнически (таможенные) вла́сти проверя́ват бага́жа на пъ́тниците (пассажиров).
Два́ма ми́тнически служи́тели вли́зат (входят) в купе́то. Те се обръ́щат към мо́я съсе́д (они обращаются к моему соседу).
— И́мате ли не́що за обмитя́ване? (для уплаты пошлины). Но́сите ли не́що забране́но? (везете что-нибудь запрещенное) наркоти́ци, оръ́жие, лека́рства?
— Не, ня́мам.
— Добре́. Чий е то́зи ку́фар? (чей это чемодан?). Отворе́те, мо́ля (откройте, пожалуйста). Какво́ е това́ (что это?)
— Това́ са мо́ите дре́хи и пода́ръци за родни́ни и позна́ти (моя одежда и подарки для родственников и знакомых)
— А в ча́нтата какви́ са те́зи предме́ти в опако́вка? (а в сумке что за предметы в упаковке?)
— Аз ку́пих бои́ и че́тки за дъщеря́ си, специа́лно не ги изва́ждам от кути́ята за да не объ́ркам (я купил краски и кисточки для моей дочери и специально не вынимаю из коробки, чтобы их не перепутать).
— И все пак аз ви мо́ля – изваде́те! (И всё-таки я прошу вас - выньте)
— Ахха, вси́чко е на ред (всё в порядке). Извене́те. Мо́жете да пъту́вате споко́йно.
— Благодаря́ ви. Прия́тен ден!

Примечание: вопросительное местоимение чий, чия́, чие́, чии́ можно заменить местоимением кого с предлогом, например:

Чий е то́зи ку́фар (чемодан)? = На кого́ е то́зи ку́фар.
Чии́ са те́зи обу́вки? = На кого́ са те́зи обу́вки?

Упражнение 1. Вставьте вопросительные местоимения:

  1. проверя́ва докуме́нти на пъ́тниците?
  2. часо́вник и́скате да ку́пите?
  3. ве́щи но́сите в ку́фара?
  4. На пока́зват докуме́нти във вла́ка на гра́ницата?
  5. С живе́ете в апаратме́нта?
  6. На у́лица живе́ете?
  7. В кварта́л се нами́ра ва́шият блок?
  8. ча́са пъту́вате от Москва до Санкт Петербург?

Ключ

Текст-диалог «В аптека»

— Здраве́йте!
— Здраве́йте! С какво́ мо́га да ви помо́гна?
— И́мате ли ха́пчета за главобо́лие?
перевод текста — Да, разби́ра се. Предпочи́тате вно́сни?
— И́скам да са по-е́втини и по-ефика́сни.
— Тога́ва мога да ви предло́жа цитрамо́н. Оба́че тря́бва да внима́вате с коли́чеството, не по́вече от три ха́пчета на ден.
— Да, разби́рам. Да́йте ми две опако́вки.
— Е́то, заповя́дайте! Пожела́вам ви по-бъ́рзо да оздраве́ете!
перевод текста — Благодаря́ ви, прия́тен ден.
— И на вас съ́що!

Ку́чешки виц
Собачий анекдот
Полица́й спи́ра кола́, шофи́рана от ку́че.
Гаишник останавливает машину, за рулём которой собака.
— Ви сте луд? – ка́зва полица́ят на спъ́тника на ку́чето, - защо́ сте да́ли на живо́тното да шофи́ра?
— Вы что сума сошли? - говорит он спутнику собаки, - почему вы разрешили животному водить автомобиль?
— Че да не би да е мо́е! Аз съм на автосто́п!
— Да с чего вы взяли, что собака моя? Я еду автостопом!