Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 27


Порядковые числительные

В болгарском языке они такие же, как и в русском, то есть следуют друг за другом по порядку: первый, второй, третий и т.д.

Опять же надо очень внимательно следить за ударениями!

Итак: пъ́рви, вто́ри, тре́ти, четвъ́рти, пе́ти, ше́сти, се́дми, о́сми, деве́ти, десе́ти.

Дальше будет проще:

11 – едина́йсети (одиннадцатый), 12 – двана́йсети, 13 – трина́йсети, 14 – четирина́йсети, 15 – петна́йсети, 16 – шестна́йсети, 17 – седемна́йсети, 18 – осеемна́йсети, 19 – деветна́йсети, 20 – два́йсети (двадцатый), 21 – два́йсет и пъ́рви (двадцать первый), 22 – два́йсет и вто́ри и т.д. (т.д.по-болгарски и така́ ната́тък)

Мужской род (+/членная форма)

пъ́рви/ят
вто́ри/ят
тре́ти/ят
четвъ́рти/ят
пе́ти/ят
ше́сти/ят
се́дми/ят
о́сми/ят
деве́ти/ят
десе́ти/ят

Женский род (+/членная форма)

пъ́рва/та
вто́ра/та
тре́та/та
четвъ́рта/та
пе́та/та
ше́ста/та
се́дма/та
о́сма/та
деве́та/та
десе́та/та

Средний род (+/членная форма)

пъ́рво/то
вто́ро/то
тре́то/то
четвъ́рто/то
пе́то/то
ше́сто/то
се́дмо/то
о́смо/то
деве́то/то
десе́то/то

Множ. число (+/членная форма)

пъ́рви/те
вто́ри/те
тре́ти/те
четвъ́рти/те
пе́ти/те
ше́сти/те
се́дми/те
о́сми/те
деве́ти/те
десе́ти/те

Как видите, к количественным числительным просто прибавляется в конце слова (как в русском языке) в мужском роде , в женском , в среднем .

Во множественном числе, как и для мужского рода, в окончании будет : трий́сети (тридцатый/тридцатые), четири́йсети (сороковой/сороковые), петдесе́ти (пятидесятый/пятьдесятые) и т.д.

Ничего особенно сложного, тем более, что порядковые числительные очень редко употребляются именно во множественном числе!

В сложных формах только последняя цифра принимает вид порядкового числительного. (впрочем так же, как и в русском языке, например: двадцать первый, сто сорок четвертый и т.д.)

Пример: две́ста петдесе́т и се́дми път аз гово́ря на сина́ си, че тря́бва да у́чи матема́тика (в двести пятьдесят седьмой раз я говорю своему сыну, что надо учить математику).

Порядковые числительные также могут иметь членную форму и изменяться по родам и числам, как прилагательные. Вы помните, конечно, что они забирают членное окончание у существительных, перед которыми стоят, например:

Бло́кът № 45 се нами́ра зад магази́на = Чети́ридесет и пе́тият блок се нами́ра зад магази́на (дом № 45 находится позади магазина = сорок пятый дом находится...)

В женском роде членная форма всегда -та, в среднем -то, а в мужском -ят, -ат.

Първата ми учителка се казваше Мария Ивановна.
Второто действие започва в 8 часа.
Двайсет и първият влак тръгва навреме.

Текст «В театъра»

(попробуйте самостоятельно перевести несложный текст. В скобках – пояснительные слова, которые вам помогут)

Ни́е с Марина реши́хме (решили) да хо́дим на теа́тър. Той се нари́ча (называется) Теа́тър «Коме́дия» и се нами́ра (находится) в це́нтъра на града́. Там че́сто да́ват и де́тски спекта́кли. То́зи път (в этот раз) ще пока́зват «Пепеля́шка» (Золушка).

На́шите биле́ти са в парте́ра, пъ́рвият ред, тре́тото и четвъ́ртото кресло́. Пъ́рвият звъне́ц звъни́ и хо́рата бъ́рзо (люди быстро) зае́мат сво́ите места́. След тре́тия звъне́ц заве́сата се вди́га (поднимается). Арти́стите игра́ят с голя́мо вдъхнове́ние. И на нас ни харе́сва (и нам нравится).

Пъ́рвото де́йствие се дви́жи ба́вно (медленно) и ни́е с нетърпе́ние оча́кваме (ожидаем), кога́ Пепеля́шката ще се превъ́рне (превратится) в принце́сата. След вто́рото де́йствие да́ват дъ́лъг (долгий/длинный) антра́кт и ни́е сли́заме на пъ́рвия етаж, в бюфе́та. Там аз взи́мам на Марина сладоле́д (мороженое), а за себе си едно́ ма́лко кафе́ и па́стичка (пирожное).

През тре́тото де́йствие (в течение третьего) де́йствие при́нцът все пак (всё же) нами́ра (находит) сво́ята люби́ма и те не́жно се целу́ват.

Для обозначения даты употребляются предлоги на, в, през

1. Предлог «на» употребляется:

а. При указании даты полностью, например: Аз съм роде́н/на на 6 (ше́сти) януа́ри 1978 (хиля́да де́ветстотин седемдесе́т и о́сма) годи́на.

б. При указании даты и месяца: на 8 (о́сми) март вси́чки празну́ват Междунаро́ден же́нски ден.

в. При указании только даты: Ще и́маме и́зпит (экзамен) на 25 май (на два́десет и пе́ти) май.

2. Предлог «през» употребляется:

а. При указании только года (т.е. без дня и месяца). Например: тя е роде́на през 1991 (хиля́да де́ветсотин деветдесе́т и пъ́рва) годи́на.

б. При указании только месяца. Например: През ме́сец май цъфти́ мо́мина сълза́ (в месяце мае цветет ландыш).

Упражнения

Упражнение 1. Откройте скобки ответьте на вопросы:

  1. Кога́ сте роде́н (кой ден, ме́сец, коя годи́на)?
  2. Кога́ запо́чва Но́вата годи́на?
  3. Кога́ е Ден на Побе́дата?
  4. Кога́ е рожде́н ден на ва́шия брат (на ва́шата сестра́)?
  5. Кой ден по ре́д в се́дмицата е неде́ля?
  6. Пребро́йте (перечислите) вси́чки дни през се́дмицата (пъ́рви: понедел́ник, (2-и, 3-и) ...).
  7. На кой ета́ж живе́ете?
  8. През кой ме́сец оби́чате да почи́вате? (в каком месяце вы любите отдыхать?)

Ключ

Упражнение 2. Подберите самостоятельно к данным существительным порядковые числительные:

Ден, ме́сец, годи́на, жи́лищен блок но́мер, автобу́с номер, ета́ж, клас, учи́лище, стра́ница.

Текст-диалог «Рожде́н ден»

— Ди́ди, чести́т Рожде́н ден! На ко́лко си сега́? Пак ли си на два́йсет и пет?
— Благодаря́ те, скъ́па! Ма́лко си сгреши́ла – аз навъ́рших то́чно 27 (два́йсет и се́дем)!
— Е, ху́баво, че ти си се роди́ла то́чно през съ́бота и осве́н това́ и на 8 (о́сми) март! Ча́каш ли мно́го го́сти?
перевод текста — Не. Аз пока́них са́мо бли́зки родни́ни и прия́тели, о́бщо ня́къде двана́йсет ду́ши.
— Добре́, че не трина́йсет. Нали́ зна́еш, че в англи́йската тради́ция това́ е ло́ш знак.
— Ама́... кой зна́е, ко́лко то́чно ще до́йдат. И ако́ са трина́йсет, ще се нало́жи да ликвиди́раме ня́кой!
— Шегу́ваш се. Добре́, ето ти бонбо́ни и пода́рък! Дай да те прегъ́рна.перевод текста
— Прия́тно ми е. Благодаря́ те мно́го!

Ко́тешки виц – Три ко́тки
Кошачий анекдот – Три кошки
Три ко́тки се събра́ли на о́бща вече́ря. Една́та била́ на архите́кт, дру́гата на хими́к, тре́тата на режисьо́р. Вся́ка и́мала по една́ кути́йка ко́тешка храна́.
Три кошки собрались на совместный ужин. Одна кошка жила у архитектора, вторая у химика, а третья у режиссера. У каждой из них была своя коробочка с едой.
Ко́тката на архите́кта построи́ла го́тина къ́щичка от ха́пките храна́, полюбу́вала й (ею=на неё) се и я́ (её) изя́ла.
Кошка архитектора построила чудесный домик из кусочков корма, полюбовалась на него и съела.
Ко́тката на хими́ка изсуши́ла ха́пките, стри́ла ги на прах и ги разтвори́ла в ня́каква те́чност до многоцве́тен кокте́йл.
Кошка химика высушила комочки корма, стёрла их в порошок и растворила в какой-то жидкости, чтобы получился разноцветный коктейль.
Ко́тката на режисьо́ра изчу́кала дру́гите две ко́тки, разхвъ́рлила вси́чко нао́коло, изпокъ́сала покри́вките на ко́тешките легла́ и закрещя́ла:
Кошка режиссёра набила двух других кошек, разбросала всё вокруг, разорвала в клочья кошачьи постели и закричала:
“А бе ко́лко сте глу́пави! Ни́то една́ не мо́же да напра́ви не́що све́стно! Не мо́же да се рабо́ти в така́ва обстано́вка!»
«Да что же вы такие идиотки! Ни одна не может сделать что-то приличное! Просто невозможно работать в такой обстановке!»