Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 25


Множественное число имен прилагательных и их членная форма

При образовании множественного числа имен прилагательных используется окончание для всех трех родов.

Единственное число Множественное число
Мужской Женский Средний
Ма́лък (маленький, младший) Ма́лка Ма́лко Ма́лки
Голя́м (большой, старший) Голя́ма Голя́мо Голе́ми
Си́лен (сильный, крепкий) Си́лна Си́лно Си́лни
Черве́н (красный) Черве́на Черве́но Черве́ни
Постоя́нен Постоя́нна Постоя́нно Постоя́нни
Бъ́лгарски Бъ́лгарска Бъ́лгарско Бъ́лгарски
Стро́ен Стро́йна Стро́ен Стро́йни

Имена прилагательные во множественном числе образуют членную форму (форма определенного артикля) с помощью окончания -те.

Всегда! Ведь во множественном числе нет ни мужского, ни женского, ни среднего рода! Например:

ма́лки-ма́лките (маленькие), голе́ми-голе́мите (большие), ру́ски-ру́ските (русские, российские), е́дри-е́дрите [э́дрите] (крупные), кре́хки-кре́хките (хрупкие, тонкие), про́летни-про́летните (весенние), дъждо́вни-дъждо́вните (дождливые) и т. д.

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте прилагательные в членную форму.

  1. (Бъ́лгарски) ве́стници съдъ́ржат прекале́но мно́го сле́нгове (в болгарских газетах слишком много сленга).
  2. (Бе́ли) но́щи са прочу́ти из це́лия свят (белые ночи известны всему миру).
  3. Вие сте (умни) хора. (Вы – умные люди)
  4. (Стари́нни) сгра́ди в це́нтъра привли́чат мно́го тури́сти (старинные здания в центре привлекают много туристов).
  5. (Въ́лнени) и (копри́нени) платове́ оби́чат жени́, кои́то ши́ят вкъ́щи (шерстяные и шелковые ткани любят женщины, которые шьют дома).
  6. (Висо́ки) бло́кове в це́нтъра на града́ се ви́ждат отдале́ч (высокие многоэтажные дома в городе видны издалека).

Ключ

Как открыть счет в банке Болгарии

Текст-диалог «Как да откриете банковата сметка»

— До́бър ден!
— Здраве́йте! С какво́ мога да Ви помо́гна?
— Бих и́скала да нау́ча, как се откри́ват ба́нковите сме́тки.
— В бъ́лгарските пари или в чу́ждите валу́ти?
— И така́, и така́.
— И́скате да живе́ете в Бълга́рия и да по́лзвате откри́тата сме́тка или да пра́вите са́мо кра́тките опера́ции?перевод текста
— Това́ и́ма ли значе́ние?
— Голя́мо значе́ние има са́мо брой на предста́вените докуме́нти.
— А какви́ докуме́нти тря́бва?
— Разби́ра се, ва́шият паспо́рт и зако́нната регистра́ция в Бълга́рия.
— Това́ вси́чко ли е?
— Ето́ го, вземéте подро́бния спи́сък на вали́дните докуме́нти, там е посо́чено вси́чко.
перевод текста — Но аз о́ще не знам добре́ бъ́лгарски ези́к. И́мате ли тук све́стните превода́чи?
— За съжале́ние, ня́маме. Мо́жете да взéмете то́зи спи́сък със се́бе си и да подго́твите необходи́мите докуме́нти, а след това́ ела́те зáедно с превода́ча.
— Мно́го ми е жал, че не мо́га това́ да напра́вя веднáга.
— Нали́ все пак това́ се касае въпро́са за пари́, а тук бъ́рзането мо́же са́мо да навреди́. Жела́я Ви вси́чко най-ху́баво!
— Дови́ждане. Не ми́слих, че това́ е то́лкова тру́дно.перевод текста
— Съжаля́вам.