Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 24


Членные формы прилагательных в единственном числе

Мы с вами уже знаем, что существительные в болгарском языке приобретают членные формы, или другими словами, определенные и неопределенные артикли, в соответствующих случаях.

Но если перед существительным стоит прилагательное (или местоимение, например: мой, твой, свой, наш и т.п.), то эти членные формы -та, -то, -ът, -ят, -а, и «перелетают» на прилагательное и изменяют ему окончание. Например:

Кафе́то е горчиво (кофе горький), но горчи́вото кафе е поле́зно за жлъ́чката (горький кофе полезен для желчного пузыря);

Ста́ята е све́тла, но детската стая е светла (комната светлая, но детская комната светлая);

Апартаме́нтът е на втори етаж (квартира на втором этаже), но новият апартамент е на пети етаж (новая квартира на пятом этаже); аз искам да живея в новия апартамент.

Вспоминаем, что если перед словом есть предлог, то членная форма существительного или прилагательного становится краткой, то есть без буквы «т» на конце!

Род Членная форма Пример
Мужской Полная форма: -ят, -ият * Бъ́лгарски – бъ́лгарският,
ру́ски – ру́ският,
ве́сел – весе́лият,
добъ́р – добри́ят,
нов – но́вият;
  Краткая форма: бъ́лгарски – бъ́лгарския,
нов – но́вия
Женский Всегда -та бъ́лгарска – бъ́лгарската,
но́ва – но́вата
Средний Всегда -то бъ́лгарско – бъ́лгарското,
но́во – но́вото

* Прилагательные с согласным на конце, имеют форму -ият (но́вият)

Упражнения

Упражнение 1. Прилагательные справа согласуйте с существительными в предложениях слева:

Тук има магази́н.
Еди́н чуждене́ц влиза в магази́н.

Нов

На ма́сата стои́ ва́за.
В ва́за(та) има цветя́.

Криста́лен

Там и́ма мост.
Тролеят (троллейбус) мина́ва (проходит) под мост.

Ка́менен

На площа́да (площадь) и́ма сгра́да (здание).
Пред сгра́да(та) и́ма па́метник.

Висок

Оби́чам да ям хляб.
хляб(ът) е то́пъл (тёплый).

Бял

Оти́вам на теа́тър.
теа́тър(ът) е в це́нтъра на града́.

Академичен

Ключ

Прилагательные женского и среднего рода всегда имеют одну и ту же членную форму -та, -то, а в мужском роде используется полная членная форма, если они относятся к подлежащему и краткая, если к другому члену предложения.

Новият апартамент се намира в старата сграда (новая квартира находится в старом доме)
В новия апартамент има голяма баня (в новой квартире есть большая ванна).

В случае, когда к существительному относятся два и более прилагательных, членная форма остаётся только у первого прилагательного:

Централният зоологически музей е открит от 11 (единайсет) до 19 (деветнайсет) часа.
В централния зоологически музей има винаги интересни екскурзии (...всегда интересные экскурсии)

Упражнение 2. Придумайте предложения, используя эти выражения в качестве главного члена предложения или дополнения (с предлогом или без него)

Ма́лък се́лски магази́н
Бя́ла паму́чна блу́за
Голя́м тексти́лен заво́д
Че́рно ко́жено палто́
Мла́до ху́баво моми́че
Стар гръ́цки град.

Текст-диалог «Коле́т от България»

— До́бър ден! Бих и́скала да проверя́ дали́ и́ма ма́лък коле́т от Бълга́рия. Вче́ра нау́чих от бли́зката прия́телка по и́нтернет, че той ве́че е във ва́шата по́ща.перевод текста
— А по́щенската беле́жка и́мате ли?
— Не, но Христина ми да́де специа́лния код. Провере́те мо́ля по компю́търа, защо́то коле́тът е изпра́тен преди́ пет де́на.
— Добре́, сега́ ще проверя́. Ама́ да, има такъ́в коле́т. Той наи́стина е ма́лкият, са́мо 500 (петсто́тин) грама. Оба́че адре́сът бе́ше сбъ́ркан и той е зами́нал в дру́гия по́щенски клон. перевод текста Тря́бва да оти́дете там, ето ви подро́бния адре́с.
— А те рабо́тят ли о́ще? Докога́ им е рабо́тното вре́ме?
— По́щите рабо́тят по едно́ и съ́що вре́ме. И ако тръ́гнете ведна́га, ще успе́ете да полу́чите скъ́пия си коле́т.
перевод текста — Благодаря́ ви. Прия́тен ден.
— И на вас съ́що!