Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 23


Степени прилагательных имен

Эта тема тоже очень простая, и вы прощелкаете её, как пару орешков.

Как вы помните, в русском языке тоже есть степени – сравнительная и превосходная. Например:

Этот мальчик моложе, чем его брат (другими словами: более молодой)
Этот мальчик самый высокий в классе.

По-болгарски это звучит так:

Това́ момче́ е по-ма́лко от бра́та.
Това́ момче́ е най-висо́ко в класа́.

Чем же отличаются эти степени сравнения?

В первом случае мы сравниваем наше прилагательное с другими и используем частицу «по-»... и предлог «от» или «отко́лкото» (как по-русски «чем»)

Во втором случае мы говорим о самом лучшем и используем частицу «най-»... (по-русски «самый»)

Давайте возьмем урок из старого учебника по болгарскому языку («Учебник болгарского языка для иностранцев». София, 1972 г.), потому что я сама училась по нему и считаю его очень легким, доступным и живым. Жаль только, что там тексты уже устарели из-за политической и социальной принадлежности, но правила, как вы понимаете, остаются теми же самыми, так же, как дважды два всегда будет четыре, хоть в древней Греции, хоть в наше время.

И этот урок мне нравится своим остроумием:

Урок по фи́зика

Учи́телят по фи́зика казва:
— При по-висо́ка температу́ра все́ки предме́т ста́ва по-голя́м, по-дъ́лъг, по-широ́к, перевод текста а при по-ни́ска – по-ма́лък, по-къс, по-те́сен. Дайте при́мер!
Еди́н учени́к да́ва сле́дния при́мер:
— Пролетта́ е по-то́пла от зи́мата. През пролетта́ деня́т е по-дъ́лъг, отко́локото през зи́мата. перевод текста Най-то́плият сезо́н е ля́тото, тога́ва деня́т е най-дъ́лъг.

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте прилагательные в сравнительную (по-) или превосходную (най-) степень:

1. Виктор е (добъ́р) прия́тел от Ди́мо.
2. Александър Петрович е (добъ́р) преподава́тел в институ́та.
3. Пъ́тят от Со́фия до Ва́рна е (къс) отко́лкото от Со́фия до Санкт Петербург.перевод текста
4. Матема́тиката е (тру́дна) от геогра́фия.
5. Ля́тото е (то́пъл) вре́ме на годи́ната.
6. Слъ́нцето е (све́тъл) от луна́та.
7. Ри́ла е (висо́ка) планина́ в Бълга́рия.
перевод текста 8. Гро́зде е (сла́дък) от я́бълка.
9. Кола́ е (ма́лка) от троле́я.

Ключ

Текст-диалог «Меден месец и риболов»

— Ива́не, пра́вилно ли разбра́х, че ти и́скаш сам да хо́диш утре на риболо́в?
— Да. И какво́?
— И́скам да до́йда с теб, да не се чу́вствам най-само́тната в това́ загу́бено се́ло! перевод текста И то през ме́дения ни ме́сец!
— Аз ще хва́на ри́бките, ще се въ́рна и ти ще ми напра́виш най-ху́бавата ри́бена су́па и ще бъ́деш по-ве́села от вче́ра. Усмихни́ се, усми́вката те пра́ви по-мла́да и по-симпати́чна! Не ми харе́сваш наму́сена.
— Какво́ зна́чи по-мла́да? Та аз съм са́мо на 30 (трий́сет) годи́ни!
перевод текста — Усми́вката те сва́ля най-ма́лко 5 години и ти си с не́я по-ми́ла и по-чаро́вна.
— Мерси́ за комплиме́нта. Или́ ще хо́дим за́едно или́ аз се връ́щам вкъ́щи!
— А мо́жеш ли да се събу́диш в 5 (пет) часа́ сутринта́?
— Защо́ то́лкова ра́но? Нима́ не мо́же по-къ́сно, напри́мер в 10 (десет)?
— Ри́бата ня́ма да ча́ка. Мо́жем да я хва́нем са́мо до 6 (шест) часа́. перевод текста А по-голя́мата ри́ба и́ска да заку́сва не по-къ́сно от 5 и полови́на.
— Ти се шегу́ваш! Какви́ са те́зи най-голе́ми, най-дебел́и, най-ху́бави ри́би? Шара́ни? Со́мове? Аку́ли?
— Откъде́ и́два то́зи сарка́зъм? Кога́то вче́ра аз ти предло́жих да изка́раме три де́на тук, на по-споко́йно мя́сто от лу́дата Со́фия, ти се съгласи́. А сега́? Сти́га ве́че си ме ядо́свала. Аз ще хо́дя на риболо́в, а ти прави́ какво́то и́скаш. перевод текста По-безсми́слен ра́зговор не си спо́мням да сме во́дили.
— Добре́ де, неде́й да се съ́рдиш, ще ста́на у́тре за́едно с теб и ще ви́дя и́згрева на слъ́нцето. Отда́вна си ми́слех за това́ и е́то – дори́ най-сме́шните мечти́ се изпълня́ват!
— Ра́двам се, че ти си най-у́мното моми́че от вси́чки, кои́то позна́вам. Ела́ тук. перевод текста Заслужа́ваш най-не́жната и най-стра́стната целувка.