Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 22


Прилагательные

Я обожаю прилагательные, потому что именно они украшают язык и делают его многоцветным и глубоким. Поэтому эту тему я постараюсь раскрыть наиболее подробно и широко.

Как и в русском языке они отвечают на вопрос: какой, какая, какое и какие - какъ́в, каква́, какво́, какви́ и стоят перед существительными, согласуясь с ними по родам и числам.

Род Окончание Примеры
Мужской или согласный, или голя́м, ма́лък, син, черве́н, широ́ки, бъ́лгарски, гра́дски
Женский голя́ма, ма́лка, си́ня, черве́на, широ́ка, бъ́лгарска, гра́дска
Средний -о, -е голя́мо, ма́лко, си́ньо, черве́но, широ́ко, бъ́лгарско, гра́дско

(перевод: большой, маленький, синий, красный, широкий, болгарский, городской)

К сожалению, и здесь есть подводные камни. Не всегда прилагательные остаются в таком виде, как мы привыкли в русском языке.

Но опять хочу вас успокоить, даже если вы неправильно произнесёте какие-то буквы, то смысл самого прилагательного останется таким, как надо, и вас поймут.

А теперь об особенностях болгарских прилагательных:

 • «ъ» последнего слога в формах женского и среднего рода выпадает: ма́лък – ма́лка – ма́лко (маленький)
 • Меняются буквы с «е» на «я»: те́сен — тя́сна – тя́сно (узкий, тесный)
 • Выпадает «е» в последнем слоге в некоторых прилагательных в формах женского и среднего рода: че́рен – че́рна – че́рно (черный)
 • Меняется окончание в некоторых прилагательных в формах женского и среднего рода: ка́менен – ка́менна – ка́менно (каменный)
 • Меняется «е» на «й» в последнем слоге в некоторых прилагательных в формах женского и среднего рода: стро́ен – стро́йна – стро́йно, случа́ен – случа́йна – случа́йно (думаю, что вы уже догадались, что это за прилагательные, поэтому они даны без перевода).

Упражнения

Упражнение 1. Раскройте скобки и согласуйте прилагательные с родом существительных:

перевод текста (бял) блу́за, (син) море́, (тесен) път, (че́рен) палто́, (ма́лък) ча́нта, (ни́сък) стол, (зеле́н) ро́кля, (висо́к) къ́ща, (добъ́р) дете, (стро́ен) жена.

Ключ

Упражнение 2. Переведите с болгарского на русский язык:

 1. Ви́ждам краси́во моми́че (девушку).
 2. Ще хо́дя да обя́двам със симпати́чен мъж.
 3. Ти ня́ма ли да пъту́ваш за Москва́ с бъ́лгарска гру́па?
 4. Той взи́ма черве́на тетра́дка.
 5. Ще оти́вате ли на та́зи интере́сна екску́рзия?
 6. Ва́шата ма́нджа (второе блюдо) е вку́сна.
 7. Ви́е мо́жете ли да чете́те ле́кция за япо́нски деца́?
 8. Не, не мо́га, но аз знам за япо́нските блюда́, напри́мер: за су́си и саси́ми.
 9. То́зи скъп (дорогой) чадъ́р (зонтик) ня́ма да ку́пя.
 10. Е́втини сто́ки ви́наги купу́ват мно́го бъ́рзо (Дешевые товары раскупают очень быстро).
 11. Тов́а кръ́гло огледа́ло харе́сва на вси́чки (это круглое зеркало нравится всем).
 12. Ще се оба́дя на това́ ху́баво (красивый) момче́ (мальчик, молодой человек, парень).

Существительные - моми́че (девочка, девушка) и момче́ (мальчик, юноша) – почему-то среднего рода.

И вот еще прилагательные: студе́н (холодный), добъ́р (хороший), то́пъл (тёплый), здрав (крепкий, здоровый), пра́зен (пустой), соле́н (солёный), пъ́лен (полный), тъ́нък (тонкий), ле́тен (летний), дне́шен (сегодняшний), зи́мен (зимний), е́сенен (осенний), про́летен (весенний), висо́к (высокий), пари́чен (денежный).

Интересные антонимы:

Лек – те́жъклегкий – тяжелый (по весу), например: лек ку́фар (легкий чемодан)

Ле́сен – тру́ден - легкий – трудный (по ощущениям), например: лесна задача (легкая задача)

Скъп – е́втин дорогой – дешевый Причем, скъп(а, о, и), как и в русском языке, применяется и в общении, например: скъ́па Ирина – дорогая Ирина, скъ́по момиченце – дорогая девочка.

Дъ́лъг – късдлинный – короткий
Дъ́лъг – кра́тъкдолгий – краткий
Широ́к – те́сенширокий – узкий
Висо́к – ни́съквысокий – низкий
Ху́бав – гро́зенкрасивый – страшный
Добъ́р – зло́бендобрый, хороший – злой
Ве́сел – тъ́женвеселый – грустный
Но́щен – дне́венночной – дневной
Ве́черен – су́трешенвечерний – утренний

Текст-диалог «Покана за приятелската вечеря»

— А́ло, Хри́си ти ли си? Ири́на се оба́жда.
— А́ло, аз съм. До́бър ден, ми́ла Иринче! Как си?
— Ама́, ка́кто ви́наги... го́ре-до́лу. Ху́баво поне́, че ня́мам неразреши́ми пробле́ми.
— Днес вечерта́ какво́ ще пра́виш?
— Засега́ о́ще не съм реши́ла. Предла́гаш ли не́що интере́сно?
— Щях да те пока́ня на го́сти.
перевод текста — На гости́? В ко́лко часа́?
— Ня́къде в пет. Ста́ва ли?
— Ами́ да, съгла́сна съм. И какво́ ще пра́вим? Пак да гле́даме скучни филми по телеви́зията и да пи́ем само́тни безалкохо́лна би́ра?
— Не! Аз изми́слих не́що интригу́ващо!
— Видя́ ли! И какво́ е това́?
— Ня́ма да разка́звам подро́бностите, но ти тря́бва да донесе́ш пря́сно си́рене, три ху́бави дома́тки, зеле́н лук, бял чесън, че́рен и черве́н пипе́р перевод текста и две голе́ми чу́шки, не забра́вяй и ху́бав ко́пър и магдано́з.
— Си́рене? Ти да не ми́слиш за пъ́лнени чу́шки? Ама́ черве́ните дома́тки за какво́ са?
— Не пи́тай ни́що предвари́телно! Са́мо да ми ка́жеш – ще донесе́ш ли? Нали́ си отгово́рно моми́че и ве́рна прия́телка?
— Да, разби́ра се! И все пак кажи́ поне́ две кра́тки ду́ми, какво́ ще го́твим? И кой ще до́йде о́ще осве́н ме́не?
перевод текста — Ще до́йдат Ру́мен и Ива́йло. Те́зи ве́сели и заба́вни момчет́а!
— Наи́стина ли? Разби́ра се, ще донеса́ вси́чко, какво́то ка́жеш. А ви́но или раки́я тря́бва ли? — Момче́та ще донеса́т, а ни́е с теб ще напра́вим вку́сния миш-маш.
— Аааа, миш-маш, аз го оби́чам. Жълт и уха́нен, с по́вече люби́мите ми яйца́ и мно́го зеле́н от наръ́сения отго́ре магдано́з.
— Ехха, и на мен поте́коха слю́нките. А́йде, ча́кам те.
перевод текста — До сре́ща!
— Чао!