Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 21


Членные формы имен существительных множественного числа

Независимо от рода существительных во множественном числе все они получают одни и те же членные формы -те или -та, всё зависит от окончания самого существительного:

Окончание во
множ. числе
Членная форма Примеры

-те Дни – дни́те
Очи́ – очи́те
Мъже́ – мъже́те
Ръце́ – ръце́те

-та Листа́ – листа́та
Палта́ – палта́та
Бра́тя – бра́тята
Цветя́ – цветя́та

После слов мно́го и ма́лко существительные не имеют членной формы, например: Мно́го скь́ори ка́рат ски в планина́та (много лыжников катаются на лыжах в горах). Ма́лко студе́нти зна́ят и́зпитните въпро́си (мало студентов знают экзаменационные вопросы).

Внимание: после указательных местоимений существительные никогда не имеют членной формы. Что такое указательные местоимения? Давайте повторим:

Та́зи (эта), то́зи (этот), това́ (это), те́зи (эти), о́нзи (тот), она́зи (та), онова́ (то), оне́зи (те).

Существительные имеют членную форму, когда речь идет о родственных связях и принадлежности к семье, например: ба́ба оби́ча вну́ците (бабушка любит (своих) внуков).

Упражнения

Упражнение 1. Раскройте скобки и поставьте там, где это нужно, существительные в членной форме:

 1. (Рамене́) на Борис са пра́ви, (крака) са краси́ви и дъ́лги. (Плечи у Бориса прямые, ноги красивые и длинные).
 2. Те́зи (яйца) не са пре́сни. (Эти яйца несвежие).
 3. В де́тската гради́на игра́ят мно́го (деца́). (В детском саду играют много детей)
 4. Баща́ оби́ча (деца́) си. (Отец любит детей (своих)).
 5. (Бра́тя) се гри́жат за (сестри́) си. (Братья заботятся о сёстрах (своих)).
 6. (Ръце́) на ма́лкото дете́ са мръ́сни (Руки у маленького ребенка грязные).
 7. На пла́жа и́ма мно́го (жени́) и (мъже́). (На пляже много женщин и мужчин)

Ключ

Упражнение 2. Преобразуйте эти предложения, поставив существительные и глаголы во множественное число:

Образец:

Нощ е най-дъ́лга през зи́мата.
Но́щите са най-дъ́лги през зи́мата.
(Зимой ночи самые длинные).

 1. Шофьо́рът ка́ра автобу́с (шофёр водит машину).
 2. Мага́рето е поле́зно живо́тно (осёл – полезное животное).
 3. Вла́кът тръ́гва навре́ме (поезд отправляется вовремя).
 4. Ча́нта и́ма мно́го джобо́ве (у сумки много карманов).
 5. Момче́то подаря́ва цветя́ на (прия́телка) (мальчик дарит цветы подругам (своим)).

Ключ

«Шеги за котки»

12 причини защо котките са по-добри от жените.

1. Мно́го тру́дно да се наме́ри ко́тка с 54-та мя́рка.
2. Ко́тка и́ма прия́тна ко́зинка нався́къде, а не са́мо на глава́та.
3. Ко́тка е ху́бава и без козме́тика.
перевод текста 4. Ко́тка не хо́ди с обу́вки с то́кове и не се опла́ква, че крака́та й стра́дат.
5. Ма́йка на ва́шата ко́тка не и́два при вас по вся́ко вре́ме.
6. Ва́шите колене́ ле́сно издъ́ржат тегло́то на ко́тката.
7. Ко́тка не гле́да тъпи сериа́ли по телеви́зия вся́ка ве́чер.
перевод текста 8. През ноща ко́тка спи в крака́та ви и не дъ́рпа одея́лото.
9. Ко́тка не ля́га да спи с ро́лките на глава́.
10. Ко́тка ви́наги се ра́два на вас, кога́то се връ́щате къ́сно и не пи́та: «Къде́ си хо́дил, мага́ре мръ́сно!»
11. Ко́тка не бръ́сва крака́та.
перевод текста 12. Ко́тка ви́наги мо́же да ви изслу́ши и на кра́я не́жно да ка́же «Мррр».