Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 20


Множественное число существительных среднего рода

К нашей радости имен существительных среднего рода в болгарском языке не так уж много, поэтому правила, по которым эти существительные из единственного числа переходят во множественное, довольно легко запомнить.

Окончание во множественном числе у таких существительных зависит от окончания в единственном числе:

Единственное число Множественное число Окончание Образование
Тя́ло Тела́ Основная форма существительного окончивается на: -о, -це, -ище
Лице́ Лица́
Яйце́ Яйца́
Ко́тенце (котеночек) Ко́тенца
Палто́ Палта́
Лети́ще (аэропорт) Летища́
Огледа́ло (зеркало) Огледала́
Състеза́ние (соревнование) Състеза́ния Основная форма на -ие
Зда́ние Зда́ния
Списа́ние (журнал) Списа́ния
Впечатле́ние Впечатле́ния
Зна́ме Знамена́ -ена Основная форма на -ме
И́ме Имена́
Ку́че (собака) Ку́чета -та и -ета Остальные существительные на оканчиваются на -ета
Ко́пче (пуговица) Ко́пчета
Море́ Море́та
Поле́ Поле́та
Момче́ (мальчик, юноша) Момче́та
Моми́че (девочка, девушка) Моми́чета
Насеко́мо Насеко́ми Основная форма на
Живо́тно Живо́тни

Особые формы:

Дете́ (ребенок, дитя) – деца́
Не́бе – небеса́
Цве́те – цветя́
Око́ – очи́
Ухо́ – уши́

Имена существительные, у которых две формы во множественном числе:

Ра́мо – рамена́, рамене́ (плечо-плечи)
Коля́но – колене́, колена́ (колено-колени)
Крило́ – крила́, криле́ (крыло-крылья)
Дърво́ – дървета (деревья), дърва́ (дрова)

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте существительные среднего рода во множественное число (используя слова в таблице):

  1. На стадио́на се развя́ват черве́ни (зна́ме) (на стадионе развеваются красные знамёна).
  2. (Момче́то) ви́наги и́скат да са напре́д (мальчишки всегда хотят идти вперед (быть первыми)).
  3. Тря́бва да си па́зите (ухо́) (надо всегда беречь уши).
  4. След пие́сата ни́е се споде́ляме с (впечатле́ние) (после спектакля мы делимся впечатлениями).
  5. На́ши (дете) най-ми́лите от вси́чки. (наши дети самые милые из всех).
  6. Аз редо́вно купу́вам мо́дни (списа́ние) (я регулярно покупаю модные журналы).

Текст «Шеги за котки»

12 причини защо котките са по-добри от мъжете

1. Ко́тките ни́кога не закъсня́ват за вече́ря.
2. Ко́тките ви́наги са заинтересу́вани да са до теб.
3. Ако́ ко́тката ти мно́го се заигра́ва мо́же да се кастри́ра.
перевод текста 4. Ко́тката ви́наги зна́е какво́ да пра́ви, без да зада́ва глу́пави въпро́си.
5. Ко́тките не хо́дят да пи́ят или пу́шат с дру́ги ко́тки.
6. Ако́ кота́ка ти закъсне́е, ня́ма да и́маш безсъ́нна нощ от това́.
7. Ако́ ти закъсне́еш, ко́тката ня́ма да те пи́та по́сле цял ден за причи́ните.
перевод текста 8. Ко́тката оби́ча, кога́то тво́ята ма́йка до́йде на го́сти за уике́нда.
9. Ко́тката не се интересу́ва ко́лко вре́ме изка́рваш под ду́ша или на телефо́на.
10. Ко́тката не и́ска да зна́е ко́лко дру́ги ко́тки си и́мала преди́ това́.
11. Ко́тките мо́гат да се дреси́рат.
перевод текста 12. Ко́тката оби́ча да ви́ди вси́чки пли́кове, кога́то се приби́раш от магази́на.