Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 19


Количественная форма существительных мужского рода во множественном числе

По сути дела, правила изменения окончаний у количественной формы существительных во множественном числе почти не отличается от русского языка.

Например: два карандаша и много карандашей.

Вы видите, что цифра почти не меняет конструкцию слова, а вот обычное множественное число даёт более объемное окончание.

Так и в болгарских словах мужского рода во множественном числе после цифр и слов: ко́лко, ня́колко, то́лкова (сколько, несколько, только) - у них появляется короткое окончание -я, -а.

Например: два телефо́на - мно́го телефо́ни.

Окончание встречаются в словах: имеющих в единственном числе окончание , например: брой (число) - бро́я, музей – музе́я и еще такие слова: о́гън (огонь)- о́гъня, кон (конь) - ко́ня.

Запомнить:

Мно́го хо́ра (много людей, много народа);
През гора́та мина́ват два пъ́тя (через лес проходят две дороги) и совсем неожиданно – мно́го пъ́тищамного путей / дорог.
Ще прочета́ уро́ка два пъ́ти (прочту урок два раза).

Теперь давайте сравним употребление существительных во множественном числе в двух вариантах: в обычной форме и в количественной форме, т.е. с цифрами.

Обычная форма существительных множественного числа

Количественная форма существительных множественного числа

Снежа́на купу́ва мо́ливи (... покупает карандаши)
Ирина купу́ва три моли́ва (... три карандаша)
И́мате ли беле́жници? (у вас есть блокноты, записные книжки?)
Да́йте ми че́тири беле́жника (четыре блокнота)
В Петербург има мно́го теа́три.
В Новгород има ня́колко теа́търа.
Аз и́скам да ку́пя ре́чници (я хочу купить словари)
В магази́на прода́ват петна́йсет ре́чника (пятнадцать словарей)
По у́лицата вървя́т коне́ (по улице идут кони)
В ци́рка и́ма де́сет ко́ня (десять коней)
На ка́сата прода́ват биле́ти.
Касие́рката пи́та: «Ко́лко биле́та искате?» (сколько билетов)
В Бълга́рия и́ма разли́чни со́ртове я́бълки.
В Бълга́рия и́ма 100 (сто) со́рта я́бълки (сто сортов).

Примечание (забеле́жка):

Гласные «ъ» и «е» последнего слога не выпадают: няколко театъра, четири ъгъла.

Кроме:

метър – пет ме́тра,
литър – три ли́тра,
километър – сто киломе́тра.

Хорошая новость! У количественных существительных во множественном числе нет членной формы!

Текст-диалог «В книжарницата»

Моми́четата вли́зат в книжа́рницата и пи́тат продава́чка:
— И́мате ли албу́ми, че́тки, мо́ливи и бои́?
— Да. Какви́ предпочи́тате? Италиа́нски, хола́ндски, кита́йски?
перевод текста — Покаже́те вси́чки.
— Е́то. Заповя́дайте.
— Добре́, изби́раме кита́йски сто́ки, защо́то са по-е́втини. Да́йте, мо́ля 5 (пет) албу́ма, 10 (десет) че́тки, 15 (петнайсет) че́рни мо́лива и 8 (осем) кути́и акваре́лни бои́.
— За съжале́ние, и́маме са́мо 6 (шест) кути́и бои́, мо́же би ще взе́мете ру́ски? Те са съ́що ху́бави и не стру́ват скъ́по.
перевод текста — Съгла́сна съм. Ти как, Снежана, ня́маш ли не́що проти́в?
— Зна́еш ли, бих предпоче́ла сега́ да взи́маме това́, кое́то и́ма, а у́тре пак ще се отби́ем тук.
— А у́тре ще и́мате ли акваре́лни кита́йски бои́?
— У́тре едва́ ли, но след ня́колко де́на ще и́маме. Заповя́дайте.
— Сега́ ко́лко ле́ва тря́бва да плати́м?
— 78 (седемдесе́т и о́сем) ле́ва и 50 (петдесе́т) стоти́нки. Е́то ви ка́сова беле́жка.
перевод текста — Благодаря́ ви.
— Мо́ля, мо́ля.

Упражнение 1.
Раскройте скобки и поставьте существительные в соответствии с вышеуказанными правилами:

Образец:

В то́зи град и́ма мно́го (музе́й).
В то́зи град и́ма мно́го музе́и.

 1. В Москва и́ма 50 (музей);
 2. В страна́та има 100 култу́рни (це́нтър);
 3. В университе́та у́чат мно́го (чуждене́ц).
 4. Да́йте ми два (ли́тър) мля́ко;
 5. Ко́лко (метър) плат жела́ете? (сколько желаете метров ткани?);
 6. Ирина купу́ва три (шокола́д);
 7. В ста́ята има мно́го (прозо́рец) /окно/.
 8. Аз ми́я 6 (прозо́рец);
 9. Два (път) през та́зи се́дмица бях на ки́но (два раза на этой неделе я был в кино).
 10. През се́ло мина́ват ня́колко (път).
 11. Мно́го (път) мина́ват през се́лото.
 12. Те́зи градове́ са (це́нтър) на култу́рния живо́т.

Ключ

Примечание (забележка) для повторения: обозначение «много» – не даёт повода считать последующее за ним существительное количественным, поэтому будет не много пъ́ти, а много пъ́тища!

Виц за животните (анекдот о животных)

— Скъ́па, да си ми ви́ждала костену́рката? Ня́ма я в аква́риума.
— Дорогая, ты не видела мою черепаху? Почему-то её нет в аквариуме.
— А! Навъ́н е с деца́та. Чу́пят о́рехи.
— Да она в другой комнате, с детьми. Орехи колют.