Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 18


Существительные женского и мужского рода во множественном числе

Существительные женского рода во множественном числе имеют окончание . Например:

сто́лица (столица) – сто́лици,
гради́на (сад) – гради́ни,
ста́я (комната) – ста́и,
нощ (ночь) – но́щи

Особые формы:

Ръка́ – (рука) – ръце́;
овца́ – овце́;
свиня́ – свине́;
ми́съл – ми́сли;
пе́сен – пе́сни.

Примечание (забележка): большинство имен существительных женского рода, которые заканчиваются на согласный, не имеет формы множественного числа, например: мла́дост, го́рдост, че́стност.

Существительные мужского рода во множественном числе имеют окончание . Например:

булева́рд (бульвар) - булева́рди,
студе́нт – студе́нти,
трамва́й – трамва́и,
съдия́ (судья) – съдии́

Особые формы:

чи́чо (дядя) – чи́човци;
вя́тър (ветер) – ветрове́;
це́нтър – це́нтрове.

Самое необычное в существительных мужского рода это то, что у них иногда меняются буквы перед окончанием во множественном числе -и:

па́метник – па́метници ( на ),
хиру́рг – хиру́рзи ( на )
стома́х (желудок) – стома́си ( на )

Буквы и выпадают:

теа́тър – теа́три,
ко́съм (волосок) – ко́сми,
оре́л – орли́,
чуждене́ц – чужденци́.

Буква «отпадает»:

бъ́лгарин – бъ́лгари,
гра́жданин – гра́ждани

Кроме этих простых правил, к сожалению, есть и более трудные:

Множественное число односложных существительных мужского рода довольно часто имеет окончание -ове, -еве, главное не перепутать ударения!

вход – вхо́дове,
блок (многоэтажный дом) – бло́кове,
брой (число, количество) – бро́еве,
плод – плодове́ (фрукт, плод),
съд – съ́дове (сосуд, посуда),
мост – мосто́ве,
нож – ножо́ве,
стол – столо́ве (стул),
син (сын) – синове́,
град – градове́ (город),
ключ – клю́чо́ве,
вятър – ветрове́,
дъжд – дъждове́ (дождь)
джоб – джо́бове (карманы),
сняг – сня́гове (снег),
вход – вхо́дове,
под – по́дове (пол).

Необходимо запомнить такие формы:

зъб – зъ́би;
пръст (палец) – пръ́сти;
гост – гос́ти;
лъч (луч) – лъчи́;
клон (ветка) – кло́ни;
ден – дни;
мъж (мужчина) – мъже́;
крак (нога) – крака́;
брат – бра́тя;

Особенная форма: път – пъ́тища (дорога – дороги);

НО път – пъ́ти (раз – разы́)

Например: за пръв път (в первый раз), мно́го пъ́ти (много раз), о́ще еди́н път – (еще раз).

И еще двойные формы окончаний:

Звук – зву́ци (гласные и согласные), зву́кове (музыкальные); клон – кло́ни (на дереве), кло́нове (филиал чего-либо)

Упражнения

Упражнение 1. Раскройте скобки и поставьте существительное во множественное число:

Образец:

Над река́та и́ма (мост).
Над река́та и́ма мосто́ве.

  1. На ку́хня изпо́лзвам (нож).
  2. В ста́ята стоя́т (стол).
  3. Баща́та (отец) и́ма мно́го (син).
  4. Ва́рна и Бурга́с са (град) на Че́рно море́.
  5. На врата́та има (ключ).
  6. В (джоб) ня́ма пари́ (деньги).
  7. (Под) тря́бва да чи́сти добре́ (полы надо подметать хорошо).

Ключ

Упражнение 2. Составьте предложения с данными существительными во множественном числе, используя уже известные вам правила:

Брат, клон, гост, зъб, ден, внук, мъж, хляб.

Образец: той и́ма мно́го бра́тя (у него много братьев)

Текст-диалог «Записване на басейна»

— Извиня́вайте, това́ нали́ е спо́ртен клуб?
— Да, слу́шам ви!
— Каже́те, запи́свате ли чужденци́ за плу́ване?
— Чужденци́ ли? И́ма ли голя́мо значе́ние, кой и́ска да се нау́чи да плу́ва?
— Аз се оба́дих на ня́какви клу́бове и басе́йни, но те ка́заха, че прие́мат са́мо бъ́лгари!
— Ама́, какви́ са те́зи глу́пости! Ела́те! Ще ви запи́шем без пробле́ми. перевод текста Нали́ и́мате зако́нна регистра́ция у нас?
— Да, разби́ра се. А какво́ тря́бва да но́ся осве́н ба́нски, ша́пка и джа́панки? Паспо́рт?
— Да, отнача́ло да се полу́чи ка́рта, ще ни предста́вите докуме́нти и едно́ медици́нско удостовере́ние. И осве́н това́ – усми́вки и ху́баво настрое́ние.
— Благодаря́ ви мно́го! У́тре ще до́йда!
— Заповя́дайте, ще ви сре́щаме с удово́лствие!перевод текста

Котешки виц

— До́кторе, не мо́га да заспи́вам ця́ла нощ!
— Доктор, я не могу заснуть всю ночь!
— Опи́тахте ли да брои́те ко́тки?
— А вы пробовали считать кошек?
— Опи́тах, не пома́га.
— Пробовал, не помогает.
— Тога́ва не́ка вся́ка ко́тка да ви разка́зва биогра́фията си.
— Ну тогда пусть каждая кошка расскажет вам свою биографию.