Изучаем болгарский язык с нуля!
Урок 15


Глаголы движения

Самое сложное в болгарском языке – уже упомянутые краткие местоимения и... глаголы. Чаще всего это - глаголы движения, которые нам нужны буквально на каждом шагу, и все они, конечно же, согласуются с предлогами. Как их учить? Просто несколько раз повторить, а для того, чтобы это легче понять, посмотрите таблицу:

Глагол - в неопределенной форме (в 1-м лице Аз)
Предлог Вопрос Примеры
Оти́вам (идти, иду) (С какой-то целью)
в Къде́ (куда) Сега́ оти́вам в Академи́ческия теа́тър
на Къде́ (куда) Днес оти́вам на теа́тър
Хо́дя (ходить, хожу)
в Къде́ (куда) Чес́то хо́дя в магази́на
на Къде́ (куда) Поня́кога (иногда) хо́дя на го́сти
Вървя́ (ходить, идти, иду; гулять, идти без цели)
по Къде́ (где) Вървя́ по ули́цата
из Къде́ (где?) Оби́чам да вървя́ из града́ (люблю ходить по городу)
Тръ́гвам (отправляться, отправляюсь - еду)
от Откъде́ (откуда) Тръ́гвам от га́рата (с воказала) в 7 часа́
за Закъде́ (куда) Вла́кът тръ́гва за Москва́
Пъту́вам (ехать - еду, путешествовать)
за Закъде́ (куда) Той пъту́ва за Со́фия (он едет в Софию)
от Откъде́ (откуда) Ни́е пъту́ваме от Москва́ (мы едем из Москвы)
до Докъде́ (докуда) Ви́е пъту́вате ли с нас до Варна? (вы едете с нами до Варны?)
от... до Откъде́ - докъде́ А ти с какво́ пъту́ваш от Варна до Бургас? (А на чем ты едешь от Варны до Бургаса?)
из Къде́ Пъту́вам из Евро́па (путешествую по Европе)
Мина́вам (проезжать - проезжаю, проходить, миновать)
Ми́на (проехать - проеду)
през (через, по) Къде́ (где) Вла́кът мина́ва през Унга́рия (поезд едет через Венгрию)
по Къде́ (где) Авто́бусът мина́ва по еди́н мост (автобус презжает по мосту)
край Къде́ (где) Троле́й мина́ва край университе́та (троллейбус проезжает мимо университета)
под Къде́ (где) Кола́та мина́ва под а́рката (машина презжает под аркой)
Присти́гам (приезжать, приезжаю)
Присти́гна (приехать - приеду)
в Къде́ (куда) Ирина присти́га в Москва навре́ме (Ирина прибывает в Москву вовремя)
Сти́гам (доезжать - доезжаю, приближаться)
Сти́гна (доехать, доеду)
до Докъде́ (докуда) Такси́ сти́га до хоте́ла и спи́ра (такси доезжает до гостиницы и останавливается)
Вли́зам (входить - вхожу)
Вля́за (войти - войду)
в Къде́ (куда) Лариса вли́за в рестора́нта.
през Къде́ (через что) Врабче́то вля́за в ста́ята през прозо́рец (воробей влетел (вошел) в комнату через окно)
Изли́зам (выходить - выхожу)
от Откъде́ (откуда) Тя изли́за от магази́на (она выходит из магазина)
Връ́щам се (возвращаться - возвращаюсь)
Въ́рна се (вернуться - вернусь)
от Откъде́ Връ́щам се от о́тпуска
в Къде́ (куда) Тя се връ́ща в Руси́я
през Къде́ (через что) Ни́е се връ́щаме в общежи́тието през па́рка (мы возвращаемся в общежитие через парк)
след вре́ме (спустя какое-то время) Кога́ Ще се въ́рна след пет мину́ти (вернусь через пять минут)
Бъ́рзам (торопиться - тороплюсь)
за Закъде́ (куда) Мно́го бъ́рзам за лети́щето (очень тороплюсь в аэропорт)

Одна небольшая подсказка: глаголы движения довольно сложно запомнить сразу и навсегда. Вървя́, пъту́вам, оти́вам-оти́да, тръ́гвам-тръ́гна, изли́зам-изля́за и т.д. особенно в прошедшем времени выглядят совсем не так, как этого бы нам хотелось: (вървя́х, оти́вах-оти́дох, изли́зах-изля́зох...)

Поэтому я предлагаю упростить сложности болгарского языка и заменять глаголы синонимами.

Например, многие из них можно заменить словом «хо́дя» (идти, пойти, ходить, отправляться, ехать и т.п.). Вместо:

Ще до́йдеш ли с нас на рестора́нт? – Ще хо́диш ли с нас...? (пойдешь с нами в ресторан?)
Ще пъту́вам за Москва́ – Ще хо́дя до Москва (поеду в Москву)
Докъде́ върви́ автобу́с? – Докъде́ ще хо́ди автобу́с? (Докуда едет (ходит) автобус?)
Аз оби́чам да вървя́ ба́вно из па́рка – Аз оби́чам да хо́дя ба́вно из па́рка (я люблю медленно идти/ходить/гулять по парку)

Упражнение 1. Прочтите и переведите.

  1. Кога́ тръ́гва влак до Со́фия?
  2. Закъде́ бъ́рза той?
  3. Ни́е върви́м из це́нтъра на града́.
  4. Докъде́ пъту́ваш у́тре?
  5. Аз че́сто хо́дя до центра́лния магази́н.
  6. Те присти́гат след две се́дмици.
  7. Тя се връ́ща от ра́бота мно́го къ́сно.
  8. Ви́е мина́вате сега́ по но́вия мост.
  9. Тя се ка́чва в троле́я и пъту́ва полови́н час.
  10. Къде́ се нами́ра Ермита́ж?

Слова для упражнения: влакпоезд; «из центъра на града» - по центру города; утрезавтра; следчерез; седмицанеделя; къснопоздно; сегасейчас; качва сеподнимается (входит); половин часполчаса.

Текст «Приключение в чужбина»

Еди́н чуждене́ц присти́га в Париж. Отся́да в хоте́л и ведна́га изпра́ща на жена́ си телегра́ма. Портие́рът впи́сва адре́са на хоте́ла, защо́то чуждене́цът не зна́е фре́нски ези́к.перевод текста

Чуждене́цът оста́ва сам. Какво́ да пра́ви? Да се разхо́ди из града́, да разгле́да ня́кои забележи́телности? Не́ка преди́ това́ да изпу́ши една́ цига́ра и по́сле да излез́е. Ре́чено-сто́рено! Изпу́шва цига́ра, обле́че се и тръ́гва. Като́ изля́за от хоте́ла той забеля́зва пред врата́та две ху́бави ста́туи. По тях ще позна́е хоте́ла! Тръѓва надо́лу по у́лицата и дъ́лго върви́ без цел. Сти́га до еди́н рестора́нт. «Ще вле́за да си нахра́ня, - ми́сли той, - Ще пока́жа на сервитьо́ра я́стието в меню́то и той ще ме разбере́. По́сле ще му дам голя́ма банкно́та и той ще ми въ́рне ре́стото.»перевод текста

Тръѓва надо́лу по у́лицата и дъ́лго върви́ без цел. Сти́га до еди́н рестора́нт. «Ще вле́за да си нахра́ня, - ми́сли той, - Ще пока́жа на сервитьо́ра я́стието в меню́то и той ще ме разбере́. По́сле ще му дам голя́ма банкно́та и той ще ми въ́рне ре́стото.»перевод текста

Чуждене́цът ся́да на ма́са срещу́ две моми́чета. Той разгле́жда меню́то и пока́зва с пръ́ста три я́стия. Ке́лнерът го погле́жда учу́дено, но ни́що не ка́за. След ма́лко се връ́ща с подно́с и сла́га на ма́сата три су́пи. Моми́четата избу́хват в смях. Чуждене́цът яде́ набъ́рзо су́пите си, пла́ща по сме́тка и изли́за.перевод текста

Върви́ по у́лицата, но не нами́ра хоте́ла си. От две́те страни́ на у́лицата той ви́жда мно́го хоте́ли и мно́го ста́туи пред тях. Спи́ра се смуте́н и объ́ркан. Как ще наме́ри сво́я хоте́л? Полица́ят го изгле́жда подозри́телно. «Ще ме аресту́ват. Са́мо това́ ме ли́псва?» - изпла́шва се той и ведна́га вли́за в пъ́рвия хоте́л насре́ща.перевод текста

Там нае́ма ста́я за една́ нощу́вка. Той дъ́лго се разхо́жда из ста́ята. Най-по́сле нами́ра и́зход. Пра́ща на жена́ си телегра́ма: «Телеграфи́рай ведна́га в кой пари́жки хоте́л живе́я».

На сле́дващия ден съпру́гата отгова́ря на телегра́мата и той науча́ва адре́са на хоте́ла.перевод текста