Изучаем болгарский язык с нуля!


Болгарско-русский словарь

Внимание! Данный словарь предназначен специально для 51 урока болгарского языка на данном сайте. Поэтому для других целей он может вам не подойти.

А

а, съюз а
а, част. а
абони́рам, -аш, несв. и св. абонировать
абони́рам се, възвр. абонироваться
а́вгуст, мн. няма, с. м. август
австри́йски, -а, -о, мн. -ски австрийский
автобу́с, мн. -и, с. м. автобус
а́гне, мн. -ета, с. ср. ягненок
адре́с, мн. -и, с. м. адрес
а́збука, мн. -и, с. ж. азбука
ако́, съюз если
акти́вен, -вна, -вно, мн. -вни активный
албу́м, мн. -и, с. м. альбом
алжи́рец, мн. алжи́рци, с. м. алжирец
алжи́рка, мн. -и, с. ж. алжирка
ами́, съюз но, но и; а
анги́на, с. ж. ангина
англи́йски, -а, -о, мн. -ски английский
апартаме́нт, мн. -и, с. м. квартира
апри́л, мн. няма, с. м. апрель
асансьо́р, мн. -и, с. м. лифт
аудито́рия, мн. -ии, с. ж. аудитория
ах, междум. ах

Б

ба́ба, мн. -и, с. ж. бабушка
ба́вен, -вна, -вно, мн. -вни медленный, медлительный
ба́вно, нар. медленно
бага́ж, мн. -и, с. м. багаж
Балка́н, с. мн. Стара планина
Балка́ните, мн. Балканы
балко́н, мн. -и, с. м. балкон
балто́н, мн. -и, с. м. зимнее пальто (мужское)
ба́нка, мн. -и, с. ж. банк
банкно́та, мн. -и, с. ж. бумажные деньги, банкнот
ба́ня, мн. -и, с. ж. баня
ба́тко, обр. от ба́тьо старший брат
баща́, мн. -и́, с. м. отец
бе́ден, -дна, -дно, мн. -дни бедный; несчастный
без, предл. без
безкра́ен, -айна, -айно, мн. -айни бесконечный
безо́блачен, -чна, -чно, мн. -чни безоблачный
безпла́тно нар. бесплатно
безпоко́йство, мн. -а, с. ср. беспокойство
безпокоя́, -и́ш, несв. беспокоить
безпокоя́ се, възвр. беспокоиться
безрезулта́тен, -тна, -тно, мн. -тни, безрезультатный
безсмъ́ртен, -тна, -тно, мн. -тни бессмертный
безспи́р, нар. безостановочно
безстра́шен, -шна, -шно, мн. -шни бесстрашный
безшу́мно, нар. бесшумно
беле́жка, мн. -и, с. ж. записка, заметка, примечание
зае́мна ~ бланк библиотечный
беле́жник, мн. -ци, с. м. записная книжка
боли́, гл. само в 3 л. болит
бо́лка, мн. -и, с. ж. болезнь
бо́лница, мн. -и, с. ж. больница
бонбо́н, мн. -и, с. м. конфета
бо́р, мн. -ове, с. м. сосна
бо́ря се, -иш се, несв. бороться
боя́, мн. бои́, с. ж. краска
~ за обу́вки крем для обуви
боя́ се, -и́ш се, несв. бояться
бра́во, междум. браво
бра́два, мн. -и, с. ж. топор
бра́к, мн. -ове, с. м. брак
бра́т, мн. бра́тя, с. м. брат
брашно́, мн. -а, с. ср. мука
бре́, част, эй ! ну и ну!
бреза́, мн. -и́, с. ж. береза
бро́й, мн. бро́еве, с. м. число, номер
броя́, -и́ш, несв. считать
бря́г, мн. брегове́, с. м. берег
бръ́сна, -еш, несв. брить
бръ́сна се, възвр. бриться
буди́лник, мн. -ци, с. м. будильник
бу́ен, бу́йна, бу́йно, мн. бу́йни буйный
булева́рд, мн. -и, с. м. бульвар
бу́лка, мн. -и, с. ж. молодая женщина
бульо́н, мн. -и, с. м. бульон
бурка́н, мн. -и, с. м. стеклянная банка
бути́лка, мн. -и, с. ж. бутылка
бу́хал, мн. -и, с. м. филин
бу́хвам, -аш, несв. вспыхивать
бу́хна, -еш, св. вспыхнуть
бу́чка, мн. -и, с. ж. кусок, кусочек, комок
бъ́деще, мн. няма, с. ср. будушее
бъ́лгарин, мн. бъ́лгари, с. м. болгарин
бъ́лгарски, -а, -о, мн.  -ски болгарский
бъ́рз, -а, -о, мн. быстрый
бъ́рзам, -аш, несв. спешить
бя́л, -а, -о, мн. бе́ли белый

В

ваго́н, мн. -и, с. м. вагон
 спа́лен ~ спальный вагон
~ рестора́нт  вагон-ресторан
 ~ за пуша́чи вагон для курящих
 ~ за ма́йки и деца́ детский вагон
ва́жен, -жна, -жно, мн.  -жни важный
ва́за, мн. -и, с. ж. ваза
вака́нция, мн. -ии, с. ж. каникулы
валу́та, мн. -и, с. ж. валюта
валя́, -и́ш, несв., само в 3 л. вали́ идет дождь, снег
вди́гна, -еш, св. поднять
ведна́га, нар. сразу, внезапно, немедленно
веднъж, нар. однажды, один раз
ве́жда, мн. -и, с. ж. бровь
везни́, мн. ед. (рядко) везна́, с. ж. весы
ве́рен, вя́рна, вя́рно, мн. ве́рни верный
вери́га, мн. -и, с. ж. цепь
плани́нска ~ горная цепь
вероя́тно, нар. вероятно
ве́сел, -а, -о, мн. веселый
ве́село, нар. весело
ве́стник, мн. -ци, с. м. газета
ве́че, нар. уже
ве́чер, мн. -и, с. ж. вечер
вече́рен, -рна, -рно, мн. -рни  вечерний
вече́ря, мн. -и, с. ж. ужин
вече́рям, -яш, несв. ужинать
взе́ма, -еш, св. взять
взе́мам, -аш, несв. брать, принимать
взи́мам, вж. вземам
ви́д, мн. -ове, с. м. вид
ви́дя, -иш, св. видеть
вие́лица, мн. -и, с. ж. метель
ви́ждам, -аш, несв. видеть
ви́за, мн. -и, с. ж.
ви́к, мн. -ове́, с. м. крик
ви́кам, -аш, несв. кричать; звать, говорить
ви́кна, -еш, св. крикнуть; позвать, сказать
ви́лица, мн. -и, с. ж. вилка
ви́наги, нар. всегда, постоянно
ви́но, мн. вина́, с. ср. вино
вино́вен, нар. виновато
висо́к, -а, -о, мн. высокий
високо. громко­
височина́, мн. -и́, с. ж. возвышенность
ви́сш, -а, -е, мн. высший
витри́на, мн. -и, с. ж. витрина; стенд
вклю́ча, -иш, св. включить
вклю́чвам, -аш, несв. включать
вку́с, мн. -ове, с. м. вкус
вку́сен, -сна, -сно, мн. -сни вкусный
вла́к, мн. -ове, с. м. поезд
бъ́рз ~ скорый поезд
пъ́тнически ~ пассажирский поезд
това́рен ~ товарный поезд
вла́ст, мн. -и, с. ж. власть, власти
ми́тнически ~ и таможенные власти
вли́зам, -аш, несв. входить
вли́зане, мн. -ия, с. ср. вход
влия́ние, мн. -ия, с. ср. влияние
влю́бвам се, -аш се, несв. влюбляться
влю́бя се, -иш се, св. влюбиться
вля́за, вле́зеш, св. войти
вме́сто, предл. вместо
вна́сям, -яш, несв. вносить, ввозить
внеса́, -е́ш, св. внести, ввести
внима́ние, мн. -ия, с. ср. внимание
внима́телен, -лна, -лно, мн. -лни внимательный, осторожный
вно́с, мн. няма, с. м. взнос; ввоз
вну́к, мн. -ци, с. м. внук
вода́, мн. -и́, с. ж. вода
гази́рана ~ газированная вода
водопа́д, мн. -и, с. м. водопад
во́дя, -иш, несв. вести, водить
врата́, мн. -и́, с. ж. дверь
вре́ме, мн. -ена́, с. ср. время
връ́зка, мн. -и, с. ж. связь
 телефонна ~ телефонная связь
 прия́телски връ́зки  дружеские связи
връ́х, мн. върхове́, с. м. вершина
връ́щам, -аш, несв. возвращать
връ́щам се, възвр. возвращаться
все́, нар. все
все́ки, вся́ка, вся́ко, мн. все́ки, мест. каждый, любой
вси́чки, мест. все
вси́чко, мест. всё
вто́ри, -а, -о, мн. вто́ри второй
вто́рник, мн. –ци, с. м. вторник
втре́нчено, нар. пристально
втреще́н, -а, -о, мн. –и ошарашенный, остолбеневший
ву́йчо, мн. -овци, с. м. дядя (по ма­тери)
вхо́д, мн. -ове, с. м. вход
вхо́ден, -дна, -дно,  мн.  -дни входной
възгла́вница, мн. -и, с. ж. подушка
въ́зглед, мн. -и, с. м. взгляд на что-л.
възди́шка, мн. -и, с. ж. вздох
въ́здух, мн. няма, с. м. воздух
въздъ́хвам, -аш, несв. вздыхать
въздъ́хна, -еш, св. вздохнуть
възмутя́ се, възвр. возмутиться
възмуща́вам, -аш, несв. возмущать
възмуща́вам се, възвр. возмущаться
възра́ждане, мн. няма, с. ср. возрождение
въ́зраст, мн. -и, с. ж. возраст
въ́зрастен, -стна, -стно,  мн. -стни пожилой
възто́ржен, -а, -о, мн. восторженный
възто́ржено, нар. восторженно
възхитя́ се, -и́ш се, св., възвр. восхититься
възхо́д, мн. няма, с. м. восход, подъем
въ́лк, мн. -ци, с. м. волк
въ́лна, мн. няма, с. ж. шерсть
вълна́, мн. -и́, с. ж. волна
въ́лнен, -а, -о, мн. шерстяной
вълне́ние, мн. -ия, с. ср. волнение
вълну́вам, -аш, несв. волновать
вълну́вам се, възвр. волноваться
вълше́бен, -бна, -бно, мн. -бни волшебный
вън, нар. вне, снаружи
въ́ншен, -шна, -шно,  мн. -шни  внешний
въпро́с, мн. -и, с. м. вопрос
вървя́, -и́ш, несв. идти, ходить
въ́рна, -еш, св. вернуть
въ́рна се, възвр. вернуться
въ́тре, нар. внутри
въ́трешен, -шна, -шно, мн. -шни внутренний
вя́ра, мн. ве́ри, с. ж. вера
вя́рвам, -аш, несв. верить
вя́тър, мн. ветрове́, с. м. ветер

Г

га́йда, мн. -и, с. ж. гайда, волынка
гайта́н, мн. -и, с. м. шнурок, галун
гайта́нен,  -а, -о, мн. из шнурка (для украшения)
галанте́рия, мн. няма, с. ж.  галантерея
гале́рия, мн. -ии, с. ж. галерея
национа́лна худо́жествена ~ национальная художественная галерея
га́ра, мн. -и, с. ж. вокзал, станция
гара́ж, мн. -и, с. м. гараж
гардеро́б, мн. -и, с. м. гардероб
гарниту́ра, мн. -и, с. ж.   гарнитур, гарнир
гастроно́м, мн. -и, с. м. гастроном
гише́, мн -е́та, с. ср. окошечко
глава́, мн. -и, с. ж. голова
~ на книга глава книги
гла́вен, -вна, -вно, мн. -вни главный
гла́ден, -дна, -дно, мн. -дни голодный
гла́с, мн. -ове́, с. м. голос
гласу́вам, -аш, несв. и св. голосовать
гле́дам, -аш, несв. смотреть
гле́дка, мн. -и, с. ж. вид
гло́ба, мн. -и, с. ж. штраф
глупа́к, мн. -ци, с. м. дурак
гово́ря, -иш, несв. говорить
годе́ж, мн. -и, с. м. помолвка
годени́ца, мн. -и, с. ж. невеста
годи́на, мн. -и, с. ж. год
годи́шен, -шна, -шно, мн. -шни годовой, ежегодный
големина́, мн. -и́, с. ж. величина, размер
гора́, мн. -и, с. ж. лес
горде́я се, -е́еш се, несв. гордиться
го́ре, нар. выше, вверх, наверху
го́рен, -рна, -рно, мн. -рни верхний
горе́щ, -а, -о, мн. горячий, жаркий
горещина́, мн. -и́, с. ж. жара
горе́що, нар. горячо, жарко
го́рски, -а, -о, мн. -ски лесной
горчи́в, -а, -о, мн. -и, горький
горя́, -и́ш, несв. гореть
го́ст, мн. -и, с. м. гость
го́твене, мн. няма, с. ср. готовка, стряпня
го́твено, мн. няма, с. ср. кушанье
го́твя, -иш, несв. готовить
гото́в, -а, -о, мн. готовый
гра́д, мн. -ове́, с. м. город
гради́на, мн. -и, с. ж. сад
градче́, мн. -е́та, с. ср. городок
градя́, -и́ш, несв. строить, создавать
гра́ница, мн. -и, с. ж. граница
грани́ча, -иш, несв. граничить
гре́йвам, -аш, несв. всходить (о солнце)
гре́йна, -еш, св. взойти (о солнце)
греша́, -и́ш, несв. грешить, ошибаться
гре́шка, мн. -и, с. ж. ошибка
гре́я, -е́еш, несв. светить; греть
гри́жа се, -иш се,  несв., възвр. заботиться
гри́п, мн. няма, с. м. грипп
гри́с, мн. няма, с. м. манная крупа
гро́бище, с. м. могила
гро́зде, мн. няма, с. ср. виноград
гро́зен, -зна, -зно, мн. -зни некрасивый, безобразный
гру́б, -а, -о, мн. грубый
гру́па, мн. -и, с. ж. группа
гу́бя, -иш, несв. терять
гу́бя се, възвр. теряться
гу́зно, нар. виновато; подозрительно
гу́ма, мн. -и, с. ж. резина; шина
гу́ша се, -иш се, несв. прижиматься
гу́шна се, -еш се, св. прижаться
гъ́ба, мн. -и, с. ж. гриб, губка
гъ́ст, -а, -о, мн. густой
гьо́н, мн. -ове, с. м. подошва

Д

да́вам, -аш, несв. давать
дале́ч, нар. далеко
дале́чен, -чна, -чно, мн. -чни далекий, дальний
далечина́, мн. -и́, с. ж. даль; расстояние; дальность
дали́, част. ли
да́м, даде́ш, св. дать
да́мски, -а, -о, мн. ски дамский
да́нък, мн. -ци, с. м. налог
да́р, мн. -ове, с. м. подарок
да́рба, мн. -и, с. ж. способность, одаренность
два́, числ, м, р. два
две́, числ. ж. и ср. р. две, два
двига́тел, мн. -и, с. м. двигатель
дви́жа се, -иш се, несв., възвр. двигаться
движе́ние, мн. -ия, с. ср. движение
дво́ен, -о́йна, -о́йно, мн. -о́йни двойной
дво́р, мн. -о́ве, с. м, двор
дево́йка, мн. -и, с. ж. девушка
действи́телно, нар. действительно
де́йствувам, -аш, несв. действовать
деке́мври, мн. няма, с. м, декабрь
делега́ция, мн. -ии, с. ж. делегация
де́ло, мн. -а́, с. ср. дело
деля́, -и́ш, несв. делить
де́н, мн. дни, с. м. ден
деноно́щие, мн. -ия, с. ср. сутки
деноно́щно, нар. круглосуточно, днем и ночью
де́сен, дясна, дясно, мн. де́сни  правый
десе́рт, мн. -и, с. м. десерт
десетиле́тие, мн. -ия, с. ср. десятилетие
десе́тка, мн. -и, с. ж. десятка
дете́, мн. деца, с. ср. ребенок, дети
де́тски, -а, -о, мн. -ски детский
джо́б, мн. -о́ве, с. м. карман
джо́бен, -бна, -бно, мн.  -бни  карманный
диагно́за, мн. -и, с. ж. диагноз
ди́в, -а, -о, мн. дикий
дива́к, мн. -ци, с. м. дикарь
дива́н, мн. -и, с. м. диван
ди́гам, -аш, несв. поднимать
ди́гане, мн. няма, с. ср. поднятие, подъем
ди́гна, -еш, св. поднять
ди́ня, мн. -и, с. ж. арбуз
дире́ктор, мн. -и, с. м. директор
ди́шам, -аш, несв. дышать
дне́вен, -вна, -вно, мн. -вни дневной
   ~ ре́д повестка дня
дне́с, нар. сегодня, ныне
дне́ска, нар. сегодня
дне́шен, -шна, -шно, мн. -шни сегодняшний, нынешний
до, предл. до
доби́тък, мн. -ци, с. м. скот
е́дър рогат ~ крупный рогатый скот
доби́че, мн. -ета, с. ср. скотинка
добре́, нар. хорошо
добъ́р, -бра́, -бро́, мн. -бри́ добрый
дове́чера, нар. сегодня вечером
дово́лен, -лна, -лно, мн. -лни довольный
до́говор, мн. -и, с. м. договор
догоди́на, нар. на будущий год, через год
дово́лен, -лна, -лно, мн. -лни довольный
до́говор, мн. -и, с. м. договор
догоди́на, нар. на будущий год, через год
до́йда, -еш, св. прийти, приехать
дока́рам, -аш, св. пригнать, привести
дока́рвам, -аш, несв. пригонять, приводить
до́ктор, мн. -и, с. м. доктор
докуме́нт, мн. -и, с. м. документ
документа́лен, -лна, -лно, мн. -лни документальный
до́л, мн. -о́ве, с. м. овраг
до́лен, -лна, -лно, мн. -лни нижний
долина́, мн. -и́, с. ж. долина
до́лу, нар. внизу, вниз, ниже
до́м, мн. -ове́, с. м. дом
домаки́ня, мн. -и, с. ж. хозяйка дома, домашняя  
   хозяйка
дома́т, мн. -и, с. м. помидор
дона́сям, -яш, несв. приносить,  доносить
донеса́, -е́ш, св. принести, донести
допи́рам, -аш, несв. дотрагиваться
доплатя́, -и́ш, св. доплатить
допра́, -е́ш, св. дотронуться
допу́скам, -аш, несв. допускать
допу́сна, -еш, св. допустить
допълни́телно, нар. дополнительно
дори́, нар. даже
досега́, нар. до сих пор
до́ста, нар. довольно, достаточно
доста́вя, -иш, св. доставить
доста́вям, -яш, несв. доставлять
доста́тъчно, нар. достаточно
дости́гам, -аш, несв. достигать
дости́гна, -еш, св. достичь
дота́м, нар. до того
дотога́ва, нар. до тех пор
дра́го, нар. мило, приятно
дра́ма, мн. -и, с. ж. драма
дре́бен,  -бна,  -бно,  мн. -бни   мел­кий
дре́ха, мн. -и, с. ж. одежда, платье
дру́г, -а, -о, мн. другой
дру́гояче, нар. Иначе
дру́жба, мн. няма, с. ж. дружба
дру́жески, нар. дружеский
дря́нов, -а, -о, мн. кизиловый
дръвче́, мн. -е́та, с. ср. деревцо
ду́ма, мн. -и, с. ж. слово
ду́хам, -аш, несв. дуть
дъ́жд, мн. -ове́, с. м. дождь
дъ́лъг, -лга, -лго, мн. -лги длинный
дъ́нер, мн. -и, с. м. ствол
дъ́но, мн. -а́, с. ср. дно
дъ́рвен, -а, -о, мн. деревянный
дърво́, мн. дърве́та, с. ср. дерево
държа́, -и́ш, несв. держать
държа́ се, възвр. держаться
държа́ва, мн. -и, с. ж. государство
дъ́рпам, -аш, несв. дергать; тянуть
дъ́рпам се, -аш се, несв., възвр. дергаться, тянуться
дъщеря́, мн. -и́, с. ж. дочь
дю́ля,  мн. -и, с. ж. айва
дюше́к, мн. -ци, с. м. матрац
дя́до, мн. -овци и деди́, с. м. дед

Е

е, част, ну
е́втин, -а, -о, мн. дешевый
егои́ст, мн. -и, с. м. эгоист
едва́-едва́, нар. едва-едва, еле-еле
еди́н, една, едно, мн. едни́ один
едини́чен, -чна, -чно, мн. -чни единичный; одиночный
еди́нствен, -а, -о, мн.   единственный
една́кво, нар. одинаково
едновре́менно, нар. одновременно
е́дър, едра, едро, мн. едри крупный
езда́ч, мн. -и, с. м. всадник
е́зеро, мн. -а́,  с. ср. озеро
ези́к, мн. -ци, с. м. язык
екску́рзия, мн. -ии, с. ж. экскурсия
ерге́н, мн. -и, с. м. холостяк
е́сен, мн. няма, с. ж. осень
е́сенен, -нна, -нно,  мн.  -нни осенний
есте́ствено, нар. естественно
ета́ж, мн. -и, с. м. этаж
е́то, част. вот
е́х, междум. эх

Ж

жа́ден, -дна, -дно, мн. -дни чувствующий жажду
жаду́вам, -а́ш, несв. жаждать
жа́лко, нар. жалко
жела́ние, мн. -ия, с. ср. желание
жела́я, -а́еш, несв. желать
железопъ́тен, -тна, -тно, мн. -тни железнодорожный
жена́, мн. -и́, с. ж. женщина, жена
же́нен, -а, -о, мн. женатый
жесто́к, -а, -о, мн. жестокий
жесто́ко, нар. жестоко
жи́в, -а, -о, мн. живой
живе́я, -е́еш, несв. жить
жи́во-здра́во, нар. все в порядке
живопи́сен, -сна, -сно, мн. -сни живописный
живо́т, мн. няма, с. м. жизнь
живо́тно, мн. -и, с. ср. животное
дома́шно ~ домашнее животное
ди́во ~ дикое животное
хи́щно ~ хищное животное
жи́лище, мн. -а, с. ср. жилище
жи́лищен, -щна, -щно,  мн. -щни жилищный
жи́тел, мн. -и, с. м. житель
жи́ца, мн. -и, с. ж. проволока, провод
жъ́лт, -а, -о, мн. желтый
жълти́ца, мн. -и, с. ж. золотая монета

З

за, предл. за, для, о, к, на, в
заба́вен, -вна, -вно, мн. -вни забавный,  смешной
забеле́жа, -иш, св. заметить
забележи́телен,  -лна,  -лно, мн. -лни  замечательный
забеле́жка, мн. -и, с. ж. примечание, замечание
забеля́звам, -аш, несв. замечать
забра́вя, -иш, св. забыть
забра́вям, -яш, несв. забывать
забра́на, мн. -и, с. ж. запрещение
заваля́, -и́ш, св., само в 3  л. ед. ч. завали́  пойдет дождь, снег
заваля́вам, -аш, несв., само в 3 л. ед. ч.
заваля́ва идет дождь, снег
зави́вам, -аш, несв. заворачивать
зави́наги, нар. навсегда
зави́ся, -иш, несв. зависеть
зави́я, -и́еш, св. запернуть
заво́й, мн. заво́и, с. м. поворот
завръ́щам се, -аш се, несв., възвр. возвращаться
завръ́щане, мн. -ия, с. ср. возвращение
завъ́рша, -иш, св. закончить, окончить
завъ́ршвам, -аш, несв. заканчивать за́губа, мн. -и, с. ж. убыток, потеря
загу́бвам, -аш, несв. терять
загу́бвам се, възвр. теряться
загу́бя, -иш, св. потерять
загу́бя се, възвр. потеряться
задълбоче́н, -а, -о, мн. углубленный
задълбоче́но, нар. углубленно
задължи́телен, -лна, -лно, мн. -лни обязательный
задържа́, -иш, св. задержать
задържа́ се, възвр. задержаться
за́едно, нар. вместе, сообща
за́ек, мн. за́йци, с. м. заяц
за́ем, мн. -и, с. м. заем
зае́ма, -еш, св. занять
зае́мам, -аш, несв. занимать
зае́т, -а, -о, мн. занятый
закача́, -и́ш, св. повесить
закача́лка, мн. -и, с. ж. вешалка
зака́чвам, -аш, несв. вешать
зака́чка, мн. -и, с. ж. придирка, шутка
заклю́ча, -иш, св. заключить, запереть
заклю́чвам, -аш, несв.  заключать, запирать
закри́вам, -аш, несв. закрывать
закри́я, -и́еш, св. закрыть
заку́свам, -аш, несв. завтракать
заку́ска, мн. -и, с. ж. завтрак
заку́ся, -иш, св. позавтракать
закъсне́ние, мн. -ия, с.ср. опоздание
закъсне́я, -е́еш, св. опоздать
закъснявам, -аш, несв. опаздывать
зале́пвам, -аш, несв. заклеивать
зале́пвам се, възвр. приклеиваться
зале́пна, -еш, св. приклеить
зале́пна се, възвр. приклеиться
залепя́, -и́ш, св. заклеить, залепить
залепя́ се, св. възвр. заклеиться
зале́пям, -яш, несв. приклеивать
зале́пям се, несв. възвр. заклеиваться
зама́ян, -а, -о, мн.   ошеломленный, изумленный
замечта́н, -а, -о, мн. погруженный в мечты
зами́на, -еш, св. уехать
замина́вам, -аш, несв. уезжать
замълча́, -и́ш, св. замолчать
замълча́вам, -аш, несв. замолкать
занима́вам, -аш, несв. занимать
занима́вам се, възвр. заниматься
занима́я, -а́еш, св. занять
занима́я се, възвр. заняться
занима́ние, мн. -ия, с. ср. занятие, дело
заня́тие, мн. -ия, с. ср. занятие
заобика́лям, -яш, несв. окружать, обхо­дить
заобиколя́, -и́ш, св. окружить, обойти
зао́блен, -а, -о, мн. закругленный
за́пад, мн. няма, с. м. запад
запа́звам, -аш, несв. сохранять
запа́зя, -иш, св. сохранить
запа́зен, -а, -о, мн. сохраненный
запа́лвам, -аш, несв. зажигать лампу
запа́ля, -иш, св. зажечь
запе́я, -е́еш, св. запеть
за́пис, мн. -и, с. м. запись
по́щенски ~ почтовый перевод
запи́свам, -аш, несв. записывать
запи́ша, -еш, св. записать
запла́квам, -аш, несв. начинать плакать
запла́та, мн. -и, с. ж. заплата
заплатя́, -и́ш, св. заплатить, уплатить
запла́ча, -еш, св. заплакать
запла́ша, -иш, св. запугать
запла́швам, -аш, несв. запугивать
запла́щам, -аш, несв. уплачивать
за́повед, мн. -и, с. ж. приказ, распоряжение
заповя́дам, -аш, св. приказать
заповя́двам, -аш, несв. приказывать
запозна́вам се, -аш се, несв., възвр. знакомиться
запозна́я се, -а́еш се, св., възвр. познакомиться
запо́мня, -иш, св. запомнить
запо́мням, -яш, несв. запоминать
запо́чвам, -аш, несв. начинать
запо́чване, мн. -ия, с. ср. начало
запо́чна, -еш, св. начать
запъ́тя се, -иш се, св., възвр. пуститься в путь;  
   отправиться
заради́, предл. ради, из-за
зара́зен, -зна, -зно, мн. -зни заразный, заразительный
заразе́н, -е́на, -е́но, мн. -е́ни зараженный
засега́, нар. в настоящее время, пока
засе́гна, -еш, св. коснуться
затва́рям, -яш, несв. закрывать
затво́рен, -а, -о, мн. закрытый
затво́ря, -иш, св. закрыть
затова́, нар., съюз поэтому
защо́, нар. почему
защо́то, съюз потому что
звъне́ц, мн. звънци́, с. м. звонок
звъня́, -и́ш, несв. звонить
здра́в, -а, -о, мн. здоровый, крепкий
здра́ч, мн. няма, с. м. сумерки
зе́ле, мн. няма, с. ср. капуста
цве́тно ~ цветная капуста
зеле́н, -а, -о, мн. зеленый
земя́, мн. -и́, с. ж. земля
зе́т, мн. зе́тьове, с. м. зять
зи́д, мн. -ове, с. м. стена, ограда
зи́ма, мн. -и, с. ж. зима
зле́, нар. плохо
зна́я, -а́еш, несв. знать
зъ́б, мн. -и, с. м. зуб
зъ́боле́кар, мн. -и, с. м. зубной врач
зъ́боле́карка, мн. -и, с. ж. зубной врач (женщина)
зюмбю́л, мн. -и, с. м. гиацинт

И

и, съюз и
и́вица, мн. -и, с. ж. полоса, лента
игра́я, -а́еш, несв. играть
игри́в, -а, -о, мн. игривый, резвый
и́да, вж. и́двам
и́двам, -аш, несв. приходить
и́з, предл. из, по, с
и́зба, мн. -и, подвал
и́збор, мн. -и, с. м. выбор
избъ́рсвам, -аш, несв. вытирать
избъ́рша, -еш, св. вытереть
изва́дя, -иш, св. вынуть; вычесть
изва́ждам, -аш, несв. вынимать; вычитать
изва́ждане, мн. -ия, с. ср. снятие, извлечение,   
   вычитание
изва́ра, мн. няма, с. ж. творог
изведа́, -еш, св. вывести
изведна́ъ, нар. сразу, разом, вдруг
изве́ждам, -аш, несв. выводить
изве́стен, -тна, -тно, мн. -тни известный
извиня́, -и́ш, св. извинить
извиня́вам, -аш, несв. извинять
и́звод, мн. -и, с. м. вывод
и́звор, мн. -и, с. м. ключ, источник
извънре́ден, -дна, -дно, мн. -дни чрезвычайный
извъ́рша, -иш, св. сделать
извъ́ршвам, -аш, несв. делать
изгра́ждане, мн. -ия, с. ср. сооружение, строительство
изди́гна се, възвр. подняться
издържа́, -и́ш, св. выдержать
издъ́ржам, -аш, несв. выдерживать
из, предл. из, по, в
излеку́вам, -аш, несв. и св. вылечивать; вылечить
излетя́, -и́ш, cв. вылететь
изли́зам, -аш, несв. выходить
излъ́гвам, -аш, несв. обманывать
излъ́жа, -еш, св. обмануть
изми́вам се, възвр. умываться
изми́я, -и́еш, св. вымыть
изми́я се, възвр. умыться
изморе́н, -а, -о, мн. усталый
изморя́, -и́ш, св. утомить
изморя́ се, възвр. утомиться
изнена́да, мн. -и, с. ж. неожиданность
и́зпит, мн. -и, с. м. экзамен
изпла́ша, -иш, св. испугать
изпла́швам, -аш, несв. пугать
изпла́шен, -а, -о, мн. испуганный
изпра́вя, -иш, св. выпрямить; поставить на ноги
изпра́тя, -иш, св. послать
изпра́щам, -аш, несв. посылать
изпраща́ч, мн. -и, с. м. отправитель, провожающий
изпу́скам, -аш, несв. выпускать, упускать
изпълне́ние, мн. -ия, с. ср. осуществление, выполнение
игли́ка, мн. -и, с. ж. первоцвет
игра́, мн. -и́, с. ж. игра
игра́чка, мн. -и, с. ж. игрушка
и́зраз, мн. -и, с. м. выражение
изразя́, -и́ш, св. выразить
изразя́ се, възвр. выразиться
и́зток, мн. няма, с. м. восток
и́зточен, -чна, -чно, мн. -чни восточный
и́зход, мн. няма, с. м. выход
изця́ло, нар. целиком
изче́звам, -аш, несв. исчезать
изче́зна, -еш, св. исчезнуть
изя́ждам, -аш, несв. съедать
изя́м, изяде́ш, св. съесть
изясня́, -и́ш, св. объяснить, разъяснить
иконо́мика, мн. няма, с. ж. экономика
икономи́чески,-а, -о, мн. -ски экономический
или́, съюз или
и́мам, -аш, несв. иметь
и́ме, мн. -ена́, с. ср. имя
и́менно, нар. именно
инже́кция, мн. -ии, с. ж. инъекция, укол
интернационали́зъм, мн. няма, с. м. интернационализм
и́скам, -аш несв. хотеть

К

ка́жа, -еш, св. сказать
ка́звам, -аш, несв. говорить
ка́звам се, възвр. называться, именоваться, говориться
какъ́в, каква́, какво́, мн. какви́, мест. какой
ка́ня, -иш, несв. приглашать
ка́рам, -аш, несв. погонять, водить автомобиль;   
превозить; заставлять
карто́ф, мн. -и, с. м. картофель
пъ́ржени карто́фи жареный картофель
карто́фен, -а, -о, мн. картофельный
карфио́л – цветная капуста
като́, нар., сьюз как
като че́ (като че ли́), нар. как будто
кафе́, мн. -е́та, с. ср. кофе
кафя́в, -а, -о, мн. коричневый
ка́цвам, -аш, несв. садиться (о птице, самолете)
ка́цна, -еш, св. сесть (о птице, самолете)
кача́, -и́ш, св. поднять
кача́ се, възвр. подняться
ка́чвам, -аш, несв. поднимать
ка́чвам се, възвр. подниматься
кили́м, мн. -и, с. м. ковер
ки́фла, мн. -и, с. ж. булочка (сдобная)
ки́хам, -аш, несв. чихать
ки́хна, -еш, св. чихнуть
кога́, нар. когда
кога́то, нар. съюз когда, в то время как
ко́жа, мн. -и, с. ж. кожа, шкура, мех
ко́жен, -а, -о, мн. кожный; меховой
коко́шка, мн. -и, с. ж. курица
кола́, мн. -и́, с. ж. автомобиль, машина
ле́ка ~ легковая машина
колело́, мн. -а́ и -е́та, с. ср. колесо; велосипед
коле́т, мн. -и, с. м. почтовая посылка
ко́лко, мест, сколько
ко́лкото, мест, съюз сколько
колово́з, мн. -и́, с. м. колея, рельсы
коне́ц, мн. конци́, с. м. нитка
копне́ж, мн. -и, с. м. страстное желание - мечта
копне́я, -е́еш, несв. страстно желать
копри́на, мн. -и, с. ж. шелк
копри́нен, -а, -о, мн. шелковый
ко́пче, мн. -ета, с. ср. пуговица
коса́, мн. -и́, с. ж. коса; волосы; коса (орудие)
ко́тка, мн. -и, с. ж. кошка
ко́ш, мн. -о́ве, с. м. корзина
ко́шче, мн. -eтa, с. ср. корзинка
кра́ва, мн. -и, с. ж. корова
кра́й, мн. кра́ища, с. м. конец, край
кра́й, предл. возле, около, у, под
кра́к, мн. -а́, с. м. нога
кра́ча, -иш, несв. шагать
кра́чка, мн. -и, с. ж. шаг
кре́м, мн. -ове, с. м. крем
~ за лице́ крем для лица
кру́ша, мн. -и, с. ж. груша
кру́шка, мн. -и, с. ж. лампочка
електри́ческа ~ електрическая лампочка
кръв, мн. къ́рви, с. ж. кровь
купу́вам, -аш, несв. покупать
купува́чка,  мн. -и, с. ж.  покупательница
ку́пчина, мн. -и, с. ж. куча
ку́пя, -иш, св. купить
кура́ж, мн. няма, с. м. смелость
кути́я, мн. -и́и, с. ж. коробка, ящик
по́щенска ~ почтовый ящик
ку́фар, мн. -и, с. м. чемодан
ку́фарче, мн. -ета, с. ср. чемоданчик
ку́хня, мн. -и, с. ж. кухня
ку́че, мн. -ета, с. ср. собака
куче́нце, мн. -а, с. ср. собачка
къде́, нар. куда, где
къде́то, нар. съюз куда, где
къ́м, предл. к, у
кънки́, мн., ед. (рядко) кънка́, коньки
къ́пя, -еш, несв. купать
къ́пя се, възвр. купаться
къ́рпа, мн. -и, с. ж. платок
~ за лице́ личное полотенце
~ за ръце́ ручное полотенце

Л

ла́кът, мн. ла́кти, с. м. локоть
лале́, мн. -е́та, с. ср. тюльпан
легло́, мн. -а, с. ср. постель, кровать
ле́гна, -еш, св. лечь
лежа́, -и́ш, несв. лежать
ле́к, -а, -о, мн. легкий
ле́кар, мн. -и, с. м. врач
ле́карски, -а, -о, мн. -ски врачебный
лека́рство, мн. -а, с. ср. лекарство
ле́ко, нар. легко
леку́вам, -аш, несв. лечить
ле́сен, -сна, -сно, мн. -сни легкий, удоб­ный
ле́тен, ля́тна, ля́тно, мн. ле́тни летний
лете́ц, мн. летци́, с. м. летчик
лети́ще, мн. -а, с. ср. аэродром
лице́, мн. -а, с. ср. лицо
ли́чен, -чна , -чно, мн. -чни личный
ло́ква, мн. -и, с. ок. лужа
ло́ш, -а, -о, мн. плохой
лу́д, -а, -о, мн. сумасшедший
лу́к, мн. няма, с. м. лук
лъжа́, мн. -и́, с. ж. ложь
лъ́жа, -еш, несв. лгать, обманывать
лъ́жа се, възвр. обманываться
лъжи́ца, мн. -и, с. ж. ложка
супена ~ суповая ложка
лъжи́чка, мн. -и, с. ср. ложечка
ча́ена ~ чайная ложка
любо́в, мн. няма, с. ж. любовь
любопи́тство, мн. няма, с. ср. любопыт­ство
лю́бя, -иш, несв. любить
ля́гам, -аш, несв. ложиться
ля́гам си, възвр. ложиться
ля́то, мн. лета́, с. ср. лето

М

майоне́за, мн. -и, с. ж. майонез
яйца́ с ~ яйца под майонезом
ма́йстор, мн. -и, с. м. мастер
макара́, мн. -и́, с. ж. катушка
макаро́ни, само мн. макароны
ма́лко, нар. мало
малоле́тен, -тна, -тно, мн. -тни малолетний
ма́лък, -лка, -лко, мн. -лки малый, небольшой
ма́ма, мн. няма, с. ж. мама
манасти́р, мн. -и, с. м. манастырь
манифеста́ция, мн. -ии, с. ж. демонстрация
маргари́тка, мн. -и, с. ж. маргаритка, ромашка
ма́рка, мн. -и, с. ж. марка
по́щенска ~ почтовая марка
ма́рт, мн. няма, с. м. март
ма́с, мн. няма, с. ж. жир, сало
ма́са, мн. -и, с. ж. стол
масли́на, мн. -и, с. ж. маслина
ма́сло, мн. -а, с. ср. масло
мед, мн. няма, с. ж. медь
между́, предл. между, среди
месо́, мн. с. ср. мясо
те́лешко ~ телятина
сви́нско ~ свинина
гове́ждо ~ говядина
а́гнешко ~ молодая баранина
ме́сец, мн. -и, с. м. месяц
мета́, -е́ш, несв. мести
ме́тър, мн. ме́три, с. м. метр
ме́чка, мн. -и, с. ж. медведь
мечта́, мн. -и́, с. ж. мечта
мечта́я, -а́еш, несв. мечтать
ми́на, мн. -и, с. ж. рудник, шахта
ми́на, -еш, св. пройти
мина́вам, -аш, несв. проходить
ми́нал, -а, -о, мн. прошлый
ми́нало, мн. няма, с. ср. прошлое, прошедшее
мину́та, мн. -и, с. ж. минута
миньо́р, мн. -и, с. м. шахтер, горняк
ми́сля, -иш, несв. думать
ми́съл, мн. ми́сли, с. ж. мысль
ми́тнически, -а, -о, мн. -ски таможенный
ми́то, мн.  -а, с. ср. пошлина
ми́я, -ми́еш, несв. умывать
ми́я се, несв. възвр. мыться, умываться
мла́д, -а, -о, мн. молодой
младе́ж, мн. -и, с. м. молодой человек, юноша
младе́ж, мн. няма, с. ж. молодежь
мо́га, мо́жеш, несв. мочь
мо́да, мн. -и, с. ж. мода
моде́л, мн -и, с. м. модель, фасон
~ регла́н реглан
моде́рен, -рна, -рно, мн. -рни современный, модерный
мо́же би, нар. может быть
мо́й, -я, -е, мн. -и, мест. мой
молба́, мн. -и́, с. ж. мольба, просьба
мо́лив, мн. -и, с. м. карандаш
мо́ля, -иш, несв. просить
моме́нт, мн. -и, с. м. момент
море́, мн. -е́та, с. ср. море
мо́рков, мн. -и, с. м. морковь
задуше́ни мо́ркови тушеная морковь
мо́рски, -а, -о, мн. -ски морской
моти́ка, мн. -и, с. ж. мотыга
мра́з, мн. -ове́, с. м. мороз
мра́зя, -иш, несв. ненавидеть
мре́жа, мн. -и, с. ж. сеть
мръ́дна, -еш, св. двинуть, шевельнуть
мръ́зна, -еш, несв. мерзнуть, зябнуть
муста́к, мн. -ци, с. м. ус
муцу́на, мн. -и, с. ж. морда
мъгла́, мн. -и́, с. ж. туман
мъ́дър, -дра, -дро, мн. -дри мудрый
мъ́ж, мн. -е́, с. м. мужчина, муж
мъ́ка, мн. -и, с. ж. мучение, мука
мълча́, -и́ш, несв. молчать
мързели́в, -а, -о, мн. ленивый
мъ́чно, нар. тяжело, грустно
мя́рка, мн. ме́рки, с. ж. мера, мероприятие
мя́ркам се, -аш се, несв. показываться
мя́рна се, ме́рнеш  се, св. показаться, мелькнуть
мя́сто, мн. места́, с. ср. место
мла́дост, мн. няма, с. ж. молодость
млъ́квам, -аш, несв. умолкать, замолкать
млъ́кна, -еш, св. замолчать, умолкнуть
мляко, мн. млека́, с. ср. молоко
мно́го, нар. много

Н

на, пред.ч. на, в, к
наведа́ се, възвр. нагнуться
наве́ждам, -аш, несв. нагибать
наве́ждам се, възвр. нагибаться
навре́ме, нар. вовремя
нався́къде, нар. всюду
навъ́н, нар. вне, на улице
навя́рно, нар. наверно
наго́ре, нар. вверх
наза́д, нар. назад
на́д, предл. над
надо́лу, нар. вниз
надя́сно, нар. направо
на́ем, мн. -и, с. м. наем
нае́ма, -еш, св. нанять
нае́мам, -аш, несв. нанимать
наема́тел, мн. -и, с. м. наниматель
нака́рам, -аш, св. заставить
нака́рвам, -аш, несв. заставлять
накра́тко, нар. коротко, вкратце
накра́я, нар. наконец
наля́во, нар. налево, влево
намале́ние, мн. -ия, с. ср. снижение
намаля́, -и́ш, св. снизить, уменьшить
намаля́вам, -аш, несв. снижать, уменьшать
наме́ря, -иш, св. найти
наме́ря се, възвр. найтись
нами́рам, -аш, несв. находить
нами́рам се, възвр. находиться
нао́коло, нар. кругом, вокруг
напра́вя, -иш, св. сделать
напра́вям, -яш, несв. делать
напре́д, нар. вперед
напре́двам, -аш, несв. идти, продвигаться вперед
напу́скам, -аш, св. покидать
напу́сна, -еш, св. покинуть
наре́жа, -еш, св. нарезать
наре́ждам, -аш, несв. приводить в порядок; распоряжаться
наса́м, нар. сюда
насре́ща, нар. навстречу
настрана́, нар. в сторону
настрое́ние, мн. -ия, с. ср. настроение
настъ́пвам, -аш, несв. наступать
ната́тък, нар. туда; далее
натежа́, -иш, св. стать грузным
натежа́вам, -аш, несв. становиться грузным
натова́рвам, -аш, несв. нагружать
натру́пам, -аш, св. нагромоздить
натру́пвам, -аш, несв. нагромождать
нау́ка, мн. -и, с. ж. наука
нау́ча, -иш, св. научить, узнать
науча́вам, -аш, несв. учить, узнавать
нахра́нвам, -аш, несв. кормить
нахра́нвам се, възвр. наедаться
нахра́ня, -иш, св. накормить
нахра́ня се, възвр. наесться
на́чин, мн. -и, с. м. способ
ная́ждам се, -аш се, несв. наедаться
ная́м се, наяде́ш се, св. наесться
не, част, не, нет
небе́, мн. -еса́, с. ср. небо
неве́рен, невя́рна, невя́рно, мн. неве́рни неверный
неде́ля, мн. -и, с. ж. воскресенье
незабеля́зано, нар. незаметно
неизве́стен, -стна, -стно, мн. -стни неизвестный
не́ка, част. пусть
неоча́квано, нар. неожиданно
непозна́т, -а, о, мн. незнакомый
непра́вилен, -лна, -лно, мн. -лни неправильный
непрекъ́снато, нар. непрерывно
не́рвен, -вна, -вно, мн. -вни нервный
нередо́вно, нар. нерегулярно, неровно
нереши́телно, нар. нерешительно
нетърпели́во, нар. нетерпеливо
нетърпе́ние, мн. няма, с. ср. нетерпение
неудо́бен, -бна, -бно, мн. -бни неудобный
неуме́стно, нар. неуместно
неумо́рно, нар. неустанно, неутомимо
неуспе́х, мн. -и, с. м. неудача
неучти́в, -а, -о, мн. невежливый
неща́стие, мн. -ия, с. ср. несчастье
не́що, мн. -а́, с. ср. вещь
ни́ва, мн. -и, с. ж. поле
низина́, мн. -и́, с. ж. низменность
ни́кой, ни́коя, ни́кое, мн. ни́кои, мест. никто
ни́сък, -ска, -ско, мн. -ски низкий
ни́то, съюз  ни
ни́що, мн. няма, мест., същ. ничто
но, съюз но
но́в, -а, -о, мн. новый
новина́, мн. -и́, с. ж.  новость
ное́мври, мн. няма, с. м. ноябрь
но́ж, мн. -о́ве, с. м. нож
но́жици, мн., ед. но́жица, с. ж. ножницы
но́жче, мн. -ета, с. ср. ножник
~ за бръснене лезвие для бритья
но́кът, мн. но́кти, с. м. ноготь
но́мер, мн. -а́, с. м. номер
но́с, мн. носове́, с. м. нос
носа́ч, мн. -и, с. м. носильщик
но́ся, -иш, несв. носить, нести
но́щ, мн. -и, с. ж. ночь
нощу́вам, -аш, несв. ночевать
нра́в, мн. -и, с. м. нрав, характер
ну́жда, мн. -и, с. ж. нужда
и́мам нужда ~ иметь потребность
нужда́я се, -а́еш се, несв. нуждаться
ну́жен, -жна, -жно, мн. -жни нужный
ня́кой, -оя, -ое, мн. -ои, мест. некоторый, кто-то
ня́колко неизм. мест. числ. несколько
ня́къде, нар. где-то
ня́мам, -аш, несв. не иметь

О

оба́дя, -иш, св. известить
оба́дя се, възвр. откликнуться позвонить
оба́ждам, -аш, несв. извещать
оба́ждам се, възвр. откликаться
 о́бед, мн. -и, с. м. обед
обзаве́ден, -а, -о, мн. обставленный
оби́дно, нар. обидно
оби́чам, -аш, несв. любить
облека́, облече́ш, св. одеть, надеть
облека́ се, възвр. одеться
облекло́, мн. -а́, с. ср. одежда
гото́во ~ готовое платье
 ~ по поръ́чка платье на заказ
обли́чам, -аш, несв. одевать, надевать
обли́чам се, възвр. одеваться
обменя́, -и́ш, св. обменять
обме́ням, -яш, несв. обменивать
обмитя́ване, мн. -ия, с. ср. обложение таможенной пошлиной
обмя́на, мн. обме́ни, с. ж. обмен
обу́вам, -аш, несв. обувать
обу́вам се, възвр. обуваться
обу́вка, мн. -и, с. ж. обувь
обу́я се, възвр. обуться
объ́ркан, -а, -о, мн. запутанный
объ́ркам, -аш, св. запутать
объ́рна, -еш, св. обернуть
огле́ждам, -аш, несв. оглядывать
огле́ждам се, възвр. оглядываться, осматриваться
о́гън, мн. огньо́ве, с. м. огонь, костер
оже́ня, -иш, св. женить
оже́ня се, възвр. жениться
оздраве́я, -е́еш, св. выздороветь
оздравявам, -аш, несв. выздоравливать
озова́ се, -е́ш се, св. оказаться
озова́вам, се, -аш се, несв. оказываться
ока́жа, -еш, св. оказать
ока́жа се, възвр. оказаться
ока́звам, -аш, несв. оказывать
ока́звам се, възвр. оказываться
океа́н, мн. -и, с. м. океан
окто́мври, мн. няма, с. м. октябрь
о́лио, мн. няма, с. ср. масло (растительное)
оло́во, мн. няма, с. ср. свинец
омра́за, мн. няма, с. ж. ненависть
омъ́жа, -иш, св. выдать замуж
омъ́жа се, св. выйти замуж
опа́шка, мн. -и, с. ж. хвост;  очередь
орех, мн. о́рехи, с. м. орех
ори́з, мн. няма, с. м. рис
от, предл. от, с, у, к
отво́ря, -иш, св. открыть
отвръщам, -аш, несв. отвечать
отвъ́рна, -еш, св. ответить
отгле́дам, -аш, св. вырастить
отгле́ждам, -аш, несв. выращивать
отгова́рям, -яш, несв. отвечать
о́тговор, мн. -и, с. м. ответ
отда́вна, нар. давно, издавна
отдалеча́, -и́ш, св. удалить
отдалеча́вам, -аш, несв. удалять
отдалеча́ се, възвр. удалиться
отдо́лу, нар. снизу
оти́вам, -аш, несв. идти
оти́да, -еш, св. пойти
отка́жа, -еш, св. отказать
отка́звам, -аш, несв. отказывать
отко́лкото, сьюз нежели, чем
откри́вам, -аш, несв. открывать
откри́т, -а, -о, мн. открытый
отнача́ло, нар. сначала
отне́ма, -еш, св. отнять
отне́мам, -аш, несв. отнимать
отно́во, нар. снова
отопле́ние, мн. няма, с. ср. отопление
отпре́д, нар. спереди, впереди
о́тпуск, мн. -и, с. м. отпуск
отсе́дна, -еш, св. остановиться
отся́дам, -аш, несв. останавливаться
отта́м, нар. оттуда
отча́яно, нар. отчаянно
оце́т, мн. няма, с. м. уксус
о́ще, нар. еще

П

па, съюз и, но, да
па́дам, -аш, несв. падать
па́дам се, несв., възвр. попадаться
па́дна, -еш, св. упасть
па́дна се, св., възвр. попасться
паза́р, мн. -и, с. м. рынок, базар
паму́к, мн. -ци, с. м. вата
паму́чен, -чна, -чно, мн. -чни ватный, хлопчато-бумажный
пантало́ни, мн., ед. (рядко) пантало́н, с. м. брюки
па́ра, мн. -и, с. ж. пар
пари́, мн. деньги
дре́бни ~ мелкие деньги
е́дри ~ крупные деньги
пари́жки, -а, -о, мн. -жки  парижский
па́рк, мн. -ове, с. м. парк
парте́р, мн. няма, с. м. партер
парфю́м, мн. -и, с. м. духи
парфюме́рия, мн. -ии, с. ж. парфюмерия
парче́, мн. -е́та, с. ср. кусок
паспо́рт, мн. -и, с. м. паспорт
паспо́ртен, -тна, -тно, мн. -тни паспорт­ный
па́ста, мн. -и, с. ж. паста
   ~  за зъ́би зубная паста
па́тица, мн. -и, с. ж. утка
пека́, пече́ш, несв. печь
пека́ се, възвр. печься
пеперу́да, мн. -и, с. ж. бабочка
пера́, -е́ш, несв. стирать (белье)
перде́, мн. -е́та, с. ср. занавеска
пе́тък, мн. -ци, с. ж. пятница
печа́лба, мн. -и, с. ж. доход, выигрыш
пече́ля, -иш, несв. выигрывать
пе́чка, мн. -и, с. ж. печка
пе́ш, нар. пешком
пе́щ, мн. -и, с. ж. печь
пе́я, пе́еш, несв. петь
пи́ле, мн. -ета, с. ср. цыпленок
   ~ пе́чено жареный ципленок
пило́т, мн. -и, с. м. пилот
пипе́р, мн. няма, с. м. перец
   че́рен ~ черный перец
   черве́н ~ красный перец
писмо́, мн. -а́, с. ср. письмо
~ до пои́скване письмо до востребования
~ с възду́шна по́ща письмо авиапочтой
препоръ́чано ~ заказное письмо
обикнове́но ~ обычное письмо
затво́рено ~ закрытое письмо
~ с обра́тна ра́зписка письмо с обратной распиской
пи́сна, -еш, св. писнуть, запищать, завопить        
пи́там, -аш, несв. спрашивать
питие́, мн. -е́та, с. ср. напиток
пи́ша, -еш, несв. писать
пи́я, пи́еш, несв. пить
планини́, мн -и́, с. ж. гора
плани́нски, -а, -о, мн. -ски горный
пла́т, мн. -ове́, с. м. ткань, материя
платно́, мн. -а́, с. ср. полотно
~ на у́лица уличное полотно
платя́, -и́ш, св. заплатить
пла́хо, нар. робко; испуганно
пла́ча, -еш, несв. плакать
пла́щам, -аш, несв. платить
площа́д, мн. -и, с. м. площадь (в нас. пункте)
плу́вам (пла́вам), -аш, несв. плавать, плыть
плуве́ц, мн. плувци́, с. м. пловец
плу́г, мн. -ове, с. м. плуг
плю́я, -ю́еш, несв. плевать
по, предл. по, в
по́вече, нар. больше
по́глед, мн. -и, с. м. взгляд
погле́дна, -еш, св. взглянуть
погле́ждам, -аш, несв. поглядывать
по́д, мн. -ове, с. м. пол
под, предл. под
пода́вам, -аш, несв. подавать
пода́вам се, възвр. появляться, показываться
подаря́, -и́ш, св. подарить
поддръ́жка, мн. -и, с. ж. поддержка
поддъ́ржам, -аш, несв. поддерживать
подмладя́, -и́ш, св. помолодеть; омолодить
подмладя́ се, възвр. омолодиться; помолодеть
подпла́та, мн. -и, с. ж. подкладка
поду́ша, -иш, св. обнюхать, учуять
поду́швам, -аш, несв. обнюхивать, чуять
пожела́вам, -аш, несв. желать
пожела́я, -аеш, св. пожелать
по́здрав, мн. -и, с. м. привет
поздрави́телен, -лна, -лно,  мн. -лни поздравительный
поздравя́, -и́ш св. поздоровиться, поздравить
поздравя́вам, -аш, несв.здороваться, поздравлять
позлате́н, -а, -о, мн. позолоченный
позна́вам, -аш, несв. узнавать, знать
позна́т, -а, -о, мн. знакомый
позна́я, -а́еш, св. узнать
пока́нен, -а, -о, мн. приглашенный
по́крив, мн. -и, с. м. крыша
покри́вка, мн. -и, с. ж. покрывало
~ за легло́ покрывало на постель
~ за ма́са скатерть
поку́пка, мн. -и, с. ж. покупка
пола́, мн. -и́, с. ж. юбка
поле́, мн. -е́та и поля́, с. ср. поле
поле́зен, -зна, -зно, мн. -зни полезный
по́лет, мн. -и, с. м. полет
полуно́щ, мн. няма, с. ж. полночь
полу́ча, -иш, св. получить
поми́сля, -иш, св. подумать
поми́слям, -яш, несв. подумывать
по́мня, -иш, несв. помнить
помо́гна, -еш, св. помочь
по́мощ, мн. -и, с. ж. помощь
поне́, нар. хотя бы, по крайней мере
понеде́лник, мн. -ци, с. м. понедельник
поне́же, съюз потому что
попъ́лвам, -аш, несв. пополнять
попъ́лня, -иш, св. пополнить
поради́, предл. ради, из-за
портмоне́, мн. -е́та, с. ср. портмоне
портока́л, мн. -и, с. м. апельсин
портре́т, мн. -и, с. м. портрет
порцела́нов, -а, -о, мн. фарфоровый
поръ́чам, -аш, св. поручить, заказать
поръ́чвам, -аш, несв. поручать, заказывать
поръ́чка, мн. -и, с. ж. поручение, заказ
посети́тел, мн. -и, с. м. посетитель
посетя́, -и́ш, св. посетить
посеща́вам, -аш, несв. посещать
посеще́ние, мн. -ия, с. ср. посещение
по́сле, нар. после
после́ден, -дна, -дно, мн. -дни последний
посо́лство, мн. -а, с. ср. посольство
посо́ча, -иш, св. указать
посо́чвам, -аш, несв. указывать
посре́щам, -аш, несв. встречать
посреща́ч, мн. -и, с. м. человек, встречающий кого-либо
посре́щна, -еш, св. встретить
почерне́я, -е́еш, св. почернеть, загореть
почерня́вам, -аш, несв. чернеть, загорать
почи́вам, -аш, несв. отдыхать
почи́вам си, -аш си, възвр. покоиться
почи́вка, мн. -и, с. ж. отдых
почи́на, -еш, св. отдохнуть
почи́на си, възвр. отдохнуть
почи́на, св., 3 л. ед. ч. умер
по́ща, мн. -и, с. ж. почта
центра́лна ~ центральная почта
бъ́рза ~ спешная почта
възду́шна ~ авиапочта
по́щенски, -а, -о, мн. почтовый
появя́  се, -и́ш се, св., възвр. появиться
пра́в, -а, -о, мн. правый, стоящий, вы­прямленный
пра́вилен, -лна, -лно, мн. -лни правильный
пра́вилно, нар. правильно
пра́вило, мн. -а, с. ср. правило
пра́во, нар. прямо
пра́во, мн. -а́, с. ср. право
правоъ́гълен, -лна, -лно, мн. -лни прямоугольный
пра́вя, -иш, несв. делать
пра́г, мн. -ове, с. м. порог
пра́зен, -зна, -зно, мн. -зни пустой
пра́зник, мн. -ци, с. м. праздник
пра́зничен, -чна, -чно, мн. -чни праздничный
празну́вам, -аш, несв. праздновать
празну́ване, мн. -ия, с. ср. празднование
пра́скова, мн. -и, с. ж. персик
пра́тя, -иш, св. послать
пра́х, мн. -ове́, с. м. пыль, порошок
пра́щам, -аш, несв. посылать
преведа́, -е́ш, св. переводить
преве́ждам, -аш, несв. переводить (на другой язык)
прево́звам, -аш, несв. перевозить
прево́зя, -иш, св. перевезти
превръ́щам, -аш, несв. превращать
превъ́рна, -еш, св. превратить
пре́глед, мн. -и, с. м. обозрение, осмотр
прегле́дам, -аш, св. осмотреть, просмотреть
прегле́ждам, -аш, несв. осматривать, просматривать
прегръ́щам, -аш, несв. обнимать
прегъ́рбен, -а, -о, мн. сгорбленный
прегъ́рна, -еш, св. обнять
пред, предл. перед
предвари́телно, нар. предварительно
преди́, нар. перед, до того как, раньше
предла́гам, -аш, несв. предлагать
през, предл. через, сквозь, во время
прека́рам, -аш, св. провести
прека́рвам, -аш, несв. проводить
прекра́сен, -сна, -сно, мн. -сни прекрасный
прекратя́, -и́ш, св. прекратить
прекратя́вам, -аш, несв. прекращать
прекъ́свам, -аш, несв. прерывать
прекъ́сна, -еш, св. прервать
преобли́чам -аш, несв. переодевать
препоръ́ка, мн. -и, с. ж. рекомендация
препоръ́чам, -аш, св. рекомендовать
препоръ́чвам, -аш, несв. рекомендовать
пресека́, -че́ш, св. пересечь
пре́сен, пря́сна, -о, мн. пре́сни свежий
пресе́чка, мн. -и, с. ж. перекресток, поперечная улица
престо́й, мн. -о́и, с. м. пребывание
преце́нка, мн. -и, с. ж. оценка
при, предл. при, у, возле
придружа́, -и́ш, св. сопроводить
придружа́вам, -аш, несв. сопровождать
прие́ма, -еш, св. принять
прие́мам, -аш, несв. принимать
прили́чам, -аш, несв. быть похожим
при́мер, мн. -и, с. м. пример
присти́гане, мн. няма, с. ср. прибытие
присти́гна, -еш, св. прийти, приехать
присъ́ствие, мн. няма, с. ср. присутствие
присъ́ствувам, -аш, несв. присутствовать
прия́телски, -а, -о, мн. -ски дружеский
прия́телство, мн. -а, с. ср. дружба
прия́тен, -тна, -тно, мн. -тни приятный
прия́тно, нар. приятно
про́ба, мн. -и, с. ж. проба, примерка
прозо́рец, мн. -рци, с. м. окно
про́лет, мн. няма, с. ж. весна
про́летен, -тна, -тно, мн. -тни весенний
променя́, -и́ш, св. изменить
променя́ се, възвр. измениться
проти́в, предл. против
прочета́, -е́ш, св. прочесть
прочу́т, -а, -о, мн. знаменитый
простя́, -и́ш, св. простить
проща́вам, -аш, несв. прощать
пръ́ст, мн. -и, с. м. палец
пръ́чка, мн. -и, с. ж. палка
пу́ша, -иш, несв. курить
пък, съюз же
пъ́лен, -лна, -лно, мн. -лни полный
пъ́пеш, мн. -и, с. м. дыня
пъ́рви (пръ́в), пъ́рва, пъ́рво, мн. пъ́рви первый
пъ́ргав, -а, -о, мн. быстрый, проворный
пъ́ржа, -иш, несв. жарить
пържо́ла, мн. -и, с. ж. котлета (отбивная)
сви́нска ~ свинная отбивная
пъту́вам, -аш, несв. путешествовать
пъту́ване, мн. -ия, с. ср. путешествие

Р

ра́бота, мн. -и, с. ж. работа, дело
рабо́тя, -иш, несв. работать
ра́вен, -вна, -вно, мн. -вни равный, ровный
ра́венство, мн. -а, с. ср. равенство
равнина́, мн. -и, с. ж. равнина
ра́двам се, -аш се, несв., възвр. радоваться
разбера́, -е́ш, св. понять
разбира́ем, -а, -о, мн. понятный
разби́рам, -аш, несв. понимать
разваля́ се, възвр. разрушиться, испортиться
разва́лям, -яш, несв. разрушать,портить
развален български – говорить на плохом болгарском – едва-едва
ра́зказ, мн. -и, с. м. рассказ
разсме́я, -е́еш, св. рассмешить
разсме́я се, възвр. рассмеяться
разхо́дка, мн. -и, с. ж. прогулка
разхо́дя се, -иш се, св., възвр. прогуляться
ра́фт, мн. -ове, с. м. полка
ре́д, мн. -ове́, с. м. ряд
редо́вно, нар. регулярно
редя́, -и́ш, несв. расставлять
редя́ се, възвр. становиться в ряд, в очередь
ре́жа, -еш, несв. резать
режи́м, мн. -и, с. м. режим
ре́сто, мн. няма, с. ср. сдача
рестора́нт, мн. -и, с. м. ресторан
реце́пта, мн. -и, с. ж. рецепт
ре́чник, мн. -ци, с. м. словарь
ре́ша, -иш, несв. расчесывать
ре́ша се, възвр. причесываться
реша́, -и́ш, св. решить
реша́ се, възвр. решиться
реша́вам, -аш, несв. решать
реша́вам се, възвр. решаться
ри́ба, мн. -и, с. ж. рыба
пържена ~ жареная рыба
ри́за, мн. -и, с. ж. рубашка, сорочка
риску́ване, мн. няма, с. ср. риск
рису́вам, -аш, несв. рисовать
ро́ден, -дна, -дно, мн. -дни родной
роди́на, мн. -и, с. ж.   родина
роди́тел, мн, -и, с. м. родитель
родни́на, мн. -и, с. м. родственник
ру́ски, -а, -о, мн. -ски русский
руски́ня, мн. -и, с. ж. русскач
русна́к, мн. -ци, с. м. русский
ръка́, мн. ръце́, с. ж. рука
ръка́в, мн. -и, с. м. рукав
ръкави́ца, мн. -и, с. ж. перчатка, варежка
ръмжа́, -и́ш, несв. ворчать, рычать
ръмже́не, мн. -ия, с. ср. ворчание, рычание
ръ́ст, мн. -ове, с. м. рост
ръ́чен, -чна, -чно, мн. -чни ручной
ря́дко, нар. редко
ря́дък, ря́дка, ря́дко, мн. ре́дки редкий, жидкий
разхо́ждам се, -аш се, несв., възвр. прогуливаться
райе́, мн. -е́та, с. ср. полоска
раки́я, мн. -и́и, с. ж. болгарская водка
ра́мо, мн. рамена́ и рамене́, с. ср. плечо
расте́ние, мн. -ия, с. ср. растение
жи́тни расте́ния зерновые растения

С

сако́, мн. -а́, с. ср. пиджак
сала́м, мн. -и, с. м. колбаса
сала́та, мн. -и, с. ж. салат
зеле́на ~ зеленый салат
ру́ска ~ салат оливье
салфе́тка, мн. -и, с. ж. салфетка
са́м, -а́, -о́, мн. -и́, мест. сам, самый
сами́чък, -чка, -чко, мн. -чки один-одинешенек
са́мо, нар. только
самобръсна́чка, мн. -и, с. ж. безопасная бритва
самостоя́телен, -лна, -лно, мн. -лни самостоятельный
санато́риум, мн. -и, с. м. санаторий
сбогу́вам се, -аш се, несв. и св. прощаться; попрощаться
сбо́рник, мн. -ци, с. м. сборник
сваля́, -и́ш, св. снять
сва́лям, -яш, несв. снимать
сва́тба, мн. -и, с. ж. свадьба
све́ж, -а, -о, мн. -и, свежий
свенли́во, нар. стеснительно
светлина́, мн. -и́, с. ж. свет
све́тна, -еш, св. вспыхнуть, блеснуть
свето́вен, -вна, -вно, мн. -вни мировой, всемирный
светофа́р, мн. -ове, с. м. светофор
све́тъл, -тла, -тло, мн. -тли светлый
све́тя, -иш, несв. светить, блестеть
све́щ, мн. -и, с. ж. свеча
сви́вам, -аш, несв. свертывать
свиде́телство, мн. -а, с. ср. свидетельство, удостоверение
сви́ря, -иш, несв.  свистеть; играть на музыкальном инструменте
сви́я, -и́еш, св. свернуть
свобода́, мн. -и́, с. ж. свобода
свобо́ден, -дна, -дно, мн. -дни свободный
сво́й, -я, -е, мн. -и, мест. свой
свъ́ржа, -еш, св. связать
свъ́рзвам, -аш, несв. связывать
свъ́рша, -иш, св. выполнить, кончить
свъ́ршвам, -аш, несв. выполнять, кончать
свя́т, мн. светове́, с. м. мир, свет
сго́твя, -иш, св. сготовить (о кушанье)
сго́твям, -яш, несв. готовить (о кушанье)
сгъ́вам, -аш, несв. складывать
сгъ́на, -еш, св. сложить
се́ (все́), нар. всё
сега́, нар. теперь, сейчас
се́дмица, мн. -и, с. ж. неделя
се́дна, -еш, св. сесть
седя́, -и́ш, несв. сидеть
се́ло, мн. -а́, с. ср. село
септе́мври, мн. няма, с. м. сентябрь
сервитьо́рка, мн. -и, с. ж.официантка
серио́зен, -зна, -зно, мн. -зни серьезный
серио́зно, нар. серьезно
сестра́, мн. -и́, с. ж. сестра
си́в, -а, -о, мн. , серый, седой
сигна́л, мн. -и, с. м. сигнал
сигнату́ра, мн. -и, с. ж. сигнатура
си́гурно, нар. несомненно, наверное
си́ла, мн. -и, с. ж. сила
си́лен, -лна, -лно, мн. -лни сильный
си́н, мн. -ове́, с. м. сын
си́нко, обр. от си́н сынок
сира́че, мн. -ета, с. ср. сиротка
си́рене, мн. -ета, с. ср. брынза
си́тен, -тна, -тно, мн. -тни мелкий
си́тно, нар. мелко
сия́ние, мн. -ия, с. ср. сияние
сия́я, -яеш, несв. сиять
скала́, мн. -и́, с. ж. скала, утес
скарлати́на, мн. няма, с. ж. скарлатина
ска́чам, -аш, несв. прыгать
ски́, ед. ска́, с. ж. лыжи
скьор, мн. -и, с. м. лыжник
склю́ча, -иш, св. заключить
склю́чвам, -аш, несв. заключать
ско́ро, нар. скоро, быстро, недавно
ско́рост, мн. -и, с. ж. скорость
ско́ча, -иш, св. прыгнуть
скре́ж, мн. няма, с. м. иней, изморозь
скри́вам, -аш, несв. скрывать
скри́вам се, възвр. скрываться
скри́я, -и́еш, св. скрыть
скъ́п, -а, -о, мн. дорогой
скъпоце́нен, -нна, -нно, мн. -нни драгоценный
скъ́сам, -аш, св. разорвать
скъ́сан, -а, -о, мн. разорванный
скъ́свам, -аш, несв. разрывать
скъся́, -и́ш, св. сократить, укоротить
сла́б, -а, -о, мн. -и, слабый, худой
сла́бичък, -чка, -чко, мн. -чки слабенький, худенький
сла́гам, -аш, несв. класть
сла́дка, мн. -и, с. ж. пирожное
сладка́рница, мн. -и, с. ж. кондитерская
сладоле́д, мн. -и, с. м. мороженое
сла́дък, -дка, -дко, мн. -дки сладкий
сле́д, предл. за, после
сле́двам, -аш, несв. следовать; учиться в
высшем учебном заведении
сле́дваш, -а, -о, мн. следующий
сле́дният, -дната, -дното, мн. -дните, само членув. 
следующий
следо́бед, мн. -и, с. м. послеобеденное время, вторая половина дня
сле́дствие, мн. -ия, с. ср. следствие
следя́, -и́ш, несв. следить, наблюдать
сли́ва, мн. -и, с. ж. слива
сли́зам, -аш, несв. сходить
сло́во, мн. -а́, с. ср. слово
сло́жа, -иш, св. положить
слу́ча се, -иш се, св. случиться
слу́чвам се,  -аш се, несв. случаться, попадать случайно
случа́ен, -а́йна, -айно, мн. -а́йни случайный
слу́чай, мн. -аи, с. м. случай
   по ~ по случаю
слуша́лка, мн. -и, с. ж. трубка
слу́шам, -аш, несв. слушать
слънце, мн. -а́, с. ср. солнце
слъ́нчев, -а, -о, мн. солнечный
слънчогле́д, мн. -и, с. м. подсолнух; подсолнечник
сля́за, сле́зеш, св. сойти, опуститься
сме́тка, мн. -и, с. ж. счет
сме́я, -е́еш, несв. сметь
сме́я се, -е́еш се, възвр. смеяться
сми́съл, мн. няма. с. м. смысл
смуте́н, -а, -о, мн. смущенный
смя́там, -аш, несв. считать
смя́х, мн. смехове́, с. м. смех
смъ́рт, мн. няма, с. ж. смерть
сне́ма, -е́ш, св. снять
сне́мам, -аш, несв. снимать
сни́мка, мн. -и, с. ж. снимок
сно́щи, нар. вчера вечером
сня́г, мн. снегове́, с. м. снег
сол, мн. няма, с. ж. соль
соле́н, -а, -о,  мн. соленый
со́ча, -иш, несв. показывать, указывать
со́чен, -чна, -чно, мн. -чни сочный
спа́звам, -аш, несв. соблюдать, сохранять
спа́зя, -иш, св. соблюсти, сохранить
спа́лня, мн. -и, с. ж. спальня
спасе́н, -а, -о, мн. спасенный
спася́, -и́ш, св. спасти
спася́ се, възвр. спастись 
специалите́т, мн. -и, с. м. фирменное блюдо
спече́лвам, -аш, несв. приобретать, выигрывать
спече́ля, -иш, св. приобрести, выиграть
спи́рам, -аш, несв. останавливать
спи́рам се, възвр. останавливаться
спи́рка, мн. -и, с. ж. остановка
списа́ние, мн. -ия, с. ср. журнал
нау́чно ~ научный журнал
техни́ческо ~ технический журнал
илюстро́вано ~ иллюстрированный журнал
спи́сък, мн. -ци, с. м. список
споделя́, -и́ш, св. поделиться
споде́лям, -яш, несв. делиться
споко́йствие, мн. няма. с. ср. спокойствие
споко́йно, нар. спокойно
сполучли́в, -а, -о, мн. удачный
спо́мен, мн. -и, с. м. воспоминание, память
спо́мня си, -иш си, св. вспомнить
спо́мням си, -яш си, несв. вспоминать
споре́д, предл. по, смотря по
спо́рт, мн. -ове, с. м. спорт
спо́ртен, -тна, -тно, мн. -тни спортивный
спорти́ст, мн. -и, с. м. спортсмен
спорту́вам, -аш, несв. заниматься спортом
спя́, -и́ш, несв. спать
сре́бърен, -рна, -рно, мн. -рни серебряный
сред, предл. среди
среда́, мн. -и́, с. ж. среда; середина
сре́ща, мн. -и, с. ж. встреча, свидание
фу́тболна ~ встреча футбольная, матч
сре́щам, -аш, несв. встречать
сре́щам се, възвр. встречаться
сре́щен, -щна, -щно, мн. -щни встречный
сре́щна, -еш, св. встретить
сре́щна се, възвр. встретиться
срещу́, предл. против, напротив
сръ́чен, -чна, -чно, мн. -чни ловкий, умелый
сря́да, мн. няма, с. ж. среда (день недели)
ста́вам, -аш, несв. становиться, делаться, наступать;  вставать
 ста́ичка, мн. -и, с. ж., умал. комнатка
ста́на, -еш, св. встать, стать; наступать
ста́нция, мн. -ии, с. ж. станция
ста́р, -а, -о, мн. старый
ста́рец, мн. старци, с. м. старик
ста́рост, мн. няма, с. ж. старость
ста́я, мн. -и, с. ж. комната
дне́вна ~ общая комната
де́тска ~ детская комната
уче́бна ~ класс
сте́гна, -еш, св. затянуть, сжать
сте́гна се, възвр. затянуться, сжаться
стена́, мн. -и́, с. ж. стена
сти́гам, -аш, несв. достигать
сти́гна, -еш, св. достичь
сто́, числ. сто
сто́йност, мн. -и, с. ж. стоимость
сто́ка, мн. -и, с. ж. товар
сто́л, мн. -о́ве, с. м. стул
сто́лица, мн. -и, с. ж. столица
стома́х, мн. -си, с. м. желудок
стопа́нски, -а, -о, мн. -ски хозяйственный
стопа́нство, мн. -а, с. ср. хозяйство
сто́пля, -иш, св. согреть
сто́пля се, страд. и възвр. согреться
сто́плям, -яш, несв. согревать
стоти́нка, мн. -и, с. ж. стотинка
стоти́ца, мн. -и,  с. ж. сотня
стоя́, -ои́ш, несв. стоять
стра́нно, нар. странно
стра́стен, -стна, -стно, мн. -стни страстный
стра́х, мн. -ове́, с. м. страх
страхли́во, нар. трусливо
страху́вам се, -аш се, несв. и св. бояться, трусить
стра́шен, -шна, -шно, мн. -шни страшный
стреми́телно, нар. стремительно
стре́сна се, -еш се, св. встряхнуть, вздрогнуть; испугаться
стро́г, -а, -о, мн. строгий
строе́ж, мн. -и, с. м. стройка
стро́ен, -о́йна, -о́йно, мн. -о́йни стройный
строя́ се, възвр. строиться
строя́вам, -аш, несв. выстраивать
строя́вам се, възвр. выстраиваться
стру́вам, -аш, несв. стоить
стру́ва ми се, възвр. мне кажется
струга́р, мн. -и, с. м. токарь
сту́д, мн. -ове́, с. м. холод, стужа
студе́н, -а, -о, мн. холодный
студе́нт, мн. -и, с. м. студент
студе́нтка, мн. -и, с. ж. студентка
студе́нтски, -а, -о, мн. -ски студенческий
стъбло́, мн. -а́, с. ср. стебель
стъкло́, мн. -а́, с. ср. стекло; бутылка, склянка
стъ́лб, мн. -ове, с. м. столб
стъ́лба, мн. -и, с. ж. лестница
стъ́пка, мн. -и, с. ж. шаг
стъ́пя, -иш, св. ступить
су́па, мн. -и, с. ж. суп
су́рва, неизм. прил: ~годи́на с Новым годом!
сурва́кам, -аш, несв. поздравлять с Новым годом ударом кизиловой веточки, желать здоровья, счастья
суровини́, мн., ед. няма сырье
су́трин, мн. -и, с. ж. утро
су́х, -а, -о, мн. сухой
су́хо, нар. сухо
счу́пвам, -аш, несв. разбивать, ломать
счу́пя, -иш, св. разбить, сломать
съ́бота, мн. няма, с. ж. суббота
събу́вам, -аш, несв. разувать
събу́вам се, възвр. разуваться
събу́дя се, възвр. проснуться
събу́ждам, -аш, несв. будить
събу́ждам се, възвр. просыпаться
съ́вестно, нар. совестно, добросовестно
съве́твам, -аш, несв. советовать
съве́твам се, възвр. советоваться
съвме́стен, -тна, -тно, мн. -тни совместный
съвпаде́ние, мн. -ия, с. ср. совпадение
съвре́менен, -нна, -нно, мн. -нни современный
съвсе́м, нар. совсем
съвърше́н, -а, -о, мн. совершенный
съгла́сен, -сна, -сно, мн. -сни согласный
съ́д, мн. няма, с. м. суд; сосуд
съде́бен, -бна, -бно, мн. -бни судебный
съде́йствие, мн. няма, с. ср. содействие
съди́лище, мн. -а, с. ср. суд (помещение)
съдия́, мн. -и́и, с. м. судья
съдържа́ние, мн. няма, с. ср. содержание
съжале́ние, мн. -ия, с. ср. сожаление
съжаля́, -и́ш, св. пожалеть
съжаля́вам, -аш, несв. жалеть
създа́вам, -аш, несв. создавать
сълза́, мн. -и́, с. ж. слеза
съ́н, мн. -ища, с. м. сон
съну́вам, -аш, несв. и св. сниться; видеть во сне
съпру́г, мн. -зи, с. м. супруг, муж
съпру́га, мн. -ги, с. ж. супруга, жена
сърде́чен, -чна, -чно, мн. -чни сердечный
съ́рдя се, -иш се, несв., възвр. сердиться
сърце́, мн. -а́,с. ср. сердце
съсе́д, мн. -и, с. м. сосед
съсе́дство, мн. няма, с. ср. соседство
състеза́ние, мн. -ия, с. ср. состязание, соревнование
състеза́тел, мн. -и, с. м. участник состязания
състоя́ се, -ои́ш се, несв., възвр. состояться
съ́щ (съ́щи), -а, -о, мн. настоящий, истинный
съществу́ване, мн. -ия, с. ср. существование
съ́що, нар. также, так же как
съю́з, мн. -и, с. м. союз
ся́дам, -аш, несв. садиться
ся́каш, нар. как будто, словно
ся́нка, мн. се́нки, с. ж. тень

Т

табе́лка, мн. -и, с. ж. надпись; табличка
тава́н, мн, -и, с. м. потолок
та́ен, -та́йна, -та́йно, мн. -та́йни тайный
та́йна, мн. -и, с. ж. тайна
та́йнствен, -а, -о, мн. таинственный
така́, нар. так
такси́, мн. –и́та такси
там, нар. там
та́нц, мн. -и, с. м. танец
танцу́вам, -аш, несв. танцевать
тари́фа, мн. -и, с. ж. тариф
та́тко, мн. -овци, с. м. папа
твъ́рд, -а, -о, мн. твердый
твъ́рде, нар. очень
твъ́рдя, -и́ш, несв. твердить, утверждать
теа́тър, мн. -три, с. м. театр
Наро́ден ~ Народный театр
тебеши́р, мн. -и, с. м. мел
тегло́, мн. -а́, с. ср. вес
те́гля, -иш, несв. тянуть; взвешивать; страдать,
тежа́, -и́ш, несв. весить
те́жко, нар. тяжело
те́жък, -жка, -жко, мн. -жки тяжелый
тека́, тече́ш, несв. течь
те́кст, мн. -ове, с. м. текст
телеви́зия, мн. няма, с. ж. телевидение
телеви́зор, мн. -и, с. м. телевизор
телегра́ма, мн. -и, с. ж. телеграмма
телефо́н, мн. -и, с. м, телефон
телефони́рам, -аш, несв. и св. телефонировать
температу́ра, мн. -и, с. ж. температура
те́нис, мн. няма, с. м. теннис
тео́рия, мн. -ии, с. ж. теория
тере́н, мн. -и, с. м. поверхность местности
те́сен, тясна, тясно, мн. те́сни узкий
ти́х, -а, -о, мн. тихий, спокойный
ти́хо, нар. тихо
ти́чам, -аш, несв. бегать, бежать
тичешко́м, нар. бегом
тишина́, мн. няма, с. ж. тишина
това́, мест. это
това́-онова́, мест. то-се
тога́ва, нар. тогда
то́зи, та́зи, това́, мн. те́зи, мест. этот
току́-що, нар. только что
то́лкова, мест. числ. столько
то́м, мн. -ове, с. м. том
то́пка, мн. -и, с. ж. мячик, шар
топли́йка, мн. -и, с. ж. булавка
топлина́, мн. -и́, с. ж. теплота, тепло
то́пля, -иш, несв. греть
то́пъл, -пла, -пло, мн. -пли теплый
то́чно, нар. точно
то́я, та́я, това́, мн. ти́я, мест. этот
тра́я, -еш, несв. существовать, длиться
трепе́ря, -иш, несв. дрожать
тре́пна, -еш, св. вздрогнуть
треса́, -е́ш, несв. трясти
треса́ се, -е́ш се, възвр. трястись
тре́скав, -а, -о, мн. лихорадочный
тре́ти, -а, -о, мн. тре́ти третий
триъ́гълник, мн. -ци, с. м. треугольник
тро́гнат, -а, -о, мн. тронутый, растроганный
троле́й, мн. -е́и, с. м. тролейбус
тру́ден, -дна, -дно, мн. -дни трудный
тру́дно, нар. трудно
тръ́гвам, -аш, несв. отправляться
тръ́гване, мн. няма, с. ср. отправление
тръ́гна, -еш, св. отправиться
тря́бва, несв., безл. нужно, следует
ту́к, нар. здесь, сюда
ту́ш, мн, -ове, с. м. тушь
тъга́, мн. -и́, с. ж. тоска, печаль
тъ́жен, -жна, -жно, мн. -жни грустный, печальный
тъ́мен, -мна, -мно, мн. -мни темный, мрачный
тъ́мно, нар. темно
тъмноси́н, -я, -ьо, мн. темно-синий
тъ́нък, -нка, -ико, мн. -нки тонкий
търго́вски, -а, -о, мн. -ски торговый
тържество́, мн. с. ср. торжество, чествование
търпя́, -и́ш, несв. терпеть
тъ́рся, -иш, несв. искать, требовать
тютю́н, мн. -и, с. м. табак
тя́ло, мн. тела́, с. ср. тело, предмет

У

убедя́, -и́ш, св. убедить
уважа́, -и́ш, св. почтить
уважа́вам, -аш, несв. уважать
уваже́ние, мн. -ия, с. ср. уважение
увелича́, -и́ш, св. увеличить
уве́рен, -а, -о, мн. уверенный
увертю́ра, мн. -и, с. ж. увертюра
у́лица, мн. -и, с. ж. улица
умо́ра, мн. няма, с. ж. утомление, усталость
уморе́н, -а, -о, мн. утомленный, усталый
умра́, умре́ш, св. умереть
упла́шено, нар. испуганно
упори́т, -а, -о, мн. упорный, упрямый
упори́то, нар. упрямо, упорно
у́ред, мн. -и, с. м. аппарат, прибор   
електри́чески у́реди электрические приборы
уро́к, мн. -ци, с. м. урок
усе́тя, -иш, св. почувствовать; понять
усе́щам, -аш, несв. чувствовать, понимать
усми́хвам се, -аш се, несв., възвр. улыбаться
усми́хна се, -еш се, св., възвр. улыбнуться
успе́шно, нар. успешно
успе́я, -е́еш, св. успеть, суметь
успокоя́, -ои́ш, св. успокоить
у́споредно, нар. параллельно
успя́вам, -аш, несв. успевать
уста́, мн. няма, с. ж. рот
устойчи́в, -а, -о, мн. устойчивый
у́тре, нар. завтра
у́тро, мн. -а́, с. ср. утро
утрое́н, -а, -о, мн. утроенный
ухо́, мн. уши́, с. ср. ухо
у́ча, -иш, несв. учить, учиться
уча́ствувам, -аш, несв. и св. участвовать
уча́стие, мн. няма, с. ср. участие
учи́лище, мн. -а, с. ср. училище, школа
учи́тел, мн. -и, с. м. учитель
учрежде́ние, мн. -ия, с. ср. учреждение
учти́в, -а, -о, мн. вежливый
учу́двам, -аш, несв. изумлять, удивлять
учу́двам се, еъзвр. изумляться, удивляться
учу́ден, -а, -о, мн. изумленный, удивленный
ую́тен, -тна, -тно, мн. -тни уютный

Ф

фа́брика, мн. -и, с. ж. фабрика
файто́н, мн. -и, с. м. фаэтон
фами́лен, -лна, -лно, мн. -лни фамильный, семейный
фантасти́чен, -чна, -чно, мн. -чни фантастичный; фантастический
фа́р, мн. -ове, с. м. фара
фасу́л, мн. няма, с. м. фасоль
февруа́ри, мн. няма. с. м. февраль
фи́рма, мн. -и, с. ж.  фирма; торговый дом
фи́ш, мн. -ове, с. м. талон, фишка
флот (фло́та), мн. фло́тове (рядко), с. м. флот
фоайе́, мн, -е́та, с. ср. фойе
фу́тбол, мн. няма, с. м. футбол
фу́тболен, -лна, -лно, мн. -лни футбольный

Х

хавли́я, мн. -и́и, с. ж. купальный халат
хайве́р, мн. няма, с. м. икра
ха́йде, част, айда, ну
хайду́тин, мн. хайду́ти, с. м. гайдук; повстанец
хайду́шки, -а, -о, мн. -шки повстанческий; гайдуцкий
халва́, мн. няма, с. ж. халва
хамба́р, мн. -и, с. м. амбар, житница
ха́п, мн. -ове, с. м. пилюля
ха́пя, -еш, несв. кусать, грызать, есть маленькими кусочками
хара́ктер, мн. -и, с. м. характер
харе́сам, -аш, св. понравиться (мне понравится)
харе́сам се, възвр. и страд. несв. нравиться (мне нравится)
харе́свам, -аш, несв. нравиться (мне нравится)
харе́свам се, страд. нравиться (я нравлюсь)
харти́я, мн. -и́и, с. ж. бумага
хва́на, -еш, св. взять, тронуть
хва́щам, -аш, несв. брать, трогать
хвъ́рля, -иш, св. бросить, кинуть
хвъ́рлям, -яш, несв. бросать, кидать
хвърча́, -и́ш, несв. летать
хе́, междум. эгей
хигиени́чен, -чна, -чно, мн. -чни гигиеничный
хи́жа, мн. -и, с. ж. туристическая база
хи́ляда, обикн. мн. хи́ляди, с. ж. тысяча
хиру́рг, мн. -зи, с. м. хирург
хи́тър, -тра, -тро, мн. -три хитрый
хи́щен, -щна, -щно, мн. -щни хищный
хла́ден, -дна, -дно, мн. -дни прохладный; хладнокровный
хле́нча, -иш, несв. хныкать
хля́б, мн. хля́бове, с. м. хлеб
хо́дя, -иш, несв. ходить
хокеи́ст, мн. -и, с. м. хоккеист
хо́кей, мн. няма, с. м. хоккей
хо́л, мн. -ове, с. м. холл
хо́ра, мн., ед. чове́к, люди, человек
хоризо́нт, мн. -и, с. м. горизонт
хоте́л, мн. -и, с. м. отель, гостиница
храна́, мн. -и́, с. ж. пища, еда
хра́нене, мн. няма. с. ср. питание
храни́телен, -лна, -лно, мн. -лни пищевой, питательный
хра́ня, -иш, несв. кормить, питать
хра́ня се, възвр. кормиться, питаться
хра́ст, мн. -и, с. м. куст
хре́ма, мн. -и, с. ж. насморк
хре́мав, -а, -о, мн. страдающий насморком
хру́пкам, -аш, несв. хрупать
хру́пна, -еш, св. хрупнуть
ху́бав, -а, -о, мн. красивый, хороший
ху́баво, нар. хорошо, ладно
ху́бост, мн. няма. с. ж. красота, краса
худо́жествен, -а, -о, мн. художественный
ху́квам, -аш, несв. бросаться бежать
ху́кна, -еш, св. броситься бежать
хума́нен, -нна, -нно, мн. -нни гуманный
хъ́лм, мн. -ове, с. м. холм

Ц

ца́р, мн. -е́, с. м. царь
ца́ревица, мн. -и, с. ж. кукуруза
ца́ревичен, -чна, -чно, мн. -чни кукурузный
ца́рски, -а, -о, мн. -ски царский
цве́те, мн. -я, с. ср., умал. цветок
цве́тенце, мн. -а, с. ср. цветочек
цве́тно зе́ле, мн. няма, с. ср. цветная капуста
цвя́т, мн. цветове́, с. м. цвет; цветок
це́л, мн. -и, с. ж. цель
целу́вам, -аш, несв. целовать
целу́на, -еш, св. поцеловать
цена́, мн. -и́, с. ж. цена
центра́лен, -лна, -лно, мн. -лни центральный
це́нтър, мн. це́нтрове, с. м. центр
цига́ра, мн. -и, с. ж. папироса, сигарета
циме́нт, мн. няма, с. м. цемент

Ч

чадъ́р, мн. -и, с. м. зонтик
ча́й, мн. ча́йове, с. м. чай
чака́лня, мн. -и, с. ж. зал ожидания
ча́кам, -аш, несв. ждать, ожидать
ча́нта, мн. -и, с. ж. сумка, портфель
пъ́тническа ~ дорожная сумка
чарша́ф, мн. -и, с. м. простыня
ча́с, мн. -ове́, с. м. час
часо́вник, мн. -ци, с. м. часы
ча́ст, мн. -и, с. ж. часть
ча́ша, мн. -и, с. ж. стакан, бокал, рюмка
че́ло (чело́), мн. -а́, с. ср. лоб
черве́н, -а, -о, мн. красный
черви́ло, мн. -а, с. ср. губная помада
че́рен, -рна, -рно, мн. -рни черный
чере́ша, мн. -и, с. ж. черешня
черномо́рски, -а, -о, мн. -ски черноморский
че́рпя, -иш, несв. потчевать, угощать
че́ст, мн. няма, с. ж. честь
че́ствувам, -аш, несв. и св. чествовать
чести́т, -а, -о, мн. счастливый, удачный
чести́тка, мн. -и, с. ж. поздравительная открытка
честитя́, -и́ш несв. и св. поздравлять, поздравить
че́сто, нар. часто
че́сън, мн. няма, с. м. чеснок
чета́, -е́ш, несв. читать
че́твърт, мн. няма, с. ж. четверть
четвърти́т, -а, -о, мн. -и, квадратный, четырехугольный
четвъ́ртък, мн. -ци, с. м. четверг
че́тка, мн. -и, с. ж. щетка
~ за зъ́би зубная щетка
чини́йка, мн. -и, с. ж., умал. тарелочка
чини́я, мн. -и́и, с. ж. тарелка
число́, мн. -а́, с. ср. число
чи́ст, -а, -о, мн. чистый чуде́сен, -сна, -сно, мн. -сни чудесный
чи́стене, мн. няма, с. ср. чистка, уборка
чи́стя, -иш, несв. чистить
чи́фт, мн. -ове, с. м. пара
чи́чо, мн. -овци, с. м. дядя
чове́к, мн. -ци, с. м. человек
чора́п, мн. -и, с. м. чулок, носок
чорапога́щник - колготки
чорбаджи́я, мн. -и́и, с. м. чорбаджия, богач, хозяин
чу́вам, -аш, несв. слышать, слушать
чу́вствувам, -аш, несв. и св. чувствовать
чу́вствувам се, възвр. чувствоваться
чугу́н, мн. няма, с. м. чугун
чу́ден, -дна, -дно, мн. -дни чудный, чудной
чуде́сно, нар. чудесно
чу́дя се, -иш се, несв., възвр. удивляться, изумляться
чужби́на, мн. няма, с. ж. чужбина, чужая сторона
чуждене́ц, мн. чужденци́, с. м. иностранец
чуждестра́нен, -нна, -нно, мн. -нни иностранный
чу́к, мн. -ове, с. м. молоток
чу́кам, -аш, несв. стучать, ковать
чу́кна, -еш, св. стукнуть
чу́я, чу́еш, св. услышать

Ш

ша́вам, -аш, несв. двигаться, шевелиться
ша́пка, мн. -и, с. ж. шапка, шляпа
ша́рен, -а, -о, мн. разноцветный, пестрый
ша́хмат, мн. няма, с. м. шахматы
шахмати́ст, мн. -и, с. м. шахматист
шега́, мн. -и́, с. ж. шутка, насмешка
шегови́т, -а, -о, мн. шутливый
шегови́то, нар. шутливо
шегу́вам се, -аш се, несв., възвр. шутить, насмехаться, подтрунивать
шейна́, мн, -и́, с. ж. сани
ше́па, мн. -и, с. ж. горсть, пригоршня
шива́ч, мн. -и, с. м. портной
широ́к, -а, -о, мн. широкий
шише́, мн. -е́та, с. ср. бутылка
шише́нце, мн. -а, с. ср., умал. бутылочка
ши́шче, мн. -ета, с. ср. шашлык
ши́я, ши́еш, несв. шить
шка́ф, мн. -ове, с. м. шкаф
шли́фер, мн. -и, с. м. пыльник, плаш
шни́цел, мн. -и, с. м. шницел
~ натю́р натуральный шницел
~ пани́ран панированный шницель
шокола́д, мн. -и, с. м. шоколад
шокола́дов, -а, -о, мн. шоколадный
шосе́, мн. -е́та, с. ср. шоссе
шофьо́р, мн, -и, с. м. шофер, водитель
шу́м, мн. -ове, с. м. шум, суматоха
шу́мно, нар. шумно
шумя́, -и́ш, несв. шуметь, буянить
шу́нка, мн. няма, с. ж. ветчина, окорок

Щ

ща́йга, мн. -и, с. ж. ящик (для фруктов овощей)
ща́нд, мн. -ове, с. м. стенд, прилавок
ща́стие, мн. няма, с. ср. счастье

Ъ

ъ́гъл, мн. ъ́гли, с. м. угол

Ю

ю́г, мн. няма, с. м. юг
югои́зток, неизм. юго-восток
ю́жен, ю́жна, ю́жно, мн. ю́жни южный
ю́ли, мн. няма, с. м. июль
ю́ни, мн. няма, с. м. июнь
юрга́н, мн. -и, с. м. стеганое ватное одеяло
юфка́, мн. няма, с. ж. лапша

Я

я, част, ну, ну-ка
я́бълка, мн. -и, с. ж. яблоко (плод), яблоня (дерево)
я́вен, я́вна, я́вно, мн. я́вни явный
явя́ се, -и́ш се, св. явиться
явя́вам се, -аш се, несв. являться
я́года, мн. -и, с. ж. земляника, клубника
я́годов, -а, -о, мн. земляничный, клубничный
я́д, мн, -ове, с. м. гнев, злость
~ ме е мне досадно, я зол
я́дене, мн. -ета, с. ср. еда, пиша, съестное
ядо́сам, -аш, св. разгневать, рассердить
ядо́сан, -а, -о, мн. гневный, раздраженный
ядо́свам, -аш, несв. гневить, сердить
яйце́, мн. -а́, с. ср. яйцо
яка́, мн. -и́, с. ж. воротник
я́ке - куртка
я́м, яде́ш, несв. есть, кушать
януа́ри, мн. няма, с. м. январь
я́сен, -сна, -сно, мн. -сни ясный
я́стие, мн. -ия, с. ср. еда, кушанье