Изучаем нидерландский язык с нуля!
Урок 20

Уроки с 11-го и далее будут доработаны в будущем. Ключей и исправлений пока нет.

Thema: Nauwe contacten. Перевод

Grammatica: Инфинитивные группы без частицы te. Придаточные цели.

NAUWE CONTACTEN

De contacten tussen Nederland en Rusland hebben een lange voorgeschiedenis1. Zij dateren nog uit de tijd van de Russische tsaar Peter de Grote, die aan het einde van de 17de eeuw naar Nederland kwam om de Nederlandse scheepsbouw te bestuderen. Het huisje in Zaandam waar hij heeft gewoond is tot op heden bewaard gebleven. Op het Duimplein in Zaandam kan men het monument voor Peter de Grote met het onderschrift ‘Voor de tsaartimmerman’2 zien.

De diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland werden in 1942 aangeknoopt. Sindsdien ontwikkelden zich economische, wetenschappelijke en culturele betrekkingen tussen beide volkeren, in 1967 is in ’s-Gravenhage de lang verwachte ondertekening van het culturele verdrag tussen Nederland en Rusland een feit geworden. Nadat het verdrag ondertekend was, lag de weg open voor een verdere verdieping en verbetering van de kennis over en uitwisseling van elkaars cultuur en wetenschap. In het kader van dit verdrag3 werd het uitwisselings-programma op het gebied van wetenschap en cultuur nog breder. Zowel Rusland als Nederland bevorderen het reizen van schrijvers, schilders, medici, wetenschappers en andere persoonlijkheden uit het wetenschappelijke en culturele leven, opdat de contacten tussen beide volkeren nog hechter zouden worden.

Steeds meer touristen komen vanuit Nederland naar Rusland en omgekeerd. Op de verkeerswegen van Rusland ziet men steeds meer auto’s met het Nederlandse kenteken.

Het aantal toeristen vanuit Nederland wordt elk jaar groter. Reizen naar Moskou en Sint Petersburg zijn het meest populair. De reisbureaus verlenen hulp aan de touristen om hen het land en de bevolking bij bekend te maken. Er worden voorts voordrachten en lezingen, verschillende ontmoetingen, gesprekken en bezoeken, foto- en boekententoonstellingen georganiseerd, films vertoond en de studie van de Nederlandse en de Russische talen en het vertalen van letterkundig werk4 bevorderd.

Een goede traditie vormen de groepsreizen naar Rusland van onderwijzers en leraren, studenten, kunstenaars, artsen, ingenieurs, sporters, etc. De Nederlanders die naar Rusland komen, hebben grote belangstelling voor het leven in Rusland. De Russische toeristen die Nederland bezoeken, maken kennis met de economie, de kunst, de techniek en de wetenschap van Nederland.

Het uitbreiden van de culturele contacten helpt mensen eikaars landen5 beter te begrijpen.

Aantekeningen bij de tekst

 1. de voorgeschiedenis – предыстория
 2. ‘Voor de tsaar-timmerman’ – “Царю-плотнику”
 3. in het kader van dit verdrag – в рамках этого договора
 4. letterkundig werk – литературные произведения
 5. elkaars landen – страны друг друга

UITSPRAAKOEFENINGEN

1. Lees: [ʌy] huisje, uitwisseling, gebruik, uitbreiden

2. Let op de intonatie:

Het huisje in Zaandam waar hij heeft gewoond, ... .
In het kader van dit verdrag werd het uitwisselingsprogramma ...
Het uitbreiden van de culturele contacten helpt mensen ...

3. Lees:

['-i·k] diplomatiek, techniek, diplomatieke betrekkingen, kennis maken met de techniek

Woorden en uitdrukkingen

'aanknopen (t) устанавливать; diplomatieke betrekkingen aanknopen устанавливать дипломатические отношения
behoren (d) принадлежать; tot een goede traditie behoren стать хорошей традицией
bekend maken met знакомить c
de belannstelling voor интерес к
de betrekking, -en отношение
bevorderen (d) способствовать чему-л.
het contact, -en контакт
diplomatiek дипломатический
elkaar друг друга
het feit, -en факт
gebruik maken van пользоваться чем-л.. использовать
hecht крепкий, прочный, солидный
heden сегодня; tot heden до сегодняшнего дня
de ingenieur, -s [inʒə-] инженер
de kennis, -sen over знания o; kennis maken met знакомиться c
het kenteken, -s отличительная черта, знак; зд.: номер машины
de lezing, -en лекция
de medicus -ci медицинский работник
nauw тесный, близкий
omgekeerd наоборот
mogelijk возможный
het onderschrift, -en подпись, надпись
de ontmoeting, -en встреча
organiseren (d) организовывать
de persoonlijkheid, -heden личность; persoonlijkheden uit het wetenschappelijke en culturele leven деятели науки и культуры
populair популярный
het programma, -s программа
de rol, -len роль; een rol vervullen выполнять роль
de samenwerking, -en сотрудничество
de sporter, -s спортсмен
stijgen (steeg, gestegen) (z) met, tot возрастать на, до
de techniek техника
de tentoonstelling, -en выставка
de toerist, -en турист
uitbreiden (d) расширять; de contacten uitbreiden расширять контакты
de uitwissleing обмен; het uitwisselingsprogramma программа обмена
de verbetering, -en улучшение
het verblijf, -ven пребывание
de verdieping, -en углубление
het verdrag, -en договор, het verdrag sluiten заключить договор
de verkeersweg, -en автодорога
verlenen оказывать; hulp aan iem. verlenen оказывать кому-л помощь
vervullen (d) выполнять, исполнять
het volk, volkeren, -en народ
het voordracht, -en доклад
voorts далее
de vriendschap дружба
werken aan работать над
de wetenschap, -pen наука
de wetenschapper, -s деятель науки
wetenschappelijk научный

Грамматические пояснения к тексту

1. Инфинитивные группы без te

Инфинитив без частицы te употребляется:

1) После модальных глаголов kunnen, mogen, moeten, willen (см. урок 6), например:

Op de verkeerswegen van Rusland ziel men steeds meer auto’s met het Nederlandse kenteken.

2) После глаголов blijven, laten, gaan, komen, а также в отдельных случаях после leren и helpen, например:

Beide landen blijven werken aan een zo groot mogelijke uitwisseling op allerlei gebied.

3) После глаголов чувственного восприятия horen, zien, voelen, например:

Ik zie een toeristengroep het monument bekijken.

2. Придаточные цели (bijzinnen van doel) отвечают на вопрос met welk doel? и вводятся союзом opdat, например:

Zowel Rusland als Nederland bevorderen het reizen van schrijvers, schilders, medici, wetenschapsmensen, opdat de contacten tussen beide volkeren nog hechter zouden worden.

Запомните: придаточные цели следует отличать от инфинитивного целевого оборота om + te + инф. (см. урок 9):

De reisbureaus werken actief om het toeristenverkeer tussen Rusland en Nederland verder te ontwikkelen.

Oefeningen

1. Zeg anders:

1. In 1967 is in ’s-Gravenhage de lang verwachte ondertekening van het culturele verdrag tussen Nederland en Rusland een feit geworden. 2. Nadat het verdrag ondertekend was, lag de weg open voor een verdere verdieping en verbetering van de kennis over en uitwisseling van elkaars cultuur en wetenschap. 3. Beide landen hebben het voornemen te blijven werken aan een zo groot mogelijke uitwisseling op allerlei gebied.

Key

2. Vul in: mogen, moeten, willen of kunnen?

 1. Ik de stad bekijken.
 2. Wij op tijd voor de les komen.
 3. Hij gaan inkopen doen.
 4. ik binnen komen?
 5. Nu je tenminste van het mooie Hollandse landschap genieten.
 6. Op het Duimplein in Zaandam men het monument voor Peter de Grote zien.
 7. Op de verkeerswegen van Rusland men steeds meer auto’s met het Nederlandse kenteken zien.

Key

3. Vertaal de zinnen. Let op de werkwoorden blijven, laten, leren, helpen, gaan, komen + инфинитив:

 1. De student blijft tot 5 uur werken.
 2. Hij liet mij tot het einde spreken.
 3. Zij leert haar zus Frans spreken.
 4. Ik ga boodschappen doen.
 5. Wij komen onze moeder hartelijk feliciteren.
 6. Zullen wij deze feiten buiten beschouwing laten liggen.
 7. De landen blijven werken aan uitwisseling op allerlei gebied.
 8. Het uitbreiden van contacten helpt mensen eikaars landen beter te begrijpen.

Key

4. Maak volgens het voorbeeld:

Hij zingt. – Ik hoor hem zingen.
Hij steekt de straat over. – Ik zie hem de straat oversteken.

 1. Zij spreekt.
 2. Hij leest in een krant.
 3. Zij bekijken het schilderij.
 4. Hij spreekt met de bezoekers.

Key

5. Zeg het in het Nederlands:

 1. Мы хотим принять участие во встрече с туристами из Нидерландов.
 2. Мы можем организовать книжную выставку.
 3. Я слышу как этот турист говорит по-нидерландски.
 4. Обе страны продолжают работать нал расширением туристического обмена между Россией и Нидерландами.
 5. Это поможет нам лучше понять друг друга.

Key

6. Vorm bijvoeglijke naamwoorden.

Voorbeeld: de cultuur – cultureel

de traditie

de wetenschap

de economie

de techniek

Key

7. Zeg het in het Nederlands:

1. Развиваются традиционные экономические, научные и культурные отношения между нашими странами. 2. Россия и Нидерланды выступают за сотрудничество в научной и культурной областях.

Key

8. Schrijf in meervoud:

het volk
de stad
de verkeersweg
de medicus
de persoonlijkheid
de wetenschapper

Key

9. Vertaal:

отношения между обоими народами, поездки в города России, на автодорогах нашей страны, деятели науки и культуры, медицинские работники

Key

10. Noem de zelfstandige naamwoorden van de volgende werkwoorden:

aanknopen, zich ontwikkelen, ondertekenen, bevorderen, vervullen, organiseren, vertonen, uitbreiden, begrijpen.

Key

11. Vul in:

De diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland werden 1942 . 2. Sindsdien economische, wetenschappelijke en culturele betrekkingen tussen beide volkeren. 3. 1967 werd in ’s-Gravenhage het culturele verdrag tussen Nederland en Rusland . 4. Zowel Rusland als Nederland het reizen van kunstenaars en wetenschappers naar elkaars landen. De reisbureaus daarbij een belangrijke rol. 5. Er worden voorts voordrachten, lezingen en verschiellende ontmoetingen , films over elkaars landen . 6. Men doet alles opdat de culturele contacten tussen onze landen .

Key

12. Zeg het in het Nederlands:

установить дипломатические отношения, подписать договор, основать общество, способствовать развитию контактов, выполнять важную роль, углублять сотрудничество.

Key

13. Vorm zelfstandige naamwoorden.

Voorbeeld: aanknopen – de aanknoping

ondertekenen, verdiepen, verbeteren, uitwisselen, samenwerken, ontmoeten, vertalen.

Key

14. Vertaal:

после установления дипломатических отношений, после подписания договора, углублять знания о культуре друг друга, развивать прочное сотрудничество, организовывать встречи с деятелями науки и культуры

Key

15. Let op: stijgen van (c) – met (на) – tot (до). Lees en vertaal:

 1. Het aantal toeristen uit Nederland stijgt gemiddeld met 10 procent per jaar.
 2. Over heel 1976 zijn de prijzen in Nederland met 8,8% procent gestegen.
 3. De arbeidsproductiviteit van dit bedrijf is van 100% tot 102% gestegen.
 4. De bevolkingsdichtheid in de zogenaamde Randstad Holland is tot 907 inwoners per km2 gestegen.

Key

16. Zeg het in het Nederlands:

 1. Число туристов из-за рубежа, приезжающих в Россию, выросло на 15%.
 2. Число туристических групп из Нидерландов возросло в этом году на 10%.
 3. Цены на кофе поднялись на 0,5%. (prijzen op koffie)

Key

17. Let op de voorzetsels:

de kennis over, de uitwisseling van, werken aan, hulp verlenen aan, stijgen met, gebruik maken van, belangstelling hebben voor, kennis maken met, persoonlijkheden uit het wetenschappelijke en culturele leven

Key

18. Vul aan:

1. Daarna lag de weg open voor een verdere verdieping en verbetering van de kennis elkaars cultuur en wetenschap. 2. In het kader van dit verdrag werd de uitwisseling toeristen nog breder. 3. Zowel Rusland als Nederland bevorderen het reizen van kunstenaars en andere persoonlijkheden het wetenschappelijke en culturele leven. 4. De reisbureaus verlenen hulp de toeristen. 5. Het aantal toeristen uit Nederland stijgt gemiddeld 10 procent per jaar. 6. Men maakt gebruik het verblijf aan de zonnige kust van de Zwarte Zee. 7. De Nederlanders die naar Rusland komen, hebben grote belanstelling het leven van de Russen. 8. De Russische toeristen, die Nederland bezoeken, maken kennis de economie, de kunst, de techniek en de wetenschap van dit land.

Key

19. Zeg het in het Nederlands:

1. Дипломатические отношения между Россией и Нидерландами были установлены в 1942 г. 2. В 1967 г. в Гааге был подписан культурный договор. 3. В рамках этого договора расширялась программа обмена в области науки и культуры. 4. Заключенный договор способствовал расширению научных и культурных контактов между двумя странами. 5. Российское туристическое агентство знакомит туристов из Нидерландов с экономикой, наукой и культурой страны.

Key

20. Antwoord op de vragen over de tekst:

1. Uit welke tijd dateren de contacten tussen Rusland en Nederland? 2. Wanneer werden de diplomatieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland aangeknoopt? 3. Wanneer werd het culturele verdrag tussen Nederland en Rusland gesloten? 4. Welke invloed heelt de ondertekening van het culturele verdrag op de ontwikkeling van de betrekkingen tussen beide volkeren? 5. Welke uitwisseling werd in het kader van dit verdrag nog breder? 6. Hoe helpen de reisbureaus de toeristen met het land kennis te maken? 7. Welke reizen zijn onder de Nederlandse toeristen het meest populair? 8. Waarovoor hebben de Nederlanders die in Rusland komen, grote belangstelling? 9. Waarvoor dient het uitbreiden van de culturele contacten?

Key

21. Vertel:

1. Wat bent u te weten gekomen over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen Rusland en Nederland? 2. Bent u ooit bij een ontmoeting met de Nederlandse toeristen geweest? Waarvoor hadden de toeristen uit Nederland bijzonder grote belangstelling? Vertel erover.

Key

22. Lees en vertaal met gebruik van het woordenboek:

Uit de geschiedenis van de betrekkingen tussen Rusland en Nederland.

Het is niet precies bekend, wanneer Nederlanders en Russen voor het eerst contact met elkaar kregen. In Noord-Rusland zijn munten uit de 11e eeuw gevonden, geslagen in Stavoren, Groningen en Deventer, die erop wijzen dat de betrekkingen tussen beide landen misschien een zeer lange geschiedenis hebben. De eerste schrijftelijke gegevens daarover dateren echter pas uit het einde van de 16e eeuw. In het spoor van de Engelsen, die het grotendeels onbekende Moskovie voor West-Europa ontdekten, vonden de Nederlanders om Skandinavie heen de weg naar de Russische haven Archangel.

Nederlandse handelelaren waren geinteresseerd in Russische produkten zoals kaviaar, vlas, graan, hout, potas, pek, salpeter en bont.

Handel zou steeds een essentieel element vormen in de betrekkingen van Nederland met Rusland. In de tweede helft van de 17e eeuw waren de Nederlanders zelfs de voornaamste westeuropese handelspartners van Rusland, omdat zij er tijdelijk in slaagden de Engelsen naar de tweede plaats te verdringen. Vele Nederlandse kooplieden en vaklieden hadden zich toen permanent of voor lange tijd in Rusland gevestigd.

De Russische handel evenaarde lang niet het belang van de Oostzeehandel. Het Hoge Noorden leverde ook teleurstellingen op. De zoektocht van de Nederlanders in deze streken naar een kortere weg naar Indië bleek tevergeefs en resulteerde in de beroemd geworden overwintering op Nova Zembla van Willem Barentsz in 1596-1597. De Moskovische staat stond niet toe dat de Nederlanders gebruik maakten van de gunstige mogelijkheid om via Moskovie op Perzie te handelen. Dit bleef voorbehouden aan de Russische kooplieden.

Rusland was toen ook niet in slaat om voortdurend aan de Nederlandse behoefte aan goedkoop graan te voldoen.

De Russen hadden belang bij westerse kennis, techniek en nijverheids- produkten die zij zelf niet konden vervaardigen.

Het is dus niet verwonderlijk dat de overheersende positie van Nederland op de Russische markt zich nauwelijks weerspiegelde in de culturele betrekkingen tussen beide landen in de 17e eeuw. Deze bleven de toevallige aangelegenheid van enkele individuen. De Haarlemmer Isaak Massa die rond 1600 in Moskovie woonde, vervaardigde een beschrijving van Noord-Rusland voorzien van kaarten. Zijn geschiedenis van Moskovie, voorzien van een unieke kaart van Moskou, bood hij aan Prins Maurits aan, maar de stadhouder liet het manuscript niet publiceren.

De aantekeningen van Nicolaes Witsen, die in 1665 deel uitmaakte van een Nederlands gezantschap naar Moskovie, werden pas in onze eeuw uitgegeven. Deze geleerde koopman en politicus publiceerde wel een boek over Noord-Rusland en Siberie en speelde in allerlei aaangelegenheden een belangrijke rol als bemiddelaar tussen Russen en Nederlanders.

Key

23. Vertel: Wat bent u te weten gekomen over de geschiedenes van de betrekkingen tussen Rusland en Nederland?

Key