Изучаем тайский язык с нуля!
บทที่ 7 - Урок 7

Низкие согласные

kamsàp คำศัพท์ Словарь урока

gamlang
กำลัง
действие в момент времени1
gamlang jà
กำลังจะ
собираться (делать что-то)
mâi kɔ̂i...
ไม่ค่อย...
не очень ...
mâi ... ləəi
ไม่ ... เลย
не ... совсем
yang-ngai/yàang-rai
ยังไง/อย่างไร
как
yàak
อยาก
хотеть делать что-нибудь2
ao
เอา
хотеть что-нибудь2
kəəi
เคย
когда-либо, раньше
bpà-gà-dtì
ปกติ
обычно, как правило
bprà-jam
ประจำ
обычно, регулярно
bɔ̀i-bɔ̀i/bɔ̀i
บ่อยๆ/บ่อย
часто
yang
ยัง
(всё) ещё; уже
lɛ́ɛo
แล้ว
уже
dii
ดี
хороший
fang
ฟัง
слушать
kui
คุย
разговаривать, беседовать, непринуждённо болтать
póp/jəə
พบ/เจอ
встречать, находить
nâng
นั่ง
сидеть
yʉʉn
ยืน
стоять
dəən
เดิน
ходить
wîng
วิ่ง
бегать
sʉ́ʉ
ซื้อ
покупать
kǎai
ขาย
продавать
rɔ́ɔng
ร้อง
петь, кричать
dtên
เต้น
танцевать
ram
รำ
танцевать (традиционные тайские танцы)
lên
เล่น
играть
bpai-hǎa
ไปหา
сходить повидать кого-либо
maa-hǎa
มาหา
прийти повидать кого-либо
kàp
ขับ
ехать (на автомобиле)
kìi
ขี่
ехать (верхом)
dtòk
ตก
падать
ngaan
งาน
работа
tú-rá
ธุระ
поручение, дело
pleeng
เพลง
песня
dooi
โดย
посредством, с помощью, на или не переводится
rót
รถ
транспортное средство, машина
rótfai
รถไฟ
поезд
rótfai-dtâai-din
รถไฟใต้ดิน
метро
rótbát/rótmee
รถบัส/รถเมล์
автобус
tɛ́ksîi
แท็กซี่
такси
sɔ̌ɔng-tɛ̌ɛo
สองแถว
микроавтобус
sǎam-lɔ́ɔ
สามล้อ
трехколесный велосипед
dtúk-dtúk
ตุ๊กๆ
велотакси
mɔɔ-təə-sai
มอเตอร์ไซ
мотоцикл
jàkgrà-yaan
จักรยาน
велосипед
krʉ̂angbin
เครื่องบิน
самолёт
rʉa
เรือ
лодка, корабль
fǒn
ฝน
дождь
hì-má
หิมะ
снег
dtônmáai
ต้นไม้
дерево
puu-kǎo
ภูเขา
гора
tá-lee
ทะเล
море
mɛ̂ɛ-náam
แม่น้ำ
река
din
ดิน
почва
lom
ลม
ветер
fai
ไฟ
огонь
dítsà-gôo
ดิสโก้
дискотека
kaa-raa-oo-gè
คาราโอเกะ
караоке
kɔ̌ɔ-sǎai gàp
ขอสายกับ
“Можно мне поговорить с... ?”

 1. gamlang означает действие в определенный момент времени. В английском языке аналог: время continuous.

 2. ‘yàak’ (อยาก) и ‘ao’ (เอา) оба означают ‘хотеть’, но после ‘yàak’ идёт глагол, а после ‘ao’ существительное. Например:

  pǒm yàak taan kà-nǒm. = Я хочу покушать десерт.
  pǒm ao kà-nǒm. = Я хочу десерт.

  Иногда после ‘ao’ может идти глагол. В этом случае, значение у него будет другое.

  ‘ao bpai’ (เอาไป) означает ‘взять что-то’, а не ‘хотеть пойти’. (‘Хотеть пойти’ будет ‘yàak bpai’ (อยากไป).) ‘ao’ (เอา) также означает ‘взять’. Например:

  ao an níi. = Я возьму вот эту.

  Другой формой слова ‘ao’ (เอา) является ‘yàak dâai’ (อยากได้), а вежливой формой для обоих слов будет ‘dtɔ̂ng-gaan’ (ต้องการ).

  Вы можете сказать любое из этих слов, когда будете говорить “Я хочу десерт”.

  pǒm ao kà-nǒm. (ผมเอาขนม)
  pǒm yàak dâai kà-nǒm. (ผมอยากได้ขนม)
  pǒm dtɔ̂ng-gaan kà-nǒm. (ผมต้องการขนม)

Разговор


บัญชา:
ฮัลโหล ขอ สาย กับ คุณ จูลี่ ครับ
Bancha:
hanlǒo. kɔ̌ɔ sǎai gàp kun juu-lîi kráp.
Банча:
Алло! Можно мне поговорить с Джули?
จูลี่:
กำลัง พูด ค่ะ
Julie:
gamlang pûut kâ.
Джули:
Это я (досл.: говорю).
บัญชา:
คุณ จูลี่ กำลัง ทำ อะไร ครับ
Bancha:
kun juu-lîi gamlang tam à-rai kráp.
Банча:
Джули, что делаешь?
จูลี่:
กำลัง จะ ทานข้าว ค่ะ คุณ ทานข้าว รึ ยัง คะ
Julie:
gamlang jà taankâao kâ. kun taankâao rʉ́ yang ká.
Джули:
Собираюсь поесть. Ты уже поел?
บัญชา:
ทาน แล้ว ครับ วันนี้ คุณ อยาก ไป คาราโอเกะ ไหม ครับ
Bancha:
taan lɛ́ɛo kráp. wanníi kun yàak bpai kaa-raa-oo-gè mái kráp.
Банча:
Да (уже покушал). Хочешь сходить в караоке сегодня?
จูลี่:
อยาก ค่ะ ฉัน ยัง ไม่ เคย ไป
Julie:
yàak kâ. chán yang mâi kəəi bpai.
Джули:
Да. Я никогда (в нём) не была.

bprà-yòok ประโยค Предложения

1.
A:
คุณ กำลัง ทำ อะไร
kun gamlang tam à-rai.
Что вы делаете?
Б:
เรา กำลัง ทาน ข้าว
rao gamlang taan kâao.
Мы едим.
А:
คุณ กำลัง จะ ทำ อะไร
kun gamlang jà tam à-rai.
Что вы собираетесь делать?
Б:
เรา กำลัง จะ ดู ทีวี
rao gamlang jà duu tii-wii.
Мы собираемся смотреть телевизор.

2.
A:
คุณ ทานข้าว รึ ยัง
kun taankâao rʉ́ yang.
Ты уже поел?
Б:
ทาน แล้ว
taan lɛ́ɛo.
Да (уже покушал).
В:
ยัง ไม ทาน
yang mâi taan.
Нет (ещё не покушал).
А:
คุณ ดู ทีวี รึ ยัง
kun duu tii-wii rʉ́ yang.
Вы уже посмотрели телевизор?
Б:
ดู แล้ว
duu lɛ́ɛo.
Да.
В:
ยัง ไม่ ดู
yang mâi duu.
Нет.

3.
A:
คุณ อยาก (จะ) ทำ อะไร
kun yàak (jà) tam à-rai.
Что вы хотите делать?
Б:
ผม อยาก (จะ) ทานข้าว
pǒm yàak (jà) taankâao.
Я хочу поесть.
В:
ผม อยาก (จะ) ดู ทีวี
pǒm yàak (jà) duu tii-wii.
Я хочу посмотреть телевизор.

4.
A:
คุณ เคย ไป เมือง ไทยไหม
kun kəəi bpai mʉang tai mái.
Вы когда-нибудь были в Таиланде?
Б:
เคย
kəəi.
Да.
В:
ไม่ เคย
mâi kəəi.
Нет.
А:
คุณ เคย นั่ง ตุ๊กๆ ไหม
kun kəəi nâng dtúk-dtúk mái.
Вы когда-нибудь ездили (досл.: сидели) на велотакси?
Б:
เคย แล้ว
kəəi lɛ́ɛo.
Да (уже ездил).
В:
ยัง ไม่ เคย
yang mâi kəəi.
(Ещё) Нет.

5.
A:
อัน นี้ ไม่ ค่อย ดี
an níi mâi kɔ̂i dii.
Эта не очень хорошая.
Б:
ผม ไม่ ค่อย ชอบ อาหาร ฝรั่ง
pǒm mâi kɔ̂i chɔ̂ɔp aa-hǎan fà-ràng.
Мне не очень нравится западная кухня.
В:
คุณ สมชัย ไม่ ค่อย มี เงิน
kun sǒmchai mâi kɔ̂i mil ngən.
У г-на Сомчая не очень много денег.

6.
A:
อันนี้ ไม่ ดี เลย
an níi mâi dii ləəi.
Эта совсем не хорошая.
Б:
ผม ไม่ ชอบ อาหาร ฝรั่ง เลย
pǒm mâi chɔ̂ɔp aa-hǎan fà-ràng ləəi.
Мне западная кухня не нравится совсем.
В:
คุณ สมชัย ไม่ มี เงิน เลย
kun sǒmchai mâi mii ngən ləəi.
У г-на Сомчая совсем нет денег.

7.
A:
คุณ สมชัย ไป ทาน อาหาร ไทย ประจำ
kun sǒmchai bpai taan aa-hǎan tai bprà-jam.
Г-н Сомчай регулярно ходит покушать тайской еды.
Б:
คุณ สมชัย ไป ทาน อาหาร ไทย บ่อยๆ
kun sǒmchai bpai taan aa-hǎan tai bɔ̀i-bɔ̀i.
Г-н Сомчай часто ходит покушать тайской еды.
В:
คุณ สมชัย ไป ทาน อาหาร ไทย ทุก วันพุธ
kun sǒmchai bpai taan aa-hǎan tai túk wan-pút.
Г-н Сомчай ходит покушать тайской еды каждую среду.

8.
A:
ปกติ คุณ ไป ทำงาน ยังไง
bpà-gà-dtì kun bpai tam-ngaan yang-ngai
Как вы обычно идете на работу?
Б:
ขับ รถ ไป
kàp rót bpai.
Я езжу на машине.
В:
นั่ง แท็กซี่ ไป
nâng tɛ́ksii bpai.
Я вызываю (досл.: сажусь) такси.
Г:
ขี่ มอเตอร์ไซ ไป
kìi mɔɔ-təə-sai bpai.
Я езжу на мотоцикле.
Д:
เดิน ไป
dəən bpai.
Я хожу пешком.

9.
A:
ไป ไหน มา
bpai nǎi maa.
Где ты был?
Б:
ไป กินข้าว มา
bpai ginkâao maa.
Я ходил поесть.
А:
ซื้อ อะไร มา
sʉ́ʉ à-rai maa.
Что купил?
Б:
ซื้อ ขนม มา
sʉ́ʉ kà-nǒm maa.
Купил снеки/закуски/перекусить.
maa (มา) на конце этих предложений буквально означает сделать что-то и вернуться, что подразумевает прошедшее время.

10.
A:
ผม อยาก ไปหา คุณ
pǒm yàak bpai-hǎa kun.
Я хочу сходить повидать тебя.
Б:
เมื่อ วานนี้ เขา มาหา ดิฉัน
mʉa-waanníi káo maa-hǎa dì-chán.
Вчера он приходил повидать меня.
В:
เขา โทรศัพท์ มาหา คุณ
káo too-rá-sàp maa-hǎa kun.
Он позвонил тебе.
Г:
ผม เดิน ไปหา เขา
pǒm dəən bpai-hǎa káo.
Я пошла встретить его.

11.
ฝน กำลัง ตก
fǒn gamlang dtòk.
Идёт дождь.

12.
ผม ไป ทำงาน โดย รถยนต์
pǒm bpai tam-ngaan dooi rótyon.
Я езжу на работу на машине.

13.
เรา ชอบ คุย กับ คน ไทย
rao chɔ̂ɔp kui gàp kon tai.
Нам нравится разговаривать с тайцами.

14.
ที่ เมือง ไทย ไม่ มี หิมะ
tîi mʉang tai mâi mii hì-má.
В Таиланде нет снега.

15.
ที่ ภูเขา ไม่ ค่อย มี ต้นไม้
tîi puu-kǎo mâi kɔ̂i mii dtônmáai.
В горах не очень много деревьев.

16.
ที่ บ้าน ไม่ มี คน เลย
tîi bâan mâi mii kon ləəi.
Дома совсем никого нет.

17.
วันนี้ มี ธุระ มาก ไปหา คุณ ไม่ ได้
wanníi mii tú-rá mâak, bpai-hǎa kun mâi dâai.
Сегодня у меня много дел. Я не могу прийти повидать тебя.

18.
ผม ทานข้าว แล้ว
pǒm taankâao lɛ́ɛo.
Я уже поел.

19.
ผม ยัง ไม่ ทานข้าว
pǒm yang mâi taankâao.
Я ещё не поел.

20.
เรา นั่ง ฟัง เพลง
rao nâng fang pleeng.
Мы слушали музыку (досл.: мы сели и слушали музыку).

21.
เขา ยืน คุย กับ คุณ
káo yʉʉn kui gàp kun.
Он говорил с тобой (досл.: он стоял и говорил с тобой).

22.
ผม ชอบ นั่ง อ่าน หนังสือ ที่ บ้าน
pǒm chɔ̂ɔp nâng àan nǎngsʉ̌ʉ tîi bâan.
Мне нравится читать дома (досл.: мне нравится сидеть и читать дома).
àan nǎngsʉ̌ʉ означает читать книгу, но также и означает просто читать что-нибудь, в общем смысле.

23.
พรุ่งนี้ อยาก ไปเที่ยว กับ แฟน
prûng-nii yàak bpai-tîao gap fɛɛn.
Завтра я хочу погулять со своей девушкой.

24.
เขา ยัง ไม่ อยาก เรียน ภาษา ไทย ตอนนี้
káo yang mâi yàak rian paa-sǎa tai dtɔɔnníi.
Он всё ещё не хочет учить тайский язык в данный момент.

25.
วันนี้ ไม่ อยาก ทำ อะไร
wanníi mâi yàak tam à-rai.
Сегодня я не хочу ничего делать.

Тест

Сопоставьте русские слова и тайские, выбрав правильную букву ответа из списка.

1. разговаривать, говорить
2. слушать
3. отправиться в путешествие
4. играть
5. проснуться
6. ездить (на машине)
7. сидеть
8. бежать
9. ходить
10. покупать
11. продавать
12. петь
13. падать
14. хотеть (сделать)
15. стоять

Ключ

а. fang ฟัง
б. wîng วิ่ง
в. dtòk ตก
г. rɔ́ɔng ร้อง
д. dəən เดิน
е. pûut พูด
ж. yʉʉn ยืน
з. bpai-tîao ไปเที่ยว
и. lên เล่น
к. àan อ่าน
л. sʉ́ʉ ซื้อ
м. dtʉ̀ʉn ตื่น
н. yàak อยาก
о. nâng นั่ง
п. kui คุย
р. kàp ขับ
с. kǎai ขาย

Переведите следующие предложения на русский.

 1. ตอนนี้ ดิฉัน กำลัง จะ ไป สนามบิน
  dtɔɔnnii di-chan gamlang ja bpai sa-naambin
 2. ปกติ คุณ สมชัย นั่ง รถไฟ ไป ทำงาน
  bpa-ga-dti kun somchai nang rotfai bpai tam-ngaan.
 3. เรา อยาก มี ร้าน อาหาร ไทย ที่ อเมริกา
  rao yaak mii raan aa-haan tai tii a-mee-ri-gaa
 4. เขา อยู่ เมือง ไทย ตั้ง แต่ เดือน มิถุนา
  kao yuu mʉang tai dtang-dtɛɛ dʉan mi-tu-naa
 5. ผม ไม่ ค่อย ชอบ ฟัง เพลง
  pom mai kɔi chɔɔp fang pleeng.

Ключ

Низкие согласные

В тайском языке 24 “низких” согласных. Пять из них вы уже встречали в виде сонорных финалей (ง, น, ม, ย, ว).

Согласная

Название согласной

Звук

ค ควาย kɔɔ kwaai (буйвол)

/к/

ฅ คน kɔɔ kon (человек)

/к/

ฆ ระฆัง kɔɔ rá-kang (колокол)

/к/

ง งู ngɔɔ nguu (змея)

/нн/

ช ช้าง chɔɔ cháang (слон)

/ч/

ซ โซ่ sɔɔ sôo (цепь)

/с/

ฌ เฌอ chɔɔ chəə (дерево)

/ч/

ญ หญิง yɔɔ yǐng (женщина)

/й/

ฑ มณโฑ tɔɔ montoo (имя героини эпоса Ра)

/т/

ฒ ผู้เฒ่า tɔɔ pûu-tâo (старик)

/т/

ณ เณร nɔɔ neen (послушник)

/н/

ท ทหาร tɔɔ tá-hǎan (солдат)

/т/

ธ ธง tɔɔ tong (флаг)

/т/

น หนู nɔɔ nǔu (мышь)

/н/

พ พาน pɔɔ paan (поднос)

/п/

ฟ ฟัน fɔɔ fan (зуб)

/ф/

ภ สำเภา pɔɔ sǎmpao (лодка джонка)

/п/

ม ม้า mɔɔ máa (лошадь)

/м/

ย ยักษ์ yɔɔ yák (великан)

/й/

ร เรือ rɔɔ rʉa (лодка)

/р/

ล ลิง lɔɔ ling (обезьяна)

/л/

ว แหวน wɔɔ wε̌εn (кольцо)

/у+/

ฬ จุฬา lɔɔ jù-laa (воздушный змей)

/л/

ฮ นกฮูก hɔɔ hókhûuk (сова)

/х/

Примечание: буква устарела.

Практика написания низких согласных

За исключением буквы /й/, все низкие согласные пишутся одной чертой. Начните с позиции, отмеченной ❶. Мы уже практиковали пять согласных финалей в уроке 4. Напишите каждую букву в тетради около 20 раз.

/k/ kɔɔ kwaai

/k/ kɔɔ rá-kang

/ch/ chɔɔ cháang


/s/ sɔɔ sôo

/ch/ chɔɔ chəə

/y/ yɔɔ yǐng


/t/ tɔɔ montoo

/t/ tɔɔ pûu-tâo

/n/ nɔɔ neen


/t/ tɔɔ tá-hǎan

/t/ tɔɔ tong

/p/ pɔɔ paan


/f/ fɔɔ fan

/p/ pɔɔ sǎmpao

/r/ rɔɔ rʉa


/l/ lɔɔ ling

/l/ lɔɔ jù-laa

/h/ hɔɔ hókhûuk

Тоновые правила для низких согласных

В случае, если у слога нет тонового значка, применяют следующие правила для низких согласных:

Низкая согласная с живым слогом = средний тон

Низкая согласная с краткой гласной и мёртвым слогом = высокий тон

Низкая согласная с долгой гласной и мёртвым слогом = падающий тон

Обратите внимание, что с низкими согласными есть два вида мёртвых слогов. В первом виде краткая гласная либо в позиции финали, либо после которой идет взрывная финаль. У второго вида долгая гласная, после которой идет взрывная финаль.

Примеры:

Низкая согласная + долгая гласная = живой слог

 

Получаемый звук

Значение

ม + –ๅ

= มๅ (maa)

приходить

ช + –ู

= ชู (chuu)

поднимать

ม + –ือ

= มือ (mʉʉ)

рука

Упражнение 1. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами.

1.

เมีย

жена

2.

วัว

ox

3.

พอ

достаточно

4.

ไฟ

огонь

5.

ลา

осёл

6.

ที

время

7.

เรือ

корабль

8.

นาย

господин

9.

เมา

пьяный

10.

งู

змея

11.

ใน

в

12.

ยา

лекарство

13.

เรา

мы

14.

เนย

масло

Упражнение 2. Напишите следующие слова тайскими буквами. Для звуков /k/, /ch/, /t/, /n/, /p/, /y/ и /l/ используйте ค, ช, ท, น, พ, ย и соответственно.

1. paa
2. choo
3. ram
4. moo
5. sia
6. lia
7. chəəi
8. tua
9. rʉa
10. fao

Ключ

11. tii
12. yɔɔ
13. fuu
14. tee
15. kɔɔ
16. kʉʉ
17. ngaa
18. pɛɛ
19. yam
20. laa

Ключ