Изучаем тайский язык с нуля!
บทที่ 8 - Урок 8

Тоновые правила и знаки для низких согласных

kamsàp คำศัพท์ Словарь урока

krai
ใคร
кто
kɔ̌ɔng
ของ
показывает родительный падеж или принадлежность
kɔ̌ɔng krai
ของใคร
чей
bpen/dâai
เป็น/ได้
мочь, уметь
mâi bpen/mâi dâai
ไม่เป็น/ไม่ได้
не мочь, не уметь
mâi dâai
ม่ได้
не (в прошедшем времени)
wâai-náam/wâai
ว่ายน้ำ
плавать
jam
จำ
запоминать, заучивать
jam dâai
จำได้
помнить, вспоминать
jam mâi dâai
จำไม่ได้
не мочь вспомнить
jam dâai mái
จำได้ไหม
Ты помнишь?
dâi-yin
ได้ยิน
(мочь) слышать
mâi dâi-yin
ไม่ได้ยิน
не слышать
dâi-yin mái
ได้ยินไหม
Ты слышишь?
mɔɔng/mɔɔngduu
มอง/มองดู
смотреть, глядеть
(mɔɔng) hěn
(มอง) เห็น
(мочь) видеть
(mɔɔng) mâi hěn
(มอง) ไม่เห็น
не видеть
(mɔɔng) hěn mái
(มอง) เห็นไหม
Ты видишь?
rúu/sâap/rúu-jàk
รู้/ทราบ/รู้จัก
знать *
nɔɔn làp
นอนหลับ
уснуть
nɔɔn mâi làp
นอนไม่หลับ
не мочь уснуть
sèt
เสร็จ
заканчивать
ngûang/ngûang-nɔɔn
ง่วง/ง่วงนอน
сонный
dang/sǐang dang
ดัง/เสียงดัง
громкий
nùak-hǔu
หนวกหู
обеспокоенный громким шумом
nʉ̀ai
เหนื่อย
уставший
tan
ทัน
вовремя, поспевать за
ɔ̀ɔk
ออก
вне, снаружи
kít
คิด
думать
kíttʉ̌ng
คิดถึง
думать о, скучать
kít wâa
คิดว่า
думать, что...
tùuk
ถูก
правильный
pìt
ผิด
неправильный
jing/jing-jing
จริง/จริงๆ
правда, действительно, в самом деле, очень, крайне
à-rɔ̀i
อร่อย
очень вкусный
wǎan
หวาน
сладкий
kem
เค็ม
солёный
jʉ̀ʉt
จืด
безвкусный
bprîao
เปรี้ยว
кислый
pèt
เผ็ด
острый

* sâap “знать” это вежливая форма rúu. Оба sâap и rúu используются без дополнения, а rúu-jàk можно использовать как с дополнением, так и без него.

pǒm mâi rúu. или pǒm mâi sâap. = Я не знаю.
pǒm mâi rúu-jàk káo. = Я не знаю его.
Мы не говорим: “pǒm mâi rúu káo”.

Разговор


เจน:
บ้าน คุณ วินัย อยู่ ที่ไหน คะ
Jane:
bâan kun wí-nai yùu tîi-nǎi ká.
Джейн:
Где твой дом, Уинай?
วินัย:
อยู่ ที่ อยุธยา คุณ รู้จัก ไหม ครับ
Winai:
yùu tîi à-yúttá-yaa. kun rúu-jak mái kráp.
Уинай:
В Аюттхайе. Ты знаешь где это?
เจน:
รู้จัก ค่ะ
Jane:
rúu-jàk kâ.
Джейн:
Да. / Знаю.
วินัย:
คุณ มา เมือง ไทย เมื่อไหร่ ครับ
Winai:
kun maa mʉang tai mʉ̂a-rài kráp.
Уинай:
Когда ты приехала в Таиланд?
เจน:
ประมาณ สาม ปี แล้ว ค่ะ
Jane:
bprà-maan sǎam bpii lɛ́ɛo kâ.
Джейн:
Около трёх лет назад.
วินัย:
คุณ ชอบ อาหาร ไทยไหมครับ
Winai:
kun chɔ̂ɔp aa-hǎan tai mái kráp.
Уинай:
Тебе нравится тайская еда?
เจน:
ชอบ ค่ะ อาหาร ไทย อร่อย มาก ดิฉัน ชอบ เผ็ด
Jane:
chɔ̂ɔp kâ. aa-hǎan tai à-rɔ̀i maak. dì-chán chɔ̂ɔp pèt.
Джейн:
Да, тайская еда очень вкусная. Мне нравится острая еда.
วินัย:
คุณ อ่าน ภาษา ไทย ออก ไหม ครับ
Winai:
kun àan paa-sǎa tai ɔ̀ɔk mái kráp.
Уинай:
Ты можешь читать по-тайски?
เจน:
อ่าน ออก นิดหน่อย แต่ เขียนไม่ ได้
Jane:
àan ɔ̀ɔk nítnɔ̀i. dtɛ̀ɛ kǐan mâi dâai.
Джейн:
Я могу немного читать, но не могу писать.
วินัย:
ฟัง ทัน ไหม ครับ
Winai:
fang tan mái kráp.
Уинай:
Ты понимаешь разговорный тайский?
(досл.: ты можешь поспевать за пониманием на слух?)
เจน:
ถ้า พูด ช้าๆ ฟัง ทัน ค่ะ
ถ้า พูด เร็วๆ ฟัง ไม่ ค่อย ทัน
Jane:
tâa pûut cháa-cháa, fang tan kâ.
tâa pûut reo-reo, fang mâi kɔ̂i tan.
Джейн:
Если говорят медленно, я понимаю.
Если говорят быстро, я не очень хорошо понимаю.

bprà-yòok ประโยค Предложения

1.
A:
นี่ ใคร
nîi krai.
Кто это?
Б:
นี่ คุณ สมชัย
nîi kun Somchai.
Это г-н Сомчай.

2.
A:
นี่ ของ ใคร
nîi kɔ̌ɔng krai.
Чьё это?
Б:
นี่ ของ ผม
nîi kɔ̌ɔng pǒm.
Это моё.
А:
นี่ บ้าน (ของ) ใคร
nîi bâan (kɔ̌ɔng)* krai.
Чей это дом?
Б:
นี่ บ้าน (ของ) ผม
nîi bâan (kɔ̌ɔng) pǒm.
Это мой дом.
kɔ̌ɔng можно опускать, когда он используется вместе с существительным.

3.
A:
คุณ ว่ายน้ำ เป็น ไหม
kun wâai-náam bpen mái.
Вы умеете плавать?
Б:
ว่าย เป็น
wâai bpen.
Да.
В:
ว่าย ไม่ เป็น
wâai mâi bpen.
Нет.

4.
A:
จำ ผม ได้ ไหม
jam pǒm dâai mái.
Вы меня помните?
Б:
จำ ได้
jam dâai. *
Да.
В:
จำ ไม่ ได้
jam mâi dâai.
Нет.

5.
A:
ได้ยิน ไหม
dâi-yin* mái.
Вы слышите?
Б:
ได้ยิน
dâi-yin. *
Да.
В:
ไม่ ได้ยิน
mâi dâi-yin.*
Нет.
* ไ- в jam dâai (จำ ได้) звучит дольше, чем ไ- в dâi-yin (ได้ยิน).

6.
A:
มองเห็น เขา ไหม
mɔɔng-hěn káo mái.
Вы видите его?
Б:
มองเห็น
mɔɔng-hěn.
Да.
В:
มอง ไม่ เห็น
mɔɔng mâi hěn.
Нет.

7.
A:
รู้จัก เขา ไหม
rúu-jàk káo mái.
Вы знаете его?
Б:
รู้จัก
rúu-jàk.
Да.
В:
ไม่ รู้จัก
mâi rúu-jàk.
Нет.

8.
A:
เสร็จ รึ ยัง
sèt rʉ́ yang.
Вы закончили?
Б:
เสร็จ แล้ว
sèt lɛ́ɛo.
Да.
В:
ยัง ไม่ เสร็จ
yang mâi sèt.
Нет.

9.
เมื่อคืนนี้ นอน ไม่ ค่อย หลับ
mʉ̂a-kʉʉn-níi nɔɔn mâi kɔ̂i làp.
Я не очень хорошо спал прошлой ночью.

10.
เมื่อคืนนี้ นอน หลับ สบาย
mʉ̂a-kʉʉn-níi nɔɔn làp sà-baai.
Я очень хорошо спал / хорошо заснул прошлой ночью.

11.
A:
ง่วงนอน จริงๆ
ngûang-nɔɔn jing-jing.
Я очень сонный.
Б:
เหนื่อย จริงๆ
nʉ̀ai jing-jing.
Я очень устал / уставший.
В:
หนวกหุ จริงๆ
nùak-hǔu jing-jing.
Очень шумно.
Г:
ดี จริงๆ
dii jing-jing.
Очень хорошо.

12.
เสียง ดัง มาก
sǐang dang mâak.
Шум очень громкий.

13.
เขา ฟัง ภาษา ไทยไม่ ทัน
káo fang paa-sǎa tai mâi tan.
Он не понимает разговорный тайский.
(досл.: он не успевает слушать тайский)

14.
อ่าน หนังสือพิมพ์ ภาษา ไทย ไม่ ออก
àan nǎngsʉ̌ʉ-pim paa-sǎa tai mâi ɔ̀ɔk.*
Я не могу читать тайские газеты.
* ɔ̀ɔk часто используется с глаголами pûut, àan, kǐan.
fang mâi ɔ̀ɔk. или fang mâi dâai. = Я не понимаю / не могу понять.

15.
กิน เผ็ด ไม่ ได้
gin pèt mâi dâai.
Я не могу есть острую еду.

16.
ไม่ ได้ กิน เผ็ด
mâi dâai gin pèt.
Я не ел острую еду.

17.
ไป เมือง ไทยไม่ ได้
bpai mʉang tai mâi dâai.
Я не могу поехать в Таиланд.

18.
ไม่ ได้ ไป เมือง ไทย
mâi dâai bpai mʉang tai.
Я не ездил в Таиланд.
Будьте внимательны с использованием “mâi dâai”. Когда оно идет перед глаголами, оно означает “не (в прошедшем времени)”; но когда оно идет после глаголов, оно означает “не мочь”.

19.
ผม คิดถึง คุณ มาก
pǒm kíttʉ̌ng kun mâak.
Я очень по тебе скучаю.

20.
เรา กำลัง มอง ดู ทะเล
rao gamlang mɔɔng duu tá-lee.
Мы смотрим на море.

21.
ผม พูด ภาษา ไทย ไม่ ค่อย ถูก
pǒm pûut paa-sǎa tai mâi kɔ̂i tùuk.
Я не говорю по-тайски очень правильно.

22.
เขา อ่าน ภาษา อังกฤษ ไม่ ผิด เลย
káo àan paa-sǎa ang-grìt mâi pìt ləəi.
Он читает по-английски без ошибок.
(досл.: он читает по-английский не неправильно совсем.)

23.
A:
ผม คิด ว่า อร่อย
pǒm kít wâa à-rɔ̀i.
Я думаю, что это очень вкусно.
Б:
ผม คิด ว่า อาหาร ไทย อร่อย
pǒm kít wâa aa-hǎan tai à-rɔ̀i.
Я думаю, что тайская еда очень вкусная.
В:
ผม คิด ว่า อาหาร ไทย อร่อย จริงๆ
pǒm kít wâa aa-hǎan tai à-rɔ̀i jing-jing.
Я думаю, что тайская еда действительно очень вкусная.
А:
ผม คิด ว่า เผ็ด
pǒm kít wâa pèt.
Я думаю, что она острая.
Б:
ผม คิด ว่า อาหาร ไทย เผ็ด
pǒm kít wâa aa-hǎan tai pèt.
Я думаю, что тайская еда острая.
В:
ผม คิด ว่า อาหาร ไทย เผ็ด จริงๆ
pǒm kít wâa aa-hǎan tai pèt jing-jing.
Я думаю, что тайская еда очень острая.

24.
A:
คุณ คิด ว่า จะ ไป เมือง ไทย เมื่อไหร่
kun kít wâa jà bpai mʉang tai mʉ̂a-rài.
Когда ты думаешь, что поедешь в Таиланд?
Б:
คิด ว่า จะ ไป เดือนหน้า
kít wâa jà bpai dʉan-nâa.
Я думаю, что поеду на следующий месяц.

25.
A:
เขา ชื่อ อะไร
káo chʉ̂ʉ à-rai.
Как его зовут?
Б:
ไม่ รู้ คิด ไม่ ออก
mâi rúu. kít mâi ɔ̀ɔk.
Не знаю. Понятия не имею. (не досл.)

Тест

Сопоставьте русские слова и тайские, выбрав правильную букву ответа из списка.

1. уставший
2. сонный
3. скучать
4. слышать
5. сладкий
6. солёный
7. неправильный
8. помнить
9. заканчивать
10. очень вкусный
11. кислый
12. кто
13. громкий
14. правда, очень
15. правильный

Ключ

а. pìt ผิด
б. jing-jing จริงๆ
в. bprîao เปรี้ยว
г. kíttʉ̌ng คิดถึง
д. dang ดัง
е. à-rɔ̀i อร่อย
ж. pèt เผ็ด
з. ngûang-nɔɔn ง่วงนอน
и. tùuk ถูก
к. wǎan หวาน
л. sèt เสร็จ
м. kít คิด
н. nʉ̀ai เหนื่อย
о. kem เค็ม
п. jam dâai จำได้
р. dâi-yin ได้ยิน
с. krai ใคร

Переведите следующие предложения на русский.

 1. สมุด ของ ใคร อยู่ บน โต๊ะ
  sà-mùt kɔ̌ɔng krai yùu bon dtó.
 2. ผม ว่ายน้ำ ไม่ ได้
  pǒm wâai-náam mâi dâai.
 3. ผม ไม่ ได้ ว่ายน้ำ
  pǒm mâi dâai wâai-náam.
 4. เขา คิดถึง เมือง ไทย มาก จริงๆ
  káo kíttʉ̌ng mʉang tai mâak jing-jing.
 5. ดิฉัน คิด ว่า อาหาร ฝรั่ง ไม่ ค่อย อร่อย
  dì-chán kít wâa aa-hǎan fà-ràng mâi kɔ̂i à-rɔ̀i.

Ключ

Тоновые правила для низких согласных (продолжение)

В случае, если у слога нет тонового значка, применяют следующие правила для низких согласных (начало в предыдущем уроке):

Низкая согласная с живым слогом = средний тон

Низкая согласная с краткой гласной и мёртвым слогом = высокий тон

Низкая согласная с долгой гласной и мёртвым слогом = падающий тон

Примеры:

Низкая согласная + краткая гласная = мёртвый слог

 

Получаемый звук

Значение

ค + –ะ

= คะ (ká)

частица вежливости для женщин

ล + เ–ะ

= เละ (lé)

мягкий

Упражнение 1. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами.

1.

เคาะ

стучать

2.

รึ

или

3.

เงาะ

нефелиум

4.

เลอะ

грязный, забрызганный

5.

เยอะ

много

6.

ละ

из расчёта на, за, в, с

7.

แวะ

остановиться в пути

8.

ธุระ

дело, поручение

9.

แพะ

козёл

10.

และ

и

Низкая согласная + любая гласная + сонорная финаль = живой слог

 

Получаемый звук

Значение

ล + –ิ + ง

= ลิง (ling)

обезьяна

ม + –ั + น

= มัน (man)

оно

ย + –า + ย

= ยาย ()

бабушка

Низкая согласная + долгая гласная + взрывная финаль = мёртвый слог (падающий тон)

 

Получаемый звук

Значение

ค + –า + บ

= คาบ (kâap)

держать что-то между зубов

ล + –ู + ก

= ลูก (lûuk)

ребёнок

ม + –ี + ด

= มีด (mîit)

нож

Низкая согласная + краткая гласная + взрывная финаль = мёртвый слог (высокий тон)

 

Получаемый звук

Значение

ค + –ั + บ

= คบ (kap)

тугой

ล + –ุ + ก

= ลุก (luk)

подниматься

ม + –ิ + ด

= มิด ()

полностью

Упражнение 2. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами. Определите тоны.

1.

ซุง

бревно

2.

มืด

тёмный

3.

เล็ก

маленький

4.

มาก

много

5.

ทับ

положить сверху

6.

นัด

условленная встреча

7.

ราด

налить на

8.

ฟาง

сено

9.

วัน

день

10.

ลบ

вычитать

11.

รับ

получить

12.

ยุง

комар

13.

โลก

земля

14.

ชุด

набор

15.

นวด

массаж

16.

นาย

господин

17.

พัง

обваливаться

18.

ทาก

улитка

19.

รัก

любить

20.

เทียม

поддельный

Тоновые знаки с низкими согласными

В слогах с низкими согласными возможны 3 тона и 2 тоновых знака.

Знак тона

Название тона

Тон

Примеры

–่

sǐang too

падающий

ค่า (kâa)

–้

sǐang drii

высокий

ค้า (káa)

Третий возможный тон, средний, встречается с живыми слогами и без тонового значка (примеры были выше).

Упражнение 3. Прочитайте следующие слова и попрактикуйте их написание тайскими буквами. Определите тоны.

1.

ม่วง

фиолетовый

2.

นั้น

это, тот

3.

ชิ้น

кусок

4.

ซ่อน

прятать

5.

ฟ้า

небо

6.

ว่าง

свободный

7.

ล้น

переполняться

8.

ม้า

лошадь

9.

นี้

это, этот

10.

พี่

старший брат или сестра

Прочитайте вслух

1.

คา

ค่า

ค้า

2.

ชี

ชี่

ชี้

3.

ซู

ซู่

ซู้

4.

เท

เท่

เท้

5.

ไฟ

ไฟ่

ไฟ้

6.

เนา

เน่า

เน้า

7.

พอ

พ่อ

พ้อ

8.

โม

โม่

โม้

9.

แย

แย่

แย้

10.

รือ

รื่อ

รื้อ

11.

เลย

เล่ย

เล้ย

12.

โว

โว่

โว้

Упражнение 4. Напишите следующие слова тайскими буквами. Для звуков /k/, /ch/, /t/, /n/, /p/, /y/ и /l/ используйте ค, ช, ท, น, พ, ย и соответственно.

1. muang
2. nok
3. kam
4. yuung
5. fiim
6. niu
7. miit
8. sɔɔng
9. fang
10. wɛɛo

Ключ

11. chaam
12. riap
13. puum
14. raan
15. haap
16. waang
17. yʉang
18. chɛng
19. kok
20. pʉa

Ключ