Изучаем чешский язык с нуля!


Таблицы

Данные таблицы являются обобщением представленного на сайте курса чешского языка для начинающих.

Склонение существительных

Мужской род
Единственное число
И. pán hrad muž stroj předseda soudce
Р. pána hradu muže stroje předsedy soudce
Д. pánu,
pánovi
hradu muži,
mužovi
stroji předsedovi soudci
В. pána hrad muže stroj předsedu soudce
Зв. pane! hrade! muži! stroji! předsedo! soudce!
П. o pánu,
pánovi
o hradě o muži o stroji o předsedovi o soudci
Т. pánem hradem mužem strojem předsedou soudcem
Множественное число
И. páni,
pánové
hrady muži,
mužové
stroje předsedové soudci
Р. pánů hradů mužů strojů předsedů soudců
Д. pánům hradům mužům strojům předsedům soudcům
В. pány hrady muže stroje předsedy soudce
Зв. páni!
pánové!
hrady! muži,
mužové!
stroje! předsedové! soudci!
П. o pánech o hradech o mužích o strojích o předsedech o soudcích
Т. pány hrady muži stroji předsedy soudci
Женский род Средний род
Единственное число
И. žena růže píseň kost město moře stavení
Р. ženy růže písně kosti města moře stavení
Д. ženě růži písni kosti městu moři stavení
В. ženu rúži píseň kost město moře stavení
Зв. ženo! růže! písni! kosti! město! moře! stavení!
П. o ženě o růži o písni o kosti o městě o moři o stavení
Т. ženou růži písní kostí městem mořem stavením
Множественное число
И. ženy růže písně kosti města moře stavení
Р. žen rúží písní kostí měst moří stavení
Д. ženám růžím písním kostem městům mořím stavením
В. ženy růže písně kosti města moře stavení
Зв. ženy! ruže! pisne! kosti! města! moře! stavení!
П. o ženách o růžích o písních o kostech o městech o mořích o staveních
Т. ženami růžemi písněmi kostmi městy moři staveními

Склонение прилагательных твердого типа

Единственное число
И. mladý mladá mladé
Р. mladého mladé mladého
Д. mladému mladé mladému
В. mladého (одушевл.)
mladý (неодушевл.)
mladou mladé
Зв. mladý mladá mladé
П. o mladém o mladé o mladém
Т. mladým mladou mladým
Множественное число
И. mladí (одушевл.)
mladé (неодушевл.)
mladé mladá
Р. mladých mladých mladých
Д. mladým mladým mladým
В. mladé mladé mladá
Зв. mladí (одушевл.)
mladé (неодушевл.)
mladé mladá
П. o mladých o mladých o mladých
Т. mladými mladými mladými

Склонение прилагательных мягкого типа

Единственное число Множ. число
  мужской род жен. род cp. род для всех родов
И. jarní jarní jarní jarní
Р. jarního jarní jarního jarních
Д. jarnímu jarní jarnímu jarním
В. jarního (одушевл.)
jarní (неодушевл.)
jarní jarní jarní
Зв. jarní jarní jarní jarní
П. o jarním o jarní o jarním o jarních
Т. jarním jarní jarním jarmími

Склонение местоимений

Притяжательные местоимения

  Единственное число Множ. число
муж. р. жен. р. ср. р. муж. р. жен. р. ср. р.
И. můj moje, má moje, mé moji (одуш.),
moje (неод.)
moje, mé moje, mé
Р. mého mého mých
Д. mému mému mým
В. mého (одуш.), můj (неод.) mou moje, mé moje, mé
Зв. = И.
П. о mém о mé о mém o mých
Т. mým mou mým mými
 
И. náš naše naše naši (одуш.)
naše (неод.)
naše naše
Р. našeho naší našeho našich
Д. našemu naší našemu našim
В. našeho (одуш.)
náš (неод.)
naší naše naše
Зв. = И.
П. o našem o naší o našem o našich
Т. naším naší naším našimi

Личные местоимения

И. ty on ona ono
Р. mne, mě tebe, tě jeho, ho jeho, ho
Д. mně, mi tobě, ti jemu, mu jemu, mu
В. mne, mě tebe, tě jeho, ho, jej ji je
Зв. = И.
П. o mně o tobě o něm o ní o něm
Т. mnou tebou jím jím
 
И. my vy oni (одуш.),
ony (неод.)
ony ona
Р. nás vás   jich  
Д. nám vám jim
В. nás vás je
Зв. = И.    
П. o nás o vás o nich
Т. námi vámi jimi

Указательные местоимения

  Единственное число Множественное число
муж. р. жен. р. ср. р. муж. р. жен. р. ср. р.
И. ten ta to (одуш.),
ty (неод.)
ty ta
Р. toho toho   těch  
Д. tomu tomu těm
В. toho, ten tu to ty ty ta
Зв. = И.          
П. o tom o té o tom o těch
Т. tím tou tím těmi

Вопросительные местоимения

И. kdo co
Р. koho čeho
Д. komu čemu
В. koho co
Зв.    
П. o kom o čem
Т. kým čím

Предлоги

1. С одним падежом:
bez, podle, do, kromě, od, u, z
родительный падеж
k, proti
дательный падеж
pro, přes, skrz, mimo
винительный падеж
při
предложный падеж
2. С двумя падежами:
na, po, v
на вопрос куда? — винительный падеж
на вопрос где? — предложный падеж
mezi, nad, pod
před
на вопрос куда? — винительный падеж
на вопрос где? — творительный падеж
s
на вопрос с кем, чем? — творительный п.
на вопрос откуда? — родительный падеж
o
на вопрос кого, что? — винительный п.
на вопрос о ком, чем, когда? — предложный п.
3. С тремя падежами:
za
на вопрос куда? — винительный
на вопрос где? — творительный
на вопрос когда? — родительный

Числительные

 

Количественные

Порядковые

1
jeden, jedna, jedno
první
2
dva, dvě, dvě
druhý
3
tři
třetí
4
čtyři
čtvrtý
5
pět
pátý
6
šest
šestý
7
sedm
sedmý
8
osm
osmý
9
devět
devátý
10
deset
desátý
11
jedenáct
jedenáctý
12
dvanáct
dvanáctý
13
třináct
třináctý
14
čtrnáct
čtrnáctý
15
patnáct
patnáctý
16
šestnáct
šestnáctý
17
sedmnáct
sedmnáctý
18
osmnáct
osmnáctý
19
devatenáct
devatenáctý
20
dvacet
dvacátý
21
dvacet jeden, -dna, -dno
(=jedenadvacet)
dvacátý první
(=jedenadvacátý)
22
dvacet dva
(=dvaadvacet)
dvacátý druhý
(=dvaadvacátý)
23
dvacet tři
(=třiadvacet)
dvacátý třeli
(=třiadvacátý)
30
třicet
třicátý
40
čtyřicet
čtyřicátý
50
padesát
padasátý
60
šedesát
šedesátý
70
sedmdesát
sedmdesátý
80
osmdesát
osmdesátý
90
devadesát
devadesátý
100
sto
stý
200
dvě stě
dvoustý
300
tři sta
třistý
400
čtyři sta
čtyřstý
500
pět set
pětistý
600
šest set
šestistý
900
devět set
devítistý
1000
tisíc
tisící
2000
dva tisíce
dvoutisící
3000
tři tisíce
třítisici
5000
pět tisic
pětitisicí
1000000
milión
milióntý

Склонение количественных числительных

  Единственное число Множественное число
м. р. ж. р. с. р. м. р. ж. р. с. р.
И. jeden jedna jedno jedni
jedny
jedny jedna
Р. jednoho jedné jednoho   jedněch  
Д. jednomu jedné jednomu   jedněm  
В. jednoho
jeden
    jedny jedny jedna
П. o jednom o jedné o jednom   o jedněch  
Т. jedním jednou jedním   jedněmi  
  Мужской род Женский и средний род
И. dva oba dvě obě
Р. dvou obou dvou obou
Д. dvěma oběma dvěma oběma
В. dva oba dvě obě
П. o dvou obou o dvou obou
Т. dvěma oběma dvěma oběma
И. tři čtyři pět
Р. tří čtyř pěti
Д. třem čtyřem pěti
В. tři čtyři pět
П. o třěch o čtyřech o pěti
Т. třemi čtyřmi pěti
И. sto dvě stě tisíc milión
Р. sta (sto) dvou set tisíce miliónu
Д. stu (sto) dvěma stům tisíci miliónu
В. sto dvě stě tisíc milión
П. o stu (sto) o dvou stech o tisíci o miliónu
Т. stem (sto) dvěma sty tisícem miliónem

Спряжение глаголов

Настоящее время

   I

-u
-eš
-e
-eme
-ete
-ou

1) глаголы, основа инфинитива которых равна корню на согласный (тип nést);
2) глаголы, основа которых содержит суффикс -nou- (тип minout, tisknout);
3) односложные и двусложные глаголы на -at типа brát и mazat (с чередующимися согласными основ — mažu).

   II

-ím
-íš

-íme
-íte
-í, ejí

-ám
-áš

-áme
-áte
-ají

1) глаголы на -it (тип prosit)
2) глаголы на -et (ět) (тип sedět — sedí, umět — umějí, sázet — sázejí)
3) большая часть двухсложных и многосложных глаголов на -at (тип dělat)

   III

-i (-u)
-eš
-e
-eme
-ete
-í (ou)

1) глаголы на -ovat (тип kupovat — kupuji/kupuju)
2) глаголы, основа инфинитива которых равна корню на гласный (тип krýt — kryji/kryju)

Правописание

y - i
После твердых согласных (h, ch, k, d, t, n, r) пишется y. После мягких согласных (ž, š, č, ř, ď, ť, ň) пишется i. После двойственных (b, f, l, m, p, s, v, z) в определенных словах пишется y, в остальных i.
-by-:
být, obyčej, bystrý, bylina, kobyla, býk
-ly-:
slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, lýko, lysý, lýtko, lyže, pelyněk, zalykat se
-my-:
my, mýt, hmyz, myslit, mýlit se, myš, hlemýžď, mýtit, mykat, zamykat, vymykat se, smýkat, chmýří, mys
-py-:
pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pýřit se, pykat
-sy-:
sytý, syn, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sysel, sýček, syčet, sypat
-vy-:
приставка vy-, vykat, vy, vysoký, vydra, výr, zvykat, žvýkat, výt, výskat, povyk, vyza
-zy-:
brzy, jazyk, nazývat